En iyi 10 kad?n foto?rafç?

{ Posted on Haz 02 2009 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Selda (Dinemiz) Döleko?lu

Foto?raf merakl?s? bir kad?n olarak sevdi?im kad?n foto?rafç?lar? maddelemek epeydir akl?mdayd?. Nihayet bir k?sm?n? yazabildim. Foto?rafç?lar belli bir s?raya göre s?ralanmad?, akl?ma gelen s?rada yazd?m. Eminim listede neden yok denecek daha çok say?da ba?ar?l? kad?n foto?rafç?lar var. ?imdilik akl?ma gelenler bunlar oldu. Bu yaz? 1. bölüm olsun. Her foto?rafç?n?n bir kaç ünlü eserine yer verdim, her maddeden sonra t?klay?p büyük halini görebilirsiniz.
en_iyi_10_kadin_fotografci

dorothea_lange

1 – Dorothea Lange; 1895 do?umlu bir Amerika”l? foto?rafç?; döneminin en önemli belgesel foto?rafç?lar?ndan biridir. Ressam Maynard Dixon ile evlendi ve 2 erkek çocuk sahibi oldu. 1965″de hayat?n? kaybetti. Lange ; 1929″da ba?layan Büyük Ekonomik Bunal?m“a dikkat çeken belgesel foto?raflar çekti. Amerikan Çiftçi Güvenlik Örgütü“de çal??arak projenin ba?ar?ya ula?mas?nda büyük katk? sa?lad?. Göçmen i?çileri ve içinde bulunduklar? sefaleti çarp?c? bir ?ekilde yans?tan foto?raflar? kamunun büyük ilgisini çekti. “Amerikan Toplumu Fotografik Çal??mas?” projesi ile Gugenheim ödülü ald?. Uzun bir süre Life dergisi için foto?raf çekmeye devam etti. Belgesel foto?rafç?l???n en önemli idollerinden biri olan Lange ?öyle der: “Bir ki?i, yar?n sanki kör olacakm??cas?na foto?raf makinesini kullanmal?d?r.”

langemix1


julia_cameron

2 – Julia Margaret Cameron; 1815 do?umlu ?ngiliz foto?rafç?, 19 yüzy?l?n en ünlü portre foto?rafç?lar?ndan biridir. Foto?raf çekmeye 40 ya??ndan sonra ba?lad? ve hayat?n?n büyük bir k?sm?n? Sri Lanka“da yoksulluk içinde geçirdi. 1879″da hayat?n? kaybetti. Kendisine hediye olarak verilen bir foto?raf makinas? ile foto?rafa ba?lad?. Yak?n çevresi; foto?raf?n onda bir tak?nt? oldu?unu söylemi?tir. Pek çok ünlünün foto?raflar?n? çekti. Portrelerinde her zaman görünmez bir imza olmu?tur. Foto?raflar?nda soft-focus” ad? verilen optik müdahaleyi yo?un bir biçimde kullanm??t?r. Bu yöntem ile odellerini masals? bir biçimde foto?raflam?? ve bir çok foto?rafç?ya esin kayna?? olmu?tur.

julia_margaret_cameron-mixx1


francesca_woodman
3 – Francesca Woodman; 1958 do?umlu Amerikal? foto?rafç?. Sanata merakl? bir ailede büyüyen Woodman 13 ya??nda foto?raf çekmeye ba?lad?. Foto?raflar?nda malzeme olarak kendi bedenini kulland?. Oldukça etkileyici anlamlar yükledi?i foto?raflar? asl?nda iç dünyas?n? gözler önüne seriyordu. 10 y?l gibi k?sa bir foto?raf ya?am? olsa da, yüksek bir binan?n penceresinden atlayarak hayata veda etse de geride çok derin ve çok gerçek foto?raflar b?rakt?.

woodman1


alexandra_boulat1

4 – Alexandra Boulat; 1962 do?umlu Frans?z fotomuhabir. Paris“de sanat tarihi okudu, fotomuhabir olarak Time, Newsweek, National Geographic ve Paris-Match için çal??t?. Arnavutluk, Endonezya, Irak gibi dünyan?n en tehlikeli bölgelerinde, sava??n tam ortas?nda foto?raflar çekti. Sadece olan? görüntülemek de?ildi yapt???, sava??n öteki yüzünü gözler önüne serdi. 2007 y?l?nda hayat?n? kaybetti.

alexandramix1


diana_arbus

5 – Diana Arbus; 1923 do?umlu Amerikal? foto?rafç?. Zengin bir yahudi ailenin çocu?u olarak dünyaya geldi. 18 ya??nda Allan Arbus ile evlendi ve bu sayede foto?rafa ba?lad?. Bir süre kocas? ile birlikte moda foto?raflar? çekse de bo?and?ktan sonra kendi tarz?n? yakalad?. Toplumun güzellik anlay???n?n d???nda kalan ve Diana Arbus“a göre gerçekten özel olan insanlar? foto?raflad?. Cüceler, dawn sendromlu çocuklar, geli?im bozuklu?u olan insanlar, ak?l hastalar?, travestiler foto?raflar?na konu oldu. Bu seçimi O”nu dönemin foto?rafç?lar?nda çok ayr? bir yere ta??d?. Bir çok ödül ald? ve ciddi bir üne kavu?tu. Hatta hayat?n? konu alan bir sinema filmi dahi çekildi. Arbus 1971 y?l?nda intihar etti. ?ntihar?n?n sebebi hala bilinmezken o anlar? foto?raflad??? iddialar? da hala kesinle?medi.

arbus-mix1


annie_lebovitz

6 – Annie Leibovitz; 1949 do?umlu Amerikal? foto?rafç?. Kalabal?k ve birbirine çok dü?kün bir ailenin çocu?u olarak dünyaya geldi. Üniversitede okurken kat?ld??? foto?raf klübü sayesined hayat? de?i?ti. Uzun y?llar Rolling Stones dergisi için çal??t?, ancak uyu?turucu kullanmaya ba?lamas? ile ailesi ve arkada?lar?n?n deste?i ile Vanity Fair dergisi için mode çekimleri yapmaya yöneldi. Annie“nin Susan Sontag ile dostlu?u O”na pek çok ?ey kazand?rd?. Sontag’?n son nefesine kadar hatta ölümünden hemen sonra bile onu tutkuyla foto?raflamas?, her?eyi geride b?rak?p onunla sava??n ortas?na Bosna Hersek’e gidip foto?raf çekmesi onun için ne kadar önemli bir dost oldu?unun bir kan?t?. Foto?rafç? halen Vanity Fair dergisi için çekimler yapmakta ve geri kalan zaman?n? çocuklar?yla geçirmekte.

annie-mix1

ruth_bernhard

7 – Ruth Bernhard; 1905 do?umlu Alman foto?rafç?. Berlin”de sanat e?itimi ald?, foto?rafç?l?k ile daha profosyonel anlamda ilgilenebilmek ad?nda Amerika”ya yerle?ti. Burada Edward Weston ile tan??t? ve onun yan?nda yeti?ti. Bir süre portre çal??t? ama sonra foto?rafç?l??a yöneldi. Dünyan?n en ünlü ve sayg?n müzelerinde foto?raflar? sergilendi. Çok say?da foto?raf? önemli koleksiyonlar aras?nda yer ald? ve Dünyan?n en iyi nü foto?rafç?lar?ndan biri olarak kabul edildi.
2005 y?l?nda tam 100 ya??nda hayat?n? kaybetti.


ruth-mix1

imoagen_cunningham

8 – Imogen Cunningham; 1883 do?umlu Amerikal? foto?rafç?. ?lk kameras?n?n 18 ya??nda alsa da bir süre sonra foto?rafa olan ilgisini kaybetti. Ancak Üniversitede bir Kimya profesörü ile foto?rafç?l???n kimyasallar? ile ilgii ara?t?rma yapt?. Edward Curtis ile tan???p tekrar foto?raf çekmeye ba?lad?. Birlikte bir foto?raf stüdyosu açt?lar. Bu sürede Cunningham portre foto?raflar? çekti. Alfred Stieglitz, Edward Weston, Ansel Adam gibi foto?rafç?larla tan???? Grup F/64ü kurdu. Uzun bir süre bitki, çiçek, botanik, doku ve endüstriyel foto?raflar çekti. Çok say?da ödül ald?, bir çok sergi açt?. Dünyan?n en önemli foto?raf insanlar?ndan biri olarak tarihe kald?.

imogenmix1


catherine_leroy9 – Catherine Leroy; 1945 do?umlu frans?z gazeteci ve sava? foto?rafç?s?. 21 ya??nda sava?a gitmek üzere Laos“a tek yön bilet ald?, yan?nda biraz para ve Leica”s? vard? Vietnam sava??n? çok çarp?c? ?ekilde foto?raflad?. Erkeklerin k?skanaca?? kadar cesur bir gazeteci ve foto?rafç? oldu. The Last Patrol filmini çekti. Life dergisine defalarca konu oldu. 1970’li y?llarda Somali, Afganistan, Libya, ?ran, Irak, Lübnan gibi çe?itli ülkelerdeki sava?larda foto?raf çekti. 1976’da Beyrut sokaklar?nda süren çat??malarda çekti?i foto?raflarla Robert Capa Foto?raf Ödülünü alan ilk kad?n foto?rafç? oldu. 2006 y?l?nda kanserden hayat?n? kaybetti.

leroy-mix1


semiha_es

10 – Semiha Es; 1913 do?umlu Türk foto?rafç?. Ünlü gazeteci Hikmet Feridun Es“in e?i ve dünyan?n ilk kad?n sava? foto?rafç?s?. Foto?rafa kocas?n?n röportaj seyahatlerine kat?larak ba?lad? ve 50 y?l boyunca makinas?n? elinden hiç dü?ürmedi. E?i ile gitti?i Kore“de sava? foto?raflar? çekti, çat??malar?n ortas?nda kalsa da i?inden vazgeçmedi. Ancak Semiha Es“in çekti?i foto?raflara ben ula?amad?m. Bu çok ironik ne yaz?k ki…


14 Responses to “En iyi 10 kad?n foto?rafç?”

 1. harika olmus Seldac?m. ellerine sa?l?k. devam?n?n olmas? da heyecan verici :)

 2. oooo selda da gelmi? ho? gelmi?, bi iki saat girmedim nete, neler neler olmu?! eline sa?l?k selda cok guzel liste, devam?n? da heyecanla bekliyoruz :)) Bu istek maddesi de ayn? zamanda bak, ebru istemi?ti bunu taa ne zaman!

 3. Güzel denk gelmi? o halde :)
  Rica ederim, ben de çok keyif ald?m.

 4. Seldac?m eline, yüre?ine sa?l?k. Çok heyecanland?m. Hemen makinay? kap?p yollara dü?esim geldi.

 5. Can?m arkada??m ellerine sa?l?k. Ben de bir ?eyler maddelemek istiyorum bir ara..

 6. bak bu madde ba?lar i?te :) benim gibi yeteneksiz oldu?unu bile bile foto?raf çekmekte inat eden acemiler için güzel kaynak olmu? ellerine sa?l?k seldac?m.

 7. eline sa?l?k çok güzel olmu? :)

  Diane Arbus favorimdir, ke?kem birinci s?rada olsaym?? :)

 8. Seçkin; çok te?ekkürler, ç?karken haber ver o halde :)
  Hakan; evet maddelesene sen de.
  Dil?ad; benim için de çok keyifli bir ara?t?rma oldu.
  Tolga, en iyiden geriye do?ru bir s?ralama yok asl?nda. Sadece benim akl?ma geli? s?ras?na göre yazd?m.

 9. bir de margaret bourke white
  vard?k ki, kad?n foto muhabirleri aras?nda en önemlisidir….

 10. Semiha Es garip olmu? bu listede, ben de Cindy Sherman’? koyabilirdim..

 11. Gecenin bir yar?s?, gözümü k?rpmadan okudum.Çok te?ekkürler payla??m için.Ba?ar?lar dilerim.

 12. Iyi bir baslangic

 13. 16 yas?nda foto?rafc?l?k bölümünü okuyorum sem?ha es cok d?kkat?m? cekt? do?rusu hem b? türk foto?rafc? olarak e?iyle beraber savaslara gitmesi falan ben? b?raz etk?led? b?r ödev arast?r?rken denk geld? heps?n? not tuttum hepsinin yeri ayr?,hepsi farkl? b? foto?rafç? ba?ar?lar?n devamlar?n? d?l?yorum

 1. 1 Trackback(s)

 2. En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri | Madde Ba??ml?s?

Post a Comment