Biz kimiz?


“Her ?eyi inc?k c?nc?k maddeliyorsunuz, iyi ho? da siz kimsiniz?” dersiniz diye dü?ünüyorum. O yüzden burdan size bizim hakk?m?zda bir tak?m bilgiler vermek isterim. Ofi??l kadromuz ?u an itibariyle 7 maddeci, 1 yard?msever ve bir tak?m konuk maddecilerden olu?uyor. Bakal?m, bunlar bloga kat?lma kronolojileriyle kimlermi?? Maddeciler hakk?nda daha detayl? bilgi isterseniz, o da ?urada.

Deniz Tan (veya genelde bilinen ismiyle deniztan)
Efenim, reklam yazar? bi insan olan bu ?ah?s TV’de her tür gerisay?m program?n? seyretmeyi çok sevdi?i için, “yeter uleyn, ben de geri saymak istiyorum art?k” demi? ve akl?na böyle bir blog fikri gelmi?tir. Önce “madde ba??ml?s?” isminden emin olamam??, millet yanl?? anlar da tepki duyar m? endi?eleriyle bo?u?mu?, bu endi?elerini senelerin blogger’i firat’a aç?nca, ondan gaz? alm?? ve maddebagimlisi alan ad?n? alarak nurtopu gibi bir madde ba??ml?s? do?urmu?tur. Kendisinin daha önce 2 post yaz?p b?rakt???, blog denemeleri olmakla birlikte, bu ciddi anlamda ba?land???, yazd??? ve uzun vadeli bir birliktelik dü?ündü?ü ilk ve ?imdilik tek blogudur. Ha pardon, bir de ara ara f?rat’la birlikte, daha ki?isel, daha geyik tak?ld?klar? tamamen at?yorum var tabii…

n683616314_881682_4128

Asl? Topçu
deniztan’?n minik kankas? Asl?, güvendi?i ve sevdi?i deniz’in ta kendisi taraf?ndan “bak, sana en çekici erkekler listesi yazd?rcam ha” denerek, madde ba??ml?s? bata??na dü?ürülmü?tür. E çok da iyi olmu?tur, zira kendisi de bir reklam yazar? olan topçu karde?, ?eker uslubu ve komik yaz?lar?yla bloga destek olmu?, bu blogun insanlar taraf?ndan sevilip, say?lmas?nda büyük katk? sa?lam??t?r. Ayr?yeten, böylece blog olay?na at?lan Asl?, bu olay? sevmi? ve sonradan kendine açt??? yeni bloglar?yla da (bkz. daily e-motion) ?ahaneli?ini siber uzayla payla?maya ba?lam??, ne de iyi etmi?tir.

asli

F?rat “Elma+alt+shift” Y?ld?z
Senelerin me?hur blogu elma+alt+shift‘in me?hur sahibisi firat, deniz’in arkada?? ve i? arkada?? olur da, deniz durur mu? Mütemadiyen gözlerini açarak, f?rat’? “yaaa bu bloglarda bilmemne nas?l ekleniyodu? ya bi de ben kodu bozdum, nas?l düzeltcem?” türü sorularla bunaltan hain deniztan, sonunda onu da can?ndan bezdirmi? ve zavall?, hiçbir ?eyden haberi olmayan f?rat bir gün dayanamayarak: “al beni ?u bloga da admin yap, tasar?m? falan toparlayay?m” demi?tir. Ne?e içerisinde f?rat admin yap?lm??, sonras?nda ise “e, bu kadar ald?k bloga, bari yaz bi?eyler” bask?lar? ba?lam??t?r. F?rat uzun süre direnmesine ra?men, bir yazm?? pir yazm??t?r. Yazd??? ilk yaz?s?, cinsel yokluk çeken ergenleri siteye toplayarak bugün bile k?r?lamayan rekor hit say?s?na ula?m??t?r.

firat

Zeynep Kaytanc?
Hain deniztan bir kez daha kendine bir kurban aram?? ve reklam yazar? arkada?? Zeynep’i gözüne kestirmi?tir. “Sen ne de güzel yaz?yorsun öyle, gel bakiim, senin ad?n neydi yavrucum, gel kat?l bak bloga, senin de ho?una gidecek” diyerek kand?r?lan Zeynep, nicelikten çok nitelik düsturu ile az ama güzel yaz?lar katm??t?r bu bloga. Daha da katacakt?r, zira kendisi ?ahane bi yazard?r.

zeynep2

Kas?m Zorlu
??te bir i? arkada?? daha… Üstelik de tek suçu “aaa ne güzel blog öyle” diyip, çe?itli önerilerde bulunmu? olmas?d?r. Bunu f?rsat bilen deniztan da “e madem çok biliyon, buyur can?m gel bloga” diyerek, zavall? Kas?m’c??? da madde ba??ml?s? yapm??t?r. Ve tabii ki iyi de yapm??t?r çünkü dijital mecralar?n bilirki?isi Kas?m, sadece yaz?lar?yla de?il, getirdi?i çe?it çe?it ?ahane fikirle de MB’ye büyük destek vermi?tir.

kasim

Ebru “miocaro” Baranseli
S?radaki kurban, pardon yazar, deniztan’?n siber uzayda tan???p sevdi?i, sonra gerçek hayatta tan???p daha da çok sevdi?i miocaro yani ebru’dur. Blogger, grafik tasar?mc?, akademisyen, tez canavar? Ebru da ba??na geleceklerden habersiz, friendfeed’de falan, iyi niyetli like’lar ve comment’ler ile madde ba??ml?s?’na deste?ini göstermi?tir. Ama i?te, o da bir tak?m vaadlerle kand?r?larak dü?ürülmü?tür. Ve iyi ki de dü?ürülmü?tür çünkü ebru, hem yazd??? tatl? yaz?lar, hem de blog’a renk katan fikirleriyle Madde Ba??ml?s?’n? iyice co?turmu?tur.

ebru

Tolga Sirkeci
??te bu blogun nadir kurban olmayan yazarlar?ndan biri. yine bir i? arkada?? olan bu reklam yazar? ?ah?s, kendi iste?iyle gelmi?, saf saf “size bir yaz? yazay?m m??” demi?tir. O s?ralarda iyice havalara girmi? olan maddeciler de kendisine “yaz bakal?m, konuk maddeci olarak yay?nlar?z seni” demi?tir. Tolga’c?k da konuk maddeci mahlas?na raz? olmu?, güzel güzel iki yaz? yazm??t?r bloga. Bunu gören maddeciler de “hmm bu çocukta i? var” diyerek, kendisini kadroya alm??t?r.

tolga

Özer “wrzl” Döleko?lu
Ve Özer… Limk‘ten de tan?yaca??n?z Özer, MB’nin kamera arkas?ndaki yüzlerindendir. Kendisi kategoriler d??? oldu?u için kronolojik s?radan girmedi listeye. Zira kendisi bir maddeci de?il, sadece bu blogu çok sevdi?ini söyledi?i için yard?ma ko?an bi kurtar?c?. Blogspot’tan kendi alan ad?m?za ta??nmam?za yard?m eden özer, her tür saçma sapan sorumuza da b?kmadan usanmadan yan?t vererek, bu blogun güzelle?mesine, büyümesine çok destek vermi?tir. Senede bir madde düsturu ile tak?lan özer, bu sene 111 maddelik listesiyle gözlerimizi ya?artm??, sonra kar?s?na yazd??? a?k dolu sat?rlarlan bam telimizi bir titremi?tir.

ozer

Konuk Maddeciler
Son olarak konuk maddeciler konusu… Kap?m?z “ben de maddelemek” istiyorum diyen konuk yazarlara aç?k oldu?undan, akl?na bi maddeleme fikri gelen ama sürekli de yazmakla u?ra?mak istemeyen insanlar? konuk maddeci yap?yoruz, evet. Yaz?n?z? bize gönderirseniz , yazar kadromuz tarafindan uygun bulundugu takdirde, konuk maddeci mahlas? ile, isminiz etiketlenerek blogumuzda yay?nlar?z. Bugüne kadar bize destek veren konuklar?m?z?n detayl? listesi ise ?urada.

Bu yaz?y? yazan kim mi? Ben deniz. Bu yaz? vesilesiyle yukar?da ismi geçen herkese, verdikleri destek ve emekleri için, yazd?klar? güzel yaz?lar için ve bu blogu bu kadar benimsedikleri için çok te?ekkür etmek istiyorum. Bu blog güzel bir blog oldu ve tek bir laf?m var size: Sayenizde efendim. Çok te?ekkürler hepinize! Ayr?yeten art?k bu bataktan heç kurtulamayacaks?n?z çünkü bu hepimizin blogu laylaylay.

Duygusalla?t?m biraz, evet ama napiiim, bu insanlar? seviyorum.

Ayr?ca bizi okuyan, güzel yorumlar? ve önerileriyle desteklerini esirgemeyen okuyucular?m?za da bir te?ekkürü borç bilirim!

Bize ula?mak için: bilgi@maddebagimlisi.com