Archive for the ‘Karakterler – Kahramanlar’ Category:

En tehlikeli 25 kötü çocuk…

{ Posted on Ağu 03 2010 by konuk maddeciler }
deniz'in notu: Korku Sitesi, bir süre önce Yasin 'devilboy' Karakaya'n?n benimle ileti?ime geçmesi sayesinde, geç de olsa ke?fetti?im ?ahane bir site... Bu kadar özenli, bu kadar konu-spesifik, bu kadar kapsaml? site azd?r do?rusu. ?çinde korku sinemas?ndan hayalet hikayelerine, vampirlerden zombilere ...Read More »

En çekici ve yak???kl? 10 vampir…

{ Posted on Tem 01 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Müge Çerman how to get your ex back Ekranda gördü?üm a?lam?? suratl? genç adam, hiç de bu zamana dek izledi?im çekici vampirlere benzemiyordu. Robert Patisson yeni filmiyle bu hafta vizyonda ya, sa??m solum, önüm arkam bu a?lak vampirin görüntüleriyle dolu. San?r?m ...Read More »

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En kötü 35 sinema kötüsü…

{ Posted on Nis 29 2010 by deniztan }
?STEK: Kerimov Efenim, bayad?r film filan maddelemiyorduk ki süper e?lenceli bir istek geldi. Ben de kaç?rmad?m, hemen atlad?m. Tabii atlay?nca liste ba?ta planlad???m 10 maddenin ötesine geçti bile. Neyse, buyrun size pek çok film içerisinde tan??t???m?z kötü kalpli karakterler, filmlere ...Read More »

En ate?li çizgi karakterler…

{ Posted on Nis 19 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Tuna & Irmak Hava ?s?nd?, güne? ???l ???l, içimiz k?p?r k?p?r! Yaz kap?m?zdayken ?öyle ate?li bir ?eyler yazal?m dedik. Marilyn Monroe ve Johnny Depp"lerden s?k?ld?n?z m? –ki Marilyn"den s?k?lan ölsün-? Çizgi dünyas?n?n en ate?lileriyle tan??maya ne dersiniz? Önce kad?nlar... 05. Safinaz Vogue ?talya"ya ...Read More »

En Komik 10 Türk

{ Posted on Eki 25 2009 by Tolga Sirkeci }
Gülmek, en elzem ihtiyaçlar?m?zdan bir tanesi. Gerek komedyenlerle, gerek mizah dergileriyle, gerekse dizi veya filmlerdeki komik karakterlerle bu elzem ihtiyac?m?z? çe?itli yollarla giderip mutlu olmaya çal???yoruz hayat?m?z boyunca. Gülmek bu kadar de?erliyken bunu becerebilen insanlar da bir o kadar önem ...Read More »

En Deniz Tan 10 sinema filmi

{ Posted on Tem 22 2009 by konuk maddeciler }
Maddecimiz; Ömer, uzun zaman k?l? k?rk yararak haz?rlad??? Deniz Tan maddelemesiyle kar??n?zda... ?imdi efenim, ba?l?ktan da fark edece?iniz üzere Deniz Tan Han?m? maddeleyece?iz bugün, hatta yetmez maddeleyip üzerine de film edelim kendisini diyorum. Fikrin kendileri tam olarak ?urada ortaya ç?k?verdiyse de ...Read More »

En ?ahane 22 MJ ba?yap?t?…

{ Posted on Haz 30 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Gülnur Öztürk ?ki gün önce sevgili Deniz Tan, bu yaz?y? haz?rlamam?z için teklifte bulundu?unda toparlan?p duygular?m? ifade edebilece?imi dü?ünmü?tüm. Sand???mdan çok daha zor bir i?e soyunmu?um asl?nda. Günlerdir haberlerini izlememeye, ?ark?lar?na kulaklar?m? t?kamaya çal??t???m Michael Jackson'?n ac?s? öyle büyümü? ki ...Read More »

En ölümsüz 10 Michael Jackson aksesuar?…

{ Posted on Haz 26 2009 by deniztan }
Michael Jackson'? zaman?nda ya?am?? insanlar için, gidi?i ba?ka bir anlama büründü. Sanki çocu?uz da, elimizden oyunca??m?z al?nd?. Öyle bir duygusalla?ma, öyle bir nostalji hissi... Ama i?te, tek kanall? televizyonlar?nda Smooth Criminal'? seyredip, "oha lan nas?l yapm??lar onu oyle" diye dumur ya?amay?, ...Read More »

En baba 10 Ye?ilçam karakteri…

{ Posted on Haz 21 2009 by deniztan }
Babalar günü olur da biz Madde Ba??ml?s? olarak hiç unutur muyuz sevgili babalar?m?z?! Bu en sevdi?imiz, ?eker adamlar, en ?eker halleriyle bana sorarsan?z Türk sinemas?nda resmedilmi?lerdir. Binbir çe?it sevimli baba karakteri yarat?lm??, tip tip babalar sunulmu?tur izleyenlere. He bunca baba ...Read More »