Archive for the ‘Gündem’ Category:

En güzel 10 hostes üniformas?

{ Posted on Şub 12 2013 by deniztan }
THY'nin Dilek Hanif taraf?ndan tasarlanan yeni kabin ekibi üniforma tasar?m önerileri büyük tart??ma yaratt?. Her ne kadar henüz kabul edilmemi? olsa da, böyle bir tasar?m?n sunulmu? olmas?, verilen brief'in ne do?rultuda oldu?una ve ç?kacak i?lerin tarz?na dair bir i?aret... Geleneksel motiflerin ...Read More »

En yay?lmas? gereken hareket: SansüreSansür Yay! Hareketi

{ Posted on May 10 2009 by miocaro }
Link: Link: Yay! Hareketi, ad? üstünde, yaymaktan geliyor. Sanal ortamda, gerçek hayatta, elimizden geldi?ince tepkimizi yaymak anlam?n? içeriyor. Bu do?rultuda, elimizde çe?itli malzemelerimiz ve yönetmen arkada??m?z ?lkay Kopan"?n çekti?i videolar?m?z var. 11 May?s itibariyle, videolar?m?z?, manifestomuzla beraber bloglar?m?zda yay?nlayarak, ortak bir ...Read More »

En kli?e 10 ÖSS ?eyi…

{ Posted on May 07 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Flying Dutchman ÖSS. Hayat yaz?l? veya yaz?s?z bir dolu s?navla dolu. Yaz?l? olanlar 5-6 ya? gibi ba?lay?p ölene kadar devam eder onu biliyorum. Ama ?u 3 harf kadar haz?rlanma evresinin bu kadar uzun olup, sonucunun bu kadar belirsiz oldu?u ve ...Read More »

En büyük 10 sanal sansür ay?b?…

{ Posted on May 06 2009 by deniztan }
Kusura bakmay?n, geyik ya da komik yazamayaca??m bu sefer. Zira hepimizin unuttu?u, art?k kan?ksad???, yad?rgamad??? bir konu hakk?nda yazmak istiyorum: ?nternetteki sansür, evet. Biz ki internet kullanan, bilen, yazan, okuyan insanlar?z, biz bile umursam?yoruz art?k. O kadar hayat?m?z?n gerçe?i oldu ...Read More »

En çok tart???lan 9 toplumsal kavram?m?z…

{ Posted on Oca 28 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : Gündem, Siyaset
"En çok tart???lan 9 kavram" diyerek kendimi toplumdan soyutla?t?ramazd?m. Do?rusu "En çok tart???lan 9 toplumsal kavram?m?z." Bu toplumda bar?nmaya çal???yorsam e?er; ay orta kesimler ?öyle, e?itimsiz kesim böyle, bilmem ne kitlesi ?öyle falan diyemem... Çünkü ben toplumda her bireyin ...Read More »

En çok sinirlendiren 10 dandik gündelik ya?am ?eyi…

{ Posted on Oca 25 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : Gündem, is yasami, sehirler
Dandik, konformist ?ehir ya?am?m?zda ev ve i? aras?ndaki rutinde çok küçük ?eyler sinirlendirebiliyor bizi. Dünyan?n çe?itli yerlerinde kan gövdeyi götürmekte, insanlar açl?ktan ölürken bizler ?ehrin katmanlar?nda nevrotik gelgitler ya??yoruz. Zevk ve zerafet içinde ya?amay? ve çal??may? seçti?imiz binalarla, parças? oldu?umuz ...Read More »