Archive for the ‘Edebiyat’ Category:

En Fantastik 4 Distopya

{ Posted on Kas 26 2011 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay Herkes gelece?e iyimser bakm?yor. Kimileri de bu bak??lar?n? edebiyata döküyor. Bir nevi karamsar peygamber bunlar. Asl?nda güzel de görmü? rahmetliler. 2. kitab?n yazar? Aldous Huxley yaa 30'lu y?llarda genetik mühendisli?i ve aktif kullan?m?n? öngörmü?. Ya da 1. ...Read More »

En ilginç hikayeli 10 ?ngilizce deyi?…

{ Posted on Haz 18 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Saniye Demirel how can i get my ex back Blogumuzun tatl? ?ngilizce ö?retmeni, sevgili Saniye Demirel tekrar sahalara döndü ve yine ?ahane bir maddelemeyle huzurlar?n?za ç?kt?. Bu sefer de ?ngilizcede hikâyesi en ilginç deyimleri/ deyi?leri/ sözcükleri maddeledi. Buyrun bakal?m... 10. Not my ...Read More »

En iyi 10 a?k ?iiri…

{ Posted on Oca 26 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ça?da? Seichter Öncelikle, ?iir be?enisinin, okuyucunun o anki içerisinde bulundu?u ruhsal yap? ile dogrudan ili?kili oldu?unun alt?n? çizmek isterim. Ve de asl?nda bu durumun, tüm sanat dallar? için de geçerli oldu?unun zaten birçok ki?i taraf?ndan bilindi?ini de çok iyi bilirim. ...Read More »

En güzel 10 çocuk kitab?…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: MEL?SA UNAT Çocuk kitaplar? içimizdeki çocuk yan... Huzursuz hissetti?imizde, i? ya?am?n?n h?rslar?ndan bunald???m?zda, ikili ili?kilerde ç?kmaza girdi?imizde okunas? kitaplar çünkü tüm bu s?k?nt?lar?n çözümünü içlerinde bar?nd?r?yorlar. A?a??daki liste bizim en çok sevdi?imiz çocuk kitaplar?. Dönem dönem de?i?ebiliyor. Belki farkl? ...Read More »

En c?lk? ç?km?? 10 a?k filmi/roman? kli?esi …

{ Posted on Ağu 17 2009 by deniztan }
Efenim, a?k filmiymi?, dizisiymi?, roman?ym??... Bunlarda kar??m?za hep çe?itli formüller, kli?eler ve tabii engeller ç?kar. ?öyle normal bir büyük a?k ya?anamazm?? hayatta gibi, büyük a?k olmas? için illa bu kli?elerin testinden geçmesi gerekiyormu? gibi bir durum var ortada. Gerçi belki ...Read More »

En s?k yapt???m?z 15 ?ngilizce hatas?…

{ Posted on Nis 05 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: SAN?YE DEM?REL Ö?renciler anadillerinde olmayan bir kavram ile kar??la?t?klar?nda bu kural?n "mant?ks?z" oldu?unu söylerler; ç?karlar i?in içinden ama kaz?n aya?? o kadar kolay de?il! Dil ö?retiminde kar??la??lan belki de en büyük güçlük mant?k kavram?n?n ülkelere ve bunun bir yans?mas? ...Read More »

En heyecanl? 15 Agatha Christie…

{ Posted on Ara 30 2008 by deniztan }
Çocuklu?umdan beri Agatha Christie'yi çok severim. Baz?lar? ona ikinci s?n?f bir yazar muamelesi yapsa da, ben zaman?n?n çok ötesinde, son derece üretken ve çok ak?ll? bir kad?n oldu?unu dü?ünüyorum. Ayr?ca, türünde bir dönüm noktas? olu?turdu?unu da her zaman söylerim, evet. ...Read More »