En zevkli 15 iskambil oyunu…

{ Posted on Oca 20 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Hobiler, Oyun

?skambil oyunlar?n?n hastas?y?m. Önceki hayat?mda kahvede oturup duran bi amcayd?m bence, zira her tür k?raathane ve hatta kumarhane oyununa bay?lmaktay?m. ??te bu nedenle, buyrunuz favorilerim…


Not: Koz oyunu mant???n? bilmiyorsan?z, size koz nedir anlatabilirim ama oynamadan anlaman?z zor olur bence. O nedenle, koz nedir önce bi okuyun isterseniz. Bak?n burda var.

15. Konken
Sosyetik teyze oyunu olarak bilinir, kad?nlar günlerde de oynar. Koz oyunu de?il de, 51 tarz? oyunlardand?r. neden tüm oyunlar içinde bu, kad?nlar?n içindeki kumarbaz? ortaya ç?karm??t?r bilemeyece?im. E?lencelidir asl?nda ama tercih edece?im pek çok ba?ka oyun vard?r. Zaman?nda kurallar?n? ö?renmi?tim ama ?imdi unuttum. O yüzden çok da yard?mc? olamayaca??m.

14. 3-5-8
Koz oyunlar?na bay?l?r?m ve i?bu oyun içlerinde en sevmedi?imdir. Bir acil durum oyundur, dördüncü bulunamad???nda mecbur kal?n?rsa oynan?r.

Kurallar? ise hayli basittir: Sekizci koz söyler. Bir yan?ndaki üçcü, di?eri be?ci olur. Herkes söyledi?i kadar ya da fazlas?yla el almak zorundad?r. Eksik al?rsan?z bir sonraki elde fazla alanlar size dü?ük bir kart verir ve siz o seriden elinizdeki en büyük kart? onlara hibe edersiniz. Dolay?s?yla, be?ciyken batarsan?z, sekizci olma s?ras? size geldi?inizde en iyi kartlar?n?z ba?kalar?na gidece?inden bi daha ç?kman?z pek zor olur. Bi süre sonra af ç?kar, puanlar s?f?rlan?r. Falan ve de filan. Tercih etti?im bi oyun diil kendisi. Ama illa da oynicam, kurallar? tam hat?rlam?yom derseniz, daha detayl? bilgi ?urada.

13. Fal
Kimse yoksa fal bakar?m karde?im ben de! Solitaire (di?er ad?yla pasyans) olur, saat fal? olur, 13 fal? olur, freehand olur, bi sürü fal biliyom ben, hepsini bakar?m. saat fal? haricinde di?erleri, zaman zaman ç?kar, saat fal? asla ç?kmaz. Dilek tuttuysan?z saat bakmay?n.


12. H?zl? açma oyunu
Bu oyunun ad?n? bilmiyom ama iki ki?i oynan?r. ?ki ki?i desteyi yar? yar?ya bölü?ürler, be?er kart? kapal? olarak d??ar? ay?r?rlar. Sonra desteyi ayn? solitaire gibi önlerine dizerler. Ay?rd?klar? destelerden en üstteki kart? ortaya açarlar. Sonra jet h?z?yla oynamaya ba?larlar. Oyun basittir. Aç?lan iki ka??d?n bir üstü veya bir alt? olmak üzere oyuncular ortaya kartlar?n? koyarlar. Konacak bir ?ey kalmay?nca, ayr?lm?? destelerden bir di?er ka??t aç?l?r. Her iki oyuncu da her iki aç?lan karta oynayabilir.

Önündeki desteyi ilk bitiren kazan?r. tek olay h?zd?r, bu yüzden s?k s?k kavga ç?kar, “aa sen parma??n? koydun ortaya, ben ka??d?m? koycakt?m koydurmad?n, kafan? k?rcam ha” gibi.

Ayr?yeten bu kadar basit bi oyun, herhalde ancak bu kadar kar???k anlat?labilirdi. Napiim ama kart oyunu anlatmak zormu? yaz?yla.

11. Blöf
Bildi?in uydurukçuluk oyunu bu, pokerin özü. Ki?i say?s? s?n?rs?z. ?ki deste oyunculara da??t?l?r. Amaç elini bitirmektir. Sonra s?rayla insanlar yalanc?l??a ba?lar. Kapal? olarak, istedi?i miktarda ka??d? ortaya koyar ve der ki mesela “üç tane as…” yan?ndaki inan?rsa bi ?ey olmaz, s?ra ona geçer, o da devam eder. Yaln?z yer al?nana kadar söylenenle devam edilir (yani bu örnekte as ile). Yok efendim, inanmaz açar ise iki seçenek vard?r, ya adam do?ru söylemi?tir, yeri inanmayan skeptik al?r. Ya da adam yalanc?d?r, yalanc?n?n mumu yats?ya kadar yanar ve yalan? söyleyen yeri al?r. E?lencelidir. Bir bakars?n?z yerde 18 as olmu?tur, ve biri dört as daha ekledi?inde çü? art?k yaland?r dersiniz, bi bakars?n?z ki do?ruymu?. Hmmmm. ?çkili ortamda oynan?rsa daha da e?lenceli hale gelebilir.

10. Blöflü pi?ti
Yukar?daki blöf oyunumuzdaki açma mant??? art? pi?ti. Pi?tiyi de anlatmayay?m isterseniz art?k… Buradaki tek olay blöfün sadece pi?ti an?nda yap?labilmesidir, blöfü yemek ya da yememek ayn? blöf oyunundaki gibi i?ler. Tek fark? size yeri de?il, puan kazand?rmas?d?r.

9. Gin
?ki ki?i de oynanabilen, ?eker bi oyun. Yabanc? kökenli, ben de bilgisayardan ö?rendim. Hoyle Card Games sa?olsun. 51 tarz?nda yani gavurca deyimiyle, rummy style game. Yani ne? Koz oyunu de?il, evek. Nedir? ?ki ki?iye kartlar da??t?l?r. Ya çekilir ya yerden al?n?r. Amaç eli üçlüler haline getirerek açmakt?r. ?ki ki?i oynan?nca çok h?zl? ?ekilde biter, tam siz oh nas?l da koycam derken, ka??tlar elinizde patlar. Buyrun detaylar

8. 51
K?raathanelerin kral? 51 huzurlar?n?zda! Kurallar?n? anlatmama gerek var m?? Gin gibi ama 51 yapmadan açamazs?n?z. Bi de elinizi bitirmeden açabilmeniz mümkündür. Daha da anlatm?cam, 51 bilmiyosan?z ne annatiim ben yaaaa! Hadi tamam gene dayanamad?m, burdan.

7. Kastet
Çok ?ahane bi oyundur, frans?zca casse-tete laf?ndan gelir. Yani bildiginiz, kafa k?rd?ran. Kar???k, 51 stili bi oyundur. Ka??t çekilir ama hiç yere at?lmaz. Herkes yere açar ama 51den fark?, yerdeki ka??tlar? bozarak kendinize kullanabilmeniz ve yeni yeni seriler, kombinler yaratabilmenizdir. Bu ?ekilde el bitirilmeye çal???r. ?ki ki?i de oynanmas? bak?m?ndan ho?tur, üstelik e?lencelidir de. Lakin sorun, siz yeri bozup kendinize yeni üçlüler yarat?rken, bi yerde hata yapt???n?z? anlad???n?zda, hayat?n undo seçene?i maalesef olmad???ndan, her ?eyi eski haline getirmenin biraz zor olmas?d?r. Kart yerine okey ta?lar?yla da oynanabilir. Buyrun sozlukcu arkadas ne de guzel anlatm??.

6. ?hale
Cinayet sebebi bi oyun bu! Kavga ç?karma ihtimali %100! Bir nevi briçe giri? de diyebiliriz. Herkes alaca?? ka??d? söyler, ihale en yüksek olanda kal?r ve kozu ihaleyi alan belirler. Genelde daha sonra, iki ki?i birle?ip bir di?erini bat?rmaya falan oynar. Dedim size, kesin kavga ç?kar, kesin. Kurallar m?? Buyrun burdan yak?n.

5. Batak
Benim bildi?im halinde koz hep maçad?r, san?r?m bunun adi ihalesiz batak oluyor. Herkes s?rayla kaç el alaca??n? söyler ve oynan?r. Söyledi?i eli alamayan batar, genelde e?li oynan?r. Ayr?ca da toplamda söyledi?inden 3 el fazla al?rsan?z, yan batars?n?z. Evek. Yukar? tükürsen b?y?k, a?a?? tükürsen sakal. Detaylar için t?klay?n?z.

4. Briç
Oyunlar?n kral? olarak adland?r?lan briç neden 4 numarada? Çünkü ben briç bilmem. Ama bilmememe ra?men, h
akk?n? vermek istedim. Yani oyunun mant??? klasik kozdur, ama konu?ma k?sm? adam? öldürür. E?li oynan?r, herkes s?rayla kozunu ve alaca?? eli söyler. Misal 3 sinek der biri, di?eri onun üstüne ç?kmak zorundad?r, ç?kamazsa pas der, falan filan. En yüksekte ihale kal?r ve oyun ba?lar. Briçte kartlar?n hiyerar?isi vard?r. Sinek (trefl), karo (karo), kupa (kör), maça (pik) diye gider. yani 3 maça 3 sinekten üstündür. Sonra e?inin kozu ve el say?s?yla, e?inin elini de tahmin etmeye çal???rs?n. Sonra sanzatu (kozsuz el) vard?r. Kontur, surkontur gibi bi sürü garip terimler falan vard?r. Ayr?ca farkl? farkl? stilleri vard?r. Çok kar???kt?r çook. Oyun klasik koz mant???nda oynan?r. Kozu söyleyenin e?i ka??tlar?n? yere açar (dummy) ve o tur d??ar?da bekler. Kozcu, e?inin ka??tlar?yla da oynar.

?imdi böyle anlat?nca sanki biliyomu?um gibi durdu, ama bilmiyom. Bu kadar bilmeye briç bilmek denmez. Kozun ötesindedir, koz bilmeyle di?er her oyun ö?renilir ama briç ö?renilmez. Çünkü briçte esas olan konu?mad?r (deklarasyon). Tevekkeli adamlar koca koca kitaplar yazm??lard?r kendisi hakk?nda. ?lla ö?renecem derseniz briç oynayanlar? seyredin ve okuyun, kursa gidin falan. Ama yine de kaynak ver derseniz, online briç dersleri ?urda.

3. Kanasta
51 tarz? oyunlar?n en sofistikesi, en eliti. Üstelik iki ki?i de oynan?r. Fazlas?yla kurall? bi oyundur. Ama özetle, amaç el bitirmektir. Minimum 3’luler halinde yere açars?n?z, kanasta 7’li seriye verilen add?r. Yaln?z 1, 2, 3 gibi s?ral? açl?mlar de?il, hep ayn? kartla açars?n?z. Yani mesela 3 tane 2, 4 tane 5 gibi. Bu nedenle tabii ki iki deste ile oynan?r. Kanasta yapmadan eliniz bitse de oyunu bitiremezsiniz, tek kart elinizde 7’li yapabilmeyi beklersiniz. Yeri alabilirsiniz ama onun da çok kat? kurallar? vard?r. Kurallar çok kar???k de?ildir, sadece çoktur. Yer alma kurallar?, skor kurallar?, bitiri? kurallar?, ba?lang?ç puan? kurallar?… Yine de bir deneyin, kesinlikle tavsiye ederim, süper e?lenceli, zeki bir oyundur. Buras?.

2. Texas Hold’em Poker
Elllleeeeeeeeeeh! Poker geldi, ho? geldi. Lakin 5’li poker sevmem, turnuvalarda oynanan poker türü olan bu hold em’i severim. Tüm poker oyunlar? gibi bunun da kurallar? basittir. S?ralama da ayn?d?r. 5’liden fark?, herkese 2 ka??t verilir ve yere aç?lan ka??tlar? kullanarak seri yapmalar? beklenir. Önce 3 ka??t (flop) yere aç?l?r, bahisler al?n?r. bir ka??t daha aç?l?r (turn). tekrar bahisler aç?l?r, be?inci de aç?l?r (river). Ve sonuca bak?l?r, kazanan kazan?r, kaybeden kaybeder. Tabii ki blöf yapabilmek çok möhimdir. Zaten pokerin esas olay? budur.

Turnuvalarda milet güne? gözlü?üyle falan oynar bunu, çok haval? görünmek mümkündür. Yine de büyük paralarla oynamamakta fayda var tabii. Çok severim. Bu da kurallar.

1. King
Yarappim, bu oyunu ne çok ama ne çok seviyorum. Hep oyn?cak 3 arkada? ar?yorum ama yok. Hep online oynamak zorunda kal?yorum, onda da sa?olsun oynuyoz oynuyoz, sonra bataca??n? anlayan arkada? oyunu bitirmeden kaç?veriyor.

E benim arkada?lar?m benim gibi kahveci olmad???ndan, maksimum pi?ti biliyor, o da ?ansl?ysam. E pi?tiyi bile zar zor bilen insanlara da, ben king anlatmay? denemiyorum bile. Çok bedbaht?m.

Bi keresinde 3 k?z? toplad?m, hadi oyun ö?retiiim, ne biliyonuz dedim. Pi?ti dediler, iyi dedim, belki ordan king’e geçeriz gecenin sonunda. Tam pi?tiye ba?lad?k ki, “hangisi büyüktü, k?z m? papaz m??” diye bi ses duydum, sinirlendim tabii. Vazgeçtim. ne ö?retcem ya. Hem ka??t oyunlar?na sayg? duymak laz?m, bu tip ko?ullar alt?nda çal??amam ben!

Neyse uzatmiim, king’in hastas?y?m. Kendisini hep oynamak istiyorum. Koz art? ceza mant???nda süper bi oyundur. Cezalarda kesin kan ç?kar. Hele ki R?fk? yedirmek ayr? bi ho?tur. R?fk? demi?ken, tan??t?ral?m…
Ahhh bak nas?l can?m king çekti!!! Neyse efenim, koz biliyorsan?z king ö?reniniz, pi?man olmazs?n?z. Koz bilmiyosan?z, ne diim size ben. Al?n bunlar da kurallar.

Aran?zda King’e dördüncü arayan var m??


11 Responses to “En zevkli 15 iskambil oyunu…”

 1. biz ortalama her hafta oynuyoruz deniz :)

  bi ara partiye davet ederim :)

 2. yahu sen yeterki king iste..

 3. isterem isteremmm!! hadi oynayak.

 4. ad?n? bilmediin oyun ‘speed’ olsa gerek:)))

 5. heh evet speed, do?ru valla :)

 6. Duymad???m daha ne oyunlar varm?? haberimiz olmayacak.. Te?ekkürler elinize sa?l?k güzel payla??m olmu?..

 7. yhaa bu konuyuu anlatan kimse c?ks?n meydanaa .. coq tatl?s?n yhaa ne :$ super yazm?ss?n tbrk ederim .. konuyu anlat?s?na hayran kald?m.. icindeki bilgilerden ziyade senin anlat?? ?ekline bay?ld?mm .. supersnnn

 8. yaz?k sana yaaa king e eleman bulamamak cok kötü wallaxD

 9. batoyu bilen varm?

 10. rok oyunu b?len varm? bence dunyan?n en guzel oyunu tart?s?lmas?zz

 11. ya arkada?lar bu blöf oyununu biz keriz ad? alt?nda oynard?k ve çokda zevkliydi ama ?imdi oynamak istiyorum bulam?yorum nere de olabilecegini bilen varm? acaba

Post a Comment