En trendy 10 hastal?k…

{ Posted on Ara 01 2009 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Ya?mur Erengül

Milletçe bay?l?r?z hasta olmaya, hastal???m?z? abartmaya. Ba??m?z a?r?maz beynimiz a?r?r, s?rt?m?z a?r?maz ci?erlerimizde tümor vard?r (tobe tobeeeeeeeee), üzülmek ne haddimize direkt depresyonday?z. Ama bu hastal?klar?n da dönem dönem yükselen trendleri var. Trendler ço?u zaman fikir liderleri ve d?? güçler taraf?ndan dengeleniyor ama biz de bay?l?yoruz bunlar? üzerimize almaya. Haz?r bu aralar hastal?k konusu doruk noktas?ndayken incelemekte fayda var bence… aman diim yaz? t?bbi falan diil, anlamam da t?ptan m?ptan zaten, tamamen kulaktan dolma yaz?yorum ona göre :))))

10. Nemfomani
Ars?zl???n yeni ad?!!! Sa?olsun Michael Douglas amcam?z bu illete tutldu?undan beri, bütün gerzekler ona buna musallat olup ertesi gün ezik gibi kaçman?n ad?n? nemfomani kodular…
Ba?lanma korkum var, seni idare edemem demeyi iktidars?zl?k sayan bu ezikler çareyi ?eyini tutamayalar?n yeni ad? olan nemfomanide buldular. “can?m ben seninle olurum ama nemfoman?m, elinde sonunda ba?kas?na atlar?m üzülürsün b?rak beni gideyim” bababababa salak o?lu salak i?in ba??nda nerdeydin k?za seçim hakk? ver ba?tan sole tutamama hastal???n? k?z?m?z gerzekse zaten olur senle. Ha bu han?mlar için geçerli diil mi tabii ki sexsist bu hastal?k diil kent?s?. Tatminsizli?i, kendini bilmezli?i hayat tarz? haline getirmi? kar? k?sm?s? nadiren de olsa yakaln?nca bu çareye ba?vurur “a?k?m beni affet ben nemfoman?m!!!!” allah?n salaklar?…

nemfomani

9. Depresyon
Bu deprasyon adl? muhte?em hastal?k, günümüzde herkesin alelade geçirdi?i, hatta art?k s?rf ?ehirde ya?ayan insanlar?n de?il, yudum köylüsünün bile tutuldu?u bir illettir. ??ten bunald?n m?? Depresyondas?n! Sevgilinle kavga m? ettin? Depresyondas?n! Tarlada ekin ekti?in gün ya?mur mu ya?d?? Depresyondas?n! Günlük fal?n o gün senin için her?eyin ters gidece?ini mi söylüyor? Haydiii depresyona gir, bu böyle uzaaar gider. Depresyona girmek için sebep çoook, sa??na bak yeter, olay yeter yine depresyondas?n… üzülmek ne haddimize hepimiz depresyonday?z 

depresyon

8. Dipsomani
Kontrolsüzce içme… abartmay? pek sevdi?imizden, a?z?mzla de?il k?ç?m?zla içmeyi tercih ediyoruz. Biz türküz bize bi?ey olmaz safhalar?ndan, bende dipsomani var a?z?ma sürdüm mü kendimi tutam?yorum dibine kadar içiyorum gibi sofistike safhalarday?z. Haddini bilmeme problemimiz burda da ba? gösteriyor veeeeee hepimiz da??lana kadar içip bunu da bir hastal?k bahanesi ile sonland?r?p içmeye devam ediyoruz çok sükür… insan gibi keyif almak için de?il içizdeki ac?y? ortaya ç?karana kadar içmezsek Türk”lü?e zeval getiririz mazallah için karde?lerim dibine kadar için!!!

dipsomani

7. HPV
Ne zaman ki cinsellik aya?a dü?tü herkes birbirini ittirmeye ba?lad?, cinsel yolla bula?an bu güzide hastal?klar?m?z da kendini aç??a vurdu. Biz türküz ya bize bi?ey olmaz hesab? korunmas?z, ondan atla bunda patla derken kap?veriyoruz virüsü. Do?u?tan ball? erkek karde?lerimize dokanm?yor bu meret, bize bula??nca rahim a?z? kanserinden, k?s?rl??a kadar çok çe?itli üreme meselelerimize zarar? dokunuyor bu virütik olay?n… yap?lmas? gereken ?udur canlar?m 1- herkesle olmak marifet de?ildir, bu güzel olay? aya?a dü?ürmeyelim. 2- hadi tercih senin yapmak istedin, bari korun da herkesi telef etme güzel karde?im.

hpv

6. ADHD /Attention Deficit Hiperactivity Disorder.
Eskiden çocuklar?m?z pek yaramaz naaap?caz derken, ?imdi yeni nesil yaftac? ebeveynlerimiz çocu?a hemennnn bir zabazingo entel dantel hastal?k bulup, yavruyu ko?tur ko?tur psikologlara ta??yo. Nedir bu ADHD? Türkçe mealiynen dikkat eksikligi ve konsantrasyon bozuklugu… Eh be can?m çocuk soka?a ç?kmazsa iki arkada??yla kavga edip sosyalle?mezse, sen i?e giderken o 3 ya??nda son moda ana okullar?nda elitist ana okulu ö?retmenleriyle manyak olur tabii. Çocuk yapacaksan onu soka?a salmay? da ö?reneceksin. ?yi ebevyn olmak çocu?u bo?mak, sürekli en iyi olmas?na zorlamak, yar?? at? haline getirmek de?il. Ne demi? atalar?m?z “Sald?m çay?ra, mevlam kay?ra”. Tamam s?f?r ilgi olmay?n ama çocuklar? da delirtmeyin can?m, unutmay?n bugün yedi?iniz hurmalar yar?n sizi t?rmalar…

hiperaktif çocuk

5. Reflü
Stres nelere kadir yavvvv, iki so?an yiyip midesi yanan stresten reflü oldum diye karalar ba?l?yor. Güzel karde?im tabii ki stres vücut direncini dü?ürür, hastal??a davetiyedir amma ve lakin her midesi yanan reflü diil be… Bakmay?n reflü son derece ac? veren önemli bir hastal?kt?r o nedenlen her mide yanmas?n? reflü diye yap??t?rmay?n, 41 kere söylerseniz olur mazallah!!!

reflü

4. Panik Atak
Ahahahahahahahaha memleketimin kifayetsiz Burhan”?n?n bile müzdarip oldu?u güzide hastal?k. Asl?nda insan?n istemediklerini yapmamak veya ba?kalar?na istediklerini yapt?rmak için ?ahane bi bahane. Ayyyyy tutmay?n beni panik ata??m tuttu dedi?in andaaaaa, de?meyin keyfime. Kimse aya??ndaki nas?r?n neden oldu?unu bilmez, ama bu bahanevi psikolojik rahats?zl?klar konusunda utanmadan ordinaryus profesörüz çok ?ükür. Vallahi milletçe pek çakal gördüm kendimizi.

panik atak

3. Metabolizma Bozukluklar?Toplu olaraktan zaten pek zay?f insanlar de?iliz, etine dolgunuz adl? ad?nca. Amma bu aralar beni en hasta eden ?i?manl?k veya zay?fl?k bahanesi bu. Yular gibi ba?l?yosun cips torbas?n? a?z?na, sabah ba?l?yosun yemeye ak?am yatana kadar, hatta arada gece uyan?p yiyosun. Sonra oluyosun bi manda. Noooldu “ay metabolizmam çal??m?yo” olduuuuu can?m yemezler!!! Utanmasan beni sosa bat?r?p yicen, ama yok metabolizman çal??m?yo. Bi de tam tersi var, ya yedi?ini ç?kar?yo; ya yer aya??na yat?p yemiyo arkada??n gaditi ç?km?? gebercen diosun, naaapim benim metabolizmam çok h?zl?. Uydurukçular!!!

?i?man-zay?f

2. Bipolar
Bu güzide ve son derece haval? hastal???m?z, bundan bir kaç sene öncesine kadar manik depresif hastal?k olarak an?l?rken art?k (san?r?m daha haval? oldu?undan) Bipolar diye an?lmaktad?r. Peki nedir bu bipolar? “Bipolar Bozukluk bireyin duygu durumu, enerjisi ve i?levselli?inde al???k olmad?k dalgalanmalara neden olan bir beyin hastal???d?r. Herkesin ya?ad??? normal ini? ç?k??lardan farkl? bir ?ekilde bipolar bozukluk belirtileri (semptomlar?) a??rd?r. ?li?kilere zarar? olabilir, zay?f i? ve okul performans?na neden olabilir. Fakat iyi haber ?u ki: bipolar bozukluk tedavi edilebilir, bu hastal?kla herkes gibi üretken bir ya?ant? sürdürebilir.” Ama ben henüz tedavi oldum geçti diyeni duymad?m ülkemizde, iki üzücü durumun ard?ndan moody tav?rlar içine girip, anam anam ben bipolar”?m beni alttan al?n yakar?m hepinizi diye dola?makta yurdumun tav?rl?lar?… (gerçekten bu dertten müzdarip olanlar? itinayla d???nda tutar?m dediklerimden)

bi polar

1. Domuz gribi
Her sene ayr? bir hayvan karde?imiz can?m?za kastediyor, sonunda hepimizi hayvan dü?man? yapacaklar. Bu senenin trendi de domuz gribi, hani ku? gribini hafifçe atlatt?k amma bu seferki pek ünlü. Malum a??lar? ma??lar?, pek bi pahal? pek bi öldürücü. Hani testi de bulunam?yo, yani olup olmad???n efsane k?vam?nda. A?lay?p sümkürsen, domuz gribi diye d??l?yolar insan?. Tek iyi taraf? milletçe bay?ld???m?z ?apur ?upur öpü?me olay?n? biraz kesti çok ?ükür…

misspiggy

Yav üstüme çemikireceksiniz biliyorum o yüzden bi daha söylüyorum, gerçekten bu yukardakilerden birinden gerçekten müzdarip herkesi i?in d???nda tutar?m… sevgilerrrrrr :)


4 Responses to “En trendy 10 hastal?k…”

 1. number one hakikaten cok h?zl? yay?l?yor, biz domuz gribi olduk , hatta bir de zatürreye cevirdi, aman dikkat :)

 2. 1- metabolizma olay?na anormal k?l?m, ben de dombulum ama ma?allah öküzü bile yeme potansiyelim nedeniynen…
  2- panik ata?a çok k?l?m (ama modas? geçmek üzere yerine borderline ve bipolar’a b?rak?yor)
  3- Reflü, olum reflü a?r?s?n? çeken bilir 4 kere hastanelik oldum so?an yiyip gaz olmaya benzemez o i? pehhhhhhhhhhhhh

 3. Ay bir de fobi durumu var.
  Yerli yersiz herkesin “fobi”si vard?r,kimsede normal korku yoktur..Böcek mii ay bende fobi var böyleea korkuyorum..Ee,korkuyorsun da noluyor?
  Sen fobik reaksiyon göster de göreyim ben,abuk sabuk bir ?eyin kar??s?nda hüngür hüngür a?la,dizlerinin ba?? çözülsün yere çök,gözlerin karars?n,ellerin titresin hatta komple vücudun titresin… Benim durumumda oldu?u gibi dolaptan abur cubur al?p birine sormadan yiyeme,aç?k paket makarna yapama,pirinci elleyeme…
  Sonra ay benim fobim vaar.. B.k var..

 4. ahahahahahahahaha ?ahanesin Gizem :))))

Post a Comment