En tipik 10 emlakç? tan?mlamas?…

{ Posted on Oca 25 2012 by deniztan }

Emlak piyasas? bir çe?it hobim. Yani internetten bakay?m, sokakta emlakç? görürsem vitrinlerinde fiyatlar? inceleyeyim, gitti?im ülke ve ?ehirlerde insanlara emlak durumunu soray?m… Böyle aktivitelerim var i?te, neden bilmiyorum. San?r?m babaannem zaman?nda “?urdan (Levent) bi ev alsak” diyip de, “yok ya oraya kurtlar iniyor” tepkileriyle kar??la?an, öngörülü bir kad?n oldu?undan, onun emlak yetene?i bana geçti. Ha bunu pek de?erlendirebildi?im söylenemez ama i?te arada fikir veriyorum insanlara, bak ?u bölge de?erlenecek filan diye saçma saçma konu?uyorum. Bunlar?n d???nda, tabii arada ben de ta??n?yorum filan, bir emlakç? ha??r ne?irli?imiz var tabii herkes gibi, yok de?il.

O nedenle buyrun size, emlak piyasas?n?n jargonu, emlakç?lar?n minik kli?eleri falan filan… Bir de not dü?eyim, elbette ki bu tan?mlamalar? her gördü?ünüzde illa a?a??da dedi?im gibi olacak de?il, her meslekte oldu?u gibi emlakç?n?n da dürüstü var, üçka??tç?s? var. Ben üçka??t durumunda kar??lacaklar?n?z? belirteyim dedim, adam dürüstse do?ru söylüyordur can?m, ne diyorsa odur. (Emlakç?lar Birli?i beni dava etmesin, ayaklan?p CD'lerimi k?rmas?n diye hemen gard?m? ald?m, evet!)

10. Ye?illik/Do?a manzaral?
Önü aç?k, bir ba?ka binaya bakm?yor, a?aç var. Nispeten daha dürüst bir tan?mlama diyebiliriz buna. Ha gerçi ye?illik denince, her zaman yemye?il bir çay?r, koru, orman beklemeyin. Bazen 3-5 a?aç görmek bile lüks oluyor ?ehirlerimizde ve ye?illik manzaras? kontenjan?na girebiliyor.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: En az?ndan 3-5 a?aç, ku? c?v?lt?s?. ?ans?n?z varsa, koru veya park manzaras?.

09. ?irin
Ah can?m ne ?irin, ne tatl?, miniminnac?k. ?irinlik tam da o “miniminnac?k”l?ktan ileri gelir. ?irin demek, küçük demektir genelde. Küçük demek, çirkin demek midir? Elbette ki hay?r. Ben ?ahsen mesela, küçük ev severim. Dolay?s?yla, ?irin bana uyar aç?kças? da, bir emlakç? bir evi “?irin” diye tan?mlarsa, o miniklik dolaptan hallice demek de olabilir diye endi?e ederim bir an.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: ?ansl?ysan?z küçük tatl? evler, stüdyolar, 1+1'ler, 2+1'ler; ?ansl? de?ilseniz karanl?k ah?r?ms? evler, kutu gibi bodrum katlar?, amiyane tabirle “bekar” veya ö?renci evi format?.

08. Yüksek giri?li
Kot fark? olay? malumunuz, i?te o yüzden bütün evler kot fark?ndan yüksek giri?li oluyör. Yani nedir, giri? yüksek de?il de, ev alçak asl?nda. Yukar? ç?kmak yerine, a?a??ya iniyorsunuz. Her ne kadar bu illa ki karanl?k bir bodrum kat? anlam?na gelmese de ve gerçekten de kot fark?ndan ötürü evler gayet de gün ????? alabiliyor da olsa, zeminden 3 kat a?a??ya inme fikri benim çok ho?uma gitmiyor. Bunlar?n iyi yan?, ço?u zaman minik bir bahçe imkan? da sunabilmeleridir, öte yandan.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: ?ansl?ysan?z ???k alan bahçe kat? ve hatta mümkünse bahçe; ?ansl? de?ilseniz karanl?k ve rutubetli bir bodrum kat?.

07. Kupon
“Kupon daire” olarak kullan?l?r da nedir bu? Bana sorsan, minik ya da uygun fiyatl? derdim ama de?il san?r?m. Hani kupon gibi, herkesin hemen almak isteyece?i daireye deniyor zannedersem, elini çabuk tut, hemen gider manas?nda. Bunlar?n özelli?i ne tam bilmiyorum ama yapt???m ara?t?rmalara göre, san?r?m merkezi yerde bulunan, yüksek kira getirili yerlere deniyormu?. Fiyatlar? çok uygun olmasa da, çabuk gidiyor bu kuponlar anlad???m kadar?yla.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: ?nan?n bilmiyorum ama anlad???m kadar?yla çok merkezi semt ve yüksek kira getirisi sa?layacak bir yerler, ev veya dükkan filan.

06. Nostaljik
Nostaljik yani eski ama Rum evi ya da yal? filan anlam?nda de?il, tarihi eser demeyelim de 50 y?ld?r badana görmedi diyelim. Geçmi?e özlem duyuyorsan, burada kendini evinde hissedebilirsin çünkü tuvaleti, mutfa??, duvarlar?, her ?eyiyle geçmi?ten kalma. Genelde antika de?il de hurda gibi dü?ünmek laz?m bunu.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: 80'li y?llar?n betebeli apartmanlar?, çok eski semtlerdeki eski (tarihi eser olmayan) evler, bulundu?u semt tarihi olup da kendisi tarihi olmayan evler. ?ansl?ysan?z, içinde baya bi masraf olsa da yüksek tavanl? eski evler, hatta belki tarihi eserler.

05. Yat?r?mc?ya
?çinde deli gibi masraf? var, al?r, bir sürü para harcay?p yaparsan, olur, ileride iyi para getirir. Ha ?imdi biraz dökülüyor evet ama olsun, sen yat?r?mc?s?n, olay?n bu. Bir de unutmadan söyleyelim, krediye uygun de?il, tapusu yok ama ucuz i?te, al sen, nas?lsa bi 5 sene sonra af ç?kar. O s?rada evin ba??na bir ?ey gelmemesi için de dua et. Bunlar?n d???nda, yat?r?mc?ya ?u da demek olabilir: ?u an bu semt de?erli de?il ama 5. köprü geçince de?erlenecek, al sen, al, ileride para eder. Babaannemin en sevece?i kategori bu olurdu san?r?m.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: Dökülen tarihi eserler ve yal?lar, arsa tapulu evler (genelde arsa olarak veya y?k?p apartman dikmek üzere de?erlendirilmek maksad?yla), anas?n?n nikah?ndaki lüks site evleri ve kentsel dönü?üm beklenen semtlerdeki eski mahalle evleri.

04. Kelepir – F?rsat
Bu da “yat?r?mc?ya” kal?b?na oldukça benzer bir kal?pt?r. Genelde içinde masraf? olan, ço?unlukla krediye uygun olmayan daireler için kullan?l?r. Bazen ev sahibi, nakit ihtiyac?ndan evi acilen elden ç?karmaya çal??t??? için hakikaten f?rsat bir ?eyler bulunabilir. En az?ndan öyle bir ?ehir efsanesi var, bilmiyorum gerçek mi ama ço?u zaman, “kesin bir bokluk var burada” diyece?iniz durumlarla kar??la??yorsunuz san?r?m. Yat?r?mc?ya kal?b?ndan fark?, ileride de?erlenebilme ihtimalinden çok, fiyat?n?n ?u anki ucuzlu?udur.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: Eski semtlerdeki (kentsel dönü?üm beklentisi dü?ük semtler) eski evler, arsa tapulu evler, iskan/deprem gibi bir sorunu olan evler, y?k?k haldeki evler ve bazen ?ans?n?za dü?e? bir tak?m evler.

03. K?smi manzara
Annem ve babam seneler önce ta??nd?klar? evde takribi 15 sene geçirdikten sonra, babam bir gün hayretle ba??rd?: “Aaaa! ?u uzakta görünen ?eyler adalar m? yoksa?” ??te o gün anlad?k ki, hava sisli puslu de?il de, aç?k ise, o ev “k?smi manzara” denen ?eye sahipti. O kadar k?smiydi ki, farketmemiz y?llar alm??t? ama evet, 3 cm'e 2 cm ölçülerinde bir alanda deniz oldu?unu, göremeseniz de tahmin edebiliyordunuz. ??te benim k?smi manzara hakk?nda bütün söyleyece?im bu kadard?r.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: ?ansl?ysan?z, az da olsa ç?plak gözle görebilece?iniz bir k?smi manzara. ?ansl? de?ilseniz, mikroskopik incelemede ortaya ç?kacak manzara ihtimali.

02. ?ehir manzaras?
?ehir nedir? En az?ndan bizim ?ehirlerimizde ne yayg?nd?r? Do?ru bildiniz! Çirkin binalar, biti?ik nizam evler, uyumsuz renkler. Dolay?s?yla ?ehir manzaras? dedi?iniz de budur, bina manzaras?. Tek fark, önü biraz aç?kt?r, biraz da yüksektir belki, çirkin binalara biraz yukar?dan bakabilirsiniz genelde. Dolay?s?yla, çat? manzaras? diyebiliriz buna. Ha bir de ?stanbul için bir parantez açal?m burada ve me?hur “Köprü manzaras?” tan?m?n? verelim. Köprü manzaras?, denizi görmeden köprüyü görmektir. Yani bu nedir? ?ehir manzaras?n?n arkas?nda köprünün ???klar?n? görebildi?in manzara çe?ididir.

Bu kategoride ne beklemelisiniz: Sahilde de?il, yukar?da bulunan evler. ?yi ihtimalle, önü aç?k bir ortam, uzaktan görünen ?ehir, binalar filan. Kötü ihtimalle çat?, çat?, çat?.

01. Dekorasyonlu
Dekorasyonlu dediysek, iç mimar tuttuk demiyoruz illa ki. Ama bak, orada Hilton banyo, bak tavanda kartonpiyerler, sonrac?ma duvarlar?n boyas? da ne güzel, civciv sar?s?… Basbaya dekorasyonlu i?te. Senin zevkine uymayabilir de para harcand? buraya, o yüzden daha pahal? çünkü Hilton banyo lüks demektir ve lüks demek fiyat?n artmas? demektir. Bu da böyledir, yersen. Ne? Sen buraya ta??nsan, kendin her ?eyi yeniden mi yapt?r?rs?n? Zevksiz!

how to get your ex back

Bu kategoride ne beklemelisiniz: ?ansl?ysan?z, evin eski sahibi iç mimard?r veya en az?ndan zevk sahibi biridir. O zaman gerçekten ho?unuza gidecek bir dekorasyon yap?lm?? olabilir. Ya da residence tipi, lüks evlerden de ç?kabilir baht?n?za. Di?er halde ise, eh, memleketçe estetik anlay???m?z?n ne denli geli?mi? oldu?u ortada, tahmin edersiniz… O nedenle dekorasyonlu tan?m? varsa, mümkünse “ful dekorasyonlu” yerine “modern/lüx dekorasyonlu diye tan?mlanm?? olmas?na dikkat ediniz.

zp8497586rq

Sorry, comments for this entry are closed at this time.