En ??psevdi kral?n (8. Henry) 8 büyük a?k?…

{ Posted on Şub 14 2010 by deniztan }

Efendim, dönemlerim oluyor benim. Bir ara M?s?r dönemimdi misal, Ramses serisini okuyup, bilgisayarda Pharaoh oynarken, kitaptaki M?s?r”? kafamda ?ehir similasyonuyla canland?r?yordum. Sonra vampir dönemim oldu tabii herkes gibi. Vampirlerle yatt?k, vampirlerle kalkt?k. ?imdi nedense aristokrasi daha do?rusu 8. Henry dönemime girdim.

Tudors dizisinin yan?nda Boleyn K?z?, Elizabeth vs. gibi filmler seyredip, Boleyn Miras? gibi kitaplar okuyorum. Henry”nin e?lerinden biriymi?çesine samimiyet kurdum Tudor ailesiylen ve saray içi entrikalarlan.

06henry8

Eh bu dönemimdeyken ve halihaz?rda elimde maddelemeye uygun bir ?ey var iken, ben size 8. Henry”i (1491 – 1547), metreslerini ve nikahl? e?lerini bi anlatay?m bari dedim.Ayr?ca sevgililer günü için de uygun bir maddeleme olur diye dü?ündüm bu a?k, seks, bo?anma, kan, revan, entrika dolu tarihi hikaye. Hani yani ibret olsun sevgilisi olanlara, bak?n yani a?k ne boktan bi ?ey bab?nda… :)

S?ralamam?z ba?tan sona do?ru kronolojik gidiyor efenim… ?ki önemli metres de yerlerini ald?, metres olarak belirtilmemi? olanlar ise nikahl?, 6 kar?s? oluyor.

The-wives-badges-the-six-wives-of-henry-viii-8788884-1024-1303

8. Aragorn”lu Catherine (1495 -1536) Motto: Humble and Loyal
A?abeyi Arthur bilinmeyen bir sebepten (büyük ihtimalle veba oldu?u söyleniyor) ölünce, 8. Henry k?sa bir süre sonra, henüz 17 ya??ndaylen tahta geçiyor. Geçerken de, bizim berdel usulü bir adetle, a?abeyinin 23 ya??ndaki dul kar?s?, ?spanyol Catherine ile evlenmesine karar veriliyor. Nikah?n gerçekle?ebilmesi için Catherine, Arthur ile olan k?sa süreli evliliklerinde fikfik olmad???na yeminler ediyor. (bkz. “No, I did not have sex with that woman”) Dolay?s?yla, din adamlar? birinci nikah?n geçersiz say?laca??na hükmediyor ve 8. Henry gönül rahatl???yla yingesi ile evleniyor.

catherine

Gönül rahatl??? dedim ama, pek de gönlü rahat de?il Henry'nin. özellikle de k?zlar? Mary'den sonra do?an bütün çocuklar?n?n ölmesi ve Catherine'in kendisine bir erkek çocuk yani varis verememesi kral?n kafas?n? buland?r?yor, onu kar?s?ndan uzakla?t?r?yor.

24 y?l süren evlilikleri boyunca, Aragorn'lu Catherine halk taraf?ndan çok sevilen, çok bay?l?n?lan, yeri doldurulamayacak bir kraliçe olarak görülmesine ve Henry de kendisini seviyor gözükmesine ra?men sonra olanlar?n temelinde bu erkek çocuk meselesinin büyük pay? var tabii.

Çapk?n bir kral olan Henry, kad?n? tabii aldat?yor ama Anne Boleyn'e kadar büyütecek pek bir mevzu olmuyor. Ve fakat, Henry gün gelip Anne Boleyn'e a??k olunca bo?anmak istedi?ine karar veriyor ve papazlar Catherine daha önce Henry'nin abisiyle evli oldu?u için, bu nikah?n lanetli -ve evet bildiniz- geçersiz say?laca??na hükmediyorlar. Böylece bu çok sevilen kraliçe, ba?tan at?l?yor, saraydan uzakla?t?r?l?yor, k?z? Mary'den ayr?lmak zorunda b?rak?l?yor. Uzak bir yerlerde bir kalede ya?amaya mahkum b?rak?l?yor ve öyle bir süre ya?ad?ktan sonra, kendi kendine ölüyor. Ve kraliçe olarak de?il, prenses titriyle gömülüyor.

aragonwax

7. Elizabeth “Bessie” Blount (metres/ 1502 -1539)
Henry'nin çok say?da metresi oldu?u dü?ünülmesine ra?men tüm kaynaklarca kesin olarak kabul edilen iki metresi var. Bunlardan biri de Henry'nin tüm kad?nlar? içinde en güzeli olarak nam yapm?? Leydi Blount. Aragorn'lu Catherine'nin nedimelerinden olan ba?yen Blount'un Henry ile olan ili?kisi, kendisi henüz re?it olmam??ken ba?l?yor ve 8 y?l kadar devam ediyor, sonra k?z?m?z hamile kal?yor ve Henry'e kar?s?n?n veremedi?i erkek çocu?unu gayr? me?ru olarak veriyor. Sonradan dük ilan edilecek ve kral taraf?ndan tan?nacak bu o?lan çocu?unun yani Henry Fitzroy'un do?umundan k?sa bir süre sonra Henry, Bessie defterini kapat?yor. Küçük Henry Fitzroy, annesinden ayr?l?p, bir bak?c?n?n yan?na veriliyor, Bessie ise kral?n seçti?i biriyle evlenip, saraydan uzak bir ya?am sürüyor. Genç ya?ta tüberkülozdan ölen o?lu Henry gibi Bessie de henüz 30'lar?ndayken tüberkülozdan ölüyor.

Bessie'ye dair çok fazla bilgi yok ve maalesef resmini de bulamad?m. O yüzden o?lu Henry Fitzroy'un resmiyle idare ediceksiniz…

fitzroy

6. Mary Boleyn (metres / 1499 – 1543)
Boleyn k?zlar?m?z?n, birincisi. Daha sonra ?ngiltere'yi sallayacak karde?i Anne Boleyn'in aksine Mary daha bir kendi halinde, mülayim. Kaynaklara göre karde?lerden daha güzel olan? oldu?u da söyleniyor, Henry'nin dikkatini ilk kendisinin çekmesinin sebebi bu olabilir. Bir di?er olas?l?k ise Mary'nin Frans?z saraylar?nda yeti?mesi ve hatta frans?z kral? Francis'le de a?na fi?ne durumlar?n?n oldu?unun bilinmesi olabilir. Zira fikfik tekniklerinde o dönemin ?ngilizlerine göre daha bi aç?l?mc? olan Frans?zlar?n elinde yeti?mi? bir kad?n Henry'e ?ahane ?eyler vaat etmi? olabilir tabii, ne de olsa Francis'ten iyi referans? var k?z?m?z?n: “Una grandissima ribalda, infame sopra tutti” (“a great prostitute, infamous above all”).

Mary_Boleyn

Her neyse, saraya geldi?i dönemde zaten evli olan bu k?z?m?z, Aragorn'lu Catherine'nin ba? nedimelerinden biri s?fat?yla geldi?i sarayda Henry'nin, Bessie'den sonra herkes taraf?ndan kabul edilen ikinci metresi oluyor (1520-1526). Bessie ile çak??malar? var m? tam bilinmiyor olmakla birlikte, o ili?kinin bitme sebebinin büyük ihtimalle Mary oldu?u söyleniyor. Mary k?z?m?z?n bu metreslik döneminde iki çocu?u oluyor, ikisinin de Henry'den oldu?u san?lsa da, ka??t üstünde “evet lan bunnar benim çocuklar?md?r” denmi?li?i yok.

Sonra i?te kral, yatakta becerikli, bu sessiz sakin k?zdan s?k?l?yor, ili?ki bitiyor. K?z?n kocas? ölünce, k?z mevkisi pek de olmayan bir adamla a?k evlili?i yap?p, saraydan ayr?l?yor. Henry'nin gazab?na u?ramayan nadir kad?nlardan biri olarak kocas? ve çocuklar?yla sessiz sakin bir hayat sürüyor. Gerçi finansal aç?dan zorland?klar? da bilinmiyor de?il, yine de en az?ndan mutlu olabilmi? gibi sonradan, di?erlerinin aksine.

5. Anne Boleyn (1507 -1536) – Motto: The Most Happy
Geldik, bana sorarsan?z Henry'nin en önemli a?k?na. Me?hur Anne Boleyn. U?runa dinlerin de?i?tirildi?i, bir ülkeyi sallam??, zeki, karizmatik, fettan Anne.

Dedi?imiz gibi kendisi daha önce kral?n metresi olmu? Mary'nin k?zkarde?i ve tüm kaynaklarca “ho? k?z da aman aman de?il” diye biliniyor. Yani bir Bessie'nin, Bir Mary'nin güzelli?ine sahip de?il ama i?te i?ini bilen bir kad?n belli ki. Söylenenlere göre zeki bak??l? gözleri ve dillere destan uzun bir boynu var.

anne-boleyn1

Henry'nin bir türlü me?hur bir veliahta sahip olamamas?ndan ötürü ya?ad??? bunal?ml? günlerinde, Anne ve ailesi durumdan yararlanmaya karar veriyor. O da Mary gibi, Evropa'larda okumu? bir k?z?m?z olarak, Catherine'e hizmet için saraya geliyor ve 1525 sular?nda kral?n dikkatini çekmeyi ba?ar?yor. Ve fakat Anne, di?erlerinin aksine, pa?a pa?a kral?n yata??na gitmiyor ve belki de Henry hayat?nda ilk kez bir kad?n taraf?ndan hem Mary ile yatt??? için, hem de “evlenmeden olmaz” gerekçesiyle reddediliyor. Hatta o kadarki, k?z?m?z çok büyük bir s?fat olan “resmi metres”li?i bile geri çeviriyor. Bu reddedilme, Henry'i ç?lg?na çeviriyor. Klasik bir kaçan kovalan?r veya köpek çekme vakas? yani.

Henry k?z?n pe?inde liseli a??klar gibi dolan?yor, a?k mektuplar? yaz?yor, hediyeler gönderiyor. cilveli Anne da istemem yan cebime koy yap?yor ve adam? parma??nda oynat?yor. Böyle böyle Anne, a?ktan veya belki de k?za duydu?u istekten ba?? dönmü? kral?n kafas?na “bo?anma” fikrini empoze ediyor.

O dönemde ?ngiltere hayli katolik, kraliçe Aragorn'lu Catherine de katolik bir ?spanyol prensesi. Yani bo?anma i?i biraz ya? tabii… Hele ki Papa da icazet vermeyince iyice sakata sar?yor. Fakat Henry kafaya takm??, Anne'i elde edecek, bir yol yordam dü?ünmeye ba?l?yor, adamlar?na da “ne yap?n edin beni bu evlilikten kurtar?n” diye emrediyor.

Tam 6 y?l süren bu bo?anma krizi sonucunda nas?l bir çözüm bulunuyor? Eh diyor Henry, bu kilise izin vermezse ben de ba?ka dine geçerim. Buyrun size Church of England / Anglikan Kilisesi'nin temeli. Neyse, bu tabii basitçe bir anlat?m, olay?n asl? ?öyle: Papadan izin al?namay?nca, ve sa? kolu Wolsey de i?i beceremeyince, Henry Wolsey'i görevden al?p, hatta tutuklatt?r?p, Cromwell'i yerine getiriyor. ??te öyleydi böyleydi, türlü hile ve hurda ile Aragorn'lu Catherine'den, evlilikleri geçersiz say?lmak suretiyle kurtulunuyor. Gerekçe de Catherine'le olan evliliklerinin, kraliçenin daha önce Henry'nin abisi ile olan evlili?inden ötürü zaten me?ru olamayacak olmas?, hatta lanetli olmas?, erkek evlat sahibi olamamalar?n?n da bu nedenden kaynaklanmas? falan filan… Öte yandan Henry'nin Mary Boleyn vakas? için de bir k?l?f uyduruluyor, Catherine'in Henry'nin birinci derecede yak?n?yla evli olmas? meselesi Anne-Henry ve Mary üçgeninde i?lemiyor bir ?ekilde.

Sonuç olarak Anne ve Henry evleniyorlar. Aragorn'lu Catherine de saraydan sürülüyor. Reformist Anne kraliçe oluyor. ?ngiltere'nin dini de?i?iyor. Halk?n pek sevgisini kazanamayan Anne, zeki ve kendinden emin tavr?yla tak?lmaya devam ediyor. Fikrini söyleyen, susup oturmayan bir kad?n olan Anne, gösteri?i sevmesi, bildi?ini okumas? nedeniyle ne bir e? olarak, ne de bir kraliçe olarak halk?n sempatisini bir türlü kazanam?yor. Kendisi halk aras?nda “Kral?n orospusu” olarak geçiyor.

boleynwax

Neyse efenim, Anne evlili?inin ilk y?l?nda, sonradan kraliçe olacak Elizabeth'i do?uruyor, fakat o da erkek evlat konusunda ba?ar?ya ula?am?yor. 3 y?l süren evlilikleri boyunca, dü?ükler, ölü do?umlar birbirini izliyor. Bu konuya tak?k olan Henry, tekrar sarmaya ba?l?yor ve yine bu evlilikte de bir bokluk oldu?una kanaat getiriyor.

San?r?m bir kere bir e?ten kurtulunca da sonrakilerden de kurtulmak kendisine çok zor gelmemi? olacak ki, Anne'dan da kurtulman?n yollar?n? ar?yor. O dönemde saray zina dedikodular?yla çalkalan?rken, Anne önceki ili?kileri ve zina bahane edilerek, vatana ihanetten (zira krala ihanet vatana ihanet demek o dönemde) tutuklan?yor. Gerekçe büyücülük. Suçlama Henry'i büyüleyerek bu evlili?e ikna etmi? olmas?. Eh, a?k da bir tür büyü olsa gerek tabii.

Takdir edersiniz ki Henry'nin her zaman oldu?u gibi, o dönemde de bir metresi var. Anne'in gözden dü?mesiyle, bu yeni metres Jane Seymour yükseliyor. Büyük ihtimalle bu “kurtulma” çabalar?n?n bir sebebi de o.

Uzun laf?n k?sas?, Anne 3 y?ll?k evlili?in sonunda, abisi George Boleyn de dahil olmak üzere tüm saray ahalisiyle yatt??? söylenerek, zina ve büyücülük suçlamalar?yla, abisinden birkaç gün sonra, boynu kesilerek idam ediliyor. Öldü?ünde 29 ya??nda. Kendisine do?ru düzgün bir cenaze töreni yap?lm?yor, isimsiz bir mezara öylece gömülüyor.

4. Jane Seymour (1508 -1537)Motto: Bound to Obey and Serve
Her iki kraliçeye de nedime olarak hizmet eden Jane, 1536 y?l?na kadar kral?n dikkatini çekmiyor. Ancak Henry, Anne'dan s?k?lmaya ba?lay?nca, tehlikeli esmer Anne'in tam tersi, sar???n, munis bir k?z olan Jane farkediliyor. K?z?n bu ili?kiye girmesi a?k?ndan m?d?r, ezikli?inden midir, korkusundan m?d?r yoksa ç?karlar?n? kollamas?ndan m?d?r o tam bilinmese de, Henry'nin ilgisi zaten tek ba??na yetti?inden, Jane ile ili?kileri ba?l?yor. Anne'in idam?ndan 10 gün sonra da evleniyorlar.

372px-Hans_Holbein_d._J._032b

“Güzel de?il ama iyi bi k?z” olarak özetleyebilece?imiz Jane, bana sorarsan?z hayli uyuz bi tip. F?rt?nal? Anne'dan dili yanan Henry'nin huzurlu liman?. Kendisi muhafazakar ve kurallara ba?l? bi kad?n ve mesela sarayda Anne'in moda anlay???n? yans?tan her tür gösteri?li k?yafeti yasakl?yor. Uyuz demi?tim di mi?

Neyse bunlar?n evlenmesinden 2 ay sonra, kral?n Bessie'den olan o?lu ölüyor ve kral “senden öncekiler yalannn! sen benim gerçek anlamdaki ilk ve tek kar?ms?n” dedi?i Jane'in ona bir erkek evlat verece?ini ummaya ba?l?yor. Bir sene geçmeden Jane hamile kal?yor ve hakikaten erkek evlat nihayet geliyor: Prens Edward. Lakin Jane, do?um sonras? komplikasyonlar? nedeniyle, 2 hafta sonra ölüyor.

Zannederim Henry hep kad?nlar? suçlasa da, cenabetlik esas?nda kendisinde. Neyse i?te, bizimki üzülüyor filan, kendi mezar?n? bu uyuz Jane'in yan?nda yapt?r?yor. Böyle bi tak?m aptal romans aktivitelere giriyor. Çok uzak olmayan bir geçmi?te kar?s?n?n kafas?n? uçuran bi adam için fazlaca duygusal bi mod. Netice itibariyle, hakikaten de Henry de ölünce bu kad?n?n yan?na gömülüyor. 6 kad?n aras?ndan tek bir tanesi Henry'nin yan?n? hak etmi?, o da Jane, silik kraliçe.

seymourwax

3. Cleves”li Anne (1515 – 1557) Motto: God Send Me Well to Keep
Hayret, Jane öldükten sonra 2 y?l boyunca Henry'de t?k yok, gerçekten de Jane'i yas?n? tutuyor. Amma velakin, sonra yine ka??nmaya ba?l?yor, etraf?ndakilere “kar? istirem” demeye ba?l?yor.

O dönemin politik ko?ullar? gözetilerek, hemen uygun bir aday ara?t?r?lmaya ba?lan?yor. Henry tabii güzel olsun diye tutturdu?undan uygun adaylar?n resimleri çizilerek, kendisine gösteriliyor. Henry de bunlar?n aras?ndan Cleves dükü'nün k?z karde?i Anne'i kendisine uygun buluyor.

448px-Anne_of_Cleves,_by_Hans_Holbein_the_Younger

Bu ikisi Ocak 1540'ta evleniyorlar. Ancak söylentiye göre evlilik zaten kötü ba?l?yor zira Henry k?z? gerçekte görür görmez, itici buluyor. Hatta etrafa, “bu ne be, çirkin bu, hiç de resmindeki gibi de?il, üstelik de kokuyor” gibi laflar ediyor. Halbuki o dönemde iyice ya?lanm??, göt göbek ba?lam?? olan kendisi. Ve baca??ndaki kangren olmu? yara yüzünden, etrafa i?renç kokular yayd??? bilinen bir gerçek. Ama i?te k?zla frekanslar? tutmay?nca, suçu 24 ya??ndaki bu k?za at?yor. Bu evlilikte cinsel birle?me de olam?yor. Art?k k?z? itici buldu?undan m?, yoksa ilerleyen ya?? nedeniyle pipisi kalkmad???ndan m? bilinmez.

Zaten Anne, Cleves'de büyüdü?ünden, sarayda biraz ta?ral? kal?yor, adapte olam?yor. Almancadan ba?ka dil bilmemesi de problem oluyor, giydi?i k?yafetler dalga konusuna dönü?üyor. Ama halk bir ?ekilde benimsiyor bu k?z? ve gitti?i yerlerde sevgi gösterileriyle kar??lan?yor.

Henry bu k?zdan ba?tan ho?lanmad? ya, yine nedimelerden birine, çok genç bir k?z olan Katherine Howard'a göz koyuyor ve bu evlilikten de kurtulman?n yollar?n? ar?yor. Nihayetinde ayn? senenin haziran ay?nda, Anne ile Henry'nin evlili?i, kz??n daha önce kendilerine bildirilmemi? bir ni?an anla?mas? oldu?u ve zaten bu evlili?in de hiç gerçekle?medi?i (fikfik yok dedik ya) gerekçesiyle iptal ediliyor. Anne kraliçelikten, kral?n k?zkarde?i s?fat?na geçiyor.

Hayret ki kral, bu kad?na bir mülk ba???l?yor ve titr vererek, ?ngiltere'de kalmas?na izin veriyor. K?z da hakikaten bir daha hiç memleketine dönmeden, sessiz, sakin bir hayat sürüyor. Hatta arada saraya eski nedimesi, yeni kraliçe Katherine'i ziyarete filan gidiyor.

Hakk? yenmi? bir k?zca??z bence, Jane Seymour uyuzundan daha sevimli ve daha ki?ilikli oldu?u kesin.
waxcleves

2. Katherine Howard (1521 – 1542) – Motto: No Other Will Than His
Bir Anne, bir Katherine serimizde yeni Katherine de bu. Henry, Anne'dan kurtulduktan 16 gün sonra bu genç (19 ya??nda) ve rivayete göre çok güzel nedimeyle evleniyor.

HowardCatherine02

Gördü?ünüz resimde pek güzel ç?kmam?? ama Katherine Howard olarak geçen bu resmin asl?nda ona ait olmad??? ve Jane Seymour'un kuzenine ait söyleniyor. Zaten hakikaten de Jane'e benziyor bu resimdeki kad?n. Katherine Howard ise gerçekten güzelli?iyle sarayda nam salm?? kad?nlardan biri, ancak evlilik bitince kral?n Katherine'e ait bütün resimleri att??? söylendi?inden, kendisine ait çok geçerli bir resim yok.

Neredeyse 50'sine yakla?an Henry, bu k?za çok dü?kün ba?larda. Onun çocukça ??mar?kl?klar?yla e?leniyor, onu hediyelere bo?uyor, her tür kaprisine boyun e?iyor filan. Hatta o dönemde çok da mutlu görünüyor. Katherine ise, tabii kraliçe oldu, ne güzel ama 50 ya??nda, obez, kokulu bir adamla sevi?mek zorunda olmaktan çok da mutlu de?il. Zira Anne ile sevi?ememi? de olsa, genç ve güzel yeni kar?s?yla sevi?mek istemekte Henry. Zaten biraz flörtik bir k?z?m?z olan Katherine de türlü numaralarla adam? memnun ediyor i?te yatakta.

Henry'nin “dikensiz gül” olarak hitap etti?i Katherine'c?k de ne yaps?n… Hem genç, hem sarayda bi sürü genç, edeleli delikanl? var. Gözü de gönlü de kay?yor tabii, Thomas Culpeper isimli yak???kl? bir saray soylusuna ve aralar?nda bir ili?ki ba?l?yor. Bir de hafiften saftoroz bir k?z oldu?undan, sarayda çe?itli görevlere eski sevgililerini ve kendisine hayran adamlar? atamaktan da çekinmiyor.

howardwax

Hal böyle olunca, evlenmelerinin üzerinden takiribi 2 y?l sonra, dedikodular Henry'nin kula??na gidiyor. Zaten iyice huysuzla?m?? olan Henry, sinirleniyor, vatana ihanet suçundan Katherine'i, Culpeper'i ve Katherine'in eski sevgilisi Francis Dereham'? hapse att?r?yor. Ve hatta Culpepper'a yazd??? bir a?k mektubu da k?z?m?za kar?? delil olarak kullan?l?yor, zaten Katherine'den kalan tek ?ey de bu mektup:

“Master Culpepper, I heartily recommend me unto you, praying you to send me word how that you do. It was showed me that you were sick, the which thing troubled me very much till such time that I hear from you, praying you to send me word how that you do, for I never longed so much for thing as I do to see you and to speak with you, the which I trust shall be shortly now. The which doth comfort me very much when I think of it, and whne I think again that you shall depart from me again it makes my heart to die, to think what fortune I have that I cannot be always in your company. Yet my trust is always in you that you will be as you have promised me, and in that hope I trust upon still, praying you then that you will come when my Lady Rochford is here, for then I shall be best at leiseure to be at your commandment, thanking you for that you have promised me to be so good unto that poor fellow my man, which is one of the griefs that I do feel to depart from him, for then I do know no one that I dare trust to send to you, and therefore I pray you take him to be with you that I may sometime hear from you. One thing I pray you, to give me a horse for my man, for I have much ado to get one, and therefore I pray send me one by him, and in so doing I am as I said afore; and thus I take my leave of you, trusting to see you shortly again, and I would you was with me now that you might see what pain I take in writing to you,

Yours as long as life endures,

Katheryn”

Tüm bunlar?n sonucunda ne oluyor? Tabii ki Katherine ve iki genç adam boyunlar? kesilerek, Londra Kulesi'nde idam ediliyorlar. K?zca??z?n ya?? 21, daha taç bile giyemeden ölüyor. Halk inan???na göre, ölürken son sözleri ?öyle: “I die a Queen, but I would rather have died the wife of Culpeper.” Ama dedik ya bir nevi ?ehir efsanesi bu, kaynaklar bu sözleri do?rulam?yor. Halk?n romantize etmesi herhalde.

?u evlilikten de anl?yoruz ki Henry a??k olunca, idam ediyor. A??k olmasa daha iyi sanki? Kaderin enteresan bir cilvesi ise, ilk Catherine sürülüyor, akabinden gelen Anne idam ediliyor. Sonraki Anne'a gelirsek, bu sefer o sürülüyor, akabinden gelen Catherine idam ediliyor. Acaip.

1. Katherine Parr (1512 – 1548) – Motto: To Be Useful in All that I Do
Alt?nc? ve sonuncu evlili?inde Henry nihayet dengini buluyor bana sorasan?z ve kendine e? olarak daha önce ba??ndan 3 evlilik geçmi?, yepyeni bir Katherine seçiyor. Bu seferki di?erleri kadar genç de de?il üstelik. Dü?ünsenize 31 ya??nda!!!! Aragorn'lu Catherine zaman?nda sarayda olanlardan biri.

Parr'?n 3. kocas? öldü?ünde, Jane Seymour'un erkek karde?i Thomas Seymour, kendisiyle evlenmek istiyor, Parr da te?ne ama kral hay?r diyor, onunla ben evlenicem. Catherine de naps?n, boynum k?ldan ince diyor. San?r?m bu durumda literally bunu demi?tir hatta. Neyse 1543'te evleniyorlar ve Parr kraliçe oluyor.

473px-Catherine_Parr_from_NPG

Bir reformist ve e?itimli bir kad?n olan bu sonuncu kraliçenin yasakl? kitaplar? okumas? ve dinde reforma yönelik söylemleri Henry'i bir k?lland?r?yor tabii (1546 sular?). Hatta yak?n bir ili?ki kurdu?u üvey k?z? prenses Elizabeth'i çok etkiledi?i söyleniyor. Henry de bunlar üzerine ahan da diyor burda da vatana ihanet var herhalde, sorgulamalar filan ba?l?yor, tam bu kraliçe de gitti herhalde diyecekken bir ?ekilde sonunda kad?n? affediyor. Zaten bir sene sonra da Henry ölüyor.

Katherine nap?yor? Gizlice Thomas Seymour'la evleniyor. Bu bir skandala yol aç?yor tabii. Ama evlilikleri sürüyor, hatta Catherine ilk kez hamile kal?yor. O dönemde hamilelikte seks çok ay?p bi ?ey oldu?undan, kocas? Seymour çareyi evin içinde ar?yor ve o s?ralarda kendileriyle ya?ayan Prenses Elizabeth'le fingirdedi?i söyleniyor. Neyse sonuçta ne oldu?u tam olarak bilinmemekle birlikte, Elizabeth evden uzakla?t?r?l?yor filan. Parr tek k?z?n? do?urduktan, takribi bir hafta sonra, yine kaderin bir cilvesi ile, Jane Seymour'u öldüren hastal?ktan hayata gözlerini yumuyor.

parr

Evet efendim, Henry ve a?k hayat? böyle… Gördü?ünüz gibi adam a??k olunca kafalar?n? kesmi?, daha mant?k evlili?i gibi olanlarda da kad?nlar çocuk do?ururken ölmü? filan… Pek bula??lacak bir adam say?lmazm?? esas?nda. Neyse yani, sonuç olarak Henry'e pek sempatim oldu?unu söyleyemem san?r?m ama Eddie Izzard'a sevgim sonsuz, bak?n ne güzel anlatm?? Anglikan Kilisesi ve Henry'i (tunnel'lay?n?z, de?er):

how can i get my ex back

zp8497586rq


43 Responses to “En ??psevdi kral?n (8. Henry) 8 büyük a?k?…”

 1. Iyiki kalkismissin zira yazin süper. Ingiliz literatürünün en ‘vivid’ kralini çok ‘vividly’ anlatmissin. Zevkle okudum!
  chapeau.

 2. Süper bir yaz? olmu? bu.. ben de kitab? okumam??t?m ama filmi izlemi?tim.. zaten çok severim böyle tarihi entikalar?.. bu sene noel öncesi londradayd?m. tower of london’a fln gittik.. ben sürekli anne boleyni burda kesmi?ler, buraya kapam??lar fln derken e?im cinnet getirdi sayemde :) bu arada da yeni favorim mary queen of scots.. o da çok enteresan bi hikaye

 3. Merhaba..
  The Tudors ile ilgili gerek film,gerek dizi gerekse nette ki tüm bilgileri hemen hemen biliyorum,takipçisiyim. Neden bilmiyorum ama hatr? say?l?r bir zaman da ay?rarak ki?leri tek tek inceledim. ?nceledim çünkü günümüzde modernle?menin,insanl???n ve benzeri ?eylerin öncüsü olduklar?n? idda eden hatta kas?m kas?m kas?lan ?u ?ngilizlerin tarihinde neler olmu? böyle diye efor sarfettim :) ?imdiler de hani o soylu ?rk olarak kendilerini tan?mlayan bizim ?ngilizler ! Tarihlerinin bu kesitinde buram buram entrika,oyun,düzen,ak?l almaz infazlar,i?güzarl?klar vs vs. Bunlar? ben mi uyduruyorum? Elbette ki hay?r :) Diziyi izlemek yada nette biraz zaman geçirmek bu cümleleri kurmaya sebep de?il midir?Sizin yaz?n?z? asla geçemez ama bunlarda benden olsun.Mükemmel bir anlat?m olmu?. Süper ötesi harikas?n?z….Bu kadar k?sa,öz ama gerçek bilgilerle anlat?lamazd? Henry ve e?leri..

 4. süper anlatm????n serinin sadece bir kitab?n? okdum kalan?n? pek güzel anlatm????n sen merk?m gecti tskler…..

 5. Boleyn K?z? kitab?/filmi me?hur olmadan önce de özellikle 8. Henry ve sonras? (Jane Grey,Mary ve Elizabeth dönemleri) ilgimi çekiyordu,bu nedenle gerek ?ngilizce gerek Türkçe kaynaklar? elimden geldi?inde ara?t?rd?m ve hala ara?t?r?yorum.
  Yaz? tarih sevmeyenlerin bile ilgisini çekecek e?lenceli ve hafif “magazinsel” bir dille yaz?lm??, çok ho?uma gitti, elinize sa?l?k :)

  Bu arada sadece ?ngiliz de?il ayr?ca Frans?z,Rus, Avusturya vb. aristokrasisinin ilginç ve e?lenceli taraflar?n? merak edenler için Kraliyet Skandallar? kitab?n? da öneririm :)

 6. bu Katherine Howard zaten Henry’nin Mary’den olan k?z? de?il miydi?

 7. yok de?il, katherine howard bamba?ka bir k?z?m?z, o da uzaktan akrabas? mary’nin.

 8. kraln mary den katherine adl? bir k?z? var evet… fakat o katherine howard deil. katherine howard anne boleynin kuzenii…

 9. Türkçe bulbilice?mz en harika VII henry ve a?lar? konulu yaz? bnce. Tarihi s?k?c? bulnlar varsa e?er onlr bile böle anlatlm? tarihtn ho?lan?cklrd?r…
  ellerinze sa?lk.
  hm e?rnmi? hm e?lnm? olduk

 10. dönemin a?k hayat?n? çok keyifli bir dille özetlemi?sin. eline sa?l?k.

  katherine howard da ölümü hakkeden tek kraliçe gibi duruyor aralar?nda. yap?l?r m? lan henry’ye böyle ?ey. adam zaten hasta falan. zaten anne boleyn sonras? henry’nin hayat?na giren kad?nlara da bir türlü ?s?namad?m. henry’yi severim ?ahsen. dönemi ilginç k?lan en önemli etkendir..

 11. ya sen neden düzgün türkçe kullanm?yosun
  e?lenceli oldu?unu mu dü?ünüyosun
  konuya gelelim bir erkek örne?i
  doymak bilmeyen tatmin olmayan
  en be?en?im ve taktirv ett?im kraliçe aragonlu katherine
  kraliçe olunmaz do?ulur
  ama zekas? n? ve akl?n? di?ili?yle kullanan anne boleyne de hayran?m
  kitaplar?n? okudum adil olmayan bi ölüm
  ölümü asl?nda 8. henry hakediyor bari yak???kl? myd????

 12. ben mi düzgün türkçe kullanm?yorum, pardon, anlayamad?m????? bazen ingilizce kelimeleri türkçe yazmak gibi, konu?ma diliyle yazmak gibi ?eyler yapt???m do?rudur geyik olsun diye de Türkçe’yi oldukça iyi kullan?r?m. Üstelik ?u yaz? da enteresan bir ?ekilde, hayli ciddi yazd???m bir yaz?. Anlayamad?m yorumu…

  8. henry’e gelince… gençli?inde belki fena de?ilmi? ama orta ya?l?l???nda hiç yak???kl? diye tan?nm?yor kendisi ayr?ca.

 13. Hazal isimli yorumcunun ya li yu lu yazimi ve guzel Turkçeden bahsetmesi bana cok ilginç geldi. Birseyleri elestirmek isterken elestirdigimiz konunun daha vahimini yapmamiz cok garip bir durum yaratiyor. Ayrica güzel Türkcemizde bi diye yazilmaz bir diye yazilir, cümlenin sonuna noktalama isaretleri konulur,özel isimler büyük harfle yazilir .baskasinin ifadeleri tirnak içine alinarak belirtilir,cümleye baslanirken büyuk harf kullanilir.Evet sayin Hazal özensizligi elestirirken, igneyi kendimize çuvaldizi baskasina batirmaliyiz.Sürç-ü lisan ettiysek affola…

 14. cidden resimli falan çok güzel olmu? ellerine sa?l?k:D

 15. Ellerine,eme?ine sa?l?k,wikiden daha kapsaml? ve bütünsel anlatm??s?n.Yaln?z bir eksik gözüme çarpt?.
  VIII.Henry çükünün do?rultusunda Anne ile evlenmek için aragonlu’yu bo?amaya u?ra??rken devreye giren bir cemiyet var,bu cemiyet Avrupa’da kilise egemenli?ine son veren rönesans? ba?latan ayd?nlanmac?lar?n bir uzant?s? gibi.
  Dizi filminde birkaç replikle bu kap? arkas?nda komplolar üreten cemiyet biraderlerinden bahsediliyor ama mahiyetlerine girilmiyor.Kral da çükünün ate?i ba??na vurmu? dolan?rken Cromwell i ba?a getirerek meydan? onlara b?rak?yor.Bu Cromwell kral?n bo?anma arzusunu ve Anne’e olan a?k?n? kullanarak kendi politikalar?n? hayata geçiriyor,papal?kla aralar?n?n aç?lmas?n? sa?l?yor,o zamana kadar egemen olan ruhban s?n?f?n?n egemenli?inin dibine dinamit dö?üyor,manast?rlar? kapat?p,mallar? hazineye geçiriyor filan.Arka planda büyük bir tezgah çeviriyorlar,asl?nda kral?n a?k ya?ant?s? kadar önemli bir ayr?nt? bu.

 16. ya bu kadar m? güzel anlat?l?r harika olmu? çok samimi .d.D:D

 17. Tudors müthi? bi finaal yapt?? ..ee bu finaldeen sonra yaz?n?z? okumaaak pek bi keyiif werdii tüm bölümlerr bir bir canland??:) ellerinizee sa?l?k….

 18. çok güzel bir bak?? aç?s? olmu?. ben de The Tudors’un etkisiyle ara?t?r?rken buldum yaz?n?z? elinize sa?l?k

 19. Çok güzel ve ak?c? olmu?.Te?ekkür ediyorum:)gerçekten gülümseyerek keyifle okudum. Acayip bir adamm?? Su Hanry.Akl? uçkurunda bir kral .Ani kararlar veren,duygular?n?n seline kap?lan biri.

 20. tudors u sön15 günde 1-2-3 sezonu sildim süpürdüm.geldi?im yere kadar olan olaylar? çok daha iyi anlamama yard?mc? oldun ,te?ekkürlerrrr,

 21. yaz? okutturuyo kendini yani..filmini izlemi?tm bende merak ettim devam?n? ararken buldm bu yaz?y? wikipedi halt etmi? bunun yan?nda 😛 be?endim cidden..

 22. ya arkada?lar bana 8.henry’nin hayat?yla ilgili kitap isimleri verebilirmisiniz?

 23. slm arkada?lar ya sizden bi ricam var 16. yüzy?lda ingiltere resim sanat? ile ilgili resimler bana laz?m yard?mc? olursan?z sevinirim ?imdiden t?k….

 24. Philippa gregory nin bütün kitaplar?n? tavsiye ediyorum . Hayat hikayeleri çok güzel i?lenmi?

 25. yaz?n mükemmel ötesi baz? yerlerini gülerek baz? yerlerini ise deh?et içinde okudum bu aralar takt?m ben bu ingiliz sülalesine habire ara?t?r?yorum. Hayatta en korktu?um ?ey h?rs çünkü insanlar h?rs? için yapamayaca?? hiçbir?ey yok .. ?ngilizlerde Anne boleyn ve Osmanl?dada Hürrem sultan bence..

 26. .Mükemmel bir anlat?m olmu?. Süper ötesi harikas?n?z….Bu kadar k?sa,öz ama gerçek bilgilerle anlat?lamazd? Henry ve e?le……….

 27. Henry dönemiyle ilgili hertürlü bilgiyi ars?t?rd?m.SARAYLARININ YAPISINDAN TUTUN DA ARALARINDA GEÇEN KONU?AMALRA KADAR

  TAR?HE A?I?IM….

 28. Kitaplar? deli gibi okudu?um bu dönemde yazd?klar?n hem gülümsetti beni hem de bilgilendirdi.

 29. yaa o dönemde de ba?ka bir isim yokmu? gibi hep ayn? isimler var bu nedir 😀 katherine anne janee .p.p
  ama kral yak???kl?ym?? yaln?z boleyn k?z?nda anne çok güzell olarak anlat?lm??? herkes etkileniyormu? burda ise aman aman bir güzelli?i yok denilmi?.

  en iyi hayat kral?n metresi olan marynin olmu? galibaa georgeunda idam?na üzüldüm :(

 30. çok güzel olmu?.
  Eme?ine, zekana ve esprili üslubuna sa?l?k.

 31. ezggii, boleyn k?z?’nda öyle anlat?lm??t?, hakl?s?n ama onun d???ndaki di?er tüm kaynaklar, ho? ama bir mary de?il gibi bahsetmi?. hatta boleyn k?z?’nda bile, yanl?? hat?rlam?yorsam, anne’da daha karakteristik bir hava oldu?u, esas güzel olan?n mary oldu?u söyleniyordu.
  benim anlad???m, hani çok güzel olmasa da, bak???yla, davran???yla, kendisinden daha güzel olan kad?nlardan bile daha çekici ve daha etkileyici duran kad?nlar vard?r ya hani…. onlardanm?? anne boleyn. ya da ben öyle hayal ettim :)

 32. gerçekten güzel ve komik anlatm??s?n?z,eme?inize sa?l?k.

 33. Ben 4 kitab?n? okudum di?erlerinide okumak istiyorum.Ama espirili anlatm?? ve olay? çok güzel çözmü?sünüz eme?inize sa?l?k.Resimleri çok merak ediyordum ayr?ca te?ekkürlerince dü?ünmü?sünüz.

 34. Vay aminakoyim ya 😀 adamlar i?i biliyo varol henryyyyyyyyyyyy varol goçuuum 😀

  Selam ben bü?ra canlar?m okumay?n bu nas?l bi kitab yorumlarda hep olumlu ilk olumsuz yorum bnden gelsin bn be?enmedim daldan dala atlam?? mübarek bu ne byle anam wooooooooooooo 😀

  Ben buse ; hiç be?enmedik valla anam wooo 😀

  Ben ,gayib ; bu kitab ne arkada? içim d???m henry oldu henry senin anan? sikiyim . 50 y??n? gçtin hala a* pe?indesin sayg?lar 😉

 35. i?te aynen öyle dogru kuzeni

 36. ben bir türkçe ö?retmen aday?y?m. olaylar? anlat?rken ki üslubunuz (sadece üslup) ve birbirine aktar?lmas? konusunda bir diyece?im yok. ama bunun d???nda arkada?a bir eletirim olacakt?r. ba?kalar?n?n tarihini ya da tarihi ki?ileri anlat?rken nedense onlar?n ki?ili?i üzerinde kendimizde sonsuz bir yapt?r?m gücü görüyoruz. bu da bilindi?i üzere insanlar? tenvir etmek amac?yla bir i?e kendini vermi? bir insan?n yapmas? gereken en son ?eydir. e?er maksat muhabbet ise diyece?im yok. ama gerçek manada bir payla??m ise o zaman biraz daha evrensel_hümanist bir çizgide yol al?nabilirdi . bir frans?z genç kalk?pta yavuz sultan selim i ya da herhangi bir padi?ah? bu ?ekilde anlatmas? san?r?m türk kessimin hiçte ho? kar??lamayaca?? bir durumu do?urur. yine de tasvir gücünü ve öyküleyici anlat?m?nda ki ba?ar?y? takdir ediyorum. ( herkes ayn? dü?ünmek zorunda de?il. ele?tirime kar?? geli?ecek ele?tirilerin sayg? çerçevesinde olmas? dile?iyle!! sayg?lar

 37. Bende çok merakl?y?m bu aralar… Ama benim favorim Anne Boleyn. Çok ak?ll? bir kad?n çok seviyorum. Jane Seymour çok uyuz. Nefret ediyorum diyebiliriz. Ama di?er e?leri normal i?te. K?sacas? Henry Tudor çok pislik bir adam. 😀

 38. kaan bey,

  hakl? olabilece?iniz yerler olabilir ancak tam olarak kat?lm?yorum. zaten yaz?y? yazan da ben oldu?umdan bu normal san?r?m neden derseniz, az?c?k dalga geçmenin, ?aka yapman?n çok da büyük bir zarar? oldu?unu dü?ünmüyorum. ke?ke biz kendimiz de baz? ?eyleri biraz daha hafife almay? bilsek, ingilizler bilmem hangi padi?ah?m?zla dalga geçse, bozulmasak da gülüp geçsek. hatta “evet ya, bir de ?unu yapm??t?, ne saçma” diyebilsek mesela, sürekli kendimizi savunmak, hassasiyet göstermek yerine. ama biz ne yap?yoruz? tv”de muhte?em yüzy?l diye bir dizi, vay efendim padi?ah? sürekli a?k-me?k içinde gösteriyor diye diziyi yay?ndan kald?rtmaya çal???yoruz. böyle olmamal?, biraz mizahtan kimseye zarar gelmez bence

  özünde bu yaz?da ingilizlere kötü bir ?ey denmiyor, yanl?? bir bilgi verilmiyor. uslup hafif de olsa, biraz sarkastik de olsa, olaylar tamamen kitaplara ve tarihi bilgilere dayan?yor. öte yandan 8. henry, ingilizlerin kendilerinin fena halde dalga geçti?i bir kral. orada linki olan eddie izzard, bir ingiliz komedyeni ve klipte siz de görebilirsiniz. 8. henry”nin ba?latt??? anglikan dininin, tecavüz ve ya?ma üzerine kurulu oldu?undan tutun da, 8. henry”nin kar?lar?n? ?i?e dizmesine dair espriler var. benim anlatt?klar?m ise az biraz mizahla harmanlanm??, gözlemler ve yorumlar sadece. ama bu yaz?y? ingilizceye çevirsek, herhangi bir ingiliz al?naca??n? gerçekten de dü?ünmüyorum.

  yine de okudu?unuz, vakit ay?r?p yorum yazd???n?z için te?ekkürler…

  sevgiler,
  deniz

 39. 8.henry hakk?nda pek çok kitap okuyup film izlememe ra?men gerçekten bu yaz? bana daha iyi geldi bir yaz? ne hem ne kadar ö?retici hem de ne kadar e?lenceli olur aç?kca ortaya koymu?sunuz tüm yaz?y? gülerek okudum eme?inize sa?l?k.

 40. catherine howard?n mektubunun çevirisi yok mu?.

 41. Merhaba yaz?n?z çok güzel olmu? Anne Boleyn için ho? k?zda aman aman de?il yazm??s?n?z evet do?ru Anne Boleyn eldeki bilgilere göre çok güzel de?ilmi? hatta çirkin bile denilirmi? ama baz? bilgilere göre de Anne boleynin çok güzel oldu?u söyleniyor. Siyah gözlü ve beyaz tenliymi?. 8.henry ise gençli?inde hayli yak???kl? bir adam deniliyo. K?z?l saçl? mavi gözlüymü?. fakat Anne boleyn ile evlili?inin sonlar?na do?ru acayip i?renç bi adam olmu? hele hele attan dü?üpte baca??n? yaralad?ktan sonra i?renilcek derecede tipsizle?mi?. Jane seymour hakk?nda bi bilgim yok sar???n demi?siniz ama ka?lar?na bak?nca k?z?l saçl? oldu?unu görürsünüz. genede bilmiyorum tabi ama gerçekten de uyuz bi tip. neyse ben as?l konuya geliyim. biraz hayat konusuylada ilgili . Aragonlu catherine’in k?z? Mary , Anne Boleyn’in k?z? Elizabeth ve jane seymourun o?lu edward … kral en çok edward? sevmi?. Ama edward ve marye bakarsak hiçbiri hiçbiri Anne boleynin k?z? elizabeth kadar büyük ba?ar?lara ula?amam??. bu bir i?aret de?ilmidir? anne boleynin suçlu olmad???n? buradan anl?yoruz. Dü?ünürsek bu olay bize çok iyi bir hayat dersi verir. Evet belki 8.henry suçlad??? kar?s?n?n k?z?n?n bu kadar ba?ar?l? oldu?unu göremedi. ama genede bu olaydan bunu ç?karmal?y?z ; Kimseyi belli olmadan bir ünvanla itham etmeyin gün gelir size burnundan getirir. benim sözüm belki de yanl?? anlad?n?z yada bi?e anlayamad?n?z fakat anlad?ysan?z ne demek istedi?imi anlars?n?z

 42. mükemmel bir anlat?m ve esprili bir tarz.diline,yüre?ine ve emegine sagl?k dostum..çok güldüm okurken ho?tu.okurken kitaplardan güldü?üm ve dü?ündü?üm ?eyleri dile getiri? tarz?n..

 43. ‘ Nikah?n gerçekle?ebilmesi için Catherine, Arthur ile olan k?sa süreli evliliklerinde fikfik olmad???na yeminler ediyor. (bkz. “No, I did not have sex with that woman”‘ bu cümleden sonra sonuna kadar okumaya zaman ay?ramad?m…Catherine…Arthur ile olan…evliliklerinde fikfik…yeminler ediyor…”No, I did not have sex with that woman”…Catherine…lezbiyen mi…”No, I did not have sex with that MAN” olsayd? okumaya devam edecektim…

Sorry, comments for this entry are closed at this time.