En seksi 15 kad?n oyun kahraman?…

{ Posted on May 08 2009 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Dragon Reborn

Film dünyas?n?n, müzik dünyas?n?n en güzel, en seksi sanatç?lar? seçilir de oyun dünyas?n?n seçilmez mi? Her ne kadar kanl? canl? olmasalar da onlarla geçirdi?imiz zaman? unutmak mümkün mü? Oyun geli?tiricileri erkek kahramanlar? her zaman a??r ve etkileyici z?rhlar içerisinde tasarlarken nedense i? kad?n kahramanlara gelince o z?rhlar?n yerini ufac?k bez parçalar? al?r, onlarca dü?man?n aras?na yar? ç?plak dalarlar! Fazla sözle gerek yok, i?te oyun dünyas?n?n en seksi 15 kad?n kahraman?. Dar?s? oyun dünyas?n?n en haval? 15 erkek karakterine! Ba?l?yoruz…

15. Alex – Sin Episode
Sin gibi silik bir oyundan akl?m?zda kalan tek ?ey Alex. Kendisi bugünün teknolojisi için biraz kö?eli! kal?yor. Bu konuda hakl?s?n?z. Ama biraz makyajla, cell”in falan gücüyle yine gönüllerimizi feth edebilir! Fakat ?imdilik bununla idare edelim.

alex

14. Christie – Dead or Alive Serisi
Dead or Alive serisi asl?nda bu listeye bir de?il be? tane han?m k?z?m?z sokard?. Ama listeyi doldurmamak için sadece bir tanesini dahil ettik. Tabii onun da Christie olmas? kaç?n?lmazd?. Kah orda burda dövü? hünerlerini sergileyen kah bir adada plaj voleybolu oynayarak günlerini gün eden Christie”nin böyle masum göründü?üne sak?n aldanmay?n.

christie-dead

13. Ada Wong – Resident Evil Serisi
Ada Wong mu yoksa Jill Valentine mi? Resident Evil severler bu ikileme s?k s?k dü?üyorlard? san?r?z. Bizim için de kolay bir seçim de?ildi aç?kcas?, ama a?a??daki güzel resmin yüzü suyu hürmetine oyumuzu Ada Wong”dan yana kulland?k. Be?enmeyenler Jill koysun.

ada

12. Alex – Half Life Serisi
Combine ile sava??m?zda bir numaral? yard?mc?m?z. Seksi olmas? bir yana, att???n? vuran, dü?man?n gözünün ya??na bakmayan bir kad?n ayn? zamanda. Yan?r?z, yanar?z o dilsiz Gordon”un a?z?n? aç?p bir iki çift laf edemeyi?ine yanar?z! Ah be Gordon fizikle bu kadar kafay? bozman?n ne alemi vard?!

alxy-halflife

11. Lara Croft – Tomb Raider Serisi
Her ne kadar art?k babane k?vam?na gelmi? olsa da, dijital kahraman olman?n avantaj?n? y?llar geçtikçe ya?lanmayarak aksine gençle?erek kullanan Lara Croft”suz bir liste dü?ünülemezdi elbette. Y?llar geçtikçe kalçalar? ve gö?üsleri bir büyüyen bir küçülen Lara her zaman favorimiz.

lara

10. Alicia – Bullet Witch
E?ri oturup do?ru konu?al?m. Bullet Witch rezalet bir oyundu. Oyuna 4-5 saatten fazla dayanabilmek pek mümkün de?ildi. O da elbette Alicia”n?n hatr?na. Oyunun kötü olmas? Alicia”y? bir daha görme olas?l???n? s?f?ra indiriyor. Üzgünüz.

alicia

09. Rayne – Blood Rayne Serisi
?unu itiraf etmek laz?m, vampir hikayeleri yazan insanlar erkekleri ne kadar ucube yaparlarsa kad?nlar? da o kadar seksi yap?yorlar! Raziel”i ve onun bir numaral? dü?man? Kain”i hat?rlay?n. Nedir o kafas?ndan boynuz ç?kan tipler, oysa bak?n Rayne”e. O da vampir bu da vampir!

bloodrayne1

08. Rachel – Ninja Gaiden
Ninja Gaiden denince insan?n akl?na iki ?ey gelir. Birincisi Rachel, ikincisi ise Rachel”in yarat???n içinden! Yap?? yap?? ç?kmas?. Bir de Rachel”in z?play?p hoplay?p Ryu Hayabusa”n?n yan?na ilk kez geli?i. Ryu kimdi bu arada, hat?rlayan var m??

rachael-ninja

07. Nova – Starcraft Ghost
??te listemizin gün ????? görememi? tek kad?n kahraman?. Blizzard uzun süre Nova”n?n tan?t?m?n? yapt?ktan sonra bir gün geldi o da ismine yak???r bir ?ekilde hayalet oldu. Bize de an?s? kald?.

nova

06. Samus Aran – Metroid Prime Serisi
Kimin akl?na gelirdi o ?ekilsiz z?rh?n içinden, o yeri geldi mi bir top haline dönü?üp oraya buraya yuvarlanan z?rh?n içinde Samus gibi bir afetin ç?kaca??? Ama mucizeler her zaman olmasa da zaman zaman gerçekle?iyor. Samus da bir mucize bize sorarsan?z.

samus

05. Joanna Dark – Perfect Dark Zero
Joanna, Rayne”den sonra listemizin ikinci k?z?l afeti. Onunla son bulu?mam?z 3.5 sene önce, Xbox 360″?n ç?k??? ile gerçekle?mi?ti. Ama kula??m?za çal?nan baz? söylentilere göre Joanna”y? pek yak?nda tekrar görebiliriz. Asl?nda kendisini tüm ihti?am? ile E3″de görebilmeyi umut ediyoruz.

joanna

04. Tifa – Final Fantasy 7
Tifa ilk ç?kt???nda piksel piksel bir ?eydi. Ama yeniden yap?mlar ile güzelle?ti, serpildi. Büyük ço?unlu?a göre serinin 7. Oyunu ayn? zamanda en güzel Final Fantasy oyunuydu. Acaba bu güzelli?e Tifa”n?n da bir katk?s? olmu? mudur? Galiba en güzeli cevab?n? bildi?imiz sorular? sormamak.

tifa1

03. Nariko – Heavenly Sword
Ve i?te son k?z?l saçl?m?z da burada. PlaySatation 3″ün bizlere bluray sürücüden bile güzel arma??n?. Nariko, di?er kad?n kahramanlar gibi de?il. Bir bak?yorsunuz a?l?yor, bir bak?yorsunuz bunal?ma giriyor, ard?ndan ?akalar yap?p silah?n? ku?an?yor. Bunlar?n hepsini ayn? anda yapabiliyor, t?pk? gerçek bir kad?n gibi!

nariko2

02. Cortana – Halo Serisi
O asl?nda sadece bir hologram. Yani dijitalin de dijitali bir durum söz konusu. Ayr?ca Master Chief seni kimselere yar etmem diyerek Cortana”y? kafas?na takt???ndan çok da s?k göremiyoruz kendisini. Hesapta ona yol gösteriyormu?, yedik biz de.

cortana2

01.Bastila – Star Wars: Knights Of The Old Republic
Zaman?nda kendisine ?iir yazanlar?n bile oldu?u, baz?lar?n?n ise gelmi? geçmi? en seksi oyun kahraman? ilan etti?i Bastila”y? son görü?ümüzden bu yana çok zaman geçti. Onla tan??mam?z?n arkas?ndan say?s?z Star Wars oyunu geçti ama onun gibisi bir daha gelmedi.

bastila


14 Responses to “En seksi 15 kad?n oyun kahraman?…”

 1. ben en çok nariko ile alicia’y? begendim valla! lara croft da ayr? tabii :) ama nariko gercekten cok havali bi karaktere benziyormu?.

 2. Max Payne’den Mona Sax’? unutmu?sunuz. Bence o da bu listeye girmeliydi.

 3. A?abey bunlar?n canl?s? var m?? Süperler on numara bir derleme olmu?. Tebrik ve te?ekkür ederim.

 4. Alicia böyle rezil bir oyunu bile ak?lda kal?c? tek ?ey yapt???ndan kesinlikle favorimdir

  Bu arada evet Mona Sax taraf?na kat?l?yorum…

 5. seviyorum seni vedat

 6. çok harika.tek kelimeyle muhtesem.ben tek birini deil hepsini be?endim.basar?larinizin devam?n? diliyorum

 7. bokkkkkkkkk gibi hepsiiiiiiiii

 8. harikulade 9.resim süper

 9. mona sax yok

 10. harika

 11. çok güzel her ?ey

 12. walla ben en çok rayne ve samus aran’? be?endim çünkü çok sexiler..

 13. erkekler olsa keske

 14. çok seksiler tam benlik

Post a Comment