En korkutucu 30 film…

{ Posted on Nis 07 2009 by deniztan }
Tags : , , , , , ,
Categories : Sinema

Korku filmlerini sevmek enteresan bir ?ey. ?nsan neden kendini germek ister, rüyalar?na girsin, evde yaln?z kalamas?n, radyatör ç?t?rt?s?ndan havalara z?plas?n ister, bunu neden kendine yapar bilinmez. Zannediyorum, tragedyalardaki a?lama, komedyalardaki gülme iste?i gibi bir katarsis sa?l?yor korkmak da ya da merak duygusuna sesleniyor. Sebebi her neyse, ?u hayatta bir tak?m insanlar korku filmlerine bay?l?yor. Ve bendeniz de bunlardan biriyim. O yüzden buyrun bakal?m, baz?lar? biraz gerilim kategorisine do?ru kaçsa da genel itibariyle seyrederken davul gibi gerildi?imiz, hangi kö?eden ne ç?kacak bilemedi?imiz, bizi z?platan korku filmleri… Gerilim filmleri ise ayr? bir maddelemede incelenecek. Not: Liste 25 ‘le ba?lad?, gelen itirazlar üzerine revize edilerek 30’a ç?kt?.

30. What Lies Beneath (2000)
Listemizin 30 numerosunda Robert Zemeckis’ten bir hayalet öyküsü var. Çok gergin olmayan, ho?, klasik tarzda bir filmdir bu. Önce hayaletler evi basar, sonra kimse kahraman?m?za inanmaz, ara?t?rmalar neticesinde hayaletin derdi ö?renilir, çözülür. Bildik bir formül, evet ama yine de her seferinde seyrediyom ben bu tarz filmleri. Bu da usta bir yönetmen elinden ç?kma, merak uyand?ran, saran, nadir de olsa yer yer z?platan ho? bir seyirlik, ne diim.

1pfeiffer-gal-lies-beneath

29. Silent Hill (2006)
Bunun bilgisayar ve PS oyunu senelerce insanlar? ellerinde joystick ile tir tir tittretti. E sonunda da filmi geldi tabi… Film, oyun kadar korkunç olmamakla birlikte genel atmosferi ve görsel gücü ile belli bir gerginlik sa?lad? yine de bünyede.

silenthill2_1130953519

28. Evil Dead (1981)
Ben korkmam??t?m çünkü ben bu kadar kör gözüm parma??ma tipi canavarlardan çok, fazla görünmeyen ?eylerde korkar?m ama bir dönemin çocuklar? bu filmi anlata anlata bitiremedi. Ormanlar?n ortas?nda bir kulübe ve ?eytani bir tak?m güçler… Özellikle de o a?aç ve tecavüz sahnesi hepimizn haf?zas?na kaz?nd?. Zaman?n?n yusuf yusufu bugün bir kült film.

wallpaper_ed1

27. Fragiles (2005)
?spanya-ABD i?birli?i. Yoksa aceba Güney Amerikal? m?? Neyse i?te, Amerikal? olmayan bir yönetmen ve Ally McBeal Abla, korkulu bir hastanede ve tabii yetim çocuklar ve tabii garip sesler…. K?r?lan kemikler de bonus’u. Fena diil. Ama nedense cok daha iyi bi film olabilirdi gibi geliyor bana bu film. Bir sey aksiyor, tam ne bilemiyorum. Yine de hos, gergin k?s?mlar? var.

fragiles1grande

26. A Nightmare on Elm Street (1984)
Bir ki… i?te geldi Freddiii! Üç döört… Kap?n? iyice öört! 25’lik listeye gelen itirazlar neticesinde liste uzad? ve Freddy de 26’dan giri? yapt?. Daha üst s?ralar? hak etmekle birlikte sonradan geldi?i korku/komedi k?vam? ve çizdirdi?i karizmas? nedeniyle çocuk katili, kabuslar?n efendisi Freddy Krueger abi, listemize yedekten bir giri? yapt?. Yine de serinin bu ilk filminin hakk? yenemez tabii.

nightmare-on-elm-street-freddy-headshot-small1

25. Carrie (1976)
Konu korku ise Stephen King bu i?in piridir. Ve Brian de Palma ile ba? oyuncu Sissy Spacek, bu roman?n adaptasyonunda harikalar yarat?r. Esasen bir teenage dramas? olan Carrie, okulda dalga geçilen tele-kinetik güçlere sahip bir k?z?n sonunda patlamas?n? anlat?r. Ama ne patlamad?r o! Esas?nda, yer yer korkutucu da olsa, bana sorarsan?z yaln?zl??a dair, baya baya hüzünlü bir filmdir bu ço?u Stephen King eseri gibi (bkz. Misery ve Dolores Claiborne).

carrie-movie-02

24. Poltergeist (1982)
“Anmamak olmaz” tabir edece?im bir film, Spielberg’den. Evdeki e?yalar?n hareketlenmesi türü paranormal aktivitelere verilen isim olan poltergeist, ad?ndan anla??laca?? üzere, bu tip olaylar?n oldu?u bir evde geçiyor. Hayaletler filan… Lakin bana sorarsan?z biraz zaman a??m?na u?ram?? bir filmdir bu, bugün eskiden yapt??? etkiyi yapmaz, hayli naif kaçar. Yine de ay?p olmas?n dedik, ald?k tabii listeye, ne de olsa korku kulvar?nda bir mihenk ta?? kendisi.

poltergeist1

23. Devil’s Backbone (Espinazo del Diablo) (2001)
Korku olay?na, kan manya?? Amerikal?lar ve uzun saçl? küçük k?z manya?? Japonlardan sonra, daha klasik tarzda hayalet hikayeleriyle ?spanyollar da yava? yava? girmeye ba?l?yor. Guillermo del Toro’nun bu hüzünlü hayalet hikayesi, Franco zaman?n?n ?spanya’s?nda bir yat?l? okulda geçiyor. Çocuklar, hayaletler, sava?… Güzel bir film kendisi.

devils-backbone2001630-3287

22. It (1990)
Buyrun yine bir Stephen King. Üstelik de çocuklu?umuzun popüler roman? It (O) adaptasyonu ile. ??bu film/roman yüzünden bir nesil palyaçolardan korkar oldu, say?n okuyucular! Kesinlikle roman? çok çok daha korkunçtur ama roman?n hatr?na TV filmi olarak çekilen bu filmi listeye almak zorundayd?m. Konusu ne mi? Ee ?ey, konusu bir grup çocu?a musallat olan bir “?ey” diyeyim ben size. Ad?ndan belli zaten o ?eyin çok net bi ?ey olmad???, öyle de?il mi?

stephen-kings-it-pennywise

21. The Others (2001)
?u hayatta en sevdi?im filmlerden biri kendisi. ?spanyol yönetmen Amenebar’?n harikalar yaratt??? ve Sixth Sense filmine 10 basacak bir ?ahanelik. Çok korkunç say?lmamakla birlikte, klasik tarzda bir hayalet hikayesi… A??r akan bir film olmas? nedeniyle, gerginli?e de ortam sa?l?yor, sa?olsun. Ayr?ca, süper finaliyle, hüzünlü hikayesiyle, atmosferiyle, mooduyla bu listede yer almay? herkes kadar hak ediyor i?te efendiler! Çok severim demi? miydim?

others1

20. The Orphanage (El Orfanato) (2007)
Son dönemde seyretti?im iyi korkulardan biri bu da, tabii e?er kendisine korku denebilirse. Yine ?spanyollardan geliyor ve yine çocuklar var, yine hayaletler var ve yine hüzünlü bir film… Bu vesileylen, ?spanyollar?n korku trendini de yava? yava? anlamaya ba?l?yoruz san?r?m. Neyse efenim, yetimhanede geçen bu filmimiz bence hayli sars?c? bir finale sahip. Seyrediniz, görünüz.

the-orphanage

19. Shutter (Thai versiyonu: 2004 ve abd versiyonu: 2008)
Efenim, klasik bir “aa güzel bir uzak do?u filmi ama bizimkiler altyaz? sevmez” vakas? ile kar?? kar??yay?z. Ben Uzak Do?u versiyonunu tavsiye edece?im ama siz bilirsiniz, tabii yine de. Gerçi ilginçtir ki Amerikan versiyonunu da Uzak Do?ulu bir yönetmen çekmi?. Neyse efenim, konumuz bir foto?rafç?n?n çekti?i fotolarda görülen garip figürler ve olaylar?n derinine inilmesi. Klasik bir konu gibi ama geriyor mu, geriyor.

ando-shutter-thai-movie1

18. Stir of Echoes (1999)
Hayaletlerden kurtulamad?k gitti. Yine bir hayalet filmi ile kar??n?zday?z. Bu filmimizde de?i?ik bir bak?? aç?s? yok de?il ama, zira kahraman?m?z Kevin Bacon, normal bir hayat sürerken, bir gün hipnotize edilir ve garip vizyonlar görmeye ba?lar. Sonras? tabii, bildi?iniz gibi bu vizyonlar?n ne oldu?unu anlama çabalar? vs…

stir-of-echoes-1999-kevin-bacon-jennifer-morrison-pic-3

17. The Fly (1986)
David Cronenberg’ten klasikle?mi? bir bilim kurgu/gerilim/korku. Bir bilim adam? genetik deneyler yaparken, bir kazaya kurban gider de genlerini bir sine?inkiyle kar??t?r?rsa neler olur? Sinek deyip geçmememek lazim, sine?in o boyutta olan? hiç de ho? bir ?ey de?il. Hatta bak?n?z, o kadar mide buland?r?c? ki ben bu posta Jeff Goldblum’un sine?e dönü?tü?ü sahneyi koyamad?m, çok daha masumane bir foto koydum. Evet, söylenecek çok bir ?ey yok bu film hakk?nda. ?kincisini seyretmedim ama birincisi hakkaten de güzel filmdir.

fly_goldblum_gal

16. Jacob’s Ladder (1990)
??te en favori filmlerimden bir tanesi daha. Bu filme her ne kadar “korku”dan çok, psikolojik gerilim denmesi gerekti?ini dü?ünsem de, baz? insanlar? baya bir korkuttu?unu bildi?imden listede. Benim içinse, korkutucu bir film de?il, çok ama çok güzel bir film. Vietnam sonras? evine dönen bir askerin, gördü?ü vizyonlar ve ya?ad??? paranoyalar? anlatan Jacob’s Ladder, ?a??rt?c? son ile biten film furyas?n? bence ba?latan filmlerden biridir. Dumur dumur dumurdur. Gerçi belki bu filmi bugün seyretsem o kadar dumur olmazd?m ama zaman?nda çok ?a??rm?? ve etkilenmi? idim. Yine de dumur etkisini kaybetse dahi, güzelli?inden heç bir ?ey kaybetmeyen bir film bu kesinlikle.

jacobs-ladder-1990-tim-robbins-pic-2

15. 28 Days Later (2002)
Zombilik kurumu da hayaletler kadar popüler bir kavram korku piyasas?nda. Her ne kadar ben ?ahsi olarak hayaletleri daha çok sevsem de bu gerçe?i yads?mak mümkün de?il. E konu zombimsi insanlar olunca da, bu filmlerin bence en iyisi i?bu maddemizdeki filmimizdir. Kötü bir virüs tüm ?ehri silip süpürünce, daha do?rusu zombile?tirince, sa?lam kalanlar ne yapar? Bunun devam? (28 weeks later) da iyiymi? diye duydum ama henüz seyretmedim.

28-days-later-empty-street-small

14. Audition (1999)
Korku diyince, Uzak Do?u dememek olmaz. Hollywood’un bol efektli, kan-revan çorbas? stili filmlerine son y?llarda Uzak Do?u daha yumu?ak, gösterip de vermeyen tarzda filmlerle cevap veriyor ve bana sorarsan?z, Amerikal?lardan çok daha pis bir ?ekilde geriyor. Üstelik de “gore” yapacaksak, onda da kendi stilimizle sizi mahvederiz diyorlar. ??te bu film de bir Uzak Do?u gore’u diyebiliriz. Bir kere ba?tan uyaray?m, Takeshi Miike’nin bu filmini pek anlam?yorsunuz. ?lk yar? romantik komedi k?vam?nda. ?kinci yar? ba?lay?nca, “ulen aceba yanl?? filme girdim” dedirtecek kadar, sert bir ?ekilde bamba?ka bir filme dönü?üyor. Ve öyle i?kence sahneleri gösteriyor ki, Hostel’deki gibi kofan kapalar görmemenize ra?men, sadece bir tek ses efekti ile mesela, ömrünüzden bir 10 y?l al?p gidiyor, gözleri kapamak yetmiyor, kulaklar? da t?kamak istiyorsunuz. ??in aç?kças? bu filmi sevdim mi bilmiyorum ama gerildi?im kesin.

thumbnail

13. Cujo (1983)
Yahu bir köpek ne kadar korkutucu olabilir diyenler, Stephen King ile tan??mam?? demektir. King’in elinde en sevimli köpek bile ruh darlay?c? bir varl??a dönü?ebilir. Filmin konusu basit: Köpe?imiz Cujo bir yarasa taraf?ndan ?s?r?l?r ve kuduz olur, olaylar geli?ir. Lakin bu basit konudan dünyan?n en klostrofobik, en daralt?c?, en gergin filmi ç?kar m?, ç?kar. Buyrun bakal?m.

cujo07

12. Alien (1979 -1982)
Biraz bilim-kurgu, biraz korku, bence bilim-korku. Üstelik de teker teker de?il, seri halinde sald?ran filmlerden. Uzayda içine ruh de?il de yarat?k kaçan insanlar. Yarat?k da hayli yap?? yap??, hayli i?renç, bir de ne zaman nerden ç?kaca?? belli olmuyor. Bir bak?yorsunuz bir kö?e ba??nda, bir bak?yorsunuz birilerinin karn?nda… Tabii ki nerde olursa olsun, hep aniden f?rl?yor ve seyirciyi z?p z?p z?plat?yor.

alien_from_the_movie1

11. Psycho (1960)
Korku dedik, Hitchcock’suz olur mu? Ve tabii ki de listemize bu filmin salak yeniden çevrimini de?il, ustas?n?n elinden ç?km?? olan?n? ald?k. Konuyu bilmeyen var m?d?r bilmem ama özetleyeyim. Iss?z bir otel, otelde çal??an bi adam ve annesi ve mü?teriler ve cinayetler… Korku de?il, gerilim dedi?inizi duyar gibiyim. Sadece o kadar de?il derim ben de, o Norman Bates’ten korkmamak mümkün mü?

psycho_l

10. A Tale of Two Sisters (Janghwa, Hongryeon) (2003)
Listemize Uzak Do?u’dan bir giri? daha… Ülkemizde “Karanl?k S?rlar” ad?yla gösterilmi? bu film (Bir ba?ka Uzak Do?u korku filmi olan Karanl?k Sular ile kar??t?rmayal?m!), genelde hayalet çocuklar? i?leyen ve tam anlayamasan?z da sizi korkutan, klasik Uzak Do?u korkular?ndan farkl?. Daha çok psikolojik gerilim kategorisine girebilecek bu film, ?a??rt?c? ve bir o kadar da hüzünlü sonu ve film boyunca ya?att??? “neler oluyööör leeen!” duygusuyla insan?n içini feci ?ekilde darlayan bir yap?ya sahip. Söylemeliyim ki, Uzak Do?u korkular? içinde bence en iyilerden ve hatta en farkl?lardan. Merakl?ysan?z, kaç?rmay?n.

tale-of-two-sisters

9. Pet Semetary (1989)
Stephen King yazar da korkunç olma m?? Üstelik de gelmi? geçmi?, en bebek suratl? ve en ?eytan çocuk burda! Nas?l korkmayal?m. Kendisi 4 ya??nda, melek yüzlü, ?irinlik abidesi bi?ey alm?? eline b?ça?? “Anneciiim seninle oynayal?m m?????” diyip, hiç gözünü k?rpmadan annesini kesebiliyor. Bana sorarsan?z zaten bu filmin en korkunç yan? da zaten bu. Bu film, insan? hem evlat ac?s? gibi korkunç bir ac?yla yüzle?tirip, nerdeyse a?lat?yor, sonra da “vay sen misin çocuk öldü diye üzülen!” dercesine hiç ac?madan a?z?n?za s?ç?veriyor. Tokat etkisinde derler ya, ahan da ondan. Sa? gösterip, sol vuran bi enteresan bi film bence.

pet-semetary-devil-boy

8. The Omen (1976 – 2006)
Zannederim çocuk milleti, insanlar?n gözünde zaman zaman sevimli olmakla birlikte, zaman zaman da korkutucu bir hal al?yor olmal? ki pek çok korku filminin korku objesi olarak, çocuklar öne ç?k?yor. Bu çocuklardan en korkuncusu ise tabii ki 5 filmli ve bir 2006 remake’li Omen serimizdeki Damian’d?r. Kafas?na 666 kaz?l?, ?eytan?n çocu?u, ?irin suratl? Damian, seri boyunca türlü türlü ?eytanl?k yapar, dur durak tan?madan çe?it çe?it insan öldürür, eh bize de ekran kar??s?nda kas?lmak dü?er tabii. San?yorum, senarist karde?, çocu?unun yaramazl?klar?ndan çok bunalm?? olmal?…

the-omen-damien

7. Rosemary’s Baby (1968)
??te y?llar?n eskitemedi?i bir Polanski klasi?i. Korkutmak için kan, revan, i?rençlik veya özel efektlere ihtiyaç olmad???n?n kan?t?. Polanski’nin hamile kar?s? Sharon Tate’in Charles Manson klan? taraf?ndan öldürülmesinden (detayl? bilgi için bir ba?ka maddemize t?k t?k) k?sa bir süre önce trajik bir tesadüf olarak gösterime girmi?, gergin mi gergin bir film. Filmde hamile Rosemary, etraf?ndaki herkesin ?eytan?n emrinde oldu?una ve bebe?ini çalmak istediklerine dair ?iddetli paranoyalar ya?ar ve sizi de ekran ba??nda ba?ka türlü paranoyalara gark eder.

000145001

6. Ring (2002) / Ringu (1998)
Hollywood – Capon farketmez, Ring bizi öyle böyle germez. Dedi?im gibi hangi versiyonunu seyredeyseniz seyredin, ad? isterse Samara olsun, isterse de Sadako, Caponlar?n korkulu rüyas? uzun saçl? k?z çocu?u, dünyadaki herkesin evrensel bir güdüsüne seslenir: T?rsss t?rssss t?rsss! Arkas?nda esas?nda kapsaml? bir literatür olan Ring serisinin birinci halkas?nda (ahahaha laf oyununa gel), Samara / Sadako kuyulardan ç?k?p gelerek, bizi apans?z çalan telefonlara paranoyakça bakmaya iter. Hee k?z?m?z? bu yollara esas?nda hayat ko?ullar? itmi?tir ve bu, k?smen bu filmde, daha detayl? olarak ise serinin di?er filmlerinde aç?klan?r ama yine de bu kadar da kötü olunmaz ki be k?z?m. Ayr?yeten Samara’n?n daha detayl? görülebildi?i Ring 2, asla gerginlikte Ring ile yar??amaz!

theringsamara

5. The Exorcism of Emily Rose (2005)
Valla bir sürü insan bu mahkeme ve ?eytan harmanlamas? filmde gerilmedi, ben ki kolay kolay korkmam, bu filmde baya bi sars?ld?m. nedenini ise çok tecrübeli bir oyuncu olmayan ba? k?z?m?z?n, oyunculuk yetene?ine ba?layaca??m san?r?m. Bu k?z?m?z o kadar gerçekçi o kadar gerçekçi oynamaktad?r ki, o çarp?lmalar, o ç??l?klar o kadar içtendir ki, “hakkaten lan k?z?n içine bi ?ey kaçt? galba” dememek zordur. Ayr?ca enteresan bir detay ise ?udur ki, k?z kamera arkas? röportajlar?nda heç efekt kullan?lmad???n?, tüm o garip çarp?lma hareketleri kendisinin yapt???n? ifade etmektedir. Bence hakkaten içine ruh kaçm?? o k?z?n filmde. Bir ba?ka ho? detay ise filmin Annaliese Michel isimli bir Alman k?z?n gerçek hayat öyküsüne dayanmas?d?r. O olayda da k?z?m?za ruhlar musalat olmu? ve k?z yemek yemeyi reddeder, Latince konu?ur hale gelmi?tir. K?z açl?ktan ölünce de anne ve babas? ihmalden suçlu bulunmu?tur. Kilisenin onay verdi?i ilk exorcism ritüeli de budur, teyp kay?tlar? falan dinlenmi?tir mahkemede. Bu film de i?te bu olay? anlat?r.

Buyrun gerçek ses kay?tlar? ve foto?raflar kullan?larak haz?rlanm?? video, ki bana bi kalp çarp?nt?s? geldi ?u anda:


Exorcisme réel d’Anneliese Michel
Yükleyen jfkdjfkjdfjdkfj

Buyrun bu da filmimizin bir videosu…


YouTube – Exorcism of Emily Rose by HATHOR
Yükleyen EnglandXP

Hala bi ürpermediniz mi? Ben ürperdim ?ahsen.

4. Candyman (1992) ve Candyman 2: Farewell to the Flesh (1995)
Bir ve iki ama asla serinin üçüncüsü de?il. Neden? Çünkü ?ahane gergin bir korku filmler serisi olan Candyman’in üçüncüsünde s?çm??lard?r efenim, aptal bir B movie ortaya ç?km??t?r. Sak?n seyretmeyiniz. Ama bir ve iki iyidir. Hele ki, bir numaral? Candyman, pek ak?ll?, pek gergin, pek korkunç bir filmdir. ?kincisi de olaylar?n nedenlerine e?ilmesi aç?s?ndan ho?tur, izlenir. Özetle, korkar?m ben ?eker adamdan, mesela bugun bile aynaya bak?p 5 kere Candyman demem, etraf?ma da dedirtmem. Neme gerek.

candyman-3

3. Event Horizon (1997)
??te hayat?mda gördü?üm en korkunç ve bir o kadar da tabiri caiz ise “underrated” filmlerden biri. Nedense seyredeni sever ama seyretmi? olan? azd?r. Bana sorarsan?z ise ?u hayatta cehennem konspetini bu kadar az göstererek, bu kadar etkili anlatabilen nadir filmlerdendir. O yanl?? yere giden ekibin kasetini seyrettikleri anda gördükleri kesik kesik görüntüler ve yard?m ç??l?klar? senelerce akl?mdan ç?kmam??t?r: “Liberate me… Ex inferis.” Tüyleri diken diken eden bir güzel filmdir bu. Çok severim. Bir o kadar da korkar?m kendisinden.

510beautiful11

2. Exorcist (1973)
Tüm “içine ruh kaçm??” filmlerinin ?ah? huzurlar?n?zda efenim. Üstelik de bu filmin gerçek birkaç hikayeden esinlendi?i söylenir. Ve hay?r efendim, yeni çevrimi de?il, eskisi, efektlerin bu kadar geli?medi?i bir zamanda yap?lm?? olan?. Ve yine hay?r, serisi de?il, bir numaral? exorcist, her ?eyi ba?latan exorcist. Bildi?iniz hani kafan?n 180 derece döndü?ü, ye?il ye?il kusmuklar?n havada uçu?tu?u, masum küçük k?z?m?z?n birden latince konu?maya “Fuck fuck fuck” diye ba??rmaya ba?lad??? o me?hur film i?te. Kli?e mli?e demeyin, bunca y?l sonra hala yusuf yusufffff diye izlenir kendisi.

360_25horror_exorcist

1. Shining (1980)
??te listemizin bir numaras?. Stephen King ve Stanley Kubrick i?birli?inin neticesi, bizi gerim gerim geren Shining. Her ne kadar King, bu filmi hiç be?enmemi? olsa ve sonradan kitab?n?n daha sad?k bir adaptasyonu olarak pek uyduruk bir film yap?lsa da, Kubrick bu filmde Stephen King’in kitapta yaratt??? gerilimi vermeyi çok iyi becerir. Bitmeyen otel koridorlar?, garip odalar, tar tar tar diye bisikletiyle giden çocuk, korkunç bir Jack Nicholson, ay yarappim çocu?un garip sesiyle yapt??? Redrum teranesi… Bak dü?ününce bile içim s?k???yor. Daha da geren bir film bence henüz yap?lmad?.

shining4

All work and no play makes Jack a dull boy. H?h? evet.

Ve honorable mention: The Thing (1982), The Changeling (1980), The Haunting (1963) ve The Innocents (1961). Bu filmleri henüz seyretmedi?imden listeye alamad?m ama interneteki tüm kaynaklar ve seyretmi? herkes “ay o çok fenad?r bak” diye anlatt???ndan, buraya ekleme gere?i duydum. Zannederim korkunçlar, isterseniz seyredin. Ben seyredince, listedeki yerlerine yerle?tiricem yorumlar?mla birlikte.


111 Responses to “En korkutucu 30 film…”

 1. Anneliese Michel videosu çok korkutucuymu? ya.

 2. korku filmi dendi?inde bile korkuyorum, niye gece gece bu postu okudum ki ben ?imdi brrrrrrr

 3. ilk s?radaki filmi izlemedi?imi söylemeliyim ancak hayvan mezarl??? hak etti?i yerde kesinlikle de?il kan?mca. öyleki, bir korku filmi dü?ünün ne kadar az kan var, ne kadar az canavar ve ne kadar az makyaj…. Ancak bu filme bakt???m?zda çocuk, anne ve baba ve etraf?ndaki canl?lar?n hepsi dahi anlat?lan hikaye bile “korku film” nin tan?m?n? ve hala popüler sineman?n insanlara kan ve vah?eti dayatmas?na ra?men tan?m? yap?yor. Ku?ku yok, HAYVAN MEZARLI?I……

 4. hakl?s?n?z hakan bey, ben de kan revan efekt gormektense daha az sey gosterip korkutan filmleri tercih ediyorum. shining de o tarz filmlerdendir. zaten genelde ilk 10daki filmlerin tamami boyle. siz bir shining’i seyredin, bakin bence hak vereceksiniz bana, cidden gergin bir filmdir.

 5. liste gayet güzel olmu? eline ve ara?t?rmac? gözlerine sagl?k(; ama ben yüksek müsadenizle birazdaha günümüze gelip listenize bi film eklemek istiorum REC. tarif edilemez bi film.ben elim ayag?m kitlenmi? bir halde isledim.tabi filmi islemek için kurdugunuz ambiyansta çok önemli buna dikkat.islemediyseniz ?iddetle tavsiyemdir.

 6. Bence Shining den sonra 2 numaraya inside(a’l intrieur) u ekle, izlemediysen izle sonra eklersin zaten :)

 7. ?eytan filmi orjinalinden çeviri yap?cak olursak filmin gerçekte ismi ?eytan ç?karma neyse film 2 gün süren küçük k?z?n ya?ad??? ?eytan ç?karma ayini gaztede haber oluyor yazarda bu haberden esinlenerek kitab?n? yaz?yor sonra ayn? isimli filmini çekiyolar tabiki
  bu arada son olarak filmin setinde baya ilgiç paranormal olaylar ya?anm?? oldu?unuda aç?klayay?m

 8. session 9.
  cok yeni bi film dil ama yeni seyrettim. gayet dusuk butceli ve gayet gergin bi film. onu da listeye almak isterim, evet evet ben bu listeyi kesinlikle revize edece?im bi ara.

 9. ziyaretçiler dizisini unutmay?n , ben evden ç?k?nca kap?lar? dinliyordum çocukken o kadar psikolojimi bozmu?tu !

  shining’e kat?l?yorum 1 numero, ama ya?ayan ölülerin dönü?ü filmi de beni de çocukken korkutmu?tu

 10. Nezamand?r korku filmi izlemiyorum.Bi ara?t?ray?m bakal?m en korkutucu filmler neymi? diye.Konular?n? okurken bile ürperdim.En iyisi ben tekrar macera-aksiyon filmlerime geri döneyim.Durup dururken korkman?n bi anlam? yok de?il mi? :)

 11. ya korku filmeri çok güzelde ?u Exorcism filmerindeki k?zlar?n yüzü ve gözleri çok kötü ama tööbe tööbe

 12. Rec neredeeeee reccc 😀

 13. bende The Entity filmini eklemek isterim listenize… Bende zombiden çok görünmeyenlerden korkan biri olarak bu filmde bayaa bi t?rsm??t?m..
  The Changeling’de baya?? korkutucudur, tekinsiz evdir, kendi kendine z?playan toptur vesairedir.

 14. The exorcist filmi 1. Carrie filmi 2. olmad?yd? dü?üncesindeyim.Tabii birde Hitchcock’un psycho’su var….

 15. ya siz ne kadar salaks?n?z öylee korku filmi diye bir?ey yoktur korku filmi diye bir?ey vard?r.. ben gizli bir kahraman?m aç?klamak istemiyorum ama aç?klamak zorunday?m yoksa beni öldürebilirler ben.. ben.. ben.. Freddy nin Kabusundaki Freddy Krueger ?m.. sizi öldürürüm… savulunnn.. ben geliyorum nihahahahahha

 16. Emily Rose gerçek hikayeden uyarlanmas? insan? ürkütüyor birde orjinal sesli videolar?n?da görünce insan? ürkütüyor …Stir of Echoes ise insan? hüzünlendiriyor korkudan öte….Silent Hill ise oyununu bilenler için konular aç?klay?c? oluyor ama bilmeyene farkl? ve anla??lmas? zor gelebilir….

 17. t?rst?mmmmmmm

 18. ?eytan çarpmas?, t?marhane, korku evi 9, deh?et treni, deh?et tüneli, tepenin gözleri, kanl? tepeler,ve konusu korku de?il ama V FOR VENDETTA derim özellikle bu film ölmeden önce mutlaka izlenmeli..e?er hala izlemediyseniz durmay?n, hemen izleyin..bu filmde her?ey var arkada?lar..herkesin kendinden bi?eyler bulabilece?i, iç ac?tan, dü?ündüren, bazen heyecanland?ran, bazen insana güç veren, bir film…..MUTLAKA ?ZLEY?N…D?YORUM SADECE…

 19. video bi garip foto?raflar çok acayip bide googlede jingle bells tersten dinleye girin ozaman bide sesi sona kadar aç?n oda karanl?k olsun çok komik bi?i tavvsiye ederim bööö

 20. kesinlikle shining listede 1 nömreyi hak ediyor :DDD kubric zatalisini pek sevmem çok bo?ucu gelir yapt?g? filmler bknz:otomatik portakal kült olmas?na ra?men pek ho?la?m?yrum amma velakin kuvvete illa 😀 bu shining ilk izledi?imde a??z?ma etmi? bulunup tekrar izlemeye bir türlü yeltenemedi?im t?rst???m yegane filmdir….bknz:redrum bknz:labirent sahnesi hele 2 dene k?z vard?rki velete sonsuza kadar bizimle oyna demi?tir…o günden beri ikiz k?z gördüm mü yol de?i?tirilir…ve asla king ve kubrick i?birli?i yap?lan filmler izlenmez :DDDD

 21. baz? çocuklar bunlara bakarsa alt?na e?erler

 22. ?eytan?n oteli 1 ve 2 yi mutlaka izleyin

 23. ben bu filmlerin hepsini izledim hepsi çok korkunç benim arkada??m izlemi? alt?na i?emi? 😀

 24. ben bu filmlerin hepsini izledim hepsi çok korkunç

 25. çok be?endim filmlerinizi kokutucu ve ürkütücü tebrikler

 26. Rec süpeR aBi oNu nie koymaD?nz .s .s ayR?ca bn bu fiLmLerin yar?s?ndan çoqunu izLedm Tek bi Tanesi D???nDa hePsine qüLDüm .d .d shininge qüLmeDm bi Tek süpeR oDa .d .d .d .d .d

 27. En korkunç olanlardan indirmeye ba?lad?m.:).?imdiye kadar izledi?im en korkunç film the shrine izleyin derim.Herkese korkulu günler dilerim…

 28. bence testere 1. , dabbe 2. , do?mam?? 3. olmal?ym??

 29. The Exorcism of Emily Rose filmini görünce çok ?a??rd?m. Emily Rose ismi bi yerden tan?d?k geliyo diyodum bende. Sonra hat?rlad?m ki çocukken oyuncak bi bebe?imin ismini Emily Rose koymu?tum. Aç?kças? bu filmin ismini görünce t?rst?m biraz .d Emily Rose ismi nerden gelmi? akl?ma kim bilir .d

 30. ARKADA?LAR BAZILARI ?NSAN NEDEN KORKU F?LM? ?ZLERK? D?OR O DA B?R E?LENCE ASLINDA SEN TELEV?ZYONDA ÇIKAN B??EYDEN NASIL KORKUOSUN BANA SAÇMA GEL?OR BEN KORKU F?L?MLER?NE BAYILIRIM VE HER GECEDE ?ZLER?M AKS?NE RÜYAMA G?RM?OR DAHADA HO?UMa G?D?O HERKESE TAVS?YE EDRM KORKULACAK B??EY YOK HA BU ARADA KORKU KAPANI 3 VE DABBE 2 ?ZLEMEN?Z? TAVS?YE EDRM KORKU REYT?NG? KIRDI BU F?LMLER…

 31. bu filmde çok ama çokgüzel bir filmdir mutlaka izleyin

 32. Eger okuyorsan sonuna kadar oku
  Arkada?lar bak?n dabbe 2 yi bn izlemedim yorum yapam?yacam am adabbe birden sonra nerde dabbe kelimesi görsem alt f4 çekdik okdr igrenç bi film olamaz berbat ne görüntü war ne ses cep telefonu ile çek filmi daha gsl olur neyse KORKU kapan?na gel?nce ordaki olaylar cok ac?k kan nedeni ile korku olab?l?r ama qerili asla olamaz Bir filmde korkutan ?ey varl?q?n (ucube , ?eytan , zombi, yarat?k vs vs) gözükmemesi yani bilinmemesi film karesine bakarken yarat?k nerde diye arayakcaks?n her dk onu tam net gosterirse korkunun bi anlam? olmaz . GER?LMEK istiyorsan Rest Stop 1 & 2 , tepedeki mezarl?k eminim gerilmekden bozunuz 3-5 cm üzayacakd?r okdr yani He benim midem bulanacak kusacam diyorsan Hostel yok bana efeckt bol kan bol olsun diyorsan Deh?et treni

 33. ciddi bir korku gerilim izleyicisiyimdir hatta korku gerilim d???nda pek bi?ey izlemem. ”Rec 1 2” ilk s?ralar? payla?abilir e?er gerilim söz konusuysa.GERCEK V?DEOLAR dan etkileneniniz varsa kesinlikle DÖRDÜNCÜ TÜR filmini öneririm.’Deh?et treni kan’ görmek ve gerilmek isteyenler için güzel bir filmdir.Korku kapan? serisi gerilmenizi sa?lar hele arka arkaya izlerseniz :) MUSALLAT bu s?ralamada yer almal?yd? yap?lm?? en iyi korku filmidir dabbe falan hikaye onun yan?nda.musallat dördüncü tür rec1 rec2 deh?et treni korku kapanlar? derim..

 34. 4.tür filmini bende izledim gerçekten güzel bi film ama o gerçek videolar çakma..o videolardaki kad?n oyuncu asl?nda..?imdi ismini hat?rlayamad?m ama gördü?ümde baya bi hayal k?r?kl???na u?ram??t?m..

 35. korku gerilim filmlerine bay?l?r?m bende bu filmlerin aras?nda DO?MAMI? ta yer almal?yd?…
  arkada?lar izlemenizi tavsiye ederim.

 36. Tar tar tar tar bisiklet sesine bay?ld?k. Ay yarappim o ne sestir öyle!

 37. …………..Bu filmlerin hepsini izledim. Gerçekten korkulu gecelere sebep oldular. Lakin ismini hat?rlayamad???m ve dolay?s? ile internetten de arayamad???m bir film var. Gerçek ya?anm?? bir olay. Konu amerika da geçiyor. kocas? olmayan ve cocuklar?yla ya?ayan bir anneye musallat olan bir cin, ve bu cini yakalamaya çal??an bir ekip. Kad?n?n evinin kopyas? studyo ortam?nda gerçekle?tiriliyor. S?v? nitrojen yard?m? ile cin(devasa bir kutle) donduruluyor. Yani yakaland? diyorsunuz ama yakalanam?yor…vs vs vs. Gerçek ya?anm?? bir olay olmas? ve kay?tlara geçmesi bak?m?ndan di?erlerine nazaran daha korkutucu. Bu arada filmin ad?n? bilen varsa lütfen ltfslnckl@hotmail.com adresine bildirsin. ;)………….

 38. aaa evet, iyi hat?rlatt?n?z. o filmi seneler önce seyretmi?tim ve çok korkmu?tum, hat?rl?yorum! ?imdi bir daha seyredeyim bakay?m ayn? etkiyi mi yapacak.
  film ?uydu san?r?m: http://www.imdb.com/title/tt0082334/ “the entity”

 39. ?eytan 1 tabiki yerli yap?m semum güzel ak?c? güzel gerilim istiyorsan?z 39.dosya yetimhane mezar?na tükürece?im filmleri de harikad?r

 40. ben bunlar?n hepsini izledim hiç biride korkunç de?il hem de saat 1 den sonra

 41. bence bu filmler çok yetersiz

 42. SU BEN?M USTEK? YORUMA COK GULDUM SAT 1 DE ?ZLEM?? DE HEMDE KORKMAM?? AHAHAHA :)) ALEMS?N?z oncelkle site adm?nine te?ekkurler ederim bole bir korku flim toplulugu yarati?i için

  HER ?NSAN KORKU FL?M? ?ZLEYEMEZ .CUNKU ?Ç?NDEK? KORKUYLA BA?A BA? KALD???NDA KORKAN ?NSANLAR ?Z LEYEMEZ :)) zuzu_dgm@hotmail.com

 43. Ben 30 filmin otuzunada baxd?m ve çox sevdim.Sizin baxman?z?da tövsiyye edirim.

 44. Poltergeist 1982-film benim en deh?ete kap?ld?g?m bir film.iyi seyrler.

 45. Exsorcist filmi-Beyenmemek mümkün deyil.Allaha yax?n olaq ki bizim ba??m?z bele acayib i?lerden eziyyet çekmesin.Hadi,Allah? anal?m.

 46. Ring-2002-bu filme defalarca bakd?m ve gerilim hallersiz izlemek olmuyor.

 47. Bu filmler korkuluy amma kendisi daha korkulu olanlar anlamaz.

 48. yha korku filimlerine bay?l?yom baska korku filmi bilen yazs?n

 49. korku derken gece evde tek ba??na ???klar sönük izlenmeli ve gerçek korku filmi izleyerek korkmal? ben sadece karabasan filminden etkilendim
  ba?ka bilen varsa yazs?n iyi seyirler

 50. gerçekten çok güzel iyi yap?lm?? korku filmleri var ama ben izlemeyi sevmiyorum ,unutmam uzun zaman al?yor çünki ((: – küçükken stephen king’s in o filmini izlemi?tim ondan beri palyaçolardan nefret ediyorum mesela :( – ….. ((:

 51. k?rm?z? gül kö?kü yok Stephen King ama yinede çok iyi ha?rlam??s?n tebrikler

 52. bence 1. the exorcist

 53. arkadaslar b?tane b? f?lm vrd? hayalet gozukmuyodu hp kap?y? kapat?yodu sonra kad?n??n ?c?ne g?r?p kamerata atan filmin ad? neydi soyley?n

 54. ben10 ya??nday?m ama yani hiç korkmad?m
  yar?s?n? ald?m ama sadece ilk 20de
  opppppppppppppppppppppp

 55. :) h?çte korkunç deg?ller heps? yapmckk

 56. paranormal activity , dördüncü tür gibi filmlerin ilk 30 a girmemesi ?a??rt?c?. evet ?eytan ç?karmas?nda bende baya korktum uzun süre etkilendi?im filmdir haketti?i yerdedir kendisi.

 57. Bence Filmler güzel 2 y?ld?r exorcisti izlemek istiyorum ama 1973 ün filmi montaj yoktur bi?ey diyerek izlemiyorum ama bugün izlicem yorumlar?m? gönderecem :)

 58. bence bo?u bo?una korkman?n bi anlam? yok ama yinede ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK GÜZELLLLLLL…

 59. Kuzular?n Sessizli?i niye yok?

 60. ruhlar bölgesiiii çook güzel bir film özelliklede astral seyahat bölümü evet astral seyahat… yapt?m ama fazla bi?i olmad? neyse di?er be?endim filmler ayin:gerçekte ya?anm?? ve kameralara al?m??..
  vs vs ama tavsiye ediyorummn karabasan 3 😀 😀 😀

 61. The Exorcism of Emily Rose

  – 6 7 y?l önce izlemi?tim DVD CD den izlerken kapatmak istedim hep ama sonu belki beni rahatlat?r diye kapatmad?m lanet olsun ke?ke kapasayd?m çok etkiledi beni sabaha kadar uykumu hiç anlamad?m garip oldum biraz sabah kalkt?g?mda TV’nin yan?ndan geçerken CD leri gördüm Emily kapak resmi idi sisli bir resim agaç k?sa keseyim CD yi ald?m direk balkondan att?m 4 gün sonra o cd sanki havada as?l? kalm?? gibi yeniden önüme ç?kt? biraz gazete ayarl?y?p yakt?m o cd yi belkide size abart?l? gelebilir ama benim üzerimde çok büyük bir bask? olu?turdu bu film anlama?n?z? belkemiyorum deliyim ben

 62. 13.filmin ad? ne

 63. ya arkadaslar.cocukmuyuz biz boyle filmlerden korkalim.eeee aramizda cocuk olan varsa bilmem artik orasini ama.gece 4 de karanlik odada evde yalniz cok bir film izledim.ama hic korkmadim.zaten ben hep geceden sabaha kadar arka arkaya 4-5 film izlerim.Robert Englund oynadigi ”freddy” de korkunc ama beni kesmedi.bir azda korku hiss etdiren bir film biliyorsaniz tavsiyye etseniz sevinirim.

 64. bu filmlerin isimleri bunlar m? yha hiç birini izlemedim izlemek isterim .d

 65. korkunc filmleri sevmiyorum

 66. ruhlar bölgesi çok saçmayd? götümle güldüm abi… .d

 67. 2012 dünya?n?n en korku filimi = ve oscar alm?? = Texsas Katliam?

 68. bence liste harika ama bence bu listeye eklenmesi gereken bi film daha var oda REC ölüm ç??l??? çok güzel bir film o …listeyi haz?rlayanlara te?ekkür ederimm…

 69. hepsi berbat saçma ve gercek bir korku deyil

 70. niye araya halloween serisini koymad?n?z jhon carpenter ?n en büyük eserlerinden biri !!!!

 71. filme dair yapt???n?z yorumlar o kadar ukalaca ki anlat?lamayacak derecede. her neyse korku gerilim ad?na uygun bi liste de?il o kadar eksikler var ki madem anlam?yosun korkudan korkmad?m ben ama ?öyle böyle diyip duruyosun yapma madem liste anlamad???n zaten belli yaz?k olmu?.

 72. bu ne asabiyet merve han?m, buyrun siz kendi listenizi yap?n, tutan m? var. ki?isel fikirlerim elbette, kimse kat?lmak zorunda de?il, ansiklopedi de?il ya buras?, bir blog sadece.
  “?öyle böyle diyip duruyorsun okuma madem liste e?lenmedi?in zaten belli yaz?k olmu?” diyeyim mi ben de size?

 73. Iyi Korkutucu diyorsunuzda neden tum filmleri kotulediniz.Hic birine guzel bir sey yazmamissiniz. Bence Ring Ve Orphanage Cok guzel filmler. Ama En guzeli Orphanage bence her kes izlesin cok guzel Psikolojik bir film. Her kese tavsiye ederim.

 74. hiç korkunç de?ildir

 75. salam. Sagolun. gozel idi her wey. Ama duwunuremkii 2007 den bu vaxta qeder cekilmiw qorxulu filmleriin reytinqini yayimlasaydiniz dahada maraqli olardi.. Yenede saolun. 5+

 76. Liste güzel. Eksikler var tabiki. Hepsini izledim hepsi ayr? ayr? gerici filmler ancak içlerinde bir tanesi varki gece yatarken izlemeyin , geçmi?inde cin deneyimi geçirmi? ki?iler hiç izlemesin. tabii yabanc?lar ?eytan carpmas? ve ruh falan filan muhabbetine giriyorlar ama olay cin carpmas?d?r. T?rsak tipler izlemesin Baba yi?itleri süt o?lan?na çeviren bir filmdir. bizatihi kendim çi?imi sabaha kadar tutmu? hava ayd?nland?ktan sonra gitmi?imdir. Hatta bu sat?rlar? yazarkende biri beni izliyormu? izleniminede kap?ld?m k?sacas? bu filmi bir dahi izlemem ama izledim gerçekten korkmad?m diyorsan?z Gerçek görüntüler ve film sahnelerinin bir arada sunuldu?u korku filmi belgesel tad?nda ama ak?c? güzel bir film olan Forth Kind’? tavsiye ederim Milla jovovich oynuyor bu da bir cin carpmas? hikayesidir. çok güçlü sahneleri vard?r tekrar gece izlemeyin hatta gündüzde anan?z baban?z gözünüzün önünde olsun yaln?z olmay?n bunlar? izlerken Fourth Kind daha çok uzayl? gibi gösterilmi?tir ancak bir cin vakas?d?r bu sefer Kasabay? çarpm??lar tabii bunlar nede durduk yere çarp?yor falan diyenler içinse bu filmlerdeki mevzular intikamd?r. Bu ?ahsiyetler cinlere istemeden (yada istiyerek) zarar vermi?lerdir Fourth Kind tam böyle bir durum filmin karakterleri ya ölmü? yada sakat kalm??t?r. Alim Allah 3 Kulhuvallah bir Elam bir Ayetelkürsü okumadan seyretmeyin :))) bunun yan? s?ra Frailty 2001 filmide çok iyiydi ?nsanlara dokundu?unda günahlar?n? ve hiç masum olmayan suçlar?n? gördü?ünü sanan bir baban?n o?lu olan ?ahsiyetin bu durumdan ya?ad??? psikolojik bunal?m? anlatan çok ak?c? gerici ve haskk…r diyece?iniz bir sona sahip ender filmlerden biridir.

 77. emly rose gerçekten superdi

 78. türkçe isimli yokmu yaaa

 79. piskopatl?k resmen yaa

 80. Ya sen tam benim kafadans?n :) nerde korku filmi bulduysam izledim ve art?k tükendi diye umudumu kesmi?ken bu siteyi gördüm izlemedi?im çok daha güzel filmler oldu?unu farkettim. Süpersin. Te?ekkürler :)

 81. arkadaslar korku kapan? serisini izledim gerçekten cok güzel herkese tavs?ye eder?m mutantlarla dolu bir film seçmek istiyosan?z korku kapan? ve tepenin gözlerini öneririm. ?eytanla ilgili olsun istiyorsan?z ise ?eytan?n ölüsü gerçekten çok gerilimli

 82. Texsas Katliyap?— Musallat <——–

 83. Shining i?renç ve ötesi sak?n izlemeyin! nas?l 1 numarada ! :S

 84. Filmler çok ho? . Payla??m için çok te?ekküler. Devam?n? bekliyoruz :)

 85. karabasan 3 ün s?raya girememesi üzücü bnce ilk 10a rahatl?kla girebilcek bi film bide rec 1 2 ninde olmas? laz?md? paranormal activityninde:D

 86. korku filmi izlerken sadece bir kere korkdum,,,,,bu sadece bir film

 87. MERT DED??N F?LMLER?N L?STEDE OLMASINI NASIL BEKL?YON 2009 YILINDA YAYINLANMIS BU YAZI

 88. Nerdeyse Burdaki Her Filmi ?zledim Ve Hiç Biride Korkutucu De?iil .

 89. filmler gerçekten çok güzel ve çok güzel payla??m olmu?.fakat bir de en iyi macera filmleri veya bilim kurgu kar???k yap?lsa çok memnun olaca??m.?imdiden te?ekkürler…

 90. Bu listedeki hiçbir film korkunç de?il ki

 91. :)

 92. Arkadas?m sen piskopat falan m?s?n lann !!! bunlar?n hepsi nas?l izlenir sende nas?l bir içgüdü var arkada??m yanii.!!!Bende korku filmi izlemeyi severim ama bunlar? daha izlemeden resimlerini,konular? okuduktan sonra içim ürperdi lann !!!Bitane tan?d?k film var o da 19. s?radaki shutter filmi.abd yap?m?n? izledim onunda. insan? geriyor ama korku nam?na bi bok yok 😀 sadece bi ruh ve onu aramaya çal??an insanlar.Ayr?ca testereyi yazayd?n?z iyiydii.:D

 93. salak exorcist f?lm?nde kafa 180 deg?l 360 derece döndu

 94. yorumlar? okudum da resmen the fourth kind’de korkan adam var, tavsiyem ?u bu liste size göre de?il! bu listedeki tüm filmleri izlemi? olarak biri olarak söylüyorum ki kesinlikle REC … REC … REC … tabi ki korkunç de?il (gerçek kokru filmi severler anlad?, t?pk? bu listeki filmlerim hiçbirinin korkunç olmamas? gibi) ama güzel filmdir.

 95. 2012 e gore guncellenm?s bir liste alab?l?rm?y?z tesekkurler

 96. Evil Dead < ben bunun kadar sacma ve ?grenc otes? b?r f?lm gormedm hang? ak?lla ceekmsler onu merak edyorm bu neyn kafas? ya

 97. çok saçma filmler heps? çok esk?

 98. kat?l?yorum sana manyak bir film intikam arzulu

 99. Korku nedir? ?nsan neyden korkar? Canavarlar? Hayaletler? Cinler? Ruhlar? v.s v.s v.s v.s…… Hepsi olas? cevaplar ve olas? korku unsurlar?. Asl?nda biz insanlar sadece bilinmeyenden korkar?z. Konu ne olursa olsun, insan? yüzy?llar boyunca daima bilinmeyen ?eyler korkutmu?tur. Mesela Kar?nde?en Jack. Yakalanamad?, öldü dediler ama cesedi bulunamad?.. Tarihin en kanl? katillerinden biri olarak geldi geçti insanlar?n aras?ndan ve yüzlerce ki?iyi katletti. ?nsanlar bu katilin varl???n? biliyorlard? ama bilmedikleri ?ey kim oldu?uydu ve cinayetler durmas?na ra?men neden halâ yakalanamam?? ya da cesedi (varsa) bulunamam?? olmas?yd?. Yani, bilmiyorlard?. Bu yüzden korkuyorlard?. Paranormal olaylar korkutur. Çünkü insan? ele geçirenin ne oldu?unu bilmiyorsunuz. Görünmüyorlar, duyulmuyorlar. Bilmedi?iniz her ?ey bir korku unsurudur. Bunlara istinaden bu konu alt?nda toplanm?? korku filmlerinin hiçbir tanesi gerçek manada insan? korkutmam??t?r. Biri d???nda; ”The Exorcism of Emily Rose”
  Çünkü Emily Rose’a ne oldu?unu asla çözemediler. T?bben bir aç?klamas? olmad?. Hep varsay?mlar vard?. Peder ?eytan dedi. Avukat agnostikti ama o da ?eytan oldu?una inanmaya ba?lad? hafiften. Çünkü bir agnostik bile olsan?z, bir konuda emin de?ilseniz korkars?n?z. Emily Rose (Annaliese Michel) ‘a her ne olduysa normal de?ildi ve somut bir ispat ile aç?klanamad?. Bilinmezlik insan? korkutur. Daima da korkutacakt?r. ?imdi diyeceksiniz ki bu adam bu kadar konu?tu da bir film önermedi. Benim size gerim gerim gerilece?iniz ve korkuyu içinizde hissedece?iniz bir önerim olacak elbette. Belki izleyenleriniz vard?r bilemem ama e?er izlemediyseniz lütfen ”tek ba??n?za, karanl?kta” izleyiniz. Bu gerçekten korkmak isteyenlerin genelde tercih etti?i mazo?ist bir yöntemdir. (Ben böyle izliyorum en az?ndan ve daha etkili oluyor.) Ve gelelim filmimizin ismine: LAKE MUNGO – Güzel Türkçemizle MUNGO GÖLÜ.
  Mungo Gölü’nü izledikten sonra da hissedece?iniz o bilinmezlikten üryan korkunuz sizi saracakt?r. Çünkü olanlar?n gerçekte nas?l oldu?unu asla bilemiyorsunuz. Lake Mungo paranormal olaylar?n belgesel-film tad?nda çevrilmi? en iyi örne?idir. Not: Film bitti?inde hemen kapatmay?n, filmin sonundaki resimler dikkatinizi çekecek cinstendir.) ?yi seyirler..
  (Ve bu postu haz?rlayan de?erli arkada??m?z?n eme?ine de te?ekkür ederiz. Film yorumlar?ndaki esprili üslubundan ötürü keyifle okudum her sat?r? :)

 100. Ben ço?unu izledim ama size Hallowen’i öneririm acayip korkunçve palyoçolardan bende korkar?m ayr?ca en korkuncu Shining

 101. flimler hakk?nda yorum yapt???n? sanan arkada? sen sadece kendini burda ifade etmeye çabal?yorsun ama onuda beceremiyorsun kendini anlatmay? b?rak flimler hakk?nda yorum yap kimse senin bu flimlerden ne hissetti?ini merak etmiyor ayr?ca bu üslupsuz tavr?n çok çirkin binlerce insan?n ziyaret etti?i bir sitede bu kadar bozuk bir a??zla devam etmemeni tavsiye ederim biraz kalite ve tarz lütfen tarz?m bu diyorsan çok iticisin bilmi? ol

 102. abcd, do?ru, çok hakl?s?n, exorcist’te kafa 180 de?il,360 derece dönüyor. el al??kanl??? 180 yazm???m, düzelteyim onu.
  nihal, daha ciddi, objektif film yorumlar? isteyenleri http://www.imdb.com adresine alabiliriz, buras? öyle bir site de?il, buras? ki?isel zevke göre her telden bir maddeleme sitesi sadece. binlerce ki?i buraya giriyorsa (ki girmiyor), sitenin konseptini de biliyorlard?r ve demek ki bu tarz? ve benim ne hissetti?imi okumak istiyorlard?r. senin arad???n bu de?ildiyse üzgünüm, belki de sen yanl?? yerdesin. eminim istedi?in tarzda bir sürü site bulabilirsin internette. buras? tek alternatif de?il, girmek zorunda da de?ilsin. istedi?in anda kapama opsiyonun var bu siteyi. bu kadar sinirlenmeye gerek yok.

 103. REC yorumu çok geldi, tez zamanda REC’i seyredip, listeyi güncellemeli sanki…

  Ayr?ca 2012 y?l?ndan bir ekleme yapmak isterim: The Awakening. Güzel filmmi?. Gergin de hayli.

 104. Arkada?lar filmler gerçekten çok güzel, admin eline koluna sa?l?k ama küçükken kim korkmad?ki Çocuk Oyunu ‘ndaki Chucky ‘den ???? Çocuk Oyunu seriside bence gayet güzel izlenilebilecek bir film. Ama yinede en çok korktu?um, etkisinden kurtulamad???m film The Exorcist (?eytan).

 105. Filmleri oyle bi anlatdin ki,artik hic birine korkmam ben.Ancak gulerim

 106. resimlere bakarken korkudan ölüyodum.ama korku filmi izlemeyi çok seviyorum…

 107. Hepsini gece 2 de izledim çok korkunç sak?n izlemeyin

 108. Halloween 1978 filmi beni baya?? germi?ti listede olmamas? çok saçma…

 109. arkadaslar korku filmi diyoruz.kan-ölümlü-zombili korku filmi olmaz.ancak gerilim olur.hayaletli filmler korku türüne girer.ama tavsiye edece?iniz KORKU filmi varm??

 110. En iyi korku filmi listesi yap?p ilk 5’e REC’i koymayan gitsin kumda oynas?n.

 111. Ne REC’mi? be arkada?.. Dedi?iniz kadar da olsa bari!

Post a Comment