En Ruh Modifiye Eden 7 Yöntem

{ Posted on Ara 10 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , ,
Categories : Psikoloji

MADDELEYEN: Mahir Efe Falay

Ay bugün ço” down oldu??m beaan.. / Üff amma pis kafa yapt? bee, de?i?tir ?unu kanka! / A tam kopkop ?eymi? bu haddi eller havaya!! / Ammaaaan sabahlar olmas?n anam#@!?

?nsanlar ilginç ?eyler vesselam. Bir yöntem koyuyorsun, t?k kötü. Ba?kas?n? uyguluyorsun hop p?r?l p?r?l. Bi ?unu çekiyorsun, far tutulmu? tav?an!! Aa böyle oynak ruh halleri de nerde görülmü??

?nsanda görülmü?. Bizde, feci i?levli beyinlere sahip canl?lar, insanlarda olas?. Beyin derken de, teknik olarak tüm vücuttaki sinir a?lar?ndan akan elektrik ak?mlar?n?n de?i?ik noktalara var?p, çe?itli frekanslarda yine elektrik ak?mlar?yla de?erlendirip, geri da??t?ld??? ve tüm bu i?lem esnas?nda t?nn bi frekans (yine çe?itli dalga boylar?nda) yayan x graml?k et y???n?. Bu kadar komplex. Fakat bu karma?a ayn? anda böylesi de bi oynakl?k getiriyor. Bunu gördüm bunu derim, ruhta modikasyon çok ko-lay! Uygulayanlar da çok iyi biliyor ve ço?u zaman birden fazlas?n? beraberce kullan?yor.

7. Müzik, Negatif
En hazininden bir arabesk. Yada yava? ritimli, uzun bas??l? notal?, arkada kilise orglu ve mezardan gelen a?lak vokalli bir metal ?ark?s?. Veya en yava??ndan bir atmosferik metal parças?. Olmad? Anathema”dan, kesmedi ölümcül Uaral”dan bir ?eyler. ?nsanlar yüz y?l önce Fade to Black dinleyip dinleyip att?lar kendilerini a?a??. ?nan?yorum, güç sizde. Yapabilirsiniz!

6. Müzik, Pozitif
Bir 9/8″lik müzik duyup da çe?itli uzuvlar?n? k?m?ldatmayan yoktur! Bu ne mi? Roman havas? :] Veya kimi Arapça oryantal ?ark?lar?. Dü?ündükçe bile omzumu k?m?ldatma hissi geldi valla. Hemi de üstte full tak?m, altta p?r?l p?r?l pabuç..??te böyle kimi ?ark?lar, türküler ve hatta gruplar dinleyeni ne?elendirme, hareketlendirme ve hiç yoktan bir gülümseme kondurmay? becerirler. Sanki yerde Pollyanna, havada güne?, a?açlarda cik cik ku?lar, tüm sava?lar durmu?, bütün küsler bar??m??, ülkeler bir bir isyan etmiyor ve her ?ey çok mutlu… Siz onlar? çok iyi biliyorsunuz. Dinleyin!

5. Madde, Kimyasal / Biyolojik
Maddeleri, daha do?rusu Narkotik Maddeleri biliriz. Tü!”dürler, pistirler, sizi içeri t?kt?r?rlar ve hayat?n?z? da mahvedebilirler. Fakaat…O maddelerin baz?lar? eski zamanlarda anla??lamad? ve t?bbi müdahale tekni?i olarak pompaland?. Baz?lar? da özellikle bu i?ler için tasarland? ve da??t?ld?. Sonuçlar korkunç oldu tabii, yüz binler ba??ml?, ilaca diz çöktürüldü ve bu sefer de ba??ml?l?ktan kurtulmak için çabaland?.

4. Madde, Alkol / Sigara
?çki de sigara da en kolay ula??labilecek uyu?turuculard?r asl?nda. ?çki, alkol, nas?l bir antidepresansa, sigara da endorfindir ve içe çekince hafiften mutluluk / teselli / tatmin vb. verir. Ama tabii yalan; üç be? f?rt çekince hiçbir ?ey de?i?mez. En fazla 15dk sonra ayn? tas ayn? hamamd?r. Keza alkol de öyle bir ?eydir, litrelerce bile içseniz kafan?z? öyle bozan ?ey hala s?r?t?yor olur. En fazla geçici olarak unutmu? olursunuz. Fakat bunun daha az etkili ama daha sa?l?kl? metodlar? yok mu? Bo?a m? yaz?yoruz arkada?!

3. Edebiyat
Nas?l ki bolca Manowar dinlemek içteki barbar? aç??a ç?kart?yor ve hiç olmayan çözümleri dü?ündürtüyorsa, kimi edebi eserler de ruh halini de?i?tirmek ve okuyan? gaza getirmek ya da mutsuz halde b?rakmak konusunda rakipsizdir. Sadece birkaç kelime. Ustaca yaz?lm?? bir sahne. Duygusal diyaloglar. Ve tabii ki biraz da hayal gücü, kafada canland?rma yetene?i.

2. Subliminal Ko?ulland?rma
??te burada aç?k denizlere ç?k?yoruz. Dünyan?n sonundaki uçuruma yak?n?z art?k..Toplan?n yamac?ma, dinleyin neler neler var: Bu yöntemin temelleri 100 y?l önce at?ld? fakat II. Dünya Sava??nda ABD ve ?ngiliz uçaklar?n?n do?ru hedefi vuramad???n? gören taktisyenler, pilotlara do?ru hedefleri çok k?sa aral?klarla bir seri olarak gösterdi. Sonuç olumluydu, hedeflemede ba?ar? artm??t?. Her ne kadar ailecek izledi?imiz Chuck”ta i?in ba?lang?c? da bu yönteme dayansa da, gerçek sonuçlar? öyle Matrix yüklemesi gibi de?il tabii. Dövü? Kulübünü hat?rlay?n;) Ancak bu yöntem de öyle 60 y?l öncesinde kalm?? bir yöntem de de?il. Fazla uzatmay?m ?imdi ama bilin ki böyle bir ?ey var ve kimi zaman kararlar?m?z? ve davran??lar?m?z? etkiliyor.

1. Binaural Ritimler
??te geldik dünyan?n kenar?na… Sadece beynin üretti?i dalgalar? de?i?tirip kimi ruh halleri yaratmak ve davran??? de?i?tirmeye yarar bu yöntem. Kore”de gençlerin bir AVM”den uzak tutulmas?yla (25 ya? alt?nda daha geni? bir frekans aral??? duyulur) piyasaya da dü?tü. Ruslar sesin titre?imini silah olarak çal??t?, ABD de sersemleten deneysel bir cihaz üretti. Tabii bunlar bize uzak, fantastik kuntastik yöntemler.

how to get your ex girlfriend back

Al?n size günlük hayat?m?z: Ney müzi?i, i?i bilen ma?azalarda çalan günün saatine ve sat??lara göre de?i?en müzikler, ritmik seslerin hem rahatlatma hem de i?kence etkisi..

zp8497586rq

Sorry, comments for this entry are closed at this time.