En psikopat 6 psikopat…

{ Posted on Ara 14 2008 by deniztan }

Psikopatlar, seri katiller ve bir insan? bu kadar manyak olmaya ne iter konusunda hastal?kl? bir merak?m oldu?undan, bu konudaki ara?t?rmalar?m? sizlerle payla?mak isterim. Buyrunuz listemiz…

6. Seung-Hui Cho
Listemizin ilk girisi, 16 Nisan 2007 tarihinde, 32 kisinin ölümü ve 25 ki?inin yaralanmas?yla sonuçlanan Virginia Tech University katliaminin musebbibi Güney Koreli ö?renci.

cho_seung-hui_3

Olayin kendisi tabii ki cok buyuk bir trajedi ama hayati boyunca depresyondan otizme turlu turlu teshisler konan ve okul arkadaslarini öldürdükten sonra, tabancay? suratinin ortasina dayayarak intihar eden bu cocugu bu cinnete iten ruh hali de hayli acinasi.

Kendisi okul yillarinda iletisim kuramayan, tuhaf bir tip olarak tasvir ediliyor. buyuk olasilikla “loser” olarak damgalanmis. edebiyat derslerinde yazdigi manasiz siddet iceren, tuhaf yazilar bazi ogrencileri ve hocalari korkutmus. ozellikle richard mcbeef ve mr. brownstone isimli piyesleri hayli urkutucu.

Cho, katliamin birinci ayaginda yurtta iki ö?renciyi öldürdükten sonra, odas?na dönüyor, silahlar?n? ku?an?yor, NBC’ye bir paket postal?yor ve takribi 2 buçuk saat sonra kampüse dönüp, katliam?n en kanl? k?sm?n? gerçekle?tiriyor. sonra da kendini öldürüyor. Bu sogukkanlilik, bu plan program, sonra bu sekilde bir intihar, kendini öldürecek mermiyi görecek ?ekilde tabancan?n yüzüne baka baka… Akil alir gibi degil.

NBC’ye gönderilen paketten ise Cho’nun çekiç, tabanca ve bir sürü ba?ka silahla çe?it çe?it foto?raf? ç?k?yor. Bir de manifesto niteli?inde bir video var pakette, orada Cho sebeplerini anlat?yor, belki de 15 dakikalik ününü ar?yor. ?öyle laflar var videoda:

“Do you know what it feels to be spit on your face and to have trash shoved down your throat? Do you know what it feels like to dig your own grave? Do you know what it feels like to have your throat slashed from ear to ear? Do you know what it feels like to be torched alive? Do you know what it feels like to be humiliated and be impaled upon on a cross? And left to bleed to death for your amusement? You have never felt a single ounce of pain your whole life. Did you want to inject as much misery in our lives as you can just because you can?…I didn’t have to do this. I could have left. I could have fled. But no, I will no longer run. It’s not for me. For my children, for my brothers and sisters that you [fucked], I did it for them… When the time came, I did it. I had to…You had a hundred billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off.”

Columbine katliaminin katillerini idollestiren, akli dengesi pek yerinde olmayan Cho, yalniz, zavalli, kaybeden Cho, 32 masum insani öldürerek intikamini aldigini mi sandi dunyadan? Hic dikkat cekmemis, kimsenin konusmadigi Cho, nihayet ilgiyi uzerine cekmeyi mi amacladi, nihayet soyleyeceklerini dinletmeyi mi hedefledi? Bilinmez…

cho_seung-hui_vatech_shooter_nbcstill

Olay tuyler urpertici. Ancak olayin tuyleri daha da urperten bir baska boyutu Cho’nun kendine youtube gibi mecralarda taraftarlar toplamis olmasi. Kendisine tribute videolar adayan, kendisini kahraman olarak adlandiran, yazdigi manasiz piyesleri filmlestiren hatri sayilir bir kitle var.

Ha bir de bana enteresan gelen bir ba?ka nokta…. Olaydan sonra çocuklarla yap?lan röportajlarda “evet, biz öncesinde de aram?zda onun bir school bomber olabilece?ini konu?mu?tuk, çok tuhaft? ” gibi laflar var. Size tuhaf gelen birini çeki?tirirken, bir gün okula gelir ve hepimizi tarayabilir diye dü?ünür müsünüz yahu? . Ilk akla gelenin bu olmas? garip de?il mi?

Bir yerlerde yanlis giden bir seyler oldugu muhakkak.

5. Marshall Applewhite (a.k.a Do)
Garip dinler diyari Amerika’dan toplu intiharla sonuçlanm?? bir dinin lideri var kar??m?zda. 1997’de Halley kuyruky?ld?z?n?n gündeme gelmesiyle, bu dünyadan göç vakti geldi?ine inanan Heaven’s Gate’den söz ediyoruz. Grubun lideri Applewhite ve beraberinde intihara sürükledi?i tam 38 (+2) ki?iden yani.

1463_heavens_gate_468

Bana sorarsan?z bir ?izofrenin pe?ine tak?lan bir grup insan. Onlar da m? delidir, hayatlar?nda bir bo?luk mu vard?r, yoksa sadece koyun ruhlu mudurlar, tam olarak hiç bilemeyece?iz.

Olay ?öyle geli?iyor. 1970’lerde Applewhite hastanedeyken, Bonnie Nettles isimli bir hem?ireyle tan???yor, bu ikisi ruhani düzeyde klik ediyorlar. Kendilerine “The Two” ad?n? tak?p oras? senin, buras? benim gezerek kurduklar? dine yanda? topluyorlar. Bir ara kendilerine Bo ve Peep ismini tak?yorlar, sonra Do ve Ti olmaya karar veriyorlar falan filan… Hatta Applewhte ve grup içinde 7 erkek, bu inanç do?rultusunda kendilerini i?di? ettiriyor.

Bu böyle uzunca bi süre devam ediyor, din de giderek ?ekilleniyor. Sonra 1985’teBonnie ölüveriyor. Applewhite yani Bo, yani Do tek ba??na kal?veriyor ve ve san?r?m partner-in-crime’? ölünce iyiden iyiye t?rlat?yor.

Peki nedir bu dinin temeli? Efenim bu dinin temeli, insan?n daha üst düzey insanl??a ula?mas?d?r. Üst düzey insanl?k ise tanr?n?n uzay gemisinde mümkün olacakt?r. Bu dünyadaki vücütlar amaca giden yolda kullan?lan araçlard?r, hatta 2000 y?l kadar önce Applewhite ?sa’n?n bedeniyle dünyaya gelmi?tir, ?imdi ise bu bedeni kullanmaktad?r. Daha üst düzey insan oldu?unuzda, kulak ve buruna ihtiyaç duyulmayacak, gözler büyüyecektir (bildi?iniz uzayl? tarifi yani). Bir gün herkes Applewhite’?n babas? olan tanr?n?n uzay gemisine dönecektir ve mutlu olacakt?r. Bunun için de bu geçici bedenleri terketmelidir.

Eh bu noktadan intihar fikrine nas?l gelindi?ini anlamak çok da zor de?il…

Bu grubumuz Halley kuyruky?ld?z?n?n onlar? eve götürece?ini sanmaya ba?lay?nca, intihar plan? da devreye giriyor. Önce web siteleri update ediliyor, sonra exit videolar? haz?rlan?yor, ki bu videolarda herkes pek bi ?en ?akrak, pek bi ne?eli, “ke?ke siz de gelseniz” türü laflar falan… Sonra bir zehirli kokteyl haz?rlan?yor, gruplar halinde intihar ediliyor. Bir grup ölüyor, kalan grup onlar?n arkas?ndan evi toplay?p intihar ediyor ve bu böyle son 2 ki?iye kadar devam ediyor. Onlar?n da arkas?n? toplayan olam?yor haliyle. Polis eve girdi?inde, siyahlar giymi? 39 ki?inin cesedini buluyor. Hepsinin cebinde biraz bozuk para ve yüzlerinde mor bir örtü. O gün orda olamayan 2 grup üyesi ise daha sonra ayn? ?ekilde intihar ediyor.

Olay bu. Web siteleri o günkü haliye duruyor, dilerseniz Applewhite’?n felsefesini derinlemesine inceleyebilirsiniz. Bana sorarsan?z baya baya ?izofren derdim ama birileri yemi? i?te her nas?lsa. Enteresan.

heavensgateintrologo

“Bir deli kuyuya ta? atm??, 40 ak?ll? ç?karamam??” laf?, bu vakada tam olarak anlam buluyor san?r?m.

4. Charles Manson
Deli bir adam ve yanda?lar? konulu bir ba?ka olay ise 68 ku?a??ndan geliyor efenim. Huzurlar?n?zda en karizmatik psikopat?m?z, pop kültür ikonu Charles Manson!

charlie_manson

Genç bir anneden gayr?me?ru olarak dünyaya gelen Manson, çocuklu?u ve gençlik y?llar? boyunca irili ufakl? pek çok suçtan hüküm giyiyor, içeri giriyor, ç?k?yor.

En son 1967’de ç?kt???nda, Manson Family denen garip olgunun da temelleri at?l?yor. Bu aile, hippilerden pek de ho?lanmayan Manson’un çevresine toplad???, yaln?z ba??bo?, terkedilmi? -ço?unlu?u kad?n- gençlerden olu?uyor. Manson hippilerden ho?lanmad???n? beyan ediyor ama ya?ad?klar? hayat bir hippi komün hayat?n? and?r?yor. Tabii ki dönemin özgür seks ve uyu?turucu anlay??? da aile içi (!) ili?kilere sebep oluyor. Gruba giren k?zlar bir elden geçiriliyor.

Neyse efenim, o dönemde bu sevimli aile, ?ark? yazan Manson’un sayesinde Beach Boys grubundan Dennis Wilson’la tak?lmaya ba?l?yor. Hatta o kadar tak?l?yorlar ki evinden gitmeyen bu aile kar??s?nda Wilson çareyi evi terketmekte buluyor. Ailemiz, nihayet Wilson’un evinden kovulunca. Spahn Ranch isimli bir çifli?e yerle?iyor.

??te o dönemlerde Manson, kafay? Beatles’a ve özellikle de White Album’e tak?yor. Bu albümdeki (asl?nda bir lunaparktan bahseden) Helter Skelter isimli ?ark?n?n beyazlarla zenciler aras?nda olacak büyük bir sava?? anlatt???na, kendisinin ?sa oldu?una, Beatles’?n ?ncil’deki 4 melek oldu?una ve kendisine mesajlar verdi?ine inan?yor. Bu minvalde Revolution isimli ?ark? da kendisine bir ça?r? niteli?i ta??yor mesela. Manson, art?k LSD midir, çevresindekilerin ?ap?all???ndan m?d?r nedir, enteresan bir ?ekilde “aileyi” bu fikirlere inand?rmay? ba?ar?yor.

Danan?n kuyru?u nas?l m? kopuyor? ?öyle ki Manson Helter Skelter (yani büyük sava?) olunca zencilerin beyazlar? katledece?ine inan?yor. Bunun için de ailesinin çölde bir tünel kazarak, bir kuyuya saklanmas?na karar veriyor. Böylece dünyada hiç beyaz kalmad???nda, beyazlardan emir almaya al??k?n zenciler ne yapacaklar?n? bilemeyecek ve dünyadaki tek beyaz olan Manson ailesine ko?acak. Ve ne olacak? Manson ve ailesi dünyan?n efendisi olacakt?.

H?h? evet. Çok mant?kl?.

Aile üyeleri bu kopmas? beklenen ve bir türlü kopmayan sava? gecikince sab?rs?zlan?yor ve Manson’a sorular sormaya ba?l?yor. Manson da sava?? tetikleyecek bir plan yap?yor. Buna göre aile bir tak?m cinayetler i?leyecek ve suç zencilere kalacak. Böylece de sava? bir an önce ba?layacakt?r!

Bu da gayet mant?kl? tabii!

Bir iki münferit cinayetten sonra, s?ra büyük boyutlu bir katliama geliyor. Aileden birkaç güzel k?z?m?z ve Manson’un sa? kolu Tex Watson , bir eve giriyorlar. Evde o s?rada yurt d???nda olan ünlü yönetmen Roman Polanski’nin evi! Evde bulunan biri Polanski’nin 8.5 ayl?k hamile kar?s? oyuncu Sharon Tate ve bir di?eri Folger’s Coffee’nin varisi olan 5 ki?iyi kelimenin tam anlam?yla katlediyorlar. Duvarlara kan ile “pigs” yaz?yorlar ve resmen e?leniyorlar.

pregnant

?ronik bir ?ekilde olay, Polanski’nin Rosemary’nin Bebe?i filmini bitirmesinden çok k?sa bir süre sonraya rastl?yor. Tate katliam?ndan bir süre sonra Manson ailesi, La Bianca ailesinin de sonunu getiriyor. Yine kanla yaz?lar, yine vah?et, yine duyars?zca e?lenen Mansongiller. O kadar ki cinayetlerden sonra evde du? yap?p, bir ?eyler at??t?ryorlar bile!

Cinayetlere kat?lan Sadie, ba?ka bir cinayetten tutuklan?nca, hapiste gururla Tate ve LaBianca cinayetlerini de kendisinin i?ledi?ini ve polislerin ne kadar saf oldu?unu anlat?yor hapis arkada?lar?na. Bunun üzerine olay ayd?nlan?yor. Manson ve k?zlar? tutuklan?yor. Mahkemede k?zlar sürekli gülmeleri, ?ark? söylemeleri ve hiç pi?manl?k göstermemeleriyle dikkat çekiyor. Mahkemeyi izlemeye gelen aile üyeleri sürekli çe?itli ?ovlar yaparken, kendini savunma iste?iyle ortaya at?lan Manson da mahkeme salonunda tam bir performans sergiliyor. Aileden sadece Linda Kasabian isimli bir k?z olaydan pi?manl?k duyuyor ve dokunulmazl?k alarak, aile aleyhine ifade verip, her ?eyi anlat?yor. Savc? da böylece “Helter Skelter” fikrinin cinayetler arkas?ndaki motivasyon oldu?unu göstererek Manson ailesinin ipini çekiyor. ?dam cezas? alan aile üyelerinin cezas? daha sonra müebbete çevriliyor.

picture-2
Tutuklananlar: Susie “Sadie” Atkins, Charles “Tex” Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten ve tutuklanmayan, y?ld?z tan?k: Linda Kasabian…

Bugün, eline silah almadan 11 cinayet i?lenmesine sebep olmu? Manson ve cinayetlere kar??an di?erleri hala hapiste. Kasabian ise olaydan sonra, evinin kad?n? olmu?, sadece içkili araç kullanmak gibi suçlara kar??m??. Manson hala bir pop ikonu. Marilyn Manson (Manson? Hmmm), Guns’n’ Roses gibi gruplar kendisinden fazlaca etkilendiklerini inkar etmiyor.Manson’a hala deli gibi a?k mektuplar?, hayran mesajlar? geliyor.

Enteresan tabii.

Konuyla ilgili filmler için buyrun: 1976 yap?m?, investigation ve mahkeme sürecini anlatan Helter Skelter ve 2004 yap?m? olay? haz?rlayan süreci anlatan Helter Skelter (bunda Manson’u Lost’tan tan?d???m?z Daniel Farraday çok korkutucu ?ekilde oynuyor).

3. Armin Meiwes ve Bernd Jürgen Brandes
S?radaki ikilimiz bir yamyam ve hmmm, nas?l söylesem onun yeme?i. Evet, çok acaip…

picture-1

Rotenburg Yamyam? olarak tan?nan, Alman Meiwes’in hikayesi ilginç. Kendisi yamyaml??a merak sal?yor ve bir ilan veriyor: “Yenmek üzere, yeti?kin erkek aran?yor” diye.

Brandes’in hikayesi ise daha da enteresan bence. Kendisi yenmeye merak sal?yor ve Meiwes’in ilan?na cevap veriyor.

Sonras? ise mutlu son… Bu ikisi bulu?uyor ve Meiwes Brandes’i afiyetle yiyor.

Bu kadar. Manyakça de?il mi? Üstelik, bu ak?am yeme?ine ait bir de video da mevcut. Bas?na tümüyle verilmeyen bu vah?i videoda, tüm haz?rl?k süreci kaydedilmi?. Söylenene göre, hiç kesilmeden süren videoda, olaylar ?öyle geli?iyor. Brandes ve Meiwes bulu?uyor. Meiwes gayet nazik. Brandes diyor ki, “rica edece?im pipimi di?lerinle kopar.” Meiwes deniyor ama beceremiyor, bunun üzerine kesmeye karar veriyor. kesim i?leminden sonra Brandes buyuruyor: “kan kayb?ndan bay?lmadan, pipimi yemek isterim.” Bunun üzerine Meiwes pipiyi sofraya koyuyor ama kay?? gibi oldu?undan yiyemiyorlar. Meiwes çe?itli baharatlarla pipiyi k?zart?p, getiriyor. Bay?lmak üzere olan Brandes ile birlikte yiyorlar, fakar tattan çok da ho?nut de?iller. Sonras?nda, Meiwes Brandes’i kuca??na al?p, ölümü beklemesi için küvete ta??yor, dudaklar?na bir de öpücük konduruyor. Brandes saatler sonra nihayet ölüyor, Meiwes de onu parçalara ay?r?yor ve bir k?sm?n? yiyor.

Abart?yorum san?yorsan?z, hay?r abartm?yorum, bunlar tam tam?na videoda oldu?u söylenen görüntüler. Mideniz kald?r?rsa buyrun olay? anlatan bir kaç da film var: Cannibal ve Rohtenburg (ya da “A Grimm Love Story”)

Meiwes yeni ilanlar verince, birileri ihbar ediyor ve yamyam?m?z tutuklan?yor. Mahkeme ise kar???k çünkü kar??l?kl? r?za var ise, cinayetten söz edilebilir mi gibi sorular do?uyor.

??in en trajikomik yan? ise ?u: Meiwes tutukland?ktan sonra hapisanede vejeteryan oluyor ve ye?il partiye destek vermeye ba?l?yor.

Go figure derler ya, i?te ondan.

2. Albert Fish
Psikopat deyip de seri katil koymamak olmaz. Huzurlar?n?zda Albert Fish, seri katillerin en canisi.

p__albert-fish

Brooklyn Vampiri olarak da tan?nan Albert Fish’i nas?l anlatsam… Kendisi ya?l? ba?l?, babacan görünümlü bir adam. Lakin söylenene göre ?u hayatta ne psikopatl?k varsa kendisinde mevcut. Bunun içinde yamyaml?ktan i?di? edilme fantazilerine, sübyanc?l?ktan tecavüzcülü?e, mazo?izmden sadizme, kaka yemekten çi? içmeye ne ararsan?z var.

Misal a?a??da görece?iniz kendisine ait röntgende penisine enjekte etti?i pek çok çuvald?z net bir ?ekilde görülmektedir. Evet ya, iyyy.

xray

Ya?lar? 8 ila 17 aras?nda de?i?en 6 çocu?u öldürdü?ü bilinen Fish’in tüm yapt?klar?n? anlatmayay?m burda ama en bilinen olay? Grace Budd cinayetiyle, size psikopatl???n?n boyutlar? hakk?nda bir fikir verebilirim, e?er röntgen size yeterince fikir vermediyse.

180px-grace_budd

Fish; 10 ya??nda bir k?z çocu?u olan Grace Budd ile ailenin 18 ya??ndaki o?lunu i?e alma bahanesiyle tan???yor. Sonras?nda ise bir do?um gününe gitmek üzere evden ç?kan Budd, bir daha geri gelmiyor. Kaç?r?lma suçuyla bir adam yakalansa da, sonradan suçsuz bulunuyor ve olay 6 y?l boyunca çözülemiyor.

Ta ki… Budd ailesi Fish’ten bir mektup alana kadar.Mektup hakk?nda yorum yapmayaca??m, okuyun ve siz kendiniz yorumlay?n bence. Hatalar bana ait de?il:

“Dear Mrs. Budd. In 1894 a friend of mine shipped as a deck hand on the Steamer Tacoma, Capt. John Davis. They sailed from San Francisco for Hong Kong, China. On arriving there he and two others went ashore and got drunk. When they returned the boat was gone. At that time there was famine in China. Meat of any kind was from $1-3 per pound. So great was the suffering among the very poor that all children under 12 were sold for food in order to keep others from starving. A boy or girl under 14 was not safe in the street. You could go in any shop and ask for steak—chops—or stew meat. Part of the naked body of a boy or girl would be brought out and just what you wanted cut from it. A boy or girl’s behind which is the sweetest part of the body and sold as veal cutlet brought the highest price. John staid [sic] there so long he acquired a taste for human flesh. On his return to N.Y. he stole two boys, one 7 and one 11. Took them to his home stripped them naked tied them in a closet. Then burned everything they had on. Several times every day and night he spanked them – tortured them – to make their meat good and tender. First he killed the 11 year old boy, because he had the fattest ass and of course the most meat on it. Every part of his body was cooked and eaten except the head—bones and guts. He was roasted in the oven (all of his ass), boiled, broiled, fried and stewed. The little boy was next, went the same way. At that time, I was living at 409 E 100 St. near—right side. He told me so often how good human flesh was I made up my mind to taste it. On Sunday June the 3, 1928 I called on you at 406 W 15 St. Brought you pot cheese—strawberries. We had lunch. Grace sat in my lap and kissed me. I made up my mind to eat her. On the pretense of taking her to a party. You said yes she could go. I took her to an empty house in Westchester I had already picked out. When we got there, I told her to remain outside. She picked wildflowers. I went upstairs and stripped all my clothes off. I knew if I did not I would get her blood on them. When all was ready I went to the window and called her. Then I hid in a closet until she was in the room. When she saw me all naked she began to cry and tried to run down the stairs. I grabbed her and she said she would tell her mamma. First I stripped her naked. How she did kick – bite and scratch. I choked her to death, then cut her in small pieces so I could take my meat to my rooms. Cook and eat it. How sweet and tender her little ass was roasted in the oven. It took me 9 days to eat her entire body. I did not fuck her tho I could of had I wished. She died a virgin.”

Bir anneye, çocu?unu öldürüp gönderilen bu mektup canili?in, gaddarl???n tan?m? olsa gerek.

Fish tabii ki tutuklan?yor, di?er suçlar?n? da o zaman itiraf ediyor ve idama mahkum ediliyor. Tabii o zamanlar idam cezas? diye bir ?ey var oldu?undan da kendisi 1936 y?l?nda idam ediliyor.

Fish hakk?nda daha fazla yazamayaca??m. Midem iyice buland?.

1. Joseph Fritzl
Efendim, listemizin bir numarasinda beklendigi uzere bir seri katil yok, sapikligi uzun yillardir surmesine ragmen, nihayet 2008 yilinda alenen ortaya cikan Joseph Fritzl var. Listemize Avusturya’dan kat?lan bu cani, bana sorarsaniz son yillarda gordugumuz en psikopat, en cani ruhlu insan. hatta “devil incarnate” denir ya hani, bence oyle. zira olaya neresinden baksam, bu adamin kotulugunu aklim almiyor ve akil hastaligi filan aciklamalari da yetmiyor.

untitled

Herkesi dogal olarak dumur eden sey, bu kadar planli programli sekilde sapikligini ortbas edip, evinin altinda kizi hapsetmeden senelerce once insa etmeye basladigi mahzeninde 4 kisiyi saklayabilen bu adamin piskinligi, cesareti, sapikligi ve nasil olup da karisi dahil olmak uzere, kimsenin olaya uyanmadigi.

Yakalandiktan sonra “medyanin abarttigi kadar da canavar degilim, tecavuze degil karsilikli rizaya dayanan bir iliskiydi, kizimin disiplini icin bunu yaptim” gibi turlu turlu garabet demecler veren bu insanimsi hayvan, cinayet (kizinin dogurdugu bebeklerden birinin ölmü? olmasi sebebiyle), ensest, tecavuz, adam kacirma gibi suclardan yargilanacak. savunmas?nda ak?l hastal??? kozunun oynanaca?? söylenmekle birlikte, hakimlerin bu numaralari yemeyecegini ve kendisini ömür boyu (en az) hapse atacaklarini umalim.

Kendisi gazetelerde agzimiz acik kalarak okudugumuz uzere, kendi oz kizini 24 yil boyunca evinin mahzenine hapsedip, kendisine senelerce ettigi tecavuzlerin neticesinde kizindan 6 cocuk sahibi olan bir sapik. cocuklardan 3’u yukarida evde yasarken, 3’u asagidaki mahzende kizi ile birlikte yasamislar. dolayisiyla bu uc cocuk hayatlarinda hic gunes isigi gormemis.

image_fritzl_austria_sex_cellar_dungeon_3

Kizinin kaybolmasi ve mutemadiyen kizinin dogurdugu cocuklarin kapinin onunde bulunmasi uzerine de aile esrafini “kiz tarikata katildi, cocuga bakamiyor” gibi karmasik aciklamalarla kandirmis.

Kötünün iyisi ise, hayat?ndan 24 y?l çal?nan elisabeth fritzl ve çocuklar?n?n fiziksel ve ruhsal olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor olmalar?. ama tabii bu olay?n üzerlerinde uzun vadede nas?l yaralar b?rakaca?? soru i?areti.

untitled2

?eytan, Joseph Fritzl ile gurur duyuyor olmali. Boynuz kulagi gecti diyordur herhalde…


6 Responses to “En psikopat 6 psikopat…”

  1. ?lginç bir konu olmu?. Joseph Fritzl olay?n? daha önceden duymu?tum. Adam tam anlam?yla sapk?n!

  2. bu yaz?y? kim haz?rlad??

  3. Buyrun, benim?

  4. dü?ünüyorumda bu payla??m? yapan (deniztan) ve okuyan ki?iler (ben,akk ve yi?it) olarak bizdede henüz daha fark?nda olamad???m?z bir psikopatl?k var.h?? nedersiniz? :)

  5. ed gain, albert de salvo , a dan z ye seri katiller ansiklopedisi ilgililerin ilgisini çekecektir.

  1. 1 Trackback(s)

  2. En sa?lam 25 korku filmi… | Madde Ba??ml?s?

Post a Comment