En perili 15 ev…

{ Posted on Oca 26 2009 by deniztan }

Efenim bugün biraz parapsikolojiye e?ilelim dedim. Perili evler, hayaletler falan… Enteresan konular bunlar. Buyrun bakal?m, perili s?fat?n? kazanm?? 15 enteresan ev…

15. Perili Kö?k (Yusuf Ziya Pa?a Kö?kü), Türkiye
Listemizin ilk giri?i bizden. Bu binay? bilirsiniz, Hisar’da Bo?az’a tepeden bakan, yak?n zamanda restore edilmi?, muhte?em kirmizi kiremitten kö?k. Restore edilmeden önce, hep biri ?unu alsa da bi yapsa yahu dedi?im, ?stanbul’un en güzel binalar?ndan…

515071590_c39672dc0a

Kendisi Perili Kö?k olarak bilinmekle birlikte esas?nda ismini içerisindeki hayaletlerden de?il, sahibesinin peri güzelli?inden ald??? söyleniyor. Zira rivayete göre Yusuf Ziya bir k?za a??k oluyor. Yaln?z k?z çok güzel olmakla birlikte biraz civelek bi ?ey. Daha sonra evleniyorlar m? neyse i?te, Yusuf abi bu evi yapt?r?yor, k?zca??z? da Rapunzel misali o kuleye kapat?yor. Millet de k?z?n güzelli?inin methini duyduklar?ndan, hep k?z? görmeye çal???yor ama tabii k?z? kapam?? bi kere Yusuf. Sonra da maddi s?k?nt?lar nedeniyle ta??n?yorlar.

Bi perili durum yok asl?nda ama herhalde evin tipinden olsa gerek, öyle bir alg? yerle?mi?. Hatta o kadar ki evin restorasyonunda çal??acak i?çi bulunamam?? bir süre hayalet korkusundan.

Evle ilgili çok fazla efsane bulamad???mdan listemizin son s?ras?nda. Yoksa tip olarak, daha iyi yerleri hak eden bir kö?k kendisi.

14. Baker Mansion, ABD
Efenim Baker ailesinin bu evi, bugun hayaletli bir ev statüsüyle ziyaretçilerini a??rlayan bir müze…

baker_mansion

Hikayeye göre, Elias Baker isimli aile babas?, k?z? Anna Baker’in sevdigi adamla evlenmesine musaade etmiyor. Anna da ölene dek babas?n? affetmiyor. K?z ölünce san?r?m aile evden ta??n?yor ama hayaletleri evi b?rak?p gidemiyor. Efenim evde Anna Baker’in gelinli?i sergilenmekte ve söylentiye göre elbise, durdu?u cam kasa içerisinde kendi kendine uçu?makta, sallanmakta. Ayr?yeten evdeki bir yata??n sürekli bozuldu?u da rivayetler aras?nda.

13. George Stickney House, ABD
Woodstuck’a yak?n bir yerde olan bu evimiz, içerisindeki hayaletlerden çok, sahibi George amcan?n konuya olan manyakça ilgisinden ötürü hayaletli imaj?na kavu?mu?. Kendisinin ve kar?s?n?n bu garip hayalet merak?n?n, ölen çocuklar?yla ileti?im kurmak amac?yla ba?lad??? rivayet ediliyor. 12 çocuklar? olmu? ama bunlardan sadece 3’ü hayatta kalm??. Sap?tmas?nlar da naps?nlar…

Neyse efenim sevgili George’umuz demi? ki, hayaletlerin kö?elere s?k??mamas? laz?m. Bu nedenle ne yapm??, evindeki hiçbir duvar? 90 derece’lik aç?yla tasarlamam??, bütün kö?eleri yuvarlatm??.

georgestickneyhouse500

Evle ilgili ilginç hikayelerden biri ise yine kö?e mevzusu hakk?nda. Denen o ki, evin mimar? bir kö?eyi 90 derece b?rakm?? kazayla. Ve George Stickney’nin kalp krizi nedeniyle ölü olarak bulundu?u yer de tam buras? olmu?. Olaydan sonra, Stickney’nin kar?s? bir süre daha evde medyum olarak tak?lm??.

Evin çe?itli yerlerinde ruh ça??rma seanslar? düzenleyen Stickney’ler evden ta??nd?ktan sonra gelenler de evde paranormal olaylar oldu?unu rapor etmi?ler. Bugün bir polis istasyonu olan evde hala ayak sesleri, sifon sesi, konu?malar duyuldu?u söyleniyor.

12. Amityville Horror House, ABD
Listemizin bu giri?i, yak?n geçmi?te yeniden çevrim filmiyle de gördü?ümüz Amityville Horror House. Yani Amityville isimli kasabada bulunan ev.

amityvillehorrorhouse

Efenim, olay soyle gelisiyor. 1974 y?l?nda bu evde yasayan DeFeo isimli aile buyuk bir trajedi yasiyor zira ailenin buyuk oglu Ronald De Feo, Jr annesi babas? ve 4 kardesini olduruyor vemahkemede bunu yapmasini kafas?nda duydugu seslerin emrettigini soyluyor. Kendisi halen hapisanede.

ronald-defeo

Olay?n enteresan tarafi, DeFeo’larin ölümünden bir y?l kadar sonra Lutz ailesinin eve tasinmasiyla oluyor. Lutz ailesi 28 gün sonra evde paranormal seyler oldugunu, cesitli poltergeist aktiviteleri gorduklerini, sesler falan duyduklarini iddia ederek evden kaciyor.

Olaydan sonra tabii gelsin kitaplar, gelsin filmler… Lutzgiller, isin kaymagini bayagi bi sure yiyor. George Lutz’un konuyla ilgili bir web sitesi bile mevcut. Sonradan her seyin kurmaca oldugu soylense de DeFeo cinayetlerinin gercek oldugu ortada… Ev de bir sekilde, Lutz’lar yalan bile soylemis olsa, perili sifatiyla hala bir turist atraksiyonu olarak Amityville’de duruyor, gerci icinde sakin sakin yasayan bir aile var ama yine de tabii insanlar gidip gidip fotograf falan cekiyorlar.

11. Ballygally Castle, ?rlanda
?rlanda’da bulunan bu ?atomuz, bugün bir otel olarak hizmet verse de, hayaletleriyle me?hur bir yer asl?nda.

ballygally

?atomuzun tarihine az?c?k bak?nca hayaletli olmas? da tuhaf gelmiyor tabii. Zira 1625y?l?nda James Shaw taraf?ndan sat?n al?nan ?atoda, Shaw e?i Isobel Shaw’u bir odaya kapat?p, aç b?rakmaktan ho?lan?rm??. Leydimiz de bir gün buna dayanamayarak pencereden atlay?vermi?. ?imdi ise hayalet olarak ?atoda kap? çarpmaktan, çalmaktan ve etrafta dolanmaktan ho?lanmaktaym??.

ballygallyphoto

Tabii ki bugun otelde ghost room isimli oda, bu bahsettigimiz odanin ta kendisi olarak hizmet veriyor. Alla turizlerden razi olsun. Bir de 19. yuzy?lda otelin mü?terisi olan Madam Nixon’un da ?atoda ipek elbisesiyle gezindi?i söylenmekte. Üstelik sadece bu kadar da de?il, otel o kadar hayaletli imi? ki bazen otelde kalan misafirden çok hayalet oldu?u söyleniyor.

10. The Rose Hall Great House, Jamaica
Efenim bu ?ahane güzel evimiz, Jamaica’n?n önemli bir atraksiyonu. “Home of the White Witch of Jamaica” olarak taninan ev, hem mimari guzellligi, hem de tarihiyle enteresan bir mekan.

palmyra-rose-hall-main

?imdi efenim, bu evin hayaletlerinin sebebi tabii ki de yukarida bahsi gecen white witch, yani Annie Palmer. 1800’lerde ya?am?? pek güzel bir bagyen olan Annie, pek cok koca eskitmis. Lakin bu kocalarin hepsi gizemli sekillerde ölmü?. Bir voodoo mistress’i olan Annie, ayr?ca kölelerine yapt??? i?kencelerle de bilirmi?. Mesela erkek köleleri önce yata??na al?r, sonra da öldürürmü?. Kendisi bildi?imiz anlamda bir psikopatm?? bana sorarsan?z. Neyse efenim, kar???k bir voodoo hikayesine göre, kendisi bir ba?ka cad? ile bir kap??mada ölmü?. Ev de hem Annie’nin, hem kocalar?n, hem de kölelerin ac? çeken hayaletlerinden kurtulamam?? tabii.

annie palmer

9. Lemp Mansion, ABD
Yine Amerika’dan, yine süper perili bir güzel ev… Üstelik de bugün bir restoran olarak hizmet veren evin tarihçesi feci ?ekilde trajik.

lempmansion

Efenim bira üreticisi Lemp ailesi bu eve ta??n?yor, tamam m?? Adam Lemp bir minik fabrika da sat?n al?yor ve birahanesinde bira sat??lar? ba?l?yor. Ve sonra pe?i s?ra trajik olaylar birbirini izliyor.

Evdeki ölümler ?öyle:
– Adam Lemp 1862’de eceliyle öldükten sonra o?lu William Sr. i?i iyice büyütüyor. Hatta o?lu William Jr. (Billy) ile elele verip, birahaneyi me?hur ediyorlar.Lakin 1901’de William’?n büyük umutlar ba?lad??? o?lu Frederik, ailesinin bilmedi?i sa?l?k problemleri nedeniyle intihar ediyor.
– 1904’te ise William Sr. intihar ederek, ölüyor.
– 1920’de ise William Sr.’in bir ba?ka çocu?u Elsa Lemp Wright kendini vuruyor.
– 1922’de William Jr. aile gelene?ini takip ederek, kendini öldürüyor.
– 1929’da Lemp ailesinin üçüncü o?lu Charles Lemp de intihara ko?uyor.
– Arada do?al yollarla ölen Lemp’ler de var tabii ki.1970’lerde sona kalan tek Lemp: Edwin Lemp. Kendisi neyse ki, ?a??rt?c? bir ?ekilde 90 ya??nda eceliyle ölüyor.

?imdi bu ev hayaletli olmas?n da naps?n? Tabii ki kap? çarpmalar, Lemp ailesinin ziyaretleri, sesler, poltergeist durumlar? g?rla… ?u an i?letilen restoran da bu mirastan tabii ki faydalan?yor bolca.

8. Myrtles Plantation, ABD
1794’te in?a edilen bu plantasyonun bugün 12 hayalete ev sahipli?i yapt??? söyleniyor ve Amerika’n?n en hayaletli yerlerinden biri olarak görülüyor.Kendisi tabii ki bugun bir otel. Ve efsanesi yürümeye devam ediyor.

myrtles-plantation

Baz?lar?na göre evde tam 10 cinayet i?lenmi?, baz?lar? ise sadece birini official olarak kabul ediyor. Yine de tabii evde çok ölüm ya?and??? muhakkak.

Evde gezinen hayaletler ?öyle belirlenmi?:
– Cleo: ?ki çocu?u öldürmek suçundan evin oralarda as?lan bir köle
– Ahan da o iki çocuk
– William Drew Winter, evde ya?am?? bir avukat. Kendisi evde vurularak öldürülmü?, kesin kabul edilen tek cinayet de bu i?te.
– Ba?ka köleler
– Piyanoyu çalan bi hayalet
– Evin üzerine in?a edildi?i K?z?lderili mezarl???’ndan gelen bir tak?m K?z?lderili hayaletleri

Evde neler mi oluyor? Bi kere sesler, garip foto?taflar, ???klar falan allan emri. Sonra evin aynas?nda bi garabetlik oldu?u, bir tak?m ruhlar?n içine hapsoldu?u falan söyleniyor. Piyano falan kendi kendine çal?yor, otelde kalanlar bi ?eyler görüyor. Bildi?iniz ?eyler i?te…

Bu arada buyrunuz bahsedilen me?hur Cleo, hayaleti san?rsam bu:

myrtles-plantation-ghost-picture-chloe-832-532x337-1

7. Winchester Mystery House, ABD
S?radaki giri?imiz hayli enteresan, hatta Stephen King’in yazdigi mini-dizi Rose Red‘in ilham kaynagi da bu ev.

winchester-house1

1800’lerde ya?ayan Sarah Winchester, k?z? Annie ve kocas?n?n ölümleri üzerine kafay? bozuyor. Medyumlarla tak?lmaya ba?layan Sarah’ya, bir medyum silah ürettikleri için lanetli bir aile olduklar?n? söylüyor.Ve ona diyor ki: “git kendine bir ev yap. Hem kendin için hem de silahlar yüzünden ölen bu ruhlar için. O evin in?aat? asla bitmesin. Durursan ölürsün.” O s?ralarda zengin bir dul olan Sarah bunu ciddiye al?yor, i?bu eve yerle?iyor. Ve gerçekten evin in?aat?n? asla durdurmuyor. Tam 38 y?l boyunca eve yeni yeni odalar, yeni mekanlar ekleniyor. Evde Sarah ile birlikte 24 saat ya?ayan bir in?aat i?çisi ordusu var.

birdseye1

Tabii ki in?aatlar planl? programl? yap?lmad???, spontane geli?ti?i için evin içi oldukça karma??k. Evde hiçbir yere ç?kmayan merdivenler, gizli odalar, duvarlara bakan pencereler, duvarlara aç?lan, kap?lar 47 adet ?ömine, 160 oda, çe?it çe?it asansörler falan var.

door_to_nowhere_winchester_house_6-5-061

Sarah 83 ya??nda öldü?ünde in?aat duruyor. Evde paranormal aktivite oldu?unu söyleyenler tabii ki var ama evin olay? o de?il. Evin yap?m hikayesi tamamen paranormal ?eylere inanmaktan do?du?u için bu evimiz listede. ?çinde hiç hayalet olmasa da kabulumuz.

Ev bugün bir müze. Bu kar???kl?kta nas?l geziliyor bilemiyorum.

6. Congelier Mansion (The house on Ridge Avenue), ABD
Efenim, bu seferki hayaletli evimiz trancik bir a?k üçgeni ile alakal?…

congelier

Olay söyle… Charles Wrigt Congelier isimli hal?c?, bu evde kar?s? Lyda ve Essie isimli hizmetçi k?zla ya??yor. Meksikal? Lyda, kocas?n?n hizmetçiyle a?k ya?ad???n? ö?renince, deliriyor. Kocay? b?çakl?yor, Essie’nin de kafas?n? kesiyor.

Sonra ev takribi 20 y?l kadar bo? kal?yor. Bir ara demiryolu i?çileri evde kal?yor ama yok, olmuyor, kar?lar ba??r?yo bu evde diye kaç?yor i?çiler. Ev yine bo? kal?yor.

Sonra bi dohtur bey evi al?yor, komu?ular evden ç??l?k sesleri geldi?ini iddia ediyorlar. Eve bir giriliyor, bir ne görülsün, dohtur bey kesik kafalarla oynuyormu? me?er. Cesetler, bodrumda hapsolmu? k?zlar falan… Dohtur ortadan kayboluyor, ev yine bo? kal?yor.

Böyle yani ev bir dolup, bir bo? kal?yor. Bi ara hatta bizim me?hur Thomas Edison bile eve ta??n?yor. O da diyor ki, ölülerle konu?acak bi makine yapt?m ama tamamlayamadan ölüyor kendisi. Neyse ki ampulü tamamlam?? o s?rada :)

Sonrac?ma y?llar sonra, bi serseri buluyolar evde, ben o dohtorum diyo, bu evde ?eytani ?eyler oluyör falan diyo. Gerçekten dohtor mu de?il mi anla??lm?yor.

Evde sürekli bi olaylar, sesler, ç??l?klar duyuluyor y?llar y?l?. Bu garip ev, sonunda yol yap?m? nedeniyle patlat?l?yor. Bu da hayaletlerin sonu mu oluyor, yoksa hayaletler otoyola m? ta??n?yor bilemiyorum.

5. The Bell Farm, ABD
Çok me?hur bir amerikan hayalet hikayesi. Hatta ve hatta, tabii ki filmi bile var.

bell-farm

Olay 1800’lerin ba??nda John Bell ve ailesinin, sonradan ad? Bell Wîtch olarak konan kötü bir ruhun Bell ailesine yapt??? i?kenceler çerçevesinde ya?an?yor. Tüm paranormal manyaklar?n?n tan??ma hayali kurdu?u, hayallerinin ruhu kudretli Bell Witch, pek çok yetene?e sahip. E?ya oynatmak, ?ark? söylemek, konu?mak, ç??l?k atmak, saç çekmek gibi… Eh bu meziyetleriyle tabii Bell ailesini hafiften delirtiyor. Hatta daha da ileri gidip John Bell’in ölümüne bile sebep oluyor.

Efsaneye göre, zaten hasta olan John Bell’in ilac? zehirli bir ?eyle de?i?tiriliyor, cad?n?n “hahaha bunun ben yapt?m” demesi üzerine ilaç evin kedisine içiriliyor, ve hayvancaaz da nallar? dikiyor. Cenazede ise cad?n?n kahkahalar? ve ?ark?lar? duyuluyor. 1821’de aile terkeden cad?, 7 y?l sonra gelicem diyor ve hakkaten 7 y?l sonra geri geliyor, biraz daha ta?ak geçiyor bunlarla falan ve de filan. Söylentiye göre Bell Cad?s?’n?n, John Bell’in bir kaz?k att??? ve ölüm dö?e?inde “senden intikam alaca??m” diye ölüme giden kom?usu Kate Batts olmas? ihtimali de var. Bilemeyece?im. Bugün bile Bell Farm’da garip ?eyler gördü?ünü, duydu?unu söyleyen çok. Yerseniz tabi :)

4. Raynham Hall, ?ngiltere
Yine bir ?ahane ev ve yine ?ahane bir ?ekilde hayaletli. Üstelik de belgeli… Okuyun yaz?n?n devam?n?, görceksiniz.

raynham-hall1

Efenim 300 y?l boyunca Townshend ailesinin elinde bulunan evimizde, 1700lu yillarda dahi bi hayaletin gezindi?i zaten söyleniyormu?. Bu hayalet ise rivayete göre Lord Townshend ikinci kar?s?na ait imi?. Zira 1726’da ölen ve gömülen bu kad?n, esas?nda ölmemi?mi? ve kocas? taraf?ndan bir odaya kilitlenmi?, o cenaze uydurma imi? yani. Çünkü kad?n kocas?n? aldat?yormu?.

Efenim alla bizi sinirli kocalar?n gazab?ndan korusun da, kad?n kapat?ld??? odada ya?lanarak ölmü?, cenazeden daha sonra bi zamanda tabii ki. Kocas? “bu evden d??ar? ç?kmayaceksin yuleaaayn!” demi?. O zamandan beri de “Brown Lady of Raynham” s?fat?ylan evde tak?lmaktaym??, ayn? kocas?n?n dedi?i gibi evden ç?k?p gidememi?. Hatta ve hatta kendisi, baz?lar? fake dese de, bilinen en me?hur hayalet foto?raflar?ndan birinde 1936 y?l?nda belgelenmi?. Buyrun, tan??t?ral?m:

brown_lady_lg1

Evek, o foto?raftan beri de hayaletimiz evde gezinmeyi kesmi?. Kendisinden bir daha pek haber al?namam??.

3. Whaley House, ABD
Bu da müzeye dönü?türülmü?, bir ba?ka hayaletli evimiz…

page56

Bu evin daha önce adam as?lan bi meydana in?a edildi?i ve bu yüzden evde k?zg?n ruhlar?n doland??? rivayet ediliyor.

Evdeki hayaletlere örnek vermek gerekirse:
– Yanl??l?kla idam edilen genç bir k?z
– Evin bahçesindeki bi a?aca as?larak öldürülmü? bi abi (Yankee jim Robinson). Bu abi özellikle evin merdivenlerinde görülüp, duyuluyormu?. Hatta ve hatta Thomas Whaley, daha evi in?a etmeden kendisinin as?l???n? seyretmi?.
– Whaley ailesinin küçük k?z?. Bu k?z o kadar net görülürmü? ki, insanlar gerçek bir k?z çocu?u sanarlarm??.
– Evde intihar eden evin k?z? Violet Whaley’nin hayaleti. Hatta ve hatta, evdeki bir seans s?ras?nda gelen ruha “Are you Violet Whaley?” diye soruluyor ve derinden bir ses duyuluyor: “Violet, yes.” Bu ses kayd? nette vard?, dinledim, buraya da koyacakt?m ama kald?rm??lar maalesef. Yaln?z ?unu diyeyim, gayet dalga gecerek dinlerken birden benim bile tuylerim urperdi. Annecimmmm.
– Evde trajik bir sekilde ölen, Whaley’lerin büyük büyük torunu Marion Reynolds.

Ve tabii aç?lan kapanan panjurlar, ayak sesleri, garip kokular, müze ziyaretçilerinden garip fotolar, yine bu ziyaretçilerin paranormal ?eyler ya?ad?klar?na dair aç?klamalar vs… vs… Ve fakat, ben hala “Violet, yes” olay?n?n etkisi alt?nday?m. Ba?ka da bi ?ey diyemiceem. Korkuyorum, gelme violet, gelmeeee!

2. Borley Rectory, ?ngiltere
Rectory ne demek diye sordum zargan’a, m?nt?ka papaz? evi dedi. Anladiysaniz iyi, ben anlamad?m ama bu ev bir papaza ait bir evmi? diip geçiyorum basitçe. Ve kendisi en me?hur hayaletli evlerden biri.

borley-rectory-2-tn1

?ngiltere’nin Borley kasabas?n?n, ?ss?z, ücra bir kö?esinde bulunan Borley Rectory’sinin daha ba??ndan hayaletli olaca?? belliymi? sanki. Z?ra üzerinde bulundu?u arazi kilise ve bak?mevi gibi ?eyler varm??. Ve buralarda, taaa ne zamanlar geçen pek fazla hayalet, cinayet, ölüm efsanesi anlat?lmakta.

Her neyse, bu efsaneleri geçelim ve papaz?m?z Henry Bull’un 1862’de eve ta??nmas?yla olanlara gelelim. Ta??nmadan bir y?l sonra ev ahalisi, bir hayalet rahibe gördüklerini söylüyorlar.

Çevredekilerden ise “kafas? olmayan adamlar?n sürdü?ü atlar görüyos biz” gibi garip duyumlar gelmeye ba?l?yor.

Neyse efenim, gel zaman git zaman, bizimkiler ölüyor falan, 1927’de bir ba?ka rahip ve kar?s? eve yerle?iyor. Bu trahibin kar?s? evde bir keseka??d? içinde bir kad?na ait bir kurukafa buluyor. Hemen akabinde, zillerin ba?lant?s? kesik olmas?na ra?men evde zil sesleri yank?lan?yor. I??klar yan?p sönüyor ve çe?it çe?i hayalet aktivitesi oluyor.

??te böyle, yani eve ondan sonra gelenler de benzer ?eyler ya??yor ve bu böyle sürüp gidiyor. Hatta 1930 ve 1935 y?llar? aras?nda evde 2000’e yak?n poltergeist aktivitesi gözlemleniyor evin o s?radaki sahipleri taraf?ndan.

Tabii Borley Rectory, pek çok medyumun fantazi objesi oluyor ve evde pek çok seans düzenleniyor.

1944’te ev y?k?l?yor ve Life dergisi evin y?k?nt?lar? aras?nda ?u fotoyu çekiyor, oradaki beyaz ?ey san?r?m garip bulunan nesne olmal?:

borleyrectory5

Buyrun bu da pek me?hur bir ba?ka foto, 1920’lerde çekilmi?, evin civar?ndaki mezarl?kta yürüyen papaz hayaletinin fotosu ve itiraf etmek gerekirse, bu fotodan ben biraz korktum:

borley2021

Çok aktif bir ev oldu?undan kar???k biraz, o yüzden buyrun kronoloji.

Neyse ki ev y?k?lm?? diyip, bir numeromuza geçiyoruz efenim.

1. Waverly Hills Sanatorium, ABD
Listemizin bir numaras? bir ev de?il, bir sanatoryum ama o kadar korkunç ki, bir numaray? hak etti bence, bile?inin hakk?yla. Buyrun bu da sitesi. Ayr?ca kendisi Most Haunted isimli ?ovda yer alarak, ününe ün katm??. Tahmin ediyorum kat?l?mc?lar, t?rsss t?rsss diyerek kaçm??lard?r.

waverly-hills-haunted-sanitarium1

Bi kere bina zaten tipten direk hayaletli imaji uyand?r?yo. Ben mesela bunu görsem, hayatta bi içeri gireyim demem ama anla??lan diyen çok. Zaten üstelik bugün terkedilmi? vaziyette san?r?m, iyice ürpertici.

2954735280101053224nzsica_ph1

Efsaneye göre 63.000 ki?i bu hastanede hayat?n? kaybetmi? toplamda. Ayr?ca efenim 1900’lerde tüberküloz nedeniyle kurulan bu hastanemizde, Death Tunnel/Body Chute ad? verilen uzuuun bir de tünel var. Bu tünelden, ölen hastalar?n cesetlerini at?yorlarm??. Ölüm oran? çok yüksek oldu?undan, di?er hastalar ölenleri görmesin diye san?r?m. Bak ?imdi bak, hayalet gelsin diye her ?ey dü?ünülmü? adeta!

waverlytunnel1

Sonra efenim, 502 numerolu oda diye bi efsane var. Söylenene göre bu odada bir hem?ire intihar etmi?.

?imdi gelelim hayaletlere, death tunnel ve 502 zaten belli de ba?ka ba?ka pek çok hayalet hikayesi var. Mesela etrafta oynayan çocuk hayaletleri, özellikle de Timmy isimli bi çocuk.

Sonra hastaneyi gezenlerin hissetti?i so?uk hava dalgalar?, etrafta gördükleri hareket eden gölgeler, tabii ki foto?raflarda ç?kan garip patlamalar ve tabii evp! allah?n belas? evp (electronic voice phenomena). Waverly + evp olarak arat?rsan?z, pek çok ses bulacaks?n?z, ben “nowhere” diyen bi küçük k?z dinledim, sinirim bozuldu.

Tevekkeli pek çoklar? taraf?ndan, buras? dünyan?n en korkutucu yeri olarak adland?r?l?yor. Bilgisayar ba??nda ben korktum vallaha. Buyrun bu da belgeseli.

Kusura bakmay?n?z, listemizin ço?u giri?i ABD’den oldu ama di?er memleketlerden internette fazla bi ?ey bulamad?m. Ve ayr?yeten ara?t?rd?kça, hafiften bir ürperti gemeye ba?lad? banaaaaaa… Üstelik kedi de garip garip miyavliyo evde. Hay?r bi de pek inanmam boyle ?eylere ama… Neyse efenim, bu arastirmalarim neticesinde de buyrun, coming soon to a blog near you: En ürpertici 15 hayalet foto?raf?. Bekleyiniz…


10 Responses to “En perili 15 ev…”

 1. sende her?eyden korkuyorsun be karde?im bak burada veriyorum ne var bu seste?
  al i?te no where girl:
  http://paranormal.about.com/library/media/audio/nowhere-girl.wav

 2. pek korkmam asl?nda ama o ses korkunçtu bence baya. bi de tabii yaz?n?n moduna uygun ?ekilde gerilimi art?yoruz okuyan için :)

 3. çok güzel yazm??s?n hocam esprili harika olmu? bu ara?t?rmalar?n?n devam?n? bekli?yoruz bu arada bizim evdede hayalet mevcut evdeki e?yalar? yok ediyor ( ciddiyim) eveki e?yalar?n büyük bir ço?unlu?u kay?p (diplomam bile) hergün gözünüzün önündeki hiç kimsenin ellemedi?i e?yalar bile kay?p oluyor hatta bir tane çok önem verdi?im kitap vard? bu kay?p olur diye dü?ünerek 2 tane ald?m ve 2 kitab?da ayn? yere göz önüne koydum bu kitaplar hergün gözümün önündeydi paranoyak bir ?ekilde kay?p olup olmad???n? hergün düzenli kontrol ediyordum birgün 2 kitapta ayn? gün kay?p oldu
  gece yar?s? evdeki dolap kapaklar? aç?l?p kapan?yor bir gidiyorsun bakmaya ses kesiliyor the amilyville horor filmini izlediyseniz ayn? filmdeki gibi evde hiç sinek eksik olmuyor mesela geçti?imiz k?? çok so?uk geçti buna ra?men bile evde bir gün bile sinek eksik olmad? hiçbir ?eyin aç?k kalmad???n? görüyorsun bunun gibi tonla örnek var (üstelik burada anlatt?klar?m daha hiç bir ?ey de?il) e?er ilgini çekerse burada anlat?r?m
  bunu burada okuyupta inanmayanlara laf?m ?u anacak bunu ba??na gelen bilir

 4. anlat be hocam

 5. o kadar emek vermi?in ?u alayc? kon?man içine etmi? her?eyin. sayg?lar?mla

 6. karde?im her?ey iyi güzel de arkada??n söyledi?i bu alayc? konu?man her?eyi mahvetmi? inan insan?n okuyas? gelmiyor…

 7. ben ?ahsen komik bir dille yaz?lm?? uzun yaz?lar? daha kolay okuyabiliyorum, o yüzden mizah kullan?yorum. mizahtan ho?lanm?yorsan?z, buradaki ço?u bilgiyi ansiklopedilerden, vikipedi gibi sitelerden bulabilirsiniz. ço?una link de veriliyor zaten. bilgilerinize.

 8. t?rst?m ama sesi bulamad?m

 9. Harbi tirstim. Esprili anlatim olmasa bilgisayari birakip tozacam o derece

 10. çook güzel bay?ld?m

Post a Comment