En paranoya kurduran 10 telefon konu?mas?…

{ Posted on Oca 05 2009 by Asl? Topçu }

Bu maddelemeyi ili?kilerin her evresi için de?il, daha birbirini yeni tan?yan ve birbirinin hayat?na müdahele kavram?n? henüz olu?turmam?? cicim aylar? çiftleri üzerinden kuruyorum. Yani bir nevi cicim aylar?n?n en kas?k k?sm? oluyor bu paranoya kurduran telefon görü?meleri. Çünkü yüz yüze konu?malar daha verimli ve keyifli oluyor. Ama telefonda… Sanki konu?acak bir ?ey bulamazs?n?z, bunun sizi kötü bir çift falan yapaca??n? dü?ünüyorsunuz. Sürekli bir konu açmal?y?m ideas? oluyor zihinde. Ayr?ca cümleler i?ne ba?? delikli süzgeçlerden geçip kuruluyor, aramak için iki kere dü?ünülüyor. Böylesi kas?k bir platformda bir de iki ucu aç?k cümleler kuruldu mu, paranoya gökten zembille iniyor. Buyrun kad?nlar?n paranoya yapt??? ucu aç?k cümleleri bu pencereden görün.


10. Bir i?im ç?kt? biraz gecikece?im.

Nas?l bir i?i ç?km??? ??i ç?km?? derken, gerçekten i?i ile ilgili bir i? mi, yoksa ba?ka bir i? mi? ??i ile ilgili ise neden i?i oldu?unu belirtmedi? Ama i?im dedi. Ofiste mi acaba? Ofiste olsa ofis telefonundan arard?. Bak cep telefonundan arad?. Neyse ben bir film izleyeyimi kafam da??l?r. Saat kaçta aram??t?? Bak yar?m saat oldu ses yok. Ben arasam m?? Yok daha öyle yap??m?? gibi olmaz. Saat 19:00, 20:00 olsun arar?m. Ya da 21:00’de arar?m. Uff filmden hiçbir ?ey anlam?yorum…

9. ?arj?m bitmek üzere. D?t, d?t d?t…
Bak telefonu da kapand?. Bilerek mi acaba? Neden böyle bir ?ey yaps?n ya, istemese zaten aramaz. Yoo, belki biri daha vard?r. Ona da ayn? numaralar? yap?yordur. Uff kendimle acayip çeli?iyorum san?r?m. Dün gece telefonunu ?arj etmedi mi bu? Evdeydi ama. Evdeyse ?arj ederdi, demek evde de?ildi. ama ev telefonundan konu?tuk. Sonra ç?kt? m? acaba? Ay ne zaman arar delirecem…

8. Arkada?larday?m biraz daha tak?lcam.
Saat oldu gecenin 2’si. Yani muhabbetler edilmi?, hasretler giderilmi?tir. Neden daha orada tak?l?yor acaba. Sorsam soramam beni paranoyak san?r. Hem öyle daha yeniyiz. Güvenmiyor gibi gözükmeyeyim.

7. Sen tan?mazs?n…
(Binbir kas?lman?n ard?ndan, sorulmu?tur: Arkada?lar?n kim?)
Ne demek ben tan?mam. Tan??t?rmazsa tabi tan?mam. Benden bahsettimi ki acaba? Bak telefonda benle konu?urken ad?m? bile kullanmad?. Biliyorlar m? benim kim oldu?umu? Bir daha ararsa ?öyle bir kahkaha atar?m da çevredekiler de benimle konu?tu?unu anlar. Abart?yor muyum acaba biraz?

6. Kaçta dönece?im belli olmaz. Belki sana gelirim…
Belki bana m? gelirmi?. ?imdi gelecekse ona göre azc?k giyinip süslenirim. ama çok makyaj yapmiim, bir rimel yeter. Böyle ?irin pijamalar?m? giyerim. Ama bir dakika ya gelmezse, bo?una m? özenecem o zaman. Ya kesin bir ?ey söylesin ama. Benim de i?lerim olabilir ?u an sonuçta(gecenin biri),ona göre mi davranaca??m. H?rrrr…

5. O gün gelince bakar?z ?imdiden plan kurmayal?m…
Bak ?imdi bak bak… Yani gelece?e yönelik plan yapmak istemiyor demek ki. Yar?n?n plan?n? bugünden savsaklayan ile ileriye yönelik bir ili?ki dü?ünülmez. Ben hiç muhattap olmayay?m. Ho? do?ru düzgün kimse de kalmad? ki.. Haz?r uyu?uyorkene acaba biraz daha ?l?ml? m? olsam. Bilemedim.

4. Eski sevgilime e?yalar?m? toplamaya gidiyorum.

Ne, neee? NEEEEE! Nas?l bu kadar rahat bu kadar dürüst olabiliyor acaba? Ben ona ben eski sevgilime e?yalar?m? toplamaya gidiyorum deseydim o ne tepki verirdi. Tabi empati yapmadan, badozlama dal k?z?n evine. Oh özlemi?tir de. Elektiriklenme olur mu olmaz m?? Olursa peki ben nereden bilece?im. Bir kapan?? partisi… Anlayamam ben. Öyle ili?kinin ba??nda aldat?ld???mla kal?r?m. Bu süreç içinde ne yapsam ?imdi zevk almayaca??m. Akl?m hep onda. Aaaaaaaaaaa!

3. Senin arkada??n? gördüm bir kafede. Sohbet ediyoruz ?u an.

oh bu ne samimiyet. Suyundan da. Daha biz tan??al? ne kadar oldu da, onlar sohbet edebilecek k?vama geliyor. Selam ver geç di mi? Ay geçen gün ben d??ar? ç?km??t?m bu k?zla. Sevgilime de söylememi?tim. Ya anlat?rsa? Mesaj m? atsam arasam m?? Mesaj atarsam da hemen benden oldu?unu söyler. Ya biri iyi arkada??m, biri sevgilim. Neden böyle oluyorum ben.. Ah ben!

2. Arad???n?z ki?iye ?u an ula??lam?yor. Lütfen bunun üzerine binlerce paranoya kurmay? deneyin.
?imdi bir dakika. Telefonu çekmiyor olsa, kad?n 5 saniye sonra falan söylerdi ula??lam?yor diye. Ama bak hemen söylüyor. Demek ki telefonu kapal?. Haber de vermedi. Tu? kilidini açmad? m? acaba? Cebinde mi kapand?? Asl?nda ?u an evde. Neden evin içinde cebinde gezsin ki telefonu? Hiiii. Yoksa evde ba?ka biri var da ben arar?m diye cebine mi koydu? Tabi bak. Sonra da sen telefon kapan. Aman yarabbi.

1. “Selam. ?u an x biraz me?gul. Az sonra aray?n.”
B??zzztt. Z??zttt. Ve bütün bozulma efektleri. Bu telefonu açan k?z kim? Telefonunu açacak kadar nas?l samimi oldular ha? Bu ne rahatl?k ayol. Yani telefonu burda olsa ben açamazd?m telefonu. Bir de k?z?n ses tonundaki rahatl??a bak. Tamam hemen mesaj at?yorum ve hayat?nda ba?ar?lar diliyorum kendisine. Bu i? burda biter.

Azc?k abart? da olsa, bilinç alt?m?zdan geçmiyor de?il bence. su yüzüne ç?kamayan bir sürü paranoyan?n denizi i?te…

Post a Comment