En olmazsa olmaz 20 Hindistan deneyimi…

{ Posted on Nis 02 2011 by deniztan }

Bilenler biliyordur, uzunca bir Hindistan seferinden yeni döndüm. Haz?r bu seyahatin an?lar? tazeyken ve madde ba??ml?s?'n? iyice bo?lam??ken f?rsat? de?erlendirip, ?öyle güzel bir maddeleme yapay?m dedim., Bu sefer bir de de?i?iklik var, foto?raflar oradan buradan toplama de?il, ben ve arkada?lar?mdan…

how to get my ex back

Hindistan için, ya a??k olursun, ya nefret edersin derler. Ben ikisinin de d???nda kald?m aç?kças?, nefret kesinlikle etmedim. A??k olmad?ysam da sevdim, ?a??rd?m… Her ne olursa olsun, herkesin hayatta mutlaka en az bir kez görmesi gereken bir yer oldu?unu dü?ünüyorum. ?nsan ba?ka hiçbir yerde göremeyece?i ?eyleri görüyor, ufku aç?l?yor, vizyonu ba?ka hiçbir memleketin yapamayaca?? kadar geni?liyor Hindistan'da. Adeta ba?ka bir gezegen zira oras?, hiçbir yere benzemiyor, ne oldu?unu ?a??r?yorsun. Bamba?ka bir ya?am… Tayland'd?, Kazakistan'd?, Avrupa'yd?, hiçbiri Hindistan kadar ?a??rtmad? beni aç?kças?. Hindistan ile ilgili duydu?um en güzel benzetme ise, orada burada gördü?üm posterlerdeki slogand? san?r?m: The amazing circus called India. Öyle vallahi, sirk gibi bir yer kesinlikle. Renkli, zengin, fakir, ç?lg?n, üzücü, mutlu, garip, ?a??rt?c?, güldüren, a?latan bir acaip gezegen. Dedi?im gibi, herkesin sevece?ini garanti edemem ama herkesin bir ?eyler ö?renece?ini garanti edebilirim. Herkese göre olmayan ama bence herkesin bir kere görmesi gereken bir yer yani.

?imdi bu acaip memlekette bence yap?lmazsa olmaz denilecek aktivitelere bir bakal?m, bakal?m. Buyursunlar…

20. Yoga – Ayurveda olaylar?
Hindistan denince ilk akla gelen ?ey olan Yoga, listemizde son s?rada. Neden? Çünkü bence must de?il. Evet her yerde yoga var, ama zannedildi?i gibi de sokaklar yoga yapan Hint Fakirleriyle dolu de?il. Yoga daha çok, beyaz turistlerin yapt??? bir ?ey hatta. Yoga merkezleri g?rla evet, içleri de turist dolu. Gidip bir hafta kal?p, yoga yap?p, dönüyorlar san?r?m. Bilmiyorum. Ben yapmad?m, vaktim olmad?, olsa bir kere yapard?m yapm?? olmak için. Yapmad?m, bence çok bir ?ey kaybettirmedi. Lakin ayurvedic masaj? denedim, çok da memnun kald?m. Vücudun her bölgesi için farkl? kokulu ya?larla yap?lan, orta sertlikte bir masaj… Ayurveda merkezleri çok zaten, bir de ayurvedic doctor oluyor oralarda, size sorunlar?n?za ve ihtiyaçlar?n?za göre masajlar öneriyor falan filan. Yogadan daha bir olmazsa olmaz bence bu. Siz bilirsiniz tabii.

19. Otobüs
?ehir içi otobüsler, bir de ?ehirler aras? otobüsler diye ay?rmak gerek bu maddeyi. ?ehiriçinde otobüsler yayg?n. Genellikle ço?u eski ve t?ng?r m?ng?r…. Ama e?er neyin nereye gitti?ini çözebilirseniz binip, halka kar??mak e?lenceli. Kad?nlar öne oturuyor, adamlar yabanc? kad?nlar?n yan?na oturmuyor ve kad?nlara yer veriliyor. Cam baca aç?k, püfür püfür gidiyorsunuz i?te sallana sallana.

?ehirleraras? otobüse gelirsek, her ne kadar Hindistan'da çok tavsiye edilen bir ta??ma biçimi olmasa da, bence denemeye de?er. ?ehirleraras? mesafeler uzun, tren bileti her zaman bulunam?yor, bu anlamda otobüs, uçaktan ucuz, daha renkli bir alternatif olarak kar??m?za ç?kabiliyor. Mesafeler uzun oldu?undan olacak, yatakl? otobüs diye bir konsept var ve neden ba?ka memleketlerde görmedi?imi anlayamad???m kadar ?ahane bir fikir. Basitçe, iki ki?ilik ve tek ki?ilik küçük kutular olarak özetleyebiliriz bu otobüsleri, yatakl? trenden çok farkl? de?il. Çar?af, battaniye götürmek faydal? olabilir zira böyle ?eyler verilmiyor. Nedense tuvalet yok otobüslerde, bu nedenle s?k s?k mola var. Mola yerleri ise, memleketimizdekiler gibi, san?r?m yol üstü mola yerleri her yerde ayn?….

18. Bok
Hindistan'da sokak hayvan? çok. ?nek var, domuz var, sonra e?ek, at, maymun, güvercin, kedi, köpek, sincap, kedi… Her tür hayvan sokaklarda geziniyor. Hal böyle olunca sokaklarda bok görmek kaç?n?lmaz oluyor. O bir ?ey de?il de, boka basmamak da zor. Bak?n?z ben 2 ayda 2 inek boku, 2 kere üzerime güvercin pislemesi, bir adet de domuz bokuyla kapad?m hesab?. Yani demem odur ki, gidin bir bas?n o boklara, bak ne prenseslik kal?yor, ne bir ?ey, ilk seferinde pürellerle her taraf?m? y?kayan ben, sonlara do?ru durumu iyice kan?ksad?m mesela, “emeeen yine bast?k” moduna geçtim. Ne yapaceksin… Hem zaten ?anst?r, ?ans!

17. K?na (Mehendi)
Her ne kadar ultra turistik bir aktivite olsa da, Hindistan'a giden k?zlar?m?z?n kar?? koymas? çok zor bi aktivite. Kar?? koymaya da gerek yok zaten bence, yapt?r?n gitsin. 2 haftada geçiyor nas?lsa. Bildi?imiz Hint k?nas? olay? bu, esas?nda bir dü?ün aktivitesi olmas?na ra?men, ?imdilerde sokaklarda herkes, özellikle de turistler yapt?r?yor. K?nay? direkt elinize s?karak yap?yorlar, ?ablon yok, bir ?ey yok. Baz?lar? ekstra iyi, h?zlar? inan?lmaz, ayr? bir yetenek kesinlikle. Çok da güzel duruyor bana sorarsan?z.

Dü?ünde k?zlar?n özel k?na günü oluyor, dolay?s?yla ben turistik olarak de?il, dü?ün nedeniyle yapt?rd?m ve sonras?nda, uzun süre ellerime bakmaya doyamad?m aç?kcas?. Adamlar, ki bunlar ekstra ?ahanelerdi, dü?ündeki tüm kad?nlar?n ellerine (iki?erden say, bi de içlerini say 4) farkl? motifler yapt?lar resmen! Geline ise özel k?na yap?ld?, iki eline dirse?e kadar, bir de ayaklara dizlere kadar… Ben böyle bir ?ey görmedim desem yeridir!

Yapt?r?n yani, çok güzel benca.

16. Foto?raf
Hindistan bir foto?raf cenneti. Kameray? ?öyle bi sallasan?z, geli?igüzel bassan?z, ?ahane kadraj ç?kar, o derece! Her yerde renk, doku, bir acaip ?eyler, gülen yüzler… Mutlaka ama mutlaka foto?raf makinesiyle gidiniz ve bol bol bas?n?z o deklan?öre. Daha ne diyebilirim ki…

15. Yerel k?yafetler
Hindistan'a gidip de, o rengarenk saree'leri görüp “ben de bir tane alay?m” dememek zor. Saree olay? çok güzel bir ?ey çünkü. Gece için, günlük için ayr? ayr? sareeler var, farkl? bölgeler de farkl?l?k gösteriyor ve hepsi birbirinden güzel. Ha saree'yi al?p, sokakta giyince, salak turist gibi görünmeniz büyük olas?l?k. Bir de giyecek bir ortam bulmak iyi olabilir tabii…

Saree'yi ba?lamak kolay i? de?il, bir yard?m gerekiyor. Ö?rendikten sonra çok zor olmasa gerek. Ta??mas? ise, ilk anda biraz zor, hep dü?ecek gibi geliyor ama al???yorsun sonra, o zaman baya rahat bir k?yafet. Saree'lerin içine giyilen bluzlar ise haz?r gelmiyor. Saree dedi?imiz zaten 9 metre civar? bir kuma?, diki? yok. Bu kuma?lar?n uç parças? bluz için oluyor, bluzu istedi?iniz tarzda, üzerinize göre diktiriyorsunuz.

Saree d???nda, salwar kameez diye, üst uzun bir tunik, alt ?alvar?ms? bir pantolondan olu?an bir k?yafet var. O da hayli yayg?n. Zaten göreceksiniz, büyük ?ehirler d???nda, sokaklarda yerel k?yafetleri giymeyen kad?n çok çok az. Ya saree, ya salwar ile dolan?yor kad?nlar genelde. Arada tek tük kotlu k?zlar da oluyor tabii ama bizdekinden çok daha yayg?n yerel giyim.

Ah bir de lehenga var ki… Benim favori k?yafetim. Daha çok dü?ünlerde giyiliyor. Üst k?sa bir bluz, altta i?lemeli uzun bir etek. Çok ?ahane.

Hindistan parlak ?eyleri, tak?y? ve özellikle alt?n? seviyor. Nas?l derler? Bling! O yüzden tak?p tak??t?racaks?n?z. ?ki ayak bile?ine halhal, ayak yüzü?ü, kolda s?ra s?ra rengarenk bilezikler, kafaya bi ?ey (?u kafam?z?n üstünden alna do?ru uzanan bro?umsu ?ey, ad?n? unuttum), aln?m?za bindi (ka?lar?n aras?na yap??t?r?lan ya da boyayarak yap?lan ta??ms? ?ey), kolye, küpe… Ne varsa takmak mümkün, asla a??r?ya kaçmak mümkün de?il!

Erkekler için ise, uzun yakas?z gömlek olarak adland?rabilece?imiz kurtalar var. Nispeten daha günlük ?eyler bunlar. Altlar?na özel pantolonlar giyiliyor. Bir de benim daha çok sevdi?im, yine uzun ama üstü i?lemeli, önden aç?k sherwani var ki, bence çok ??k!

Özellikle güneyde dhoti yayg?n. Dhoti dedi?imiz de bir kuma?, erkekler bellerine ba?layarak kullan?yor. Etek gibi,püfür püfür…Her yerin ba?lama biçimi ayr?.

Ba?kaa…. bin türlü ?ey var, farkl? dinlerin, farkl? yörelerin farkl? aksesuarlar?, k?yafetleri var. Ke?fetmek gerek… Giyecek ortam bulursan?z, bir denemek mutlaka gerek.

14. Dü?ün
Giyecek ortam dedik ya, i?te size o güzelim geleneksel k?yafetleri giymek için muazzam bir ortam! Hint dü?ünü! Ne yap?n edin, oradayken gidecek bir dü?ün bulun kendinize, olmad? bir dü?üne davetsiz gidiverin, pi?man olmazs?n?z.

Mansoon Wedding'i seyredip de bir Hint dü?ününe gitmeyi istemeyen olmu? mudur? Hint dü?ünleri, çok ama çok acaip deneyimler gerçekten. Günlerce süren bir e?lence, ?enlik kelimesinin tam kar??l???. Yeme, içme, dans… san?yorum k?z taraf? ile erkek taraf?n?n iyice kayna?mas? için böyle ve gerçekten de bunu sa?l?yor. Kim 5 gün boyunca ayn? insanlarla yiyip içip, saçma sapan danslar yap?p, oyunlar oynad?ktan sonra kas?lmaya devam edebilir ki! Elbette ki samimile?ilecek!

Yine farkl? yörelerin, farkl? dinlerin farkl? dü?ünleri ve adetleri var ama ne olursa olsun, büyük kutlama olaca?? muhakkak. Bizim, k?z taraf? olarak kat?ld???m?z dü?ün, Hindu bir k?z ile Hristiyan bir ç?c???n dü?ünü idi. K?z taraf?n?n dü?ünü kendi ?ehrinde 3 gün, 3 gece, o?lan taraf?n?n Hristiyan dü?ünü ise o?lan?n ?ehrinde 2 gece olarak yap?ld?. K?z taraf?nda ilk gece Sangeet denen olay, yani bir kayna?ma, içme s?çma gecesi ile ba?lad? her ?ey. O gece k?z?n tüm arkada?lar? (biz dahil) dansl? performanslar yapt?. Ertesi gün k?z?n k?nas? (mehendi) ile içme ve dans devam etti. Sonras?nda ise Hindu seremonisi ile dü?ünde yine sarho?luk, yine patlayana kadar yemek, içmek… 3. günün sonunda, o kadar içmenin üstüne herkes kanka olmu?tu zaten. Goa'daki Hristiyan dü?ününde ise kilise sonras? yedik, içtik, ha zaten ondan önceki ilk gece Goa adetlerine göre yine bir e?lencede, yine yiyip, içmi?tik. Yani ?öyle diyeyim ben size: Ben böyle e?lence, böyle yiyip içmek görmedim! F?rsat bulursan?z, mutlaka!

Adetler ise çe?it çe?it… Bizim k?z, Panjab idi. Onlar?n adetlerine göre bin türlü ?ey. Hangi birini anlatay?m. K?nas?ndan koluna takt??? bileziklere, damad?n bindi?i attan davetlilerin kafalar?na giydikleri türbanlara her ?ey ayr? bir seramoni ve ?undan eminim ki hiçbir Hint dü?ünü birbirinin ayn?s? olamaz.

Sonuç olarak bizim herkesle foto?raf çektirmeli, sonra mal mal yemek yemeli ?ehir dü?ünlerinin ne kadar s?k?c? oldu?unu bunlar?n co?kusunu görünce bir kez daha anlad?m.

13.Müzik, dans, Bollywood
Hindistan'a gidip, bir Bollywood filmi seyretmeden dönmeyin! Hatta gidin sinemada seyredin. Evet, muhtemelen altyaz? olmayacak, filmi sadece resimlerine bakarak seyredeceksiniz ama o bize komik gelen danslar?, oyunculuklar? bir de yerinde seyredin. Zaten memleketin her yerinde sürekli çalan davullar?, dans eden insanlar?, ?ark? söyleyen rickshaw ?öförlerini görünce daha iyi anlayacaks?n?z neden Bollywood filmlerinde, birden filmin kesilip araya komik bir dans girdi?ini. Hele bir de dü?üne giderseniz, iyice kafan?zda oturuyor her ?ey. Sonuçta, bu memleket böyle bir yer, müzik ve dans? seviyorlar. Bir süre sonra kula??m hiç al??maz sand???n?z o ?ark?lara al???yorsunuz zaten, göze komik gelen o danslar? yapman?n ne kadar e?lenceli olabilece?ini de ke?fediyorsunuz. Sonunda da evinize bir Bollywood Hits CD'si ile dönüyorsunuz zaten.

12. Rick shaw
Hindistan'da ?ehir içindeki en yayg?n toplu ta??ma çe?idi, otobüs de?il, metro de?il, taksi hiç de?il, auto rickshaw ad? verilen bu garip çek çekimsi cihazlar. Bunu madde olarak yazmak bile gereksiz asl?nda zira oraya gidip de rickshaw'a binmeden dönmek hemen hemen imkans?z. Bir noktada mutlaka bu aletlere yenik dü?üyorsun. T?ng?r m?ng?r, iki taraf? aç?k bir cihaz… Taksiden ucuz, otobüsten pahal?. Mutlaka binmeden pazarl?k yapmak gerekiyor. Genelde 500 rupiden ba?layan pazarl?k, 100 rupiye ba?lan?yor.

Yaln?z bu rickshaw'cular, tüm Hintli sat?c?lar gibi, çok cingöz, ?ark kurnaz? adamlar… Anla?t?ktan sonra, özellikle de turistik yerlerde, ?ehre yeni geldi?iniz belliyse (yani s?rt çantan?z s?rt?n?zdaysa) bak seni çok güzel bir otele götürücem diye sizi komisyon ald?klar? bir ya da birkaç otele götürüyorlar. Kaçmak çok zor. Eninde sonunda bu adamlar?n anla?mal? otellerinden birine peki diyorsunuz, ya da çok ama çok dirayetli olman?z gerek… Bunun d???nda, sizi turistik yerlere götürmek için paketler sunmaya çal??an?ndan, sizi ald?ktan sonra illa ki bir gift shop'a (muhtemelen yine komisyon ald?klar? ya da anas?n?n bac?s?n?n ma?azas? olan bir yer) götürmeleri olas?…

Yani nedir? Rickshaw'a biniyoruz ama “hay?r” demeye haz?r olarak! Gerçi hay?r'?n çok da i?e yarad???n? söyleyemem, benim gördü?üm en i?e yarar taktik, bir gün gerçekten çok sinirlenip adama çemkirmem oldu, sustu pustu, ?srar? kesti ama sürekli çemkirmek de olmuyor tabii… ?nsan tatilde hep çemkiremez ya. O yüzden sinirleri ald?r?p, biraz oluruna b?rakmak en iyisi herhalde.

11. Tren
Tren yolculu?u Hindistan'da bir must. Olmazsa olmaz. Hem manzaray? görerek, hem süper ucuza gidebiliyorsunuz. Yaln?z tren sistemi tabii ki çok kar???k. Ne nereye ne zaman gidiyor anlamak gerek. Bunu anlad?ktan sonra, bilet bulabilmek gerek. Bir normal bilet, bir de tourist quota diye bir olay var, turistlere ayr?lan biletler yani. Onu da çözmek laz?m. hadi diyelim bilet buldunuz, bin tane s?n?f var, hangisiyle gideceksiniz? En ucuz olan general admission mesela, 8 saatlik yolculuk 17 rupi (yani 50 kuru?tan az) ama bir kompart?manda yan yana 5 ki?i oturuyorsunuz, bagaj?n?z kucakta tabii. Bir de ayaklar?n?z? kald?r?yorsunuz, koltu?un alt?na bir abi girip, orada uyuyabiliyor mesela. Koridorda, yerde de uyuyan adamlar var tabii… Bunun d???nda 3rd class non A/C'den, 1st class sleeper A/C'ye pek çok seçenek var…

Biz klimas?z, 2. s?n?f yatakl?yla gittik mesela, iyi ki klimas?zm?? zira klmias?zda bile götümüz dondu. Hayat?mda bu kadar ü?üdü?üm azd?r. Yol bitti?inde, kimse bir saniye bile uyumam??t?. Üzerimizde 5 kat k?yafet (tabii hiçbirimizde kal?n bir k?yafet olmad???ndan, 5 kat ti?ört diyeyim), hepimiz a?lamakl? vaziyette tamamlad?k o yolu. Bunun d???nda oturmal? s?n?flar? denedik daha k?sa yolculuklarda, nispeten daha ba?ar?l?yd? diyebilirim. Ama her ne olursa olsun, geriye dönüp bakt???nda çok e?lenceli bir an? oldu?u kesin!

10. Yal?nayak yürümek
Hindistan dünyan?n en yal?nayak memleketi. Herkes, her yerde yal?nayak. Zaten turistlerin Hindistan'da ne kadar kald?klar?n? ayaklar?na bakarak anlayabiliyorsun bence. Simsiyah ise 2 ay ve üzeri, hafif karalt?lar 1 ay civar?, pespembe ayaklar yeni gelmi?! Yal?nayak olunmad???nda ise parmak aras? terlik. Ba?ka hiçbir ayakkab?ya gerek yok (mu?). Bunun d???nda tap?nakt?, sarayd?, kutsal yerdi, bu tip yerlere girerken ayakkab?lar?n?z? kap?da ç?kar?yorsunuz. Dolay?s?yla kasmaya gerek yok, yal?nayak dola?acaks?n?z Hindistan'da bir ?ekilde. Aman yerler pis, bok var, tükürük var demeyin, bu i? olacak! Haa, bir kere al??t?ktan sonra çok da fena bir ?ey de?il asl?nda. Bazen ama yerler a??r? s?cak olabiliyor tabii, ne de olsa tropik memleket.

09. Pazarl?k
Hindistan'da hayat?n?z?n pazarl???n? yapmaya haz?rl?kl? olun. Hiçbir ?ey ama hiçbir ?ey söylenen fiyat olmayacak. Bir de memleket süper ucuz oldu?undan, söylenen en ?i?irme fiyat bile ucuz gelecek, bu nedenle kaz?klanm?yorum sanarken bile kaz?klanmak çok olas?. Takside, otelde, al??veri?te, her yerde pazarl?k ?art. Biraz yorucu bir aktiviteye dönü?ebiliyor bu, zira bir kere pazarl??a ba?lad?n?z m?, sat?c?lar?n elinden kurtulmak zor. Hatta geç pazarl???, es kaza bir tezgahta bir ?eye bakacak olsan?z bile zor… Genelde sat?c?lardan kurtulmak zor diyeyim ben size. Hatta bu san?r?m Hindistan maceramda en ho?uma gitmeyen nokta oldu. 2 ay?n sonunda, yan?ma biri yakla?acak olsa kendilerini “istemiyorum!” diye kar??layacak paranoya seviyesine eri?tim.

Neyse, dedi?im gibi pazarl?k ?art. Pazarl?kta herkesin kendi stili var, ben farkl? taktikler denedim ama en ba?ar?l?s?, istedi?im fiyat? vermediklerinde, “iyi o zaman” diyip çekip gitmek oldu. Çekip gitme noktas?nda, an?nda fiyat dü?üyor. O nedenle bu takti?i tavsiye ediciiim ben ?ahsen.

Ha bir de, fiyatlar çok ucuz dedim ya, insan?n fiyat alg?s? ?a??yor o yüzden. Kendimi 50 rupi için yar?m saat pazarl?k yaparken buldu?um bir gün, ulan dedim, 50 rupi dedi?in 1 dolar, nap?yosun ama i?te, oradayken, öyle oluyor. ?nsan?n dengesi ?a??yor, bi haller oluyor. 2 ay Hindistan'dan sonra, Türkiye'de her ?ey fahi? pahal? geliyor mesela bana ?imdi…

08. Al??veri?
Pazarl?k dedik, elbette ki al??veri? yap?lacak! Hele ki fiyatlar bu kadar ucuz, al?nacak ?ey bu kadar çok iken… Pa?minas?ndan incik boncu?una, k?zlar için, bir de hippi erkekler için bir cennet Hindistan. Alacak ?v?r z?v?r çok. ??çilik çok iyi de?il yaln?z. Pe? pe?e 3 parmak aras? terlik al?p, 2 hafta içinde üçünü de atmak zorunda kald?m mesela. Bir de oradan ald???m pa?minalar?n birebir ayn?s?n? burda Kapal? Çar??'da gördüm, yani ta??d???ma de?di mi emin de?ilim. Yine de oraya gidip, onca renk, kuma?, desen içinde insan?n kendini kaybetmemesi çok zor. Bir de Türkiye'de bulamayca??n?z ?eyler (az da olsa) mutlaka ki var. Büyük ?ehirler d???nda ise, marka bulmak zor yani fiyatlar ucuz, gideyim Hindistan mango'dan al??veri? yapay?m derseniz, biraz zorlan?rs?n?z. Giden tüm turistlerin hafif hippimsi k?yafetlerle dönmeleri bo?una de?il.

Hindistan'a gidip bilezik (bangles) almayan? döverler yaln?z, onu da diyeyim!

07. Chai
Memleket çay memleketi. Darjeeling'i ye?il çay? bilmemnesi zaten me?hur. Neredeyse bizim kadar çay hastas? bir memleket daha diyebilirim. Sürekli çay var her yerde. Ama en güzeli, masala chai dedikleri, süt ve baharatlarla yap?lan çaylar?. Tren istasyonlar?nda, sokak sat?c?lar?nda, restoranlarda her yerde, herkes chai içiyor. Ciddi bir al??kanl?k yapt? halihaz?rda zaten çay hastas? olan bende. Ha bir noktada can?m, tav?an kan? demli bir çay istemedi de?il, inkar etmeyeyim ama ?imdi tav?an kan? çay?ma döndüm ya, o masala chai gözümde tütecek, ondan da eminim. Chai bir deneyim, her yer farkl? haz?rl?yor, birininki di?erininkini tutmuyor ama özellikle istasyonlardakiler ve sokakta sat?lanlar ayr? bir ?ahane! Hiçbir restoranda onlar gibisini içmedim.

06. Yemek
Anlayamad???m noktalardan biri Hindistan'a gidip, yiyecek bir ?ey bulamadan dönenler san?r?m zira Hint yemekleri tek kelimeyle muazzam. Güneyinden kuzeyine, bat?s?ndan do?usuna her kö?ede farkl? bir mutfak, çok zengin menüler… Kahvalt? k?sm? küçük yerlerde biraz can s?k?c? olabilir zira bizim gibi reçel bal de?il, baya a??r, baharatl? ?eyler içeriyor tipik Hint kahvalt?lar?. Kahvalt?da o kadar a??r yemek de al???k olmayanlar için biraz zorlay?c? olabilir tabii ama onun d???nda dedi?im gibi, ?ahane leziz bir mutfak. Az biraz ufuklar?m?z açmak bize bir ?ey kaybettirmeyece?i gibi, çok lezzetli ?eyler kazand?rabilir.

Baz? yerler, çok kat? vejetaryan. Oralarda bile lezzetli seçenekler var. Özellikle de süper ?ahane Naan, paratha, roti, chapatti gibi ekmekler ile kombinlendi?inde. Ama et (genelde tavuk) olunca daha güzel tabii hayat. Bir Butterchickhen olsun, ac? ek?i soslu köpekbal??? olsun, vindaloo olsun… Bunlar ?ahane ?eyler. Ben ?iddetle tavsiye ederim, Hindistan'da Hint yemekleri yiyiniz. ?lla fkirimi soracaksan?z, kuzey Hint mutfa?? güney Hint mutfa??n? bin kere döver yaln?z, onu da belirteyim.

Ha hijyen sorun olabilir biraz, ona dikkat etmekte fayda var. Tavsiye edilen, kalabal?k yerlerde yiyiniz. Sokak yiyeceklerinde duble dikkat ediniz. Az biraz dikkat ile, hasars?z atlatmak mümkün. Bak?n?z ben 2 ay boyunca sokak sat?c?lar?ndan restoranlara, her yerde, her ?eyi yedi?im halde en ufak bir mide problemi ya?amadan döndüm. Oraya gidilince illa bakteri kap?l?r, dizanteri olunur diye bir ?ey yok yani.

Sular?m?z? mutlaka ama mutlaka ?i?eli içelim yaln?z.

05. Elle yemek
Yemek ?ahane dedik zaten, yemekle ilgili bir di?er olay?m?z ise elle yemek. Her ne kadar büyük ?ehirlerde ve turistik yörelerde çatal b?çak bulman?z gayet olas? olsa da, turistik olmayan yerlerde veya birinin evinde kald???n?zda adet, elle yemek. ?lk ba?ta yareppim nas?l olacak bu i? diyerek ba?l?yorsunuz, bir yerlerden bir çatal dü?er belki diye umuyorsunuz. Ama tabii ay?p olmas?n, bir snob gibi görünmeyeyim diye kendiniz de isteyemiyorsunuz. Mecburen kibar kibar elinizle yemeye çal???yorsunuz. Sonras?nda, tekni?i kap?nca, hiç umrunuzda olmuyor.

Adet sa? elle, sol el bizdeki gibi cenabet el. Sa? elimizi bir ka??k gibi kullanarak, soslu ?eyleri pilava veya ekmek seçeneklerinden birine bulayarak yiyeceksiniz. Öyle parmak ucuyla de?il, baya haldur huldur elinizle dalacaks?n?z hatta. Yemek öncesinde el y?kamak adet tabii haliyle, sonras?nda da öyle. Ha biraz ay?ca gelse de ba?ta, al???nca, sanki yemekler elle daha bir lezzetli oluyor gibi. Yani yemeklere böyle bir ilkelce, tüm kurallar? unutarak özgürce dalabilmenin tad? nefis. K?r?n o zincirleri, k?r?n k?r?n, dal?n ?imdi yeme?e elinizle… Afiyet olsun.

04. Sosyalle?mek
Hindistan'a gidip de sosyalle?memek kolay de?il… Bir kere sat?c?lar zaten sürekli bir ?ey satmak istediklerinden, önce muhabbet koyarak giriyorlar i?e. Nerdensin, napars?n, ne zaman geldin, nerelere gittin… Ha bu fiks, ve bir süre sonra s?kan bir sosyalle?me çe?idi zira bir dakika bo? kalam?yor insan. Ama onun d???nda, yollarda insanlarla, ba?ka turistlerle tan??mak, yerli halkla sohbet muhabbet etmek, size bir chai ?smarlamalar?na izin vermek insan? zenginle?tiriyor tabii, Hindistan deneyimini de derinle?tiriyor.

Yolda tan???p beraber otel arad???m?z, 6 ayd?r Hindistan'da olan Alman çocuk, sabah?n 5 buçu?unda orobüs garlar?nda in cin top oynarken kayna?t???m?z 4 ki?ilik k?z grubu, Hint futbol tak?mlar?n? bize ö?retmeye ant içmi? Hintli pa?mina sat?c?s?, bana kartpostal satmaya çal???p, hatta bunu ba?ard?ktan sonra bizim tur rehberimize dönü?en ve saatlerce bizimle tak?lan küçük velet, dü?ünlerde tan??t???m?z, bize Bollywood figürlerini ö?reten k?zlar, threesome'dan girip canyoningden ç?kan tur rehberi, iki sat?r ingilizcesiyle tüm tatil boyunca bizi her gördü?ü yerde sar?larak kar??layan arkada??m?z garson çocuk, tanr? nedir diye soran Tibetli komi, aileleri ?ran'dan Hindistan'a göç etmi?, ?ahane yemekler yapt?klar? restoranlar?nda bize Zorastrianism'i anlatan tatl? ya?l? “Parsi” çift ve daha bir sürü karakter… Hindistan'a giden herkesin dünyas?na giren, her biri bir di?erinden farkl?, her biri bir di?erinden renkli karakterler… Hindistan deneyimi onlars?z eksik kal?r.

03. Backpacking
Hindistan, gideyim, ?urada kalay?m diye gidilecek bir yer de?il. Hindistan gezilecek bir yer. Uzun uzuuun gezilecek bir yer. 6 ay kalsan?z, yetmez, o kadar çok ?ey var. Eh fiyatlar da ekonomik olunca, giden 1 aydan a?a?? pek kalm?yor zaten. Lüks turizme çok müsait de?il, elbet var lüks ?eyler ama tad? ç?km?yor lüksle. Hindistan s?rt çantan? al?p, trenlerle, otobüslerle, oradan oraya gitmen gereken bir yer. Ancak öyle maksimumunu ya??yorsun. Maceras?yla bir paket yani Hindistan. Biraz sefalet, biraz yorgunluk çekmedikçe olacak i? de?il bence. O yüzden i?te, tüm turistler s?rt çantal?… Bir ?ehirde gördü?ünüz birilerini, 2 hafta sonra ba?ka bir yerde görmeniz de çok olas?.

Bir tavsiye, çantay? çok doldurmay?n, fazla ?eye ihtiyac?n?z olmayacak zaten, ben ettim, siz etmeyin.

02. Ö?renmek
Bin tane din, bin tane dil, bin tane kültür var. Hayat?n?zda belki ba?ka bir yerde göremeyece?iniz ?eyler var. Had safhada fakirlik, had safhada zenginlik yan yana… Eh hal böyle olunca da insanda sürekli bir merak… Sürekli bir ö?renme ihtiyac?… Hinduism nedir, bu mavi Krishna tanr?s? ne yapar, fil tanr? Ganesh necidir, inek niye kutsal, her yerde resmini gördü?üm o ya?l? amca kim, bu türbanl? Sikh'ler necidir, o saç? sakal? birbirine kar??m?? Sadu'lar ne ayak, Zorastrianlar da neyin nesi, buradaki Müslümanlar nas?l ya?ar, orada ne dil konu?ulur, burada ne dil konu?ulur diye diye insan her gün yeni bir ?ey ö?reniyor, görüyor bu memlekette… Zaten ö?renmeye aç?k gitmek laz?m Hindistan'a ya da herhangi bir memlekete bana sorarsan?z, gidip de kendi ya?am ?eklinizle ya?ay?p, sürekli kendi ko?ullar?n?z? arayacaksan?z, gözlerinizi o memleketin gerçeklerine, ya?am ko?ullar?na, kültürüne kapayacaksan?z gitmeyin, görmeyin, gerek yok ki. Özellikle Hindistan, bu anlamda maksimum eforu sarfetmek gereken bir yer. Al??mas? kolay bir yer kesinlikle de?il. O yüzden anlama, ö?renme çabas?n? maksimumda tutmak gerek, yoksa hayat zor.

01. Kendini b?rakmak
Ö?renmek dedik, aç?k olmak dedik… Bunlar? yapabilmek için asl?nda yap?lmas? gereken en önemli ?ey, kendini b?rakabilmek. Kas?lmamak. Yoksa hindistan kolayl?kla kabusa dönü?ebilir. Buras? neden pis, tren niye gecikti, bu adam niye beni kaz?klad?, yemek neden elle yenecek, bu korna sesleri ne, sokakta niye domuz var demeyeceksiniz. Olan biteni kabul edip, ?a??racaks?n?z ama bunlar? dert etmeyeceksiniz. Trene binecekseniz, 4 saat gecikme olabilece?ini kabul edeceksiniz. Sokakta fare görünce kafan?za takmayacaks?n?z. Boka bas?nca gidip aya??n?z? sileceksiniz ama hayat? kendinize zehir etmeyeceksiniz. Odada böcek ç?k?nca otele çemkirmeyi de?il, böce?i silkeleyip uyumay? deneyeceksiniz. Ba?ka türlü Hindistan'?n tad?n? ç?karman?z mümkün de?il, daha önce dedim, yine diyorum, kolay bir yer de?il, herkese göre de de?il ama kendinizi b?rakmay? ba?arabilirseniz, daha önce hiç görmedi?iniz gibi bir yerde oldu?unuzu anlay?p, kendinize unutulmaz güzellikte an?lar yaratabilirsiniz Hindistan'dan. Kabus de?il de gördü?ünüz o anlams?z, rengarenk, bölük pörçük ama güzel, uyand???n?zda size kendinizi iyi hissettiren o rüyalardan olabilir o zaman bu memleket. Ama i?te, kasmayacaks?n?z, kas?lmayacaks?n?z, kendinizi Hindistan'a b?rakacaks?n?z, o sizi götürecek, siz onu de?il, o sizi yönetecek… Ancak öyle.

Bu liste tipik bir Hindistan'da ne yap?l?r, nereler gezilir listesi de?il… Onu da yapar?m daha sonra ama ben daha çok deneyimi anlatmaya çal??t?m bu yaz?yla… Yaln?z bi tane bi ?ey var ki deneyimin önemli bir parças?, onu buraya yaz(a)m?yorum, art?k siz nas?lsa ke?federsiniz giderseniz… 😉

zp8497586rq


29 Responses to “En olmazsa olmaz 20 Hindistan deneyimi…”

 1. GÜZELM??

 2. Çooohook güzel yaz? olmu?-ki zaten yol yaz?lar?n? çok severim- amaaaa 1 madde atlanm??! Psy ve goa trance partileri. trancer olmayan birinin bile denemesi gerekli bence:)

 3. çok güzel mi? gerçekten gidip görmek laz?m:)bide gürkan bu partiler hindistan?n neresinde oluyo orayada gidelim gitmi?ken :)

 4. Yaz? muhte?em! Benim (mesafeli, snob, konformist) bile gidesim geldi :) Tabii bi meslekta??n da geçen hafta 1 ayl?k Hindistan tatilinden dönmesinin de etkisi var :)

 5. Ocak ayinda 15 gunluk bir Hindistan gezisine cikacak biri olarak , yazinizi gorup okuma sansi elde ettigim icin gercekten coook mutluyum.
  Hala bu 15 gunluk az bir zamanda tam olarak hindistanda nerelere gitmeliyim ne yapmaliyim fikrini kafamda oturtamiyorum
  yapilacak o kadar cok sey varken ve zamanim ,Hindistan icin,bu kadar azken
  Ama umarim ,ben de oralara gidip, ilginc ve guzel anilarla donerim
  sevgiler…

 6. Merhaba,
  Ben 15 gün için fazla da??lmadan kompakt bir tur öneririm ve Rajahstan bölgesini tavsiye ederim. Mumbai’ye uçup, oradan Udaipur, Pushkar, Jaipur, Jodhpur yap?labilir gibi… Çok h?zl? olursan?z araya bir Delhi-Agra bile s?k??t?rabilirsiniz hatta belki.

 7. merhaba yaz?n?n?z? okudum ve çok be?endim hindistana gitmi? kadar oldum siz e bir sorum olucak turla m? gittiniz hangi turla gittiniz cvp veririseniz mutlu olurum

 8. yok ben turla gitmedim, hiç bilemiyorum o yüzden turlar?. benim orada arkada?lar?m vard?, onlarla kald?m ve 2 ay civar? oradayd?m, kafam?za göre gezdik…

 9. ya ben Hindistana gitmeyi o kadar çok istiyorum ki ama oraya gitmek için bir sürü i?ne olmak gerekiyormu? bu do?ru mu ? yani ortalama kaç tane :)

 10. Ellerine saglik çok iyi bilgiler paylasmissiniz.Ônümdeki programim Hindistan oldugundan epeyi bilgi aldim tesekkürler.Sadece aklima takilan bir sey var.Programim 1hafta gibi olacak.Delhi mi Mumbai mi tercih edilmeli veya baska bir yer mi,veya bu sürede birkaç yer sikistirilabilir mi?Ancak bildigim kadariyla Delhi Mumbai arasi epeyi bir mesafe bilgi verirseniz sevinirim.Aceleye gerek yok daha önümde 5-6 aylik bir süre var.))))

 11. Ece, hepatit B olmakta fayda var. Bir de önerilen sar? humma a??s?, s?tma ilac? gibi ?eyler var. Tetanoz da iyi olur. Ha, ben hiçbirini olmad?m, bir ?ey de olmad?, o ayr? konu ama e?er bu konuda içiniz rahat olmayacaksa, oluverin a??lar? bence.

 12. Can Kürkçüo?lu, 1 hafta gibi bi vaktiniz varsa, en çok görmek istedi?iniz yerleri görmenizde fayda var. Hindistan çok büyük memleket ve görülecek çok ?ey var.

  Delhi mi Mumbai mi aras?nda, bence Mumbai ama Delhi’nin etraf?nda 1 hafta içinde görebilece?iniz daha çok ?ey olabilir. Taj Mahal gibi.

  Ben olsam Delhi’ye 1-2gün ay?r?p, sonra Agra ve Taj Mahal yapar?m. Bir de yak?nlardaki Fatekphur Sikri ?ehri var, oldukça ilginç.

  Delhi yak?nlar? böyle. Rajahstan bölgesi çok enteresan ama 1 hafta yetmeyecektir. Yine de ilginizi çekerse Jaipur yak?n say?l?r Delhi’ye Hindistan ölçülerinde. Ben oraya gitmedim ama güzel diye duydum.

  Yani Delhi’yi seçerseniz böyle yapabilirsiniz. Mumbai’de ise Udaipur 8-9 saat mesafede, 3-4 gün Mumbai yap?p, oraya tren veya otobüsle gidebilirsiniz, çok güzel bi ?ehir.

  Ya da Delhi-Mumbai aras? ucuz bir uçu? ayarlay?p, iki büyük ?ehri ve yak?n çevresini görebilirsiniz.

  Bunlardan ve mesafelerden ba??ms?z, benim Hindistan’da görmenizi önerece?im yerler: Hampi, Udaipur, Pushkar, Jaisalmer, Varanasi

  Programan?za ve güzergah?n?za bak?p, bunlardan birkaç?n? s?k??t?rmay? deneyebilirsiniz belki :)

  ?yi e?lenceler!

 13. Yaz?n?z? çok be?endim :)
  16 ya??nday?m ve Hindistan’a gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Gerek kültürü, gerek dili her ?eyini biliyorum Hindistan’?n. Bu tür bloglar? okudukça daha da art?yor hevesim. Te?ekkürler deneyimlerinizi bizimle payla?t???n?z için. :)

 14. A?ustosda 1 ay için hindistana i? için gidece?imden hindistanla ilgili tarama yaparken raslad?m yaz?n?za. Çok güzel yazm??s?n?z. Hindistan a gidece?im için ?imdi daha heyecanl?y?m. Siz hang? ayda gittiniz? A?ustos çok mu s?cak olur?

 15. ben ?ubat-mart aylar?nda oradayd?m. a?ustos çok s?cak olmaz san?r?m, genel olarak s?cakl?k y?l içinde ayn? gibi özellikle güneyde. ha ama kuzeyde durum farkl? tabii de a?ustos muson zaman? olabilir diye biliyorum. yani ya?murlara yakalanabilirsiniz… bi gitmeden hava durumun kontrol edip, bavulunuzu yapman?z? öneririm :)

 16. 3gunlugune is için gittim,her yer her ?ey pislik icinde,sokaklar caddeler öbek öbek çöp y???n?.trafik tam bir ke?meke?,1.2 trafik ????? gördüm,do?ru düzgün trafik ????? yok.korna sesinden bas?m ?i?ti,böyle bir ?ey olamaz.istanbulu begenmeyenler,bende sizdendim,Hindistan’? görünce istanbula kurban olay?m dedim.
  Koca Deniz’i bile kirletmi?ler,

 17. ekim kas?m aral?k ocak aylar?nda hava ?artlatlar? nas?l bilgi verirseniz seninirim,

 18. çok güzel anlatm??s?n?z benim de en çok gitmek istedi?im yerlerden.. fakat ?unu merak ediyorum sokaktaki insanlarla sat?c?larla falan nas?l anla??l?yor yani sadece ingilizce yeterli oluyor mu acaba

 19. Yaz?n?z? çok be?endim. ?n?allah bir gün bizlere de nasip olur gitmek. Gitmi?ken SRK ve Abhishek’i de görmeden gitmek olmaz yaaa :(

 20. selam deniz. acaba uçakla mi gittin trnle mi ? trenleyse e?er süresi hakknda bi?eyler söylyebilir msn. internette hiçbi?ey yazm?o.

 21. Cok begendim yazinizi. Harika bir yer oldugu kadar, harika aktarmissiniz bence. Gecen ay Mauritius’da bulundum ben de, orada da hint asilli insanlar cogunlukta. ?lgi duymaya ve merak etmeye, arastirmaya basladim. Belki bundan sonraki seyahat rotam Hindistan olabilir. Sakincasi olmayacaksa burada belirtmediginiz deneyiminizden bahsederseniz cok sevinirim.(e-mailime olabilir)

 22. ne harika ülkesi be .. gitmi?siniz burjuva burjuva artistli?ine sadece üç be? yer görüp güzel ülke .. 20 dakikada bir tecavüz var o ülkeden .. inek kafal? inek tap?c?lar?n?n akl? vah?etten ve tecavüzden ba?ka bi?eye basm?yor . basanlar da orda kalm?yor zaten . kokusuna kadar çürümü? bir ülkeyi öve öve bitirememi?siniz . aç bak son davan?n ?ekline .. beter olsunlar. türkiye de o yolda gerçi yapacak bi?ey yok . bitmeli art?k bu dünya ya .. harbi harbi .

 23. slm .anlat?lanlar?n gerçek olmas? foto lar?n an? yans?tmas? güzel .bende hindistan? görmek istiyorum .her yerinde gezmek istiyorum ancak bi ?ey var birini görmek için gitmek istiyorum.belkide imkans?zd?r. :( ancak bunun olmas? için çal??acam ..para biriktirmem laz?m.. tabi bide kendime rehber bulmam laz?m oda ayr? bir konu ..ben asl?nda..aamir khan onun için gitmek istiyorum.. onunla tan??mak istiyorum onun hayran?y?m.. gajini..fana ..flimlerine bittim yaa.. belki de bu tek hayalim olacak bundan sonra.. ama bi gün gitemk ve o hayatta iken onu görmek knu?mak istiyorum..delice gelebilir size ama .. sizce bu mümkün mü……..*?

 24. merhabalar. bu yaz?n?z? görmeden önce hindistan hakk?nda ön ve y?k?lamayacak fikirlerim vard? su an gitti desem yeridir. orada çal??maya gidece?im stajyer olarak bu nasl olur sizce, ben bilemedim.

  bu arada yurtd?s?nda hem gezmek hem de cal?smak ?steyenler için aiesec i öneriyorum. bu kadar ucuza hiç bir yurtd?s? deney?m? yasanamaz derim

  aiesec ile ilgili sorusu olan olursa ?ayet.
  cansn_k@yahoo.com.tr den bana ulasab?l?rler. herkese ?y? gunler.

 25. bir hindistan hayran? olarak , diyorum ki ne kadar çok k?z hindistana gitmek istiyormu?. ben burada en s?k? dostlar?m?n akl?n? çelip gidemezken, onlarca k?z hindistan diye ölmü? 😀 harika bire yaz?, oras? su götrümez, ama denemek için gitmek gerek. buradan tüm hindistan a???? k?zlara göz k?rp?l?r 😉 😀

 26. valla neresini begendin anlamadim .. bende 1 aylik gittim 1 hafta sonra geri kactim ..Pislik ten baska bisey yoktu … Macera istiyorsan gel Rusya ya ama moskow Pitir diil ..en ucra koselere git trenle ufak sehirlere git ..!! su an ordan yaziyorum zaten

 27. sefalet ve rezillik

 28. Sular?m?z? mutlaka ama mutlaka ?i?eli içelim yaln?z. :))) en çok buna güldüm orda resmin alt?nda masum masum yaz?yordu 😀

 29. Hindistan’? gerçekten çok merak ediyorum san?r?m okulum bitince gidece?im ilk yer oras? olacak o insanlar?n mutlulu?u danslar? beni oturdu?um yerden güldürüp mutlu ediyor. Birçok insan oran?n çok fakir kötü oldu?unu söylüyor ama ben bu yaz?y? okuduktan sonra kesinlikle gitmekten vazgeçmicem :)

Sorry, comments for this entry are closed at this time.