En “mutluyum” denilebilecek 9 an…

{ Posted on May 18 2010 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Ya?mur Erengül

get your ex back

Bu aralar mutluluk olay?na takt?m ben. Nedir mutluluk, ne zaman mutlu hissedersin kendini diye bi sorgulad?m kendimi. Bu yaz?y? da Çe?me”de en yak?n arkada?lar?mdan biriyle güne? alt?nda buz gibi bira içerken, daha mutlu bir an olamaz diye dü?ündü?ümüzde yaz?yorum. Var asl?nda. ?nsan?n küçük de olsa mutlu olabilece?i (maddi mutluluklardan bahsetmiyorum bu arada) çok an var hayatta. ??te size bunlardan 9 tanesini s?ral?yorum. Bunlar?n aras?nda anne, baba, karde? gibi sizi her ko?ulda mutlu eden ?eyler olmayacak, tamamen ki?isel mutluluklar bunlar. Umar?m okuyan herkes bunlar?n hepsini ya?am??t?r, ya?amam??sa da en k?sa zamanda gerçekle?tirir :)

9- ?lk do?du?un an…
Mutlu olursun tebiii, bi halttan haberin yok :). Heylereloyloy aman?nda aman?n çok e?lenceli olacak diye bi ç?k?yosun annenin s?cac?k karn?ndan. Sonras? tamamen sana kalm??, nas?l yönlendirirsen öyle olacak hayat?n…

baby_smile new born

8- Kendi karar?n? ilk ald???n an…
Güdümde ya?amak zaten imkans?za yak?n bir olgu benim için ama, kimseye dan??madan verdi?im ilk karar (do?ru veya yanl??) çok büyük bir mutluluktu benim için. Belli bir ya?a kadar seçimlerin hep ailenin, e?itmenlerinin, çevrenin elinde. ?stemesen de etkiliyorlar seni, do?ru bildiklerine yönlendiriyorlar. Ama o kimseye dan??madan ald???n ilk karar, senin sen oldu?unu anlaman demek art?k. Çok büyük mutluluk bence.

karar

7- Kendinle gerçekten ilk gurur duydu?un an…
Yine kendi karar?n? vermekle paralel bir mutluluk bu. Verdi?in karar?n do?ru oldu?unu anlar, ba?ard???na inan?rsan inan?lmaz bir gururdur bu. Bu i?le ilgili de olabilir, özel hayatla ilgili de. Ama önce kendinin gurur duyman laz?m yapt?klar?nla. E?er ba?kalar?n?n gurur duymas?ysa senin için önemli olan; yapt?klar?n?n arkas?nda durur, o hissettiklerini herkese yans?t?rsan, senin bu ruh haline ba?kalar? da kat?lacakt?r zaten ister istemez.

gurur

6- Sevdi?in adam? ilk öptü?ün an…
Bence çok özeldir öpü?mek. Duygular?n? kar??ndakine yans?tman?n en saf halidir. ?lk a?k?n?z? hat?rlay?n, onun sizi veya sizin onu ilk öptü?ü günü. Bu illaki ilk öpü?meniz olmak durumunda de?il ama gerçekten sevdi?iniz insan? ilk öptü?ünüz, ona duygular?n?z? en masum haliyle anlatt???n?z ilk an? hat?rlamak bile ayr? bir heyecand?r insan hayat?nda. ?anki ?im?ekler çakar, en sevdi?iniz ?ark? bang?r bang?r çalar kafan?zda. Güzeldir o his çok güzel :)

first kiss

5- Dostlar?n?n her halinle seni sevdi?ini anlad???n an…
Belli bir ya?tan sonra herkesle arkada? olam?yorsun, seçiyorsun çevrendekileri. Gerçekten konu?abilece?in, seni anlayabilecek, senin de anlamaya u?ra?mayaca??n zaten kimyan gere?i anlad???n insanlar oluyor bunlar. O seçilen arkada?larda en yak?n dostlar?n oluyor sonunda. Sadece e?lenmenin yetmedi?i, kar??l?kl? fikir al??veri?inde bulundu?un, gülebildi?in, yerinde a?layabildi?in sonra bunu sana kullanmayan dostlardan bahsediyorum. Peki sen hiç hata yapmaz m?s?n, agresifle?mez, k?rmaz m?s?n kar??ndakileri. Mutant de?ilsen mümkün de?il… dostlar?n?n senin bu gereksiz halini görüp, sana k?r?lmak yerine anlamaya çal??t???n? gördü?ün an inan?lmaz bir mutluluk oluyor bence… benim var öyle dostlar?m, dar?s? olmayanlar?n ba??na :))

best friends

4- Sevi?ti?ini hisseti?in an…
Sevi?mek illa ki penetrasyon durumu de?ildir sadece. ?nsan gözüyle, nefesiyle, gülü?üyle de sevi?ir. Bir bütün olmakt?r sevi?mek, gözüne bakarak, onu hissederek sevi?mek ba?ka bir?ey…
Kimse bana bunu herkesle yapabildi?ini iddia etmesin. O ten ve ruh uyumunu çok nadir insanla yakalayabilirsin. Bunu buldu?unda sadece o an? ya?amaya b?rakmak laz?m kendini, i?in içine hesap kitap girdi?i anda kaçar gider o nadide an…

make love

3- Gerçekten a??k oldu?unu hisetti?in an…
Gerçekten a??k oldum mu, olmad?m m? pek emin de?ilim asl?nda ama e?er a?k hakk?nda dü?ündüklerim do?ruysa oldu?umu sanm?yorum. Bence a??k olmak kar??l?k beklemeden hissetmek demek, karn?n?n onu gördü?ün anda burulmas? (burulmak do?ru deyim bence, gerçekten bezin suyunu s?kmak için burars?n ya bütün su akar üstünden), kan?n?n çekilmesi, eline yaln??l?kla de?di?inde eli, yanmas? demek bütün vücudunun. Onu dü?ünürken o kadar heyecanlamal?s?n ki, o heyecan korkutmal? seni. ?çindeki o garip senin, ona zarar verece?inden korkmak, gözünden sak?nmak demek. A?ktan korkmam?n sebebi belki a?ka atfetti?im bu de?erler ama art?k korkmuyorum san?rsam; kimse a?ktan ölmemi? malum :). Ben eminim bir gün gerçekten a??k olaca??ma, belki kendimi bu kadar korudu?um, çok uzun zaman kaçt???m için, ilk buldu?um gün tarifsiz bir mutluluk olacak bence. ?ster kar??l??? olsun, ister olmas?n…

love

2- A??k oldu?un adam?n sana a??k oldu?unu anlad???n an…
Üçüncü maddede kar??l?k beklemeden dedim a?k için ama, ya o da sana a??ksa. Ya gözüne bakt???nda sadece kendini, sana duydu?u o tutkuyu görüyorsan adamda. Onun eli de sana de?di?inde onun da içinin titredi?ini hissedersen. Ya sana sar?l?rsa sadece benimsin der gibi. Nas?l bir mutluluk dü?ünsene…

couple in love

1- Bebe?ini kuca??na ilk ald???n an…
Bebe?im yok, olacak m? onu da bilmiyorum, ama en yak?n arkada??m?n bebeklerini bile kuca??ma ald???mda s?n?rs?z diye dü?ündü?üm bir mutluluk ya?ad?m ben. Bu bence olabilecek en bencilce ama en büyük mutluluk. Tamamen sana ait, s?n?rs?zca, fütursuzca sevebilece?in bir canl?ya hayat vermek. Onu 9 ay (belki daha az, belki daha fazla -benim karde?im 10,5 ayl?k do?du da :)- olabilir bu zaman dilimi) karn?nda ta??y?p, sonunda ona ho?geldin birici?im demek. ?nan?lmaz bir duygu olsa gerenk, dar?s? ba??m?za ne diim…

single-parents

zp8497586rq


2 Responses to “En “mutluyum” denilebilecek 9 an…”

  1. okurken bile mutlu oldu yaaaa

  2. Yami o 1. ??k var ya fazla heveslenme, lütfen. bo?ver zaten var yeterince. sen hamile kal?rsan ard?ndan bizim manyakta hemen hamile kal?r.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.