En kötü 10 Eurovision ?ark?m?z…

{ Posted on May 26 2012 by deniztan }
Tags :
Categories : Müzik

Uzun zamand?r gündemi yakalayan, ?öyle hareketli bir maddeleme yapm?yorduk. Haz?r eurovision yar? finalleri ard?m?zda kalm??, finaller ise yar?n iken, rüzgardan faydalanay?m ve gelmi? gelmi? -bence- en kötü ?ark?lar?m?z? bir maddeleyeyim dedim. Ü?enmezsem akabinde en iyi 10 da gelecek. Buyrun bakal?m…

10. Shake it up ?ekerim – Kenan Do?ulu
?imdi bir ço?unuz itiraz edecek buna biliyorum. Ancak ben bu ?ark?dan ciddi ?ekilde ho?lanm?yorum ve 10. s?raya ne alaca??ma da karar veremedim. Kenan Do?ulu da pek sevmem zaten ama yine de o s?ralar Cakk?d? filan vard?, onlar bundan iyiydi yani. Bu ?ark? baya saçma bence. O nedenle, ki?isel be?eni ?eyinden ötürü bu burada. ?imdi objektif olarak bakarsak da performans pek kötü, ?ark? tamam, örovizyona uygun olabilir ama kötü yahu bildi?in, hak edilmi? bir dördüncülük de?il ya da o dönemki ?ark?lar pek kötüydü, bilemiyorum. Bir de “shake it up ?ekerim” ne? Gerçekten o neee? Yabraaak allasen ?ekerim.

Yer: Helsinki
Y?l: 2007
Durum: 163 puanla 4.lük

09. Dönmedolap – Modern Folk Üçlüsü & Ay?egül Aldinç
?imdi buraya böyle naif, sevimli, Onno Tunç'lu bir ?eyleri almak istemezdim gerçekten. Vallahi istemezdim. Eski ?ark?lar? listeye al?rken, zaman?n müzikal konjunktürünü filan da göze al?yorum ama ne yapsam, ne kadar kötüler aras?na sokmak istemesem de bu ?ark?n?n, hadi müsamere havas?n? geçsek bile, biraz kulak t?rmalay?c? oldu?u su götürmez bir gerçek… Maalesef. Buyrun bi de siz dinleyin, belki be?enirsiniz.

Yer: Dublin
Y?l: 1981
Durum: 9 puanla 18.lik.

8. Superstar – Sibel Tüzün
Every way that I can ba?ar?s?ndan sonra, 2 sene üst üste s?ç???… Bu da onlardan biri i?te… Yani zaman?nda çok dalga geçildi kendisiyle, özellikle de o “süpirstaaa! hisseeeet beni” tiz ç?k???yla, sahnedeki y?ld?zla ve sibel tüzün'ün saç?yla ba??yla… Bence asl?nda s?radan bir disko ?ark?s? k?vam?nda, k?z?n da sesi kötü de?il ama i?te çok s?radan ve bir özentilik var, yok de?il. Bir de bildi?in 70'ler disko k?vam?nda birden darbukalar filan, aman ne bileyim…

Yer: Atina
Y?l: 2006
Durum: 91 puanla 11.lik

7. Live it Up – Yüksek Sadakat
Ya?niii…. ?imdi ne desem bilmiyorum ki. ?ark? ne kadar kötü karar veremiyorum, pek eurovision ?ark?s? de?il ama Lordi miydi neydi o hard rock hallelujah'c? grup, belki de onlardan ?eyttiler. Oluyor sonuçta öyle ?eyler bazen örövizyonda ama i?te bu sefer olmam??. Bir de sahne ?ovuna ve kafesin içindeki feti? obcesi k?za ve 90'lar rock grubu tandans?na de?insem… Yani seyirciler biraz korkmu? olabilirler bence. Özellikle de o k?z. O k?z ne ya? Neden aya??n? yiyor? Ha bi de ?ark? için Sex Pistols'dan çal?nt? söylentileri ç?km?? idi, bilemeyece?im oras?n? art?k ben.

Yer:
Y?l: 2011
Durum: Yar? finalde elendik.

6. Leylaklar Soldu Kalbinde – Buket Bengisu & Safir
Nihayet gö?sümü gere gere, “çok kötü” diyebilece?im bir tak?m ?ark?lara geldik. Bundan öncesinde biraz defansif bir tavr?m vard?, evet ama bu… Bu nedir arkada?lar? Yani bir turko-flamenko durumu var, sevdi?imiz bi kafa o nedense zaten, sonra eurovision ti?örtlü bi abi, acaip ingilizceli k?s?mlar, danslar, babada babada babada daa'lar, çe?itli detonelikler ve acaip bir sürü ?ey. Bilmiyorum ki. “Allah hiçbir ülkenin ba??na vermesin” demi? yutub'da bir yorumcu, takdir sizin tabii. Ha bir de not dü?elim, bu ?ark?m?zla Almanya'dan puan alamay?nca, pek ?a??rm??, k?llanm???z ve itiraz etmi?iz ve bu nedenle 2003'te Eurovision'a do?rudan kat?lma hakk? elde etmi?iz. Ondan sonra da her ?ey de?i?ti zaten biliyorsunuz, ?eytan?n baca??n? k?rd?k, gelsin birincilikler, gelsin bi havalar…

how to get my ex back

Yer: Estonya
Y?l: 2002
Durum: 29 puanla 16.c?l?k

5. Dön art?k – Tu?ba Önal
Efenim ?imdi burada ?ark?c? k?z?m?z?n, gerek k?yafeti, gerek sahne duru?u, eller havaya'c?l?klar?, danslar? filan olsun, anl?yoruz ki, Trt'nin örovizyona giden otobüsleri kar??m?? ve örovizyona yanl??l?kla sabah ?ekeri program?na gidecek k?z gitmi?. Ba?ka bir aç?klamam yok buna.

Yer: ?srail
Y?l: 1999
Durum: 21 puanla 16.c?l?k

4. ?ark?m Sevgi Üstüne – Seyyal Taner
Çocuklu?umun örovizyon günlerinden bir ?ark?… O zamanlar aday ?ark?lar yar???r ve TV'de oylan?rd?. Örovizyon heyecan?n? lokal bir ?ekilde önceden bi posta ya?ard?k. Bu seçilmi?ti ve ne geyik yapm??t?k ertesi gün, hiç unutmam. Ayr?ca o zamanlar Eurovision'da orkestralar yönetirdi abiler, her ?ey canl? idi filan. Hey gidi hey. Neyse bu ?ark?, çok ç?lg?n bi ?ark?m?zd?r, ciddi ?ekilde kötü oldu?u sonunculukla da tasdik edilmi?tir.

Yer: Brüksel
Y?l: 1987
Durum: Ziro point. Zero puan. Nada. Nill. Niet.

3. Bana Bana – Pan
Yine gençlik günlerimden bir esinti… Esasen, itiraf etmem gerekirse, bu ?ark? seçildi?inde, herkes “üüü rezalet” filan demi?ti de annemle ben be?enmi?tik, ya o kadar kötü de?il, de?i?ik yani, entersan bi saund falan demi?tik. ?imdi bak?yorum da hala enteresan oldu?unu dü?ünüyorum, biraz bi delilik var ama zaman?n?n ötesinde bi ?ark?ym?? yani. Yine de, annem ve benim futuristik müzik zevkimize ra?men, o dönemde herkes çok dalgas?n? geçti?inden ve ald??? sonunculu?un (yok pardon, sonunculuk de?ildi galiba, sondan bi öncecilikti galiba) hatr?na, listeye yüksek bir giri? yapt?. Esas?nda bakt?m da ?imdi, seyirciden iyi de alk?? alm?? haa. Kötü de?ildi bu ?ark? bence, hakk?n? yediniz. Neyse, 2050'ler geldi?inde bu ?ark?n?n de?erini anlars?n?z.

Yer: Lozan
Y?l: 1989
Durum: 5 puanla 21.cilik

2. Rimi Rimi Ley – Gülseren
Sene olmu? kaç, alm???z ta? gibi birincilik, sonras?nda gelmi? ald???m?z en yüksek puanla bi dördüncülük, 80'ler 90'larda milli meselemiz olup da, sonras?nda hiç takmad???m?z Örovizyon gündemimize yine oturmu?, “laaan” demi?iz, yoksa bizden bir ?ey olur mu? Tam havalara girecekmi?iz kiii…. çaaat! Rimi Rimi Ley gelmi?. Abiler ablalar, napt?n?z siz? O nas?l sahne, o nas?l bi ?ey, neler oluyor orda, neden ba??r?yoruz, nap?yoruz biz, kimiz biz, Hintli miyiz, neyiz biz? Of yareppim. San?r?m Ruslana'n?n etnik ezgili, wild dance ?eyinden ilham ald?k da iyi etmedik bence.

Yer: Kiev
Y?l: 2005
Durum: 92 puanla 13.lük

1. Opera – Çetin Alp ve K?sa Dalgalar
Ve listemizin bir numaras?nda, eskilerden bir klasik var… Art?k efsane olmu? bu ?ark?m?z da asl?nda fütüristik bir eserdir diyebiliriz. Operaya duydu?umuz a?k ilen yaz?lm?? olup, Çetin Alp'?n çe?itli opera eserlerini saymas?yla ve sonras?nda gelen “opera” vokalleriyle peki?ir. Komik bi ?ark? aslen, esprili yani. Me?hur Eurovision yorumcusu Terry Wogan'?n ?öyle bir yorumu vard?r: “”And a nicely understated performance from Turkey, there. Ahh the magic of Eurovision. Where else would you get something like this…?” Yani i?te böyle. Daha kötüleri var bence bu listede ama dedik ya, bu art?k bir klasik. O yüzden yar??mada alamad??? birincili?i bu listeylen kendisine vermek istedim.

Yer: Münih
Y?l: 1983
Durum: S?f?r punto.

Evet say?n seyirciler, örovizyon kötüleri listemiz böyle. Bu örorüzgar geçmeden iyileri de yapay?m, evet.

zp8497586rq


2 Responses to “En kötü 10 Eurovision ?ark?m?z…”

  1. Rimi Rimi Ley bir numarada olmal?ym??. :)

  2. bence Live it Up – Yüksek Sadakat olmal?.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.