En korkutucu 10 soru (?STEK)…

{ Posted on Ağu 23 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Geyik, istek maddeler, Ki?isel

Çok sevgili arkada??m Meltem Muzmuz demi? ki: Benim için cevaplar?n? duymaktan korktu?umuz sorular? maddeleyin. Peki dedik takribi bi 5 ay kadar önce ama tembellik i?te, ba?a bela… neyse efenim sonra oturdum bi gün yazmaya, bakt?m ki binlerce soru var cevaplar?n? duymaya korktu?umuz. Hemen friendfeed‘de bi anket yapt?k, oradan da toplad???m?z güzide bilgilerden sonra, ben ki?isel ilk 10’umu seçtim, devam? ve daha detayl? bilgi ise bu linkte.

Question

10. Ölümden sonra hayat var m??
Birebir hayat?m?za dokunmad??? için, daha do?rusu günlük hayat?m?za ili?medi?i için listemize 10. s?radan giri? yapan felsefik sorular kategorisinin en vahim sorusudur. Neden derseniz, bu soruya kesin bir cevap almak ho? bi?ey olmayabilir. Yani cevab? alsan?z bi türlü, almasan?z bir türlü.

Misal siz var san?yorsunuz ama cevap yok diye geliyor, eee o zaman her ?ey bo? muydu yani? Yok san?yorduysan?z ve teyit gelirse de, o skeptik hayata devam edeceksiniz, üstelik bu sefer “hee yokmu? lan i?te” diye giderek daha da skeptikle?erek. Var san?yoduysan?z ve cevap da “var” ise orada çok problem yok ama yok zannedenler baya bi s?ç?yor o durumda da. Bilmesen daha iyi de?il mi, kafana göre tak?lsan, nas?l istiyosan öyle inansan?

Bak?n mesela ?öyle geyik bi test var efenim, Dante’nin hangi cehennemine gidece?ini söylüyor, yapt?k, çok kötü olmasa da 2. seviye de di?er ?ehvet dü?künleriyle, mesela truval? helen ve kleopatra ile tak?lacakm???z, f?rt?nalar savuracakm?? bizi mütemadiyen. iyi gene, yanmaktan iyidir santrifüj efekti bence. Bu testi daha önce yapm??t?m, o zaman level 5 ç?km??t?m, demek ya?land?kça uslanm???m… Neyse yani, demem odur ki, var m? yok mu bilmem ama illa bi cevap ar?yosan?z var olma ihtimalinde istikamet neresi onu ö?renebilirsiniz :)

The Dante’s Inferno Test has banished you to the Second Level of Hell!
Here is how you matched up against all the levels:

Level Score
Purgatory (Repenting Believers) Very Low
Level 1 – Limbo (Virtuous Non-Believers) Low
Level 2 (Lustful) Extreme
Level 3 (Gluttonous) Moderate
Level 4 (Prodigal and Avaricious) Moderate
Level 5 (Wrathful and Gloomy) Moderate
Level 6 – The City of Dis (Heretics) Very High
Level 7 (Violent) Moderate
Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) High
Level 9 – Cocytus (Treacherous) Moderate

Take the Dante’s Divine Comedy Inferno Test

09. Kilo ald?m m??
Genelde kad?nlar?n sordu?u bir soru olan i?bu sorumuz asl?nda tam bir manas?zl?k örne?idir ve “bana yalan söyle” ile e? anlama gelir. Zira bu soru sorulacak a?amaya gelinmi?se, evet, gerçekten kilo alm???zd?r büyük ihtimalle ama öte yandan bu soruya “evet” cevab? almak, direk kavga sebebi olacakt?r ikili ili?kilerde. O zaman neden soruyoruz madem tek cevap “hay?r” cevab?? Bilemiyorum, san?r?m her sordu?umuzda kar?? taraf?n yalandan de?il de gerçekten hay?r dedi?ine inanmay? ba?ar?yoruz, alm?? olsam söylerdi gibi salak bi moda ba?l?yoruz ve her seferinde için için ya “evet” derse diye korkarak soruyoruz bu soruyu. Oysa ki evet filan diyemez adam, yemez! Korkacak bi ?ey yok sevgili bayanlar, buyrun sorun, elinizi korkak al??t?rmay?n, siz de?il adamlar korksun, titresin “neydi bu sorunun cevab?, neydi neydi, do?rusunu mu söylemeli, ne yapmal??” diye…

jlopez

Kad?nlar?n kendilerini kand?rma ve erkekleri korkutma becerilerine hastay?m.

08. Bana hiç yalan söyledin mi?
D?n?n?n?n… Genelde a?k ili?kileri içerisinde ço?unlukla kad?n taraf?ndan tatbik edilen sakat bi soru… Soran için de, sorulan için de. Cevap hay?r ise sorun yok ama bu soruyu sorduysak, herhalde bir ?eyden k?lland?k ki sorduk, durup dururken insan insana “sen bana hiç yalan söyledin mi acaba?” diye bi soru sorma ihtiyac? duymaz genelde. Zaten bu soru o kafay? kurcalayan, korkutucu k?llanmay? muhabbete dökmenin ilk a?amas?d?r asl?nda.

E bu durumda da, bu soruyu sorarken t?rs t?rs t?rss korkuyoruzdur muhtemelen, ve evet cevab? geldi?inde sorulacak di?er sorular? haz?rl?yoruzdur kafam?zda. Sorunun muhatab? ki?i ise, hakikaten yalan söylüyor ise, yusuf yusuf, ne yapaca??n?, itiraf etse mi daha iyi, yoksa inkar forevir policy’sini mi benimsese daha uygun, onu tart?yordur kafas?nda.

1933474_47

Her ?ekilde, tehlikeli ve korkutucu bi sorudur, cevap olarak geçi?tirme takti?ini öneririm e?er sonradan yakalanma ihtimaliniz var ise, ki ba?ta söyledi?imiz varsay?ma uyarsak ve bu soruyu genelde kad?nlar?n sordu?unu kabul edersek, bugün de?ilse de bi gün mutlaka yakalan?rs?n?z sevgili erkekler. Zira bi kad?n yalandan k?lland?ysa, onu yakalayana kadar u?ra??r ve çok büyük ihtimalle yakalar da sonunda. O yüzden kendinizi geli?tirin, takti?inizi iyi belirleyin, sonradan ba??n?z a?r?mas?n.

Benim yalan konusunda ?ahsi tavr?m ?udur mesela: Bi gün itiraf edeceksen, hiç yalan söyleme. Söyleyeceksen de sonsuza kadar söyle. Ehhh, bo?una gitmiyoruz dante’nin cehennemlerine herhalde! :)

07. Ütünün fi?ini çekmi? miydin?
Bir klasik kar??n?zda… Burada ütü yerine çaydanl???n alt?n? kapad?m m?, kap?y? kilitlemi? miydim gibi pek çok bu konseptte soru türetilebilir. Bu sorunun cevab? genelde evet olmakla birlikte, insan?n içine dü?ürdü?ü o kurt, nerede olursak olal?m, geri dönmemize yol açar. Ama tabii ?ehir d???nda filan isek, bu soru bizi baya bi gerer.

285265

Ha ama benim kadar larc bi insansan?z germez, lakin bunun da tehlikeli sonuçlar? olabilir. Hemen örnekleyeyim… ?irkette geç saatlere kadar çal???p, arkada??mla gecenin bi vakti ç?kt???m?zda bu çaydanl?k sorusunu birbirimize sormu? ve birbirinden lakayt iki insan olarak “evet” cevab?n? verip, içlerimizi rahatlatm??, hiç de takmam??t?k kafam?za ama patrona sms atarak, kurtu kendisine postalamay? da ihmal etmemi?tik. Kendisinden cevap gelmeyince de, e tamam o zaman yatal?m bari diyip, gidip evimize yatt?k, z?bard?k. Gelin görün ki, sabah uyand???mda cep telefonumda binlerce cevaps?z arama ve “eyvah!” konseptli sms vard?. Me?ersem adamceez biz sms’i att???m?zda de?il de baya sonra görmü? mesaj? ve çaydanl???n alt?n? kapamad???n? hat?rlay?p, gecenin 4ünde ajansa gitmi?… Benim bunlar? görünce, ilk tepkim ulan ajans yand?ysa, bo?una gitmesem oldu tabii. Neyse arad?k, yanmam?? ama ucuz kurtulmu?. Kalkt?k biz de, mecburen gittik i?e tabii. Ahahah.

06. Dün gece ne yapt?m?
Alkol efenim bütün kötülüklerin anas?… Adam? maymuna çevirir, üstelik de yapt???n?z maymunluklar? hiç hat?rlamayabilirsiniz ertesi gün. Herkese bu etkiyi yapsa, hiç sorun olmaz ama maalesef ki etraf?n?zdakiler hat?rlar tabii. Size de bu boktan soruyu sormak ve utanç içinde önceki geceye dair detaylar? ö?renmek, bölük pörçük hat?rlamak dü?er.

388-drunk

?imdi benim alkolle ili?kim kar???k biraz. ?çerim, çak?rkeyif olurum, çok da ?ahane e?lenceli bir insana dönü?ürüm çekingenli?imi üzerimden at?nca. Lakin çak?rkeyiften bir ad?m sonras? benim için mide bulant?s? ve dolay?s?yla, ay?lma. Vücudumun alkole bu ?ekilde bi tepki koydu?unu dü?ünüyorum. O yüzdendir ki benim hayat?mda, öyle hat?rlamad???m, kendimi kaybetti?im, ne yapt???m? bilmedi?im bir sarho?luk yok. Sadece kikirdek oluyorum ya da var olan bi tak?m duygular?m daha kolay ortaya ç?k?yor, sinirse sinir, flörtiklikse flörtiklik gibi… Hal böyle olunca, çevremdeki maymunla?an insanlar? kontrol etme görevi de hep benim oluyor. Çok s?k?c? bi i?, hiç sevmem ama ertesi gün dalga geçme fasl? var ya i?te o, tad?ndan yenmez.

“Ne ne? Ne yapt?m? Üstümü mü ç?kard?m? Ne? kimlere mesaj att?m? Neeeeeeeee?”

Ahahahahaha.

05. Biz neyiz?
Yine bir ili?ki sorusu… Ve yine kad?nlardan geliyor. Anla??lan, buralarda sorular? kad?nlar soruyor! Bu sorumuz, ili?kimiz flörtten ç?km??, düzenli bir deytle?meye kaym??ken, yat?l?p kalk?lm??ken filan gelir genelde. Art?k ad?n? koysak ?unun niyetiyle sorulur. Adamlar? yusuf yusuf korkutan soru, kad?nlar? da ayn? ?ekilde korkutur asl?nda. Enteresan bir ?ekilde, korku dengelerinin e?it a??rl?kta oldu?u nadir sorulardand?r. Tabii ki illa ki kad?nlar soracak diye de bir kural yok, misal bana sorulmad? m?, soruldu elbet.

rqatumb

Bu soru sorulur ve korkulan cevaplar; ili?kiye haz?r de?ilim, ben ba?l?l??a gelemem, bir ili?kiden yeni ç?kt?m, bilmiyorum, sorma bu soruyu, ad?n? koymasak vs… minvalinde seyreder.

Ben ?ahsen sorulmas? taraftar? de?ilim, bekle ve gör neymi?.Sorup da ortam? germeye gerek yok.

04. Neyim var doktor?
Doktora gitmeyi sevmeyen, mecburen giden bi insan olarak, benim için kabus bi soru. Zaten bi ?eyim yok da kontrole gidiyosam bu soruyu sormam. Soruyosam demek ki, var bi bokluk. Hah i?te, o boklu?un ne oldu?u da benim için dünyan?n en korkutucu cevab?. Zira bendeniz, bir s?k?nt?m oldu?u vakit, doktora gitmezden önce internette semptomlar? yaz?p olabilece?im ?eyleri görmeyi ve akabinde bunal?ma girmeyi hobi olarak kulland???mdan, kendimin ölümcül bir hastal??a tutulmu? oldu?uma gayet de inanm?? bir ?ekilde gidiyorum o doktora. Dolay?s?yla, kendimi haz?rlad???m cevap “evet ölüceksin” oluyor. Bundan ötürü de korkuyorum gayet. Özellikle hiç belirti vermeyen, y?llarca giden sinsi hastal?klara tak?k?m. Zira herkeste var olabiliyor bunlar ve sen hiç fark?na varmayabiliyorsun, ta ki bi gün ölene kadar. E belirtileri olmay?nca da hastal???n, sen de tabloya kolayl?kla uyuyorsun tabi. Ahahaha.

p_2367635

Size tavsiyem, siz siz olun, internetten hastal?k ara?t?rmay?n.

03. Yedeklemi?tin de?il mi?
Benim kadar bilgisayar manya?? bir insan için ölümcül soru. Bilgisayarlar do?ar, büyür ve bir gün ölürler. O gün geldi?inde, siz yedeklemi? olmak istersiniz. Lakin, o gün çakt?rmadan, nedensiz ve beklenmedik ?ekilde geldi?inden, düzenli bir yedekleyici de?ilseniz, yüksek ihtimalle bir tak?m ?eylerinizi kaybedeceksinizdir.

Laptop_Spill

Yine kendimden örnek veriyorum, laptopun üzerine koca bir bardak süt dökmek suretiyle kendisini öldüren ben, hiç yedeklemedi?im için her ?eyimi kaybetmi?tim bir süre ve etraf?mdaki herkes beni bu soruya maruz b?rakm??t?: Yedeklemi?tin de?il mi… mi… mi…. Hay?r ulan, yedeklemedim! gelmeyin üstümeee! Neyse ki sonra temizlendi, düzeldi, hayata döndü bilgisayar da benim bilgilerim hafif süt kokulu olarak bana geri geldi. O günden beri hep yedeklerim demek istiyorum ama yedeklemem hay?r, al??mad?k dötte don durmuyor.

02. Do?um kontrol hap? kullan?yorum demi?tin de?il mi?
Ooo bebe?im… Ne diyosunnn? Bunun bi de “içime bo?almad?n de?il mi?” versiyonu var tabii. Aman aman evlerden uzak. Yani en az?ndan çocuk planlamayan evlerden uzak diyeyim, daha da söyleyecek bi ?eyim yok bu konuda. Allah morning after’dan raz? olsun diyerek, konuyu ba?layay?m.

pregnancy_test_result1

01. Orada biri mi var?
Annecim… Bu soru sanki korkunç de?il gibi ama bi dü?ünün… Gece karanl?kta, uyanm??s?n?z, evde yaln?z?m san?yorsunuz ve duydu?unuz ç?t?rt? üzerine bo?lu?a do?ru bu soruyu bah?ediyorsunuz. ?imdi kim bu soruya cevap almak ister sorar?m size!

– Orada biri mi vaaar?
– Evet var, noldu y.raam???????
– Eee… ?ey ben sadece meraktan sormu?tum, siz keyfinize bak?n… ?yi geceleeeeeer!

night

Aman diim.

??te sevgili okuyucu karde?lerim ve Meltem’ci?im, cevaplar?n? duymaktan korktu?umuz sorular bence böyle. Varsa eksik kalan bi ?ey, önce linke bak?n?z, yine de memnun edemediysek sizi, orda da eksik kalm?? ?eyler var diyorsan?z, bekleriz yorumlara. Baaaay!


13 Responses to “En korkutucu 10 soru (?STEK)…”

 1. eger sevdiginiz biri yogunbakimdaysa “baba, o nasil iyi mi” sorusunu sormak fena mesela.

 2. :)) çok güzel bir yaz? olmu?! Özellikle dün gece ne yapt?m’da gerçekten e?lendim :)

 3. :):)Çok güzel olmu? Denizcüümm eline sa?l?k, nerdeyse hepsinden ben de t?rs?yorum:) Paris Hilton fotosu da çuk oturmu?:)

 4. Kilo ald?m m?? Beni bu halimle de be?eniyor musun?
  türündeki sorulard?r en kritikleri. Yüzdeki en ufak kas hareketini farkedebilecek tetiklikteki kad?n?n bakt??? erke?in, mimikleri üzerinde tam bir kontrol kabiliyeti de gerektirir.

 5. en büyük korkular?m?z parisle kat?ld?g?m?z bir davetin ertesi günü ”dün gece neler oldu ” sorusu olsun ama dogum kontrol hap? kullan?yor olsun kesinlikle :DD

 6. korkarak bu melun soruyu sorar?z her sene “zam var m??” her sene ayn? güzel cevab? al?r?z “babay?”

 7. Süper Yaaaa ?nsan Hayat?nda Do?al Ya?anan Skeçler :) Payla??m ?çin T?k… güzell

 8. Süper bir yaz? tebrikler.

 9. güze paya??m olmu? ..)

 10. Tespitler harika :)
  Kad?nlar?n daha çok soru sorup,merak ettikleri gerçe?ide ortaya ç?km?? aradan..

 11. Okul bitti mi, ne zaman bitiyor gibi sorular bu aralar kabusum :)

 12. 9 numaray? sordular m? deli oluyorum …Neden sorarlar onuda anlam?? de?ilim…
  Evet Kilo ald?m::(

 13. twk cok guzel

Post a Comment