En kahraman 10 kahraman…

{ Posted on Oca 10 2009 by elmaaltshift }

Uçan, gözlerinden ???n ç?karanlar, veya sinirlenip ye?ile dönü?en, a?lar?yla kötüleri yakalayanlar, elinden b?çak ç?kar?p, zihin gücüyle kar??s?ndakini ala?a?? edenler… Yani k?sacas? hepsi buradan, içimizden, yan?ba??m?zdan tipler. Belki bir gazeteci veya muhabir, belki bir mühendis, bir bilimadam? ama ço?u okumu? etmi? çocuklar. Ve kar??n?zda en kahraman 10 kahraman!

10. Silver Surfer
Evrenin en güçlü insan? olan Silver Surfer (Gümü? Sörfçü),(arkada?lar? Norrin Radd olarak ça??r?r), gezegenini kurtarmak için kendini gözü aç Galactus’un hizmetine veren ve onu doyurmak için de ya?am enerjisi dolu gezegenler bulan bu gencimiz, ???k h?z?ndan daha h?zl? bir ?ekilde uçabilmektedir. ?lk olarak Fantastik Dörtlü’de ç?kan bu karakter, freelance olarak ?u s?ralar kariyerine devam ediyor.

9. Hellboy

Naziler taraf?ndan yarat?l?p, Amerikal?lar taraf?ndan büyütülen Hellboy bir iblistir asl?nda. ?blis olmas?na ra?men özünde iyi bir çocuk olarak büyüyen Hellboy, kuyru?u, boynuzlar? ve ta?tan büyük bir ele sahip, sinirli ve kafas?na buyruk bir kahramand?r. Bu kahraman?m?z da yaln?z de?ildir alttaki dörtlü gibi. Ba?ka yarat?klarla çal???r ve dünyay? kötülüklerden kurtar?r. Wolverine gibi yaralar? h?zla iyile?ir, ate?ten etkilenmez, sa? eli k?yametin eli olup yok edilemez falan. Kültürlüdür, farkl? dilleri konu?abilir. Bir iblisten beklenmedik ?ekilde insan canl?s?d?r. Evde beslenebilir.

8. Fantastic Four
Görünmez olan ve güç alan? yaratabilen bir hatun, alevli bir vücuda ve uçabilme yetisine sahip genç bir delikanl?, ta? gibi vücudu olan dev bir yarat?k ve vücudunu istedi?i gibi esnetebilme özelli?ine sahip zeki ama bir o kadar da inek dört bilimadam?ndan olu?an dört kahraman Fantastik Dörtlü. Bu dört bilimadam?, bir deney için uzaya ç?kt?klar?nda kozmik radyasyona maruz kalarak bu özelliklere sahip olurlar. Di?er kahramanlar?n aksine kamera manya?? olan kahramanlar?m?z, halk aras?nda çok popülerdirler ve kötülere kar?? amans?zca sava??rlar. Bence bunlar?n en zavall?s? ta? ?eklinde, büyük bir kas gücüne sahip olan Ben Grimm. Adamcaaz di?erleri gibi kendisini de?i?tirme özelli?ine sahip de?il, neyse o. Zaval?n?n teki yani. Bu arada bu kahramanlar?n en bariz özelli?i, yaln?z olmamalar?. Di?er kahramanlar?n aksine bir aile gibi ya?ay?p, kötülere birlikte kar?? koyuyorlar. ?yi mi, kötü mü tart???l?r tabi.

7. Magneto
X-Men’in en iyi kötü kahraman?. Duru?u, özgüveni, güçleri ve ?rk?n?n yan?nda amans?z sava?ç? gücüyle birçok iyi kahramandan daha iyi asl?nda kendi içinde. Dünyadaki birçok ?eyin metalden yap?ld???n? dü?ünürsek gücü inan?lmaz. Köprüler, arabalar, gemiler vs. ona v?z gelir t?r?s gider. O kadar güçlü. Kendi dünyas?nda iyi biri ama insanlara dayanam?yor. Niye dayans?n ki zaten? Ona göre gereksiz birer virüsten ibaretler. Kendi ?rk?na kar?? kötülük yapana yana??n? m? uzatacakt? yani? Yukar?daki görselde de görüldü?ü üzere güçleriyle park sorununu bile halledebiliyor, öyle güçlü biri.

6. Hulk
Bilimadam? Bruce Banner bir nükleer deney sonras? gama ???nlar?na maruz kal?r ve buna çok sinirlenerek kocaman ye?il bir dev olur ve ad?n? da Hulk olarak de?i?tirir. Normalde adam?m?z zeki ve mant?kl?, bir bilimadam?na yak???r ?ekilde hareket eden mütevaz? bir adamd?r. Amma velakin dev olunca bunda mant?k kalmaz, acaip duygusal, ne yapt???n?n fark?na sonradan varan garip bir yarat?k olur. Ama yine de insanl??a kar?? kötülük yap?ld???n? görür görmez hemen hareket geçer. Tabii ordu her daim tetiktedir. Asl?nda biraz saçma bir kahraman sanki. Ama yine de seviyorum!

5. Wolverine
Logan nam-? di?er Wolverine gelmi? geçmi? en sinirli kahramanlardan biri. Vücudundaki özel bir ala??m sayesinde ölmüyor, yaralanm?yor, çizik bile alm?yor. Ellerinden metal b?çaklar ç?kararak kar??s?ndakine büyük bir çeviklikle sald?r?p öldürüyor. Ama yine de Magneto’ya kar?? gelemiyor. Çünkü kar??s?nda metale hükmeden bir adam var, nas?l gelsin? Ama yine de arkada?lar?n?n da yard?m?yla Magneto’yu yerden yere vurabiliyor. ?yi bir kahraman, mazlumun yan?nda, güçlünün kar??s?nda, tam bir delikanl?.

4. Sylar
Hep çizgi kahraman olacak de?il ya. Biraz da içimizden birini ele alal?m. Heroes’un bu ne idü?ü belirsiz karakteri (hala kendi kim oldu?unu bulmaya çal???yor çünkü) son zamanlar?n en iyi kötü kahraman? olmaya aday. Milletin beynini aç?p, içindeki bir noktaya dokundu?u ve hissetti?i zaman o ki?inin güçlerini al?yor ve devaml? güçleniyor. Harika bir özellik. Tabii Peter’?n babas? bunu öldürmeden al?yor (arada öldürüyor da), kucakl?yor falan, ama Sylar’?nki daha canice oldu?u için takdire ?ayan. Oynayan ki?i de hakk?n? veriyor hani. Karakterin en sevdi?im taraf?, tek parma??yla kafatas? açmas?. Nefis bir hareket.

3. Spiderman
Sonu Man’li biten kahramanlar?m?zdan biri daha. Maalesef en ac?kl? kahraman?m?z bu. Amcas? ölmü?, yengesiyle kal?yor. Para yok, pul yok. Çekti?i kendi foto?raflar?ndan edindi?i gelirle ya?amaya çal???yor, oturdu?u ev nuh nebiden kalma vs. Bu da zeki tabii ki ama neye yarar. Kahramanl???n? paraya çevirse krallar gibi ya??ycak ama gururlu biraz. Filmde her ne kadar kendi üretti?i a?lar? atsa da gerçekte böyle de?il. Tüpler yerle?tirip, onlar? kullanarak a? f?rlatabiliyor. Tabii ki çok güçlü, çok çevik ve atletik. Bu kadara a?a??lamama ra?men yine de en sevdi?im kahramanlardan biri. Filmlerinin de hastas?y?m.

2. Batman
Bruce Wayne, nam-? di?er Batman. Gotham City’nin en zengini ama bir o kadar da mütevaz?. Küçükken bir kuyuya dü?üp, yarasalarla ha??r ne?ir olduktan sonra Batman olmaya karar veriyor (tabii bu kadar yüzeysel de?il konu.) Do?u?tan kahraman de?il, sonradan görme. Ama yine de zekas? ve çevikli?i, zenginli?inin getirdi?i teknolojik aletler alma kapasitesi kendisini daha da güçlü k?l?yor. Tim Burton’?n çekti?i ilk Batman’in dünyas? her ne kadar gotik tarz?yla beni benden alsa da, son Batman de iyi olmu? yine de (son Batman dedi?ime bakmay?n, bundan öncekinden bahsediyorum. Son olan? seyredemedim daha. Ama biliyorum yine de:) Adam?m?z karizmatik ve müzmin bekar. Batmobil, Batcopter, Batboat, Batplane gibi ba??nda Bat olan birçok araç kullan?yor, Superman gibi de?il tabi, bunlara ihtiyac? oluyor adamca??z?n. Neyse, yine de sevdi?im bir karakter, özellikle bir çizgi filmi vard?, bay?l?rd?m. O yüzden 2. s?raya alal?m arkada??.

1. Superman
Tabii ki her zaman bir numara. Do?u?tan kahraman. Di?er kahramanlar gibi sonradan görme de?il. Tabii kendi gezegeninde bi numaras? yok ama olsun. Burada krallar gibi. Her türlü kahramanl??? yapabiliyor. Tabii hiçbir ?eyin zarar vermeyip, minik bir kriptonitin adam? ala?a?? etti?ini görmek üzücü. Yine de kahramanl???n?n hakk?n? veriyor. Tek kötü taraf? fazla duygusal olmas?. Ama yine de Superman her zaman bir numara!

Yine de ?unu söylemekte yarar var. Süper kahraman dedi?in sonradan olmaz. Yani Superman gibi olmak laz?m. Do?u?tan, her ?eye muktedir, güçlerinin s?n?r? olmayan biridir süper kahraman. O yüzden Superman’i her zaman tek geçerim. Böyle de bir not dü?eyim dedim.


3 Responses to “En kahraman 10 kahraman…”

  1. yahu 1 numara superman olurmu yahu.Kayadan da?tan korkan, sürekli möö diye a?layan adam m? olur? öyle adam süper olsa ne olur. Sen ta? görünce alt?na s?ç. sonra süperim ben. yeee olllduu!
    götüm götüm kaçmay? biliyon ta?tan kayadan? ne ayak?

  2. superrrrrrrrr

  3. AYRIN MENS?Z B?R L?STE? KINADIM.

Post a Comment