En iyi 20 Beatles ?ark?s?…

{ Posted on Nis 09 2010 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: wicca

how to get my ex back

Beatles hayranl???m ve en sevdi?im ?ark? hangisi diye dü?ünmeye ba?lamamla bir s?ralama yapmaya ve ard?ndan da en iyi 20 Beatles ?ark?s?n? maddelemeye karar verdim. Önce, en sevdi?im 20 ?ark?y? yazarken vazgeçtim. Çünkü 20 Beatles için çok çok az bir say?yd? ve listeye girecek parçalar özenle seçilmeliydi. Liste d??? kalan hitlerime yapt???m haks?zl???n vicdan azab? geçince devam ettim ve ikinci vazgeçi?imi s?ralamay? yaparken ya?ad?m. Hangi ?ark?y? hangi s?raya sokaca??m konusunda, özellikle de son 10'da gerçekten çok zorland?m. Umar?m hakk?n? verebilmi?imdir. Sevgili Beatles hayranlar?, kusurum olduysa affola. Ba?l?yoruz..

beatles-running-away-after-stealing-money-from-you

20. I've Just Seen A Face
Bu ?ark? sevgiliyle k?rlarda, da?larda, bay?rlarda dinlenmeli. Help! albümünden ?eker gibi bir ?ark?. Sözleri o kadar uyumlu ki, çok defa dinlendi?inde tekerleme gibi geliyor kula?a.


The Beatles – I've Just Seen A Face 45 RPM vinyl
Yükleyen ThatVinylGuy. – Di�er müzik videolarına göz atın.

19. All You Need Is Love
?lk canl? uluslararas? yay?n için BBC, Beatles'tan tüm dünyan?n anlayabilece?i bir ?ark? yapmalar?n? ister. Beatles için mükemmel f?rsatt?r ve tüm dünyan?n anlamas? gereken o cümle olu?turur ?ark?n?n ad?n?; All You Need Is Love!

25 haziran 1967'de canl? yay?n gerçekle?mi? ve Beatles'?n ?ark?s?n? (ça?r?s?n?) o gün 350 milyonun üzerinde insan izlemi?tir. Ancak aradan geçen 40 y?l sonra bile bunca insan?n bu kadar basit sözleri neden anlayamad??? ya da anlamak istemedi?i kocaman bir soru i?aretidir!


the beatles “all you need is love”
Yükleyen miklo. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.

18. Revolution
??te devrimin ?ark?s?. Beatles bu ?ark?yla devrimin y?k?m olmad???n?, zihinlerin de?i?mesiyle her ?eyin ray?na oturaca??n? söylüyor. ?ark?, White Album'ün incisi.


Beatles – Revolution
Yükleyen harrison73. – Öne çıkan müzik videolarını izleyin.

17. The Fool On The Hill
McCartney'nin bir yaln?z?n hikayesini anlatt??? parçalardan biri. Lennon, Dünyadan elini ete?ini çekmi? bir adam?n dünyaya bak???n? yine bir çok duyguyu bir arada hissettirerek anlatan McCartney için grup da??ld?ktan sonra “Bu ?ark? gösteriyor ki Paul isterse gerçekten adam gibi ?ark?lar da yazabilir” demi?tir. ?ark?da flüt solosu en can yakan k?s?md?r kan?mca.


Beatles – Fool On The Hill
Yükleyen rooroo. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.

16. Eleanor Rigby
Mccartney'in Liverpool'da bir mezar ta??nda gördü?ü isim ?ark?ya ad?n? vermi?tir. Mccartney ?ark?da yine yaln?z insanlardan bahsederken Eleanor Rigby ve Peder Mckenzie'nin öykülerini anlat?r. Beatles'?n çizgisinin d???na ç?kt??? ve müzikal anlamda farkl? denemeler yapt??? parçalar?ndan biridir. Öyle ki ?ark?n?n kay?t a?amas?nda gruba 8 keman, 3 viola, 2 çello e?lik eder ve Lennon'la Harrison “look at all the lonely people” k?sm?nda vokal yaparlar.


Beatles – Eleanor Rigby
Yükleyen hushhush112. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.

15. While My Guitar Gently Weeps
Sessiz Beatle George Harrison'?n içindeki cevheri ç?kard???, kendisi gibi sessiz ama bir o kadar da derin ?ark?s?. Beatles'?n Hindistan günlerinde bestelenmi?tir. Akustik versiyonu kan?mca Harrison'?n kendini en iyi ifade etti?i ?eklidir.


The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
Yükleyen oggys. – Di�er müzik videolarına göz atın.

14. All My Loving
??te benim dinlerken en çok e?lendi?im ve yüzümdeki gülümsemeye mani olamad???m McCartney ?ark?s?. Uza?a gidece?im ama seni özleyece?im temal?, mesafeleri umuda dönü?türen, uzaktakini bekleme takati veren ender parçalardan biri. John Lennon vurulduktan sonra hastanede yatarken hoparlörden bu ?ark? çal?nm?? ve Lennon'?n duydu?u son ?ark?da bu olmu?. Zaman?nda Fikret K?z?lok ?ark?ya Türkçe sözler yazm??t?r (ke?ke yapmasaym??).


1964 All My Loving Beatles Invade America
Yükleyen Harrowgatekensington. – Öne çıkan müzik videolarını izleyin.

13. And I Love Her
Basit gibi görünen, ama dinleyince o mükemmel a?ka özendirdi?inden olsa gerek hem gülümseten hem de hüzünlendiren, ?irin, küçük, sevimli, a??k McCartney parças?. O kadar güzel ki, ke?ke bu ?ark? bana yaz?lsayd? dedi?im oluyor zaman zaman. Özellikler baharda ve a??kken dinlendi?inde tan?mlanamayan ruh hallerinde gezinebilirsiniz.


The Beatles-And I love her
Yükleyen moumous59. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.

12. Lucy In The Sky With Diamonds
Bu ?ark? sayesinde kim bilir kaç Lucy'ye isimleri verildi. Genel kan? ?ark?n?n ba? harflerinin LSD'ye gönderme yapt??? ?eklinde olsa da do?rusu ?öyledir; o?lu Julian'?n yuva arkada?? Lucy için çizdi?i resimden etkilenen Lennon'?n çizdi?i k?z?n kim oldu?unu sordu?unda Julian'?n “Lucy in the sky with diamonds” cevab?n? vermesiyle bu ?ark? ortaya ç?kar. Bahsedilen Lucy yak?n zamanda hayat?n? kaybetmi? ve muhtemelen gökyüzünde elmaslarla uçmaktad?r.


Beatles – Lucy In The Sky With Diamonds
Yükleyen 911prod. – Yeni sanat videolarını ke�fet.

11. Something
Frank Sinatra'n?n “dinledi?im en iyi Lennon/McCartney ?ark?s?” yorumunu yapt???, oysa tamam?yla George Harrison'a ait oldu?u herkesçe bilinen romantik bir Beatles ?ark?s?. ?ark?y? kar?s?na m? yazd??? sorulunca Harrison'?n verdi?i “Hay?r, ?ark?y? yazarken akl?mda Ray Charles vard?” cevab? ?a??rtsa da Abbey Road albümünün en güzel ve en romantik parçalar?ndan biridir.


Beatles – Something
Yükleyen rooroo. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.

10. Michelle
Arka planda kalmay? haketmemi? mükemmel parçalardan biri. Yine bir Mccartney eseri ancak Michelle'i Michelle yapan köprüyü kuran Lennon olmu?tur. Mccartney sözleri yazm?? ancak ?ark?daki bütünlü?ü sa?layamam??t?r. Bunun üzerine Lennon “i love you, i love you, i love you” ve “i need you, i need you, i need” you k?sm?n? eklemi?tir. Beatles coverlar?yla dolu I'm Sam filminde de söylendi?i gibi, Lennon'un yazd??? sözler basit görünse de, o olmasayd? bu kadar muhte?em bir ?ark? olmazd?. ?ark? Michelle ad?nda Frans?z bir dilbere yaz?lm?? havas?ndad?r ve Frans?zca sözler de içerir. ?ark?daki bass solo Mccartney'e aittir ve geri vokallerle birlikte her ?ey ahenk içindedir.


The Beatles – Michelle (Vinyl Cut)
Yükleyen ThatVinylGuy. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.>

9. I Am The Walrus
Lennon'?n anlamas? en zor parçalar?ndan birindeyiz ?imdi. Sözlerin anlamlar? rivayetlerle s?n?rl?d?r ve Lennon'a sorulan sorular?n cevaplar? kafa kar??t?r?c?d?r. ?öyle ki kimi yerde walrus ve eggman'in Alice in wonderland'in karakterlerinden al?nd??? söylenir. Walrus'un McCartney oldu?u ancak Lennon'un solo ?ark?lar?ndan God'da “i was the walrus” dedi?i de bilinir. Sözlerin anla??lamamas?na ?a?mamak gerekir çünkü Lennon ?ark?y? ard? ard?na girdi?i acid triplerindeyken yazm??t?r. ?lk k?sm?n? bir uçu?ta, ikinci k?sm?n? bir hafta sonraki ba?ka bir tirpte yazm?? ve aradaki bo?luklar için radyoyu aç?p ilk duydu?u cümleleri ?ark?ya eklemi?tir. ?ark?y? dinledi?imizde de ayn? etkiyi ya?amam?z mümkündür zira psychedelic denen ?ey tam manas?yla budur.


The Beatles I Am The Walrus
Yükleyen FUNKYFRANKIE. – Sanat ve animasyon videoları.

8. Come Together
John Lennon, Ronald Reagan'a kar?? ba??ms?z aday olarak seçimlere kat?lacak olan Timothy Leary'ye seçim ?ark?s? olarak yazm??t?r. Daha sonra Leary'nin uyu?turucu yüzünden hapse girmesiyle adayl??? dü?ümü? ve Come Together Abbey Road albümünün hitlerinden biri olmu?tur. Kay?t esnas?nda Lennon hastad?r ve sesini kullanabilmek için gün boyu ?l?k süt içse de ?ark?da bir kaç kere detone olur. Michael Jackson, Aerosmith, Jeff Buckley, Joe Cocker ve daha niceleri parçay? coverlam??t?r.


Beatles– Come Together( Rare)
Yükleyen thesnike. – Di�er müzik videolarına göz atın.

7. I Want You (She's so heavy)
Abbey Road albümünde bulunan, 2 ayr? tamamlanmam?? Lennon ?ark?s?n?n birle?tirilmesiyle olu?mu?, yine Beatles çizgisinin d???na ç?k?lm??, müzikal anlamda tavan yapm?? güzide bir parça. ?ark? jazz – blues tad?nda ba?lar (i want you) ve sonlara do?ru (she so heavy) heavy metal ya da progressive metal diye niteleyebilece?imiz bir ?ekle bürünür. Ayn? anda hem erotik, hem co?kulu, hem de üzgün bir havas? vard?r.


The Beatles – I Want You (She's So Heavy) Vinyl Cut
Yükleyen ThatVinylGuy. – Yüksek çözünürlüklü video keyfini ya�ayın!

6. Yesterday
Rivayetlere göre dünya üzerinde en çok dinlenmi? ?ark?d?r. Paul Mccartney bir sabah uyan?r ve ?ark?y? ba?ka sözlerle m?r?ldanmaya ba?lar. Kimin ?ark?s? oldu?unu bulamay?nca kendi bestesi oldu?unu anlar ve ?ark?n?n yap?m a?amas?na geçer. Kay?tlar?nda da ?ark?y? tek ba??na söyler, ancak albümde Lennon-Mccartney parças? olarak görünür. Bunun üzerine Lennon “That's Paul's song and Paul's baby. Well done. Beautiful. And i never wished i'd written it.” yorumunu yapar.


The Beatles – Yesterday
Yükleyen Darksith47. – Yüksek çözünürlüklü video keyfini ya�ayın!

5. Let it Be
Beatles'?n zor günler geçirdi?i da??lmadan önceki dönemde, grubu bir arada tutmak için canh?ra? bir mücadele veren Mccartney'in rüyas?na annesi girer ve “zorlama art?k, b?rak olsun” der. ?ark?da geçen mother Mary, san?lan?n aksine Meryem Ana de?il, McCartney'in merhum annesi Mary'dir. Dinledikçe “yapabilirim” dedirten, mutluluk kayna?? Beatles parçalar?ndan biri.

Not: Nick Cave cover? bana göre gelmi? geçmi? en kötü Beatles coverlar?ndan biridir ki, bu da ayr? bir maddeleme konusu.


The Beatles – Let It Be
Yükleyen jo-hann. – Di�er müzik videolarına göz atın.

4. Hey Jude
Beatles hitlerinden biri daha. John Lennon'?n, kar?s? Cynthia Lennon'dan ayr?lmak üzere oldu?u bir dönemde, o?ullar? Julian'la ilgilenememesi s?k? dost Mccartney'e dert olur. Paul, Julian'la ve Cynthia'yla vakit geçirdi?i bir gün ?ark?n?n ilk dizeleri ve melodisi gelir; “Hey Jules, don't make it bad…” daha sonra ?ark?n?n kurgusu de?i?ir ve Jules, Jude'a dönü?ür. ?ark?daki isim de?i?meseydi, ismini Hey Jude'dan alan Jude Law da Jules Law olabilirdi.


Beatles – Hey Jude
Yükleyen rooroo. – Yüksek çözünürlüklü video keyfini ya�ayın!

3. Because
S?ralamada beni en çok zorlayan, nereye koyaca??m? bilemedi?im, dinlerken neden ya?ad???m? hat?rladan muazzam ?ark?. Yoko Ono'nun, Moonlight Sonata'y? çal???ndan çok etkilenen Lennon, ?ark?n?n akorlar?n? tersten çalarak Because'u yazar. Çok de?i?ik ruh hallerine sürükleyen, bulutlar?n üzerinde, ba?ka bir evrende gezinmenizi sa?layan, ayn? anda hem umudu hem de umutsuzlu?u hissettiren muhte?em bir parçad?r. Kay?t s?ras?nda grubun ayn? anda stüdyoda bulundu?u son ?ark? olmas? sebebiyle de ayr?ca özeldir. Yine Abbey Road albümünden.


The Beatles – BecauseThe best video clips are here

2. Across The Universe
Past Masters Volume Two albümünden dinlendi?inde giri?indeki do?a temas?yla daha da anlamlanan Lennon ?ark?s?. Lenonn, ilk kar?s? Cynthia ile kavga ettikten sonra yatakta uyumaya çal???rken ?ark?n?n ilk sat?rlar? gelir ve Lennon ?ark?y? bitirmeden rahat edemeyece?ini anlayarak oturup defalarca sözleri yazar. Sonunda bu muhte?em parça do?ar. Asl?nda ?ark? Lennon'a yaz?l??? itibariyle mistik bir yerlerden hediye gelmi? gibidir. “Jai guru deva om” sanskritce bir sözdür ve binlerce çevirisinden ?ark?n?n ak???na uyan ve akl?ma en çok yatan? “bilge hocama selam olsun” ?eklinde çevirilenidir.


Beatles Across the universe (1969)
Yükleyen espritdejack. – Video klipler, sanatçı röportajları, konserler ve çok daha fazlası.

1. Strawberry Fields Forever
Lennon demi? ki ''ben ne zaman harika bir ?ark? ile gelsem, Strawberry Fields Forever ya da Across the Universe gibi, nedense Paul'ün ?ark?lar?n? kaydederken yaratt???m?z o büyülü atmosfer ve yarat?c?l?k kaybolur, benim ?ark?lar?m üzerinde sürünen deneysel çal??malar yap?l?rd?. Strawberry Fields Forever, Paul'ün o boktan deneysel çal??malar?n?n kurban? oldu.”

Lennon belki de haks?zd?r. Mccartney'in deneysel çal??malar?yla, John Lennon dehas?n? ve ruhunu en iyi ta??yan parçalardan biri haline gelmi?tir ?ark?. Teknik ayr?nt? verip ?ark?n?n mistik boyutunu arka plana atmak istemesem de o dönem için çok çok yeni olan mellotron isimli enstrüman?n introda kullan?ld???, gelmi? geçmi? en iyi psychedelic rock eserlerinden biri oldu?unu söylemeliyim. Müzikal mükemmelli?inin d???nda sözlerin derinli?i ve dinleyenlerin ruhlar?na s?zabilmesiyle gelmi? geçmi? en iyi Beatles ?ark?s?d?r bana göre. Gözlerinizi kapat?p kulak verirseniz, dinlerken çilek tarlalar?nda dola?abilir, orada Lennon'la kar??la?abilirsiniz.


Beatles – Strawberry Fields Forever
Yükleyen hushhush112. – Yüksek çözünürlüklü video keyfini ya�ayın!

zp8497586rq


14 Responses to “En iyi 20 Beatles ?ark?s?…”

 1. hepsi çok güzel ?ark?lar.. beatlers dinlemeden bi gün geçmez :)

  s?ralama güzel olmu? ama gözüm help! ?ark?s?n? da aramad? de?il :)

 2. Across The Universe filimini tekrar izlemi? gibi oldum. Te?ekkürler bu güzel payla??m için.

 3. I wanna hold yor hand ve California dreaming i unutmu?sun san?r?m ?

 4. çooook güzel

 5. Gerçekten çok güzel bi liste.Ama ben “Your Mother Should Know” ve “Here, There and Everywhere” gibi parçalar? görmeyi isterdim.Ama saçmal?yorum i?te :) Bu senin listen, zevkler farkl?d?r.

 6. harika bir liste olmu?,benim s?ralamam birazc?k farkl? olsa da ,bu listeye de bay?ld?m :)

 7. californ?a dream?ng yok : ( ama y?nede güel bi liste

 8. liste mükemmel de sanki while my guitar gently weeps in hakk? yenmi? :)

 9. ben sevdim listeni

 10. Listeyi çok sevdim ama bence de while my guitar gently weeps müzikalitesi çok yüksek bir ?ark? hatta kan?mca en iyi harrison bestesi hakk? yenmi? azc?k yine de bir numaraya strawberry fields for ever ve 3 numaraya because çok güzel oturmu?. Herkesin zevki fikri tart???lmaz benim listemde de dear prudence olurdu mutlaka ama bu liste bireysel görü?ü a?m?? bence.

 11. imagine da olmal?yd??

 12. here comes the sun nerde ? dont let me down nerde ? helter skelter , help , i wanna hold your hand , a hard days night ? bence bunlar kesinlikle olmal?yd?.

 13. Çok iyi bi liste ama Help, Here Comes To Sun da olmal?yd? bence…

 14. Ugrammissin, aciklamalar falan mukemmel emegine saglik ona bi sey diyemeyecegim ama strawberry fields forever bence ilk sirada olmamaliydi, lucy in the sky with diamonds ondan cok daha guzel bi sarki. Ve herkesin soyledigi gibi I want to hold your hand de olmaliydi neyse unutmus olabilirsin.Yesterday’in de hakki yenmis gibi…

Sorry, comments for this entry are closed at this time.