En iyi 10 ?stanbul dönercisi…

{ Posted on Haz 23 2009 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Alper Bayram
En vejeteryan?m?z?n bile kimi zaman a?z?n?n suyunu ak?tan, henüz kara önlüklü, beyaz yakal? günlerde midye dolmac?s?n? sollay?p okulun hemen kar??s?ndaki büfede solu?u ald?ran, “abi ben et yemezsem doyam?yorum”cular?n bir buçuk porsiyon götürdükleri, Avrupa”n?n bir k?sm?na bile ihraç edebildi?imiz ve henüz Yunanistan”a kapt?rmad???m?z hem yanar döner olup hem de herkes taraf?ndan (genelde) çok sevilen, pilav?n üstüne yatt? m? tad?ndan yenir kaç ?ey biliyorsunuz? ??te ister porsiyon, ister yar?m ekmek aras?na döner gibi döner yiyebilece?imiz 10 mekan. Afiyet olsun efenim.

b-180597-doner

10.Saray Muhallebicisi / Beyo?lu – Te?vikiye
“En iyi 10 Dönerci” diye ba?la, muhallebiciyle mevzuya gir oldu mu ?imdi” diye içinden geçiren aceleci okur… Hakl?s?n. Saray”? bana öneren ki?iye vakti zaman?nda ben de ayn? yarg?y? pe?inen bildirmi?tim. Ancak bilhassa Saray”?n Te?vikiye ve Beyo?lu ?ubelerini tercih edersen fikrin de?i?ebilir. Peki nas?l? Önce yer karolar?n? takip edersin, envai çe?it tatl? vitrinine bir bak?? f?rlat?r, uygun bir masaya oturursun. Camla kapl? masaya ve siyah beyaz eski ?stanbul foto?raflar?na yer verilmi? Amerikan servisine bakar sonunda da döner talebini, ince b?y?kl?, beyaz önlüklü, sana bakmadan saman ka??ttan küçük not defterine sar? tükenmez kalemiyle aceleyle not alan garsona iletirsin. Sanki mürebbiyeler taraf?ndan büyütülmü? insanlarla birlikte h?zl? servisin ve porsiyon dönerin keyfini öyle ç?kar?rs?n. Etin lezzetini ete, Saray”?n hakk?n? Saray”a teslim eder, ben bir virgül daha koymadan ç?kar gidersin.

9. Define Büfe / Be?ikta?
Be?ikta?”ta ne kadar lise, dershane, üniversite ö?rencisi varsa, ne kadar eli kolu al??veri? torbalar?yla dolu çar??, pazar dola??p yorulup soluklanmak isteyen anne varsa ve çevrede ayakkab?c?, telefoncu, çorapç?, penyeci ve “5 dk.ya gelicemci” dükkan sahibi varsa “e tamam karde?im varsa var”c? ne kadar insan varsa i?te o kadar insan?n bir k?sm? özellikle ö?lenleri ve ak?am üstleri Define Büfe”dedir. Büfeye girdi?inizde solda Döner kesen abiyle, paketleri haz?rlayan b?y?kl?, kel abi sizi kar??lar. Kel ve b?y?kl? abi insanda mizah yetene?i olmazsa dönerci de çal??abilir genellemesini do?uracak bir yetene?e sahiptir. Yaln?z Define Büfe”de önce paray? ödersiniz, elinize küçük bir ka??t tuttururlar i?te o ka??tla soldaki eküriye yana??r enteresan bir diyalo?a yakalan?verirsiniz. Dürümüyle me?hur büfenin alt kat? k?ç kadar oldu?u için tepsinizle üst kata seyirtir, etin tad?n? ç?kar?rs?n?z.

8. Gelik / Bak?rköy
Listemizde geldik 8 numaraya. D???ndan bak?ld???nda odun a??rl?kl? d?? cephe içeride bizi neyin bekledi?i hakk?nda baz? ipuçlar? verir. Gelik”in dönerini di?erlerinden farkl? k?lan özellikle odun ate?inde pi?irilmi? ekme?i ve “kuzu eti beni rahats?z eder” diyenlerin bile hafif buldu?u, az ya?l? kuzu etidir. Dönerin yan?na yöresel sunumu ön planda tutulmu? bol köpüklü ayran söylerseniz hayat bir an gözünüze daha güzel, ho?, keyifli görünür. Gelik sadece bir dönerci de?il, ayn? zamanda pazar günleri çekirdek ailenin arabaya dolu?up döner, kebap yemeye gittikleri bir gezi mekan?d?r da. Bu aç?dan her Gelik ?s?r???, içinde aile olman?n, birlikte olman?n tad?n? da bar?nd?r?r.

7. Atik Büfe / Ni?anta??
Atik Büfe”yi di?er 9 dönerciden ay?ran çok önemli bir fark? var: Tavuk döner konusundaki uzmanl???. Büfe, lokasyon itibar?yla Amerikan Hastanesi”nin hemen kar??s?nda bilumum çiçekçi ve eczaneye kom?uluk yapmaktad?r. Mü?terileri hastane personeli, çevre esnaf, hastaneye ziyarete gelenler ve biraz a?a??da bulunan Marmara Üniversite ‹?eti?im Fakültesi ve Di? Hekimli?i Fakültesi ö?rencileridir. E?er ö?len saatlerinde giderseniz içeride yer bulman?z ya?murlu bir günde taksi bulman?zla a?a?? yukar? ayn? orana sahiptir. Peki nedir Atik Büfe”yi yazar?n nazar?nda 7 numaraya yerle?tiren? Efendim, her ?eyden önce ald???n?z ?s?r???n bir mart?ya ait olmad???n? bilerek dönerinizi yersiniz. ?çindeki bol malzeme ve marine edilmi? tavuk eti, insana hastanedeki yak?n?n? unutturabilir ya da okulda ders varsa “bo?ver, notlar? k?rtasiyeden al?r?m can?m” dedirtebilir. Atik Büfe”de dönerini h?zl? h?zl? yiyen insanlara bakt???n?zda kafalarda hep ayn? hesaplar?n yap?ld???n? az çok anlars?n?z. “kutu gibi bir yer ama herifler çantayla nakit para kald?r?yor. B?raksam i?i gücü, hemen a?a??ya bir tane de ben açsam?” Ama bu dü?ünceler çok sürmez ve ?u replikle gerçe?e dönülür: “Delikanl? bi ayran versene, aç?k olsun.”

6.Bambi / S?raselviler
??te kar??n?zda S?raselviler”in dönerci kral? Bambi. Fark?ndaysan?z di?er büfelere göre markala?ma sürecinde h?zl? yol alm?? ve günlük hayatta sonundaki “büfe”, “café” tak?lar?n? bizlere att?rm??t?r. Yavru ceylan Bambi”de konservatuvar ö?rencisinden, taksi ?oförüne, pezevenginden profesörüne herkese 24 saat yer vard?r da bir size yoktur. Özellikle hafta sonu ak?amlar?nda mutlaka ayakta bekler, oturanlara tehdit dolu bak??lar f?rlat?rs?n?z. Bambi”yi Bambi yapan biraz da budur. Bambi”nin yandaki cafeyi de sat?n al?p büyümesi ve iç dekorasyonunu yenilemesi, – krom a??rl?kl? masa ve sandalyeler, lcd tv”ler vs, Bambi”nin ruhunu pek de bozmam??t?r. Masaya oturdunuz mu Bambi”nin sahibinin Ali Taran ve Serdar Erener”le ayn? kafada oldu?unu hemen idrak edersiniz. Onlar da hep ünlülerle çal???rlar. Bilhassa Cihangir tayfas?ndan olanlar?n foto?raflar?n? duvarlarda görür, Bambi personelinin bir ünlüyle foto?raf çektirmek konusunda nas?l bu kadar rahat olabildiklerine ?a??r?rs?n?z. Sonra bir bakm??s?n?z kenarlar? aç?k kahve taba??n?zda döner möner kalmam??. Sorun etmez bu sefer de ka?arl? dürüm döner söylersiniz. Nas?l olsa gece uzundur, bak?las? foto?raf çoktur. Baz? foto?raflarda ünlülerin tam da dönerlerini kocaman kocaman ?s?rd?klar? anda sobelendiklerini görür, fara yakalanm?? tav?an gözlerdeki bo?lu?a bak?p gülümsersiniz. Ve ?unu da yazarak Eminönü”ne geçmek isterim: Bambi, ?stanbul”un nefesidir, kokusudur, sofras?d?r.

5. Kasap Osman / Eminönü
Geldik Eminönü”ne. Nimet Abla”dan günün ?ans oyununu oynad?k. Do?ubank”tan gözlü?ümüzü, envai çe?it elektronik e?yam?z? ald?k, i?imizi gördük. Kar?nlar ac?kt?. Birbirimize bakt?k, Filibe”de köfte mi atsak diye sorduk ama oyumuzu Kasap Osman”dan yana kulland?k. Kimimiz ad?nda kasap var diye önce bir k?lland?. Kesin içinde k?yma vard?r dedi. Desin. Daha ilk ?s?r?kla birlikte yutar onu o. ‹?te böyle de bir yerdir Kasap Osman. Kategori geni?letmeye de iyi bir örnektir hem. D??ar?ya at?lm?? masalara oturursan?z gelen geçene bakarken ?i?e kolan?z? yudumlar, lava? lava? dönerinizi yersiniz. Kalkarken al??veri? po?etlerinizden birini unutursan?z geri dönüp bir tane daha yemek için rasyoneliniz olur. Po?eti bulamazsan?z o ayr? tabii.

4. Hamdi / Eminönü
?stanbul”da gerçekten iyi pi?irilmi?, kaliteli et yerken bir gözünüz eski istanbul”u seyreylesin di?er gözünüz Japon turistleri görsün isterseniz Hamdi tam arad???n?z yerdir. Kabul, yukar?daki büfe, kafélere nazaran pahal?d?r. Ancak hesab? öderken bunu dü?ünmezsiniz. O s?rada daha çok “üstüne bir de künefe mi patlatsayd?m acabada”d?r kafan?z. Yedikten saatler sonra bile etin tad? a?z?n?za gelip rahats?zl?k vermez. Bir cumartesi ak?am? e?, dostla gidecekseniz en geç sal? gününden rezervasyon yapt?r?lmas?nda fayda olan bir yerdir Hamdi. Yemekle birlikte a??r a??r demlenmek isteyenleri de kucaklar Hamdi. Numaras? 4 olsa da on numara bir yerdir Hamdi.

Ve geçiyoruz ilk üçe. Ama önce k?sa bir reklam aras?… ?aka ?aka. En az?ndan burda yapmayal?m.

3. Develi / Samatya
Önce biraz geriye 2000″li y?llar?n ba??na gidelim. ikinci Bahar diye bir dizi vard?, hani fiener fien”le, Türkan fioray”? bir araya getiren 70 ekran henüz flat olmayan tivilerimizden salonlar?m?za s?cac?k bir duygu yayan o harika… Yok çok gittin geriye o Perihan Abla”yd?, gel biraz daha bu tarafa, Yok Bizimkiler”de de?il. Hem fiener fien diyorum, Türkan ?oray diyorum. Tamam hat?rlad?n say?yorum. ??te o dizideki s?cakl???, ?stanbul sevgisini ve hayata dair güçlü ya?ama iste?ini özlüyorsan?z Samatya”ya bir u?ray?n derim. Tabii bu yaz?n?n konusu ba?lang?çta döner oldu?u ve yazar?m?z sanki hayat?n anlam?n? kebap ve döner türevlerinde bulmu? gibi göründü?ü için mecbur Samatya”ya gelmi?ken Develi”ye de girece?iz. Efendim, Develi t?pk? Hamdi gibi suyu kadehte içti?iniz ve kendinizi s?rf bu yüzden daha iyi hissedebilece?iniz bir yer. Ve yine t?pk? Hamdi gibi etin her çe?idinde de uzmanlar. Afiyetle yeyin dönerinizi art?k can?n?z nas?l isterse, dürüm olur, porsiyon olur, pilav üstü olur, ekmek aras? olur. Yedikçe Marmara”ya bak?n, üstündeki mart?lara bak?n ve beni hat?rlay?n. Son temenni çok oldu sanki.

2. Dönerci Ali Usta / Ümraniye
Önceleri pazarlarda döner satarak ekme?ini ç?karan Ali Usta k?sa zamanda i?i büyütür ve kendi halinde bir dükkana ta??n?r. Orda da çok kalmaz Ali Usta ve bankalar?n kobi reklamlar?na örnek olacak bir büyüme h?z?yla Ümraniye”de 2 katl? devasa bir restoran?n sahibi olur. Bugün Ali Usta, Starbucks”taki baristalar gibi giydirilmi? garsonlar?yla, lcd”li sipari? z?mb?rt?lar?yla kurumsalla?ma yolunda aç ad?mlarla ilerlemektedir. Günde ortalama 300 kilo, (evet evet) döner satan Ali Usta art?k paraya para dememektedir. Neyse paray? b?rakal?m da o döner hafif hafif ya??n? a?a?? do?ru b?rak?r ve güzel güzel c?z?rdarken o koca et y???n?ndan döneri kesmeden bir ?s?r?k alabilme ihtimalini dü?ünmek bile güzeldir. Burnumuz ya?lan?r fakat de?er be.

Ve nihayet geldik birinciye. Bak?n aç?k aç?k yaz?yorum, bu mudur yani birinci diye hay?flanabilir, listede görmeyi umdu?unuz ama yak?n?ndan bile geçmeyen onca yerden sonra bir de bu kadar uzun bir yaz?y? okudu?unuz için önce bana sonra da kendinize k?zabilirsiniz. Peki k?z?n ama k?zarken hat?rlay?n lezzet subjektif bir konudur ve jürimiz aç?k oylamayla birinciyi belirlemi?tir. – m?z derken bir ben var?m asl?nda.

1. Morgül Büfe / Bak?rköy
Ba?ta olmasa da sonda uyard?m. ?sim kötü, kabul. Garsonlar?n mor pötikareli önlükleri de cabas?. Di?erleri gibi me?hur da de?il. Amaaa konu dönerse, sadece ve sadece dönerin tad?ysa birincili?i kesinlikle hak eden mekan Morgül Büfe”dir. Buras? Bak?rköy ?stanbul Caddesi”nde Nimet Abla gi?esini geçip sola döndü?ünüz anda kendini belli eder. Pazar günleri kapal?d?r. ?çeriye girebildi?inizde mermerin üstüne döner taba??n?z kondu mu önce bir yutkunursunuz. ?lk ?s?r???n?z? ald???n?zda etin tad?n? almak için içece?inize dokunmazs?n?z. A?z?n?za o enfes biber tur?usu tad? da geldi?inde gözbebekleriniz büyür, kalabal??? anlar ve garsona el edebilmek, göz temas? kurabilmek için çaba harcars?n?z. Harcars?n?z ki ikinciyi söyleyebilesiniz. Heyhat! Bo?unad?r çaban?z. Gencecik garson, hunhar kalabal???n içinde kay?plara kar???r. O yüzden benden söylemesi merak?n?z? didelediysem Morgül”e gitti?inizde iki sandviç döner isteyin. Ben söyledim ve birini yutarken di?erini amatör ruhumla foto?raflad?m.

birinci

Gezdi?im gördü?üm benim oldu, size yediklerimi anlatt?m.


48 Responses to “En iyi 10 ?stanbul dönercisi…”

 1. Yapmay?n etmeyin dünyay? istanbul etraf?nda döndürüyorsunuz yine…
  en iyi döner Ankara Atatürk Orman Çiftli?i (AOÇ)’dedir üstünde de AOÇ dondurmas? yenir.

 2. ama erdem bey, biz istanbulda ya??yorsak ne yapal?m, bilmiyoruz di?er yerlerdekileri :) bunlar tabii ki istanbuldakiler, etikette de istanbul yaz?yor zaten. neyse ben sizin hat?r?n?z icin basl?g? en iyi istanbul dönercileri yap?yorum. :))

 3. En iyi döner A.O.Ç. de filan de?ildir, efendim. Ayr?ca bir numarada var olan ve foto?raflanan döner, en iyi döner ise ben bu listeden ?üphelenirim arkada?.

  Dönerin tarihi daha eskilere dayanmas?na ra?men o korni?on tur?ular?n?n döner ekme?inin içine girmesi, yeni ku?a?a özgü bir?ey. Döner ekme?in aras?nda domates ve maruldan ba?ka bir?ey konulmaz. Tur?u, dönerin has tad?n? ezen daha bask?n bir tatt?r. Ayr?ca patates özünde ni?asta oldu?undan ( ekmek aras? ekmek ) içine patates konmu? dönerin 1. olmas?n? hiç haz etmedim. Ayr?ca listedeki hangi dönerlerin eti, 1-2 gün önceden dövülüp terbiye ediliyor gerçekten merak ediyorum? Bence s?ralama bu kritere göre de?i?ecektir.

 4. 2. siradaki ali usta yerine celal usta olabilir mi acaba? Keza umraniye de ali usta yok bildigim kadariyla..

 5. kesinlikle Gelik bu listede 8 s?ray? haketmiyor.bir de Büyükçekmece deki Biget listeye en az?ndan 4 numaradan girmeli.

 6. emre cok haklisin, maltepe olacak dogrusu.

 7. Bu kadar uzun cümleler ayn? zamanda nas?l bu kadar ak?c? olur! Dönerden çok -rejimdeyim de:( – ben ona tak?ld?m. ?a??rt?c?!! Bu arada Atik Büfe konusunda yazd?klar?na yürekten kat?l?yorum, bir Marmara ?leti?im mezunu olarak :)

 8. en iyi 10…t?klay?nca en iyi 10 “istanbul”…….ayn? ?eyi gazeteler de yap?yor, birtak?m ba?ka siteler de, herhangi bir ?ey için sorgulama yap?yorsunuz sadece ?stanbul geliyor, il s?ralamalar? var ?stanbul en tepede, sonras? afabetik s?ral?…Türkiye sadece ?stanbul de?il, ay?pt?r sayg?s?zl?kt?r di?er illerde ya?ayanlara….ayr?ca memleketimizde çok ?ehirde döner yedim, ?stanbul’un fabrikasyon etten mamul dönercileri ilk 10’a girmez bile

 9. ama ben anlam?yorum bu ne asabiyet, bu ne sinir! ne yapal?m, biz istanbulluyuz ve ya?ad???m?z ?ehrin dönercilerini biliyoruz. di?er ?ehirlere gitmi? olsak da oralar?n dönercilerin o kadar incik cincik bilmemiz zor orada ya?amadan. bu kadar al?ngan olmay?n.
  siz ankara, adana, eski?ehir dönercileri listelicem dediniz de koymay?z m? dedik. buyrun k?zaca??n?za, yap?n, yollay?n, koyal?m buraya.

 10. ?stanbul’u bilmem ama en iyi döner Bursa’da yap?l?r. ?skender Kebab? da en büyük kan?t?d?r :p

 11. Cevahiro?lu döner bu listede mutlaka yer almal? denilen cinsten. Ça?layan’da Florence Nightingale Hastanesi’nin yan?ndan girilen sokakta yer alan esnaf lokantas? tad?nda bir mekan kendisi. Saat 14:00 ,15:00 gibi döneri biter ,gitmeyi dü?ünenlere bildirilir.?iddetle denemenizi tavsiye ediyorum…Listenize kesinlikle alaca??n?z bir lezzettir ;deneyin görün =)

 12. Bir ara ?stanbul’dan kastettikleri sadece Avrupa Yakas? m?,yoksa Anadolu Yakas?’ndakiler döner de?il mi bizi mi kand?rm??lar diye dü?ünmü?tüm,neyse ki zar zor bir tane girmi? Anadolu yakas?ndan.

 13. Aksaray-Yusufpa?a dura??nda Vak?fbank?n oldu?u tarafta, merdivenler yukar? ç?k?p kar??s?n?zdaki soka?a 2 ad?m att???n?zda Dönerci Sad?k’?n yakla??k 2,5 metrekare dükkan? ile kar??la??r, zann?mca ?stanbul’un en güzel, ayn? zamanda en mütevazi dönerini yersiniz. Hayat?mda yedi?im en güzel döner listesine 1. s?radan sokar?m, gözümü bile k?rpmadan hem de…

 14. Yapmay?n gözünüyü seviyim bu listeyi yapan?n dünyadan haberi yok.. Hele ki MORGÜLÜ ilk s?raya koymak KOM?K olmu?..

 15. o sizin takdiriniz, biz be?eniyoruz listemizi.

 16. herkez farkl? yerlerden bahsediyor demekki bu damak tad? denilen ?ey ki?iden ki?iye de?i?iyormu?. bütün arkada?lara te?ekkür ediyorum ben bu isimleri listeme ald?m f?rsat buldu?umda ziyaret edece?im.

 17. çok te?ekkürler çok sa?olun,oldukça güzel bir site ve emekler bo?a gitmemi? çok te?ekkür ediyoruz emekleriniz için, eme?e sayg?.

 18. Çok te?ekkürler çok sa?olun,oldukça güzel bir site ve emekler bo?a gitmemi? çok te?ekkür ediyoruz emekleriniz için, eme?e sayg?. Sizde web sitemizden Temel F?kralar? okumak istiyorsan?z adresimiz: http://www.fikrablog.com , iyi günler dileriz.

 19. istanbul ata?ehirde kutu isminde bir dönerci var..Oran?n dönerini yemeyen ben döner yedim diye yazmas?n bence..deneyin ve payla??n..

 20. Kad?köy Hosta listeye girebilir derim. Asl? Ankara’dad?r. ?ube asl? kadar iyi de?il ama ?stanbul’un dönerinde genel anlamda bir kalite sorunu var. Her ?eyden önce ekmek aras? dönere k?zartma patates konulmas? ?stanbul’a ilk geldi?imde beni deh?ete dü?ürmü?tü. Döner ekme?i so?anla yemek varken, neden patates gibi sandviçi iyiden kurutan bir kat?k kullan?l?r anlamam. Ezcümle Hosta’da so?anl? Ankara üsulu döner yiyebilirsiniz.

 21. En iyi döner yiyebilce?iniz yer Beyaz?t tramvay dura?? kar??s? DEN?Z büfe ??? B?LEN B?R?S? OLARAK SÖYLÜYORUM.Bak?rköy morgül tambir fiyasko ya?s?z kuru lezzetsiz bir et kim yapt? listeyi anlamad?m:((((((

 22. ben dönerle ilgilenen arkada?lara ni?anta?? marmara büfe de tatmalar?n? tavsiye ederim.

 23. Bir arkada? en iyi döner bursa’da yap?l?r demi?. Ama sallam??… Ben i? gere?i 4 y?ld?r bursaday?m. Bursadaki döner iskender döneri, yaprak dönerden farkl? bir?ey, sucuk dönere benziyor daha çok… Ve bence çok ba?ar?s?z.

  ?yi döner için ?ehremini merkezindeki parkta bulunan esnaf lokantas? ve ni?anta??ndaki bir dönerciyi tavsiye ederim. Malesef ben ziyarette iken ikram edilen bir döner oldu?undan mekan?n tam yerini ve ad?n? bilmiyorum ama amerikan hastanesine çok yak?n… iyi günler.

 24. celal ustay? tek gecerimm

 25. morgül eski morgül de?il haberiniz olsun

 26. vaallahi morgülün dönerini bir yiyen birde yemeyen pi?man,yemeyen yiyemedi?ine üzülüyor,yiyense ordan ba?ka yerde döner yiyemiyor.yemeyenlere duyurulur tad? ba??ml?l?k yapar b?rakamazs?n?z.onun içi size tavsiyem ya yak?n bir yerlerinde i? bulun yada evinizi oraya ta??y?n abartt???m? dü?ünceksiniz ama döneri yiyin öyle konu?uruz

 27. arkada?lar . bu dediniz her yerde ben döner yedim .. döner yediginiz saat te cok önemlidir ayn? ki?i ayn? yarde farkl? sattlerde yerse lezzzetin farkl? oldugunu görecek .. en iyi döneride yapsan saat 4 den sonra mantara ba?lar. en iyi dönerse ilk c?kt?g?nda . yada kabugu at?ld?kdan hemen sonrad?r. tabiki eyer döneri kendi yap?yorsa … ?ayet haz?rsa yana?may?n bile . ben bir dönerci ustas? olarak size bunu tavsiye ediyorum.dönerin nas?l oldu?unu yemedende anlarss?n?z, nas?l oluyor derseniz .
  ; renginde. rengi ac?k renk olur .. koyu renl? döner (koyu kahve veya siyaha yak?n . ) kalitesiz ettir . güvenin bana . tavsiye bir yer isterseniz . bu listeyi yapan arkadasada söylüyorum . harbiyede .ordu evinin tam kar??s?nda harbiye büfeye mutlaka ugras?n.

 28. Arkada?lar en önemli 3 yer yok.

  1. numara Be?ikta? Karadeniz dönercisidir. Kartal heykelinin yan?nda.
  2.numara Aksarayda Sad?k Ustad?r. Yusufpa?a dura??n?n orda.
  3.Numrada f?nd?kzade de vatan caddesine giden yolun sa??ndad?r. Bak?n bunlar önemli tesbitlerdir. !!!

 29. SMS Döner. Sefaköy’de Süvari caddesi üzerinde solda. Yok böyle bir döner. Her haftasonu orday?m abi olmaz böyle lezzet!

 30. asl?nda sizler kend? kend?n?z? kand?r?yorsonuz gercekten döner?n asl? ne türk?ye nede bursad?r döner?n asl? suriyte ve bagdat gibi arab ülkelerinde gelm??t?r sizler döner yed?m d?yorsan?z yan?l?yorsonuz gercekten sizler söleyeceg?m yerde döner ?n tad?na b?r bakt?g?n?zda i?te ozaman ben döner yed?m d?yeceks?n?z onca yer gezm?? onca yar??malara kat?l?p birincilig?n? halen 32 y?ldan ber? kuruyan sms sultan mesut sofras?ndan bas ed?yorum sms dönercisinden sadece sizden isted?g?m b?r tad?na bakman?z adamlar yazm??lar koskucaman tabelaya daha lezetlisini bulana b?r hafta bedava döner ye d?ye adres ::SMS Döner. Sefaköy”de Süvari caddesi üzerinde solda. Yok böyle bir döner gercekten bak?n ben s?f bu döner icin 2 saatl?k yoldan g?d?p y?yorum sayg?lar?mla serhat gül burdan sms dönerc?m?z mesut ustam?za sayg?m?z? yolluyoruz size telefon nomaralar?n?da ver?m 0212 424 05 15 sms döner0212 424 05 25

 31. sizler ked? kend?n?z? kand?r?yorsonuz sizlere söleyeceg?m adrestten sadece b?r tad?na bak?nda döner yed?g?n?z? söleyeb?leceks?n?z sms döner kend?leri herzaman yar??malara kat?l?p b?r?nc?l?g?n? 32 y?ldan ber? kuruyan b?r sms döneri SMS Döner. Sefaköy”de Süvari caddesi üzerinde solda. Yok böyle bir döner

 32. sizler bu8nlara döner diyorsan?z kend? kend?nizi kand?r?yorsonuz arkada?lar ak?l? olun bak?n bu dönerin 32 y?l buyunca türkiye yemek yar??mas?nda birinci olan sad?k usta var ve sad?k ustan?n yeti?tirdigi sms döner ustas? mesut usta ve sad?k ustay?da yar??malarda kend?s?ne rak?p görüp ustas?n?da %5 lezzet oalarak gecm?? b?r mekan sefaköy suvari caddesi kartalteme mahalesi kücük cekmece beled?yes?n?n yan?nda sms dönber d?ye daha lezetlisin? bulana b?r hafta bedava döner d?ye tabellalar? var ben kend?m 80 k?lo metre yol gidiyorum o döneri yemek ?c?n haftada 2 üc gun falan giderim tavsiye eder?z

 33. BEN GIDA MUHENDISIYIM VE ISTANBULDAKI BIRCOK BUFENIN GIDA DENETLEMESINI ISTANBUL BELEDIYESI ADINA YAPIYORUM. LEZZETLERIMIZ GERCEKTEN COK GUZEL VE OZELLIKLEDE GIDA SAGLIGI VE HIJYEN KURALLARINADA UYULDUGU TAKTIRDE BENCE TUM DUNYADA GELINIP TADILACAK DONER VE KEBAP CESITLERIMIZ VAR. AMA BEN BIR GIDA MUHENDISI OLARAK OZELLIKLE DEFINE BUFEYI BEGENIYORUM. HEM HIJYENIK HEMDE IYI ET KULLANIYORLAR. ETTEKI YAG ORANI , VE ORGANIK OLUP OLMADIGI SUREKLI KONTROL ALTINDA OLAN YERLERDEN BIRI VE SANIRIM BIR GIDA MUHENDISIYLE CALISIYORLAR. BANA ZATEN AMACLARININDA BU TADI BILENLERE GERCEK ANLAMDA ETIN SAGLIKLI KISMINI VE HIJYENIK OLARAK YEDIRME HEDEFINDE OLDUKLARINI SOLEMISLERDI. YAPTIGIMIZ DENETLEMEDE BUNUN BOYLE OLDUGUNU GORMEK BIZI SEVINDIRDI. SANIRIM AYNI YIL EN IYI BUFE ODULUNU ALDILAR. GERCEKTEN GUVENLE YIYEBILECEGINIZ VE DENEMENIZ GEREKEN BIR TAT. BENCE BASARILI ISIMLERI DUYURMAK BURDAN YORUMLARIMIZI YAPMAK TURKIYEDE GIDA ALANINDA DAHA TESVIK EDICI OLACAK VE KALITE DUZEYIMIZI ARTTIRACAKTIR. BENDE DUSUNCEMI BELIRTMEK ISTEDIM. DIGER BASARILI BUFELERIDE TEBRIK EDIYORUM. UMARIM AYNI CIZGIDE DEVAM EDERLER. SAYGILAR

 34. Böyle ucuz berbat liste olur mu ? Bu liste olsa olsa cebinde paras? olmayan ö?rencilerin yedi?i bol ya?l? dönercileri s?ralayan bir liste olabilir…Yaz?k yaz?k…

 35. Bence en iyi döner ?stanbul anadolu yakas?nda Maltepede “Treff Döner”. Harika soslarla yapt?klar? döner tart??mas?z ?stanbulun en iyi döneri. Kesinlikle yolunuz dü?erse u?ray?n…

 36. Merhabalar.Döner ile alakali önemli bir bilgi.Lezzetli döner elektirikli döner standinda degil odun atesinde pisendir.yakilan odunun cinsi bile etin lezzetini etkiler.en lezzetli döner zeytin agacinin közüyle olur,Döneri en guzel ?ranlilarin yaptigi soylenir.Gunumuzde odun ate?inde döner yapan cok fazla yer kalmadi,cunku daha zahmetlidir.
  Listenin ikinci sirasinda yer alan Dönerci Ali Usta gercektende bu alanda cok basarili.benim listemin birincisi.ve hikayesi de tam bir girisimcilik ornegidir.yillar once Maltepe Tugayyolunda pazarin icin doner arabasinda Doner satarak basladi fakat nasil bir doner,pazara takim elbiseli jipli musteriler gelirdi.sonrasinda ayni mevkidee sadece persembe pazarinin oldugu gunlerde orada bosta olan bir dukkani kiraladi.boyasiz bis dukkanda sadece bir doner standi ve onlarca tabure…bilet kuyrugu gibi sira olurdu.daha sora ayni bolgede sabit restoranini kurdu.en az 150 m2 bir alan olmasina ragmen yogunluktan musterileri agirlayamaz hale geliyordu.ve birkac yil once maltepe carrefoura cok yakin bir noktada 4 katli muazzam bir plaza kurdu ve orayida her pazar tiklim tiklim dolduruyor.gectigimiz yil da umraniye tepe ustunde 2.subeyi acti.fakat umraniyede,maltepedeki havayi bulamadim ben.maltepede 4-5 top doner ayni anda takiliyor ve her top neredeyse insan boyunda.
  Gidip tadmanizi tavsiye ederim

 37. Bu kadar yorumcu ve döner sever arkada?…Be?ikta? da bulunan KARADEN?Z döner salonuna u?ramam?? ise ve bu listede KARADEN?Z döner yok ise pek fazla döner yedi?iniz söylenemez…yolunuz Be?ikta?a dü?erse u?ray?n derim. Ayr?ca iyi bir et döner takipcisi olarak Kapal? çar?? çemberlita? ç?k???na yak?n ara bir sokakta bulunan Dönerbank’da ?iddet ile tavsiye edece?im bir et döner dükkan?d?r.

 38. En iyi döner Kad?köy’de ?lyas’?n dükkan?n?n kar??s?ndaki ?skenderiskendero?lu’da yenir.

 39. Kavac?k – Bayramo?lu Döner ile tan??mam??s?n?z, çok yaz?k. 1 numara kesinlikle Bayramo?lu, rakipsiz.

 40. morgül 5 para etmez.

 41. Benim listem; Sad?k usta ve Karadeniz büfe de yemedim bilmiyorum.

  1- Beyti – Florya
  2- Gelik – Atakoy
  3- ?ahin Usta – Nuruosmaniye
  4- Celal Usta – Umraniye
  4- Bayramoglu – Kavac?k
  5- Ali Usta – Maltepe
  6- Y?lmaz Et Lokantas? – Küçükçekmece

 42. Aksaraydaki dönerci sad?k ustada bir defa döneri tadan bu yaz?lanlar?n ne kadar bo? oldu?unu görecektir.Mutlaka denemelisiniz.

 43. HOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPP döner deyince orda dur derim çünkü sancaktepede DÖNERC? AHMET USTA’n?n eline kimse su dökemez hem döneri hem mekan? hem hizmeti 10 numara inan?nki döner harika bence biran önce gitmelisiniz herkese tavsiye ederim

 44. Arkadaslar ben kendi listemi KARISIK yay?nl?yorum
  MAV? BONCUK
  Fatih itfayenin kar??s?nda idi ama suan kapal? (zihni sinir genc mulk sahibi yuzunden )

  BAMB? TAKS?M meyve suyu veya ayran soyleyin (kola donerin dogas?na ayk?r?)

  Besiktasta Defnenin ?slak burgeri güzel CARSIDA daha iyi bir yer var
  söylemem ad? bana sakl?
  Bir de illa ben iskederciyim diyorsan?n istiklalin girisinde sol tarafta kusuruma bakmas?nlar ad? kendime sakl?:) güzel iki katl? bir lokanta var
  Gitmeden paraya k?y?p yemek yemeden lütfen yorum yapmayal?m döner gurmeleri kolay yeti?miyor:))

 45. döner dedi?i?iniz %100 dana etten ve ince yaprak gibi oland?r.lezzete sadece ye?il so?an ve biber e?lik eder.bu lezzette ça?layan florance nightingale hastanesinin yan caddesinde bulunan 1977 de kurulmu?.CEVAH?RO?LU RESTORANTTIR.BU LEZZET? DAMAK HASTALARI MUTLAKA TATMALIDIR

 46. DÖNERC? AL? USTA ÜMRAN?YE MEYDAN AVMDE DE VAR.. SUBESI ORAYADA ACILMISTIR. B?LMEYENLERE DUYRULUR…

 47. AL? USTA BU ???N P?R?D?R. K?M NE DERSE DES?N. AYRICA YILLAR ÖNCE AL? USTA PAZARLARDA DÖNER SATARKEN DÖNERC? CELAL USTA SADECE ONUN KASABIYDI. DAHA SONRADAN DÖNERC? OLMUSTUR.. CELAL USTAYI ELE?T?RMEK ?Ç?N SÖYLEMIYORUM SADECE BILMENIZ GEREKIR DIYE DUSUNUYORUM…

 48. öncelikle sad?k ustam?za allah rahmet eylesin mekan?n? cennet eylesin bizlere böyle b?r meslek sundugu icin sonsuza dek minettar?z .bayanlar & beyler öncel?kle verm?? oldugunuz emeg icin te?ekürlerimizi sizlere sonar?m yaln?z bu diger yerleri tatmadan yemeden yorum yapmam ve yapmamal?y?z herkes b?r emeg ver?yor b?z k?msey? kötülem?yor ve sayg?s?zl?k etm?yoruz sizlere sadece ?unu ?öyle söyleyey?m: yok efendim dogalgaz yok efend?m kömür ate?i yok odun ate?i bunlara kanmayal?m hepsi yalan dönerin 2 s?r? vard?r b?r ET? 2 TERB?YES? b?r usta bunlar? b?l?yorsa s?k?nt? yok KEND?NE GÜVENEN TABELAYA YAZAR DAHA LEZETLISINI BUL BIR HAFTA BEDAVA DÖNER YE D?YE HAYDI MEYDAN SEFAKÖY SMS DÖNER EV? DAHA LEZETL?S?N? BUL B?R HAFTA BEDAVA DÖNER YE BEN YAZDIM BAKALIM KAC K??? DAHA YAZAB?LECEK SAYGILARIMLA SERHAT GÜL TEL 0212 424 05 15 MESUT USTA

Post a Comment