En iyi 10 a?k ?iiri…

{ Posted on Oca 26 2010 by konuk maddeciler }

gRafItTi_no_II_by_angeleye7

MADDELEYEN: Ça?da? Seichter

Öncelikle, ?iir be?enisinin, okuyucunun o anki içerisinde bulundu?u ruhsal yap? ile dogrudan ili?kili oldu?unun alt?n? çizmek isterim. Ve de asl?nda bu durumun, tüm sanat dallar? için de geçerli oldu?unun zaten birçok ki?i taraf?ndan bilindi?ini de çok iyi bilirim. ?u an kaleme ald???m en iyi 10 ?iir be?enim, derlemem, hic ?üphe yok ki ba?ka bir ruh halinde oldu?um vakit tamamen de?i?ecektir.

Ayr?ca, hemen burada ?unun da alt?n? çizmek isterim; bu en iyi 10 a?k ?iiri derlemesini yaparken onlarca önemli ?aiirin, onlarca fevkalede güzel yaz?lm?? ?iirlerini be?enmedi?im icin listeye almamazlik etmedim. Aksine Fuzuli, Baki, Hayali, Nef”i gibi Divan ?airlerinin önünde bir kere daha sayg?yla e?ildim.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Köroglu, Karacaoglan, A??k Mahzuni, A??k Veysel ve ?imdi burada isimlerini anmad???m onlarca halk ozan?m?z?n yazd?klar?n?n kar??s?nda bir kere daha ?apkam?n uçtu?unu da söylemeden geçemeyece?im.

Ve de Orhan Veli, Yahya Kemal, Ahmet Hasim, Ahmet Hamdi Tampinar, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazil Kisakürek, Sait Faik Abasiyanik, Ilhan Berk, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Behcet Necatigil, Ahmed Arif, Metin Eloglu, Ülkü Tamer, Cahit Sitki Taranci, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Gülten Akin gibi isimlerden tutun da modern Türk ?iirine katk?lar? devesal boyutlarda olan Kücük Iskender, Gülseli Inan, Engin Korelli, Akgün Akova ve ismini ?imdi burada sayamad???m birçok de?erli ?airimizin ?iirlerinin de bu listede yer alm?yor olmas?, yukar?da da belirttigim gibi sadece ve sadece benim ?u an içerisinde bulundu?um ruh halimin be?enileri ile alakal? bir durumdur. Öyleyse, i?te benim en iyi 10 a?k ?iirim için buyrun…

10. Özdemir Asaf – Lavinia

Sana gitme demeyece?im
Ü?üyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar,
Yan?mda kal.

Sana gitme demeyece?im.
Gene de sen bilirsin.
Yalan istiyorsan yalanlar söyleyeyim.
?ncinirsin.

Sana gitme demeyece?im,
Ama gitme, Lavinia.
Ad?n? gizleyece?im
Sen de bilme, Lavinia.

ozdemir_asaf

9. Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin

Geceleyin bir ses böler uykumu,
?çim ürpermeyle dolar:-Nerdesin?
Ar?yorum y?llar var ki ben onu,
Â??k?y?m beni ça??ran bu sesin.

Gün olur sürüyüp beni derbeder,
Bu ses rüzgârlara kar???r gider.
Gün olur pe?imden yürür beraber,
Ans?z?n hayk?r?r bana: -Nerdesin?

Bütün sevgileri at?p içimden,
Varl???m? yaln?z ona verdim ben.
Elverir ki bir gün bana, derinden,
Ta derinden, bir gün bana “Gel” desin.

ahmetkutsi

8. Cahit Külebi – Hikaye

Senin dudaklar?n pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!

Benim do?du?um köylerde
Ceviz a?açlar? yoktu,
Ben bu yüzden serinli?e hasretim
Ok?a biraz!

Benim do?du?um köylerde
Bu?day tarlalar? yoktu,
Da??t saçlar?n? bebek
Savur biraz!

Benim do?du?um köyleri
Ak?amlar? e?kiyalar basard?.
Ben bu yüzden yaln?zl??? hiç sevmem
Konu? biraz!

Benim do?du?um köylerde
?imal rüzgarlar? eserdi,
Ve bu yüzden dudaklar?m çatlakt?r
Öp biraz!

Sen Türkiye gibi ayd?nl?k ve güzelsin!
Benim do?du?um köyler de güzeldi,
Sen de anlat do?du?un yerleri,
Anlat biraz!

254018_2

7. Cemal Süreya – Üvercinka

Böylece bir kere daha boynunlay?z say?l? yerlerinden
En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu
kesmemeye
Laleli’den dünyaya do?ru giden bir tramvayday?z
Birden nas?l oluyor sen yüre?imi elliyorsun
Ama nas?l oluyor sen yüre?imi eller ellemez
Sevi?mek bir kere daha yürürlü?e giriyor
Bütün kara parçalar?nda
Afrika dahil

Ayd?nca dü?ünmeyi iyi biliyorsun eksik olma
Yatakta yatmay? bildi?in kadar
Say?n Tanr?ya kal?rsa seninle yatmak günah, daha neler
Bo?unaym?? gibi bunca uzamas? saçlar?n?n
Ben böyle canl? saç görmedim ömrümde
Her telinin içinde ayr? bir kalp çarp?yor
Bütün kara parçalar? için
Afrika dahil

Senin bir havan var beni as?l saran o
Onunla daha bir de?ere biniyor soluk almak
Sabahlar? ac?kt??? için hakl?
Gününü kazan?p kurtard? diye güzel
Birçok çiçek adlar? gibi güzel
En tan?nm?? k?rm?z?larla açan
Bütün kara parçalar?nda
Afrika dahil

Birlikte m?sralar dü?ünüyoruz ama iyi ama kötü
Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse
de?erlendiremez
Bir m?sra daha söylesek sanki her ?ey düzelecek
?ki ad?m daha atm?yoruz bizi tutuyorlar
Böylece bizi bir kere daha tutup kur?una diziyorlar
Zaten bizi her gün sabahtan ak?ama kadar kur?una
diziyorlar
Bütün kara parçalar?nda
Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açman?n tam da s?ras?
Kalabal?k caddelerde hürlü?ün ?ark?s?na kat?l?rkenki
Padi?ah gibi cesaretti o, al?ml? de?me kad?nda yok
Akl?ma kadeh tutu?lar?n geliyor
Çiçek Pasaj?nda ak?amüstleri
As?l yoksulluk ondan sonra ba?l?yor
Bütün kara parçalar?nda
Afrika hariç de?il

cemal_sureya

6. Can Yücel – Sevgi Duvar?

Sen miydin o, yaln?zl???m m?yd? yoksa
Kör karanl?kta açard?k pasl? gözlerimizi
Dilimizde ak?amdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanat–sevicileri
Derdim gülüm insan aras?na ç?karmakt? seni
Yakanda bir amonyak çiçe?i
Yaln?zl???m benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi

Kumkap? meyhanelerine dadand?k
Önümüzde Alt?nba?, Alt?n Zincir, fasulye pilakisi
Ard?m?zda görevliler, ekipler, H?z?r Pa?alar
Sabahlar? aç?klarda bulurlard? le?imi
Öyle s?cakt? ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle ok?ard?m seni
Yaln?zl???m benim süpürge saçl?m
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi

Bakt?m gökte bir k?rm?z? bir uçak
Bol çelik bol y?ld?z bol insan
Bir gece Sevgi Duvar?n? a?t?k
Dü?tü?üm yer öyle aç?k öyle seçik ki
Ba?ucumda bi sen vars?n bi de evren
Saym?yorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
Yaln?zl???m benim ço?ul türkülerim
Ne kadar yalans?z ya?arsak o kadar iyi

can_yucel

5. Nazim Hikmet Ran – Mavi Gözlü Dev

O mavi gözlü bir devdi.
Minnac?k bir kad?n sevdi.
Kad?n?n hayali minnac?k bir evdi,
bahçesinde ebruliii
han?meli
açan bir ev.

Bir dev gibi seviyordu dev.
Ve elleri öyle büyük i?ler için
haz?rlanm??t? ki devin,
yapamazd? yap?s?n?,
çalamazd? kap?s?n?
bahçesinde ebruliiii
han?meli
açan evin.

O mavi gözlü bir devdi.
Minnac?k bir kad?n sevdi.
Mini minnac?kt? kad?n.
Rahata ac?kt? kad?n
yoruldu devin büyük yolunda.
Ve elveda! deyip mavi gözlü deve,
girdi zengin bir cücenin kolunda
bahçesinde ebruliiii
han?meli
açan eve.

?imdi anl?yor ki mavi gözlü dev,
dev gibi sevgilere mezar bile olamaz:
bahçesinde ebruliiiii
han?meli
açan ev..

nazim-hikmet-ran

4. Attila ?lhan – Üçüncü ?ahs?n ?iiri

gözlerin gözlerime de?ince
felaketim olurdu a?lard?m
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdi?in vard? duyard?m
çöp gibi bir o?lan ipince
hay?rs?z?n biriydi fikrimce
ne vakit kar??mda görsem
öldürece?imden korkard?m
felaketim olurdu a?lard?m

ne vakit maçka’dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu
a?açlar ku? gibi gülerdi
bir rüzgâr akl?m? al?rd?
sessizce bir c?gara yakard?n
parmaklar?n?n ucunu yakard?n
kipriklerini e?er bakard?n
ü?ürdüm içim ürperirdi
felaketim olurdu a?lard?m

ak?amlar bir roman gibi biterdi
jezabel kan içinde yatard?
limandan bir gemi giderdi
sen kalk?p ona giderdin
benzin mum gibi giderdin
sabaha kadar kal?rd?n
hay?rs?z?n biriydi fikrimce
güldü mü cenazeye benzerdi
hele seni kollar?na ald? m?
felaketim olurdu a?lard?m

istanbullu_Atilla_Ilhan

3. Edip Cansever – Yerçekimli Karanfil

Biliyor musun az az ya??yorsun içimde
Oysaki seninle güzel olmak var
Örne?in rak? içiyoruz, içimize bir karanfil dü?üyor gibi
Bir a?aç i?liyor t?k?r t?k?r yan?m?zda
Midemdi akl?md? ?u kadarc?k kal?yor.

Sen o karanfile e?ilimlisin, al?p sana veriyorum i?te
Sen de bir ba?kas?na veriyorsun daha güzel
O ba?kas? yok mu bir yan?ndakine veriyor
Derken karanfil elden ele.

Görüyorsun ya bir sevday? büyütüyoruz seninle
Sana de?iniyorum, sana ?s?n?yorum, bu o de?il
Bak nas?l, beyaza keser gibisine yedi renk
Birle?iyoruz sessizce.

1175382127

2. Ahmet Telli – Hala Koynumda Resmin

S?ms?cak konu?urdun konu?unca
?rmak gibi rüzgar gibi konu?urdun
yayla koku?lu çiçekler açard? sanki
çi?demler güller mor menev?eler açard?
S?ms?cak konu?urdun konu?unca
Hâlâ koynumda resmin

Da?lar? anlat?rd?n ve dostlu?u
bir ceylan gibi sekerdi kelimeler
Sesini duymasam çölle?irdi dünya
da?lar yar?l?r ?rmaklar kururdu
bulutlar çökerdi yüre?ime
Hâlâ koynumda resmin

Gün ak?am olur elinde kitaplar
ve bir demet çiçekle ç?k?p gelirdin
bir kez bile unutmad?n “merhaba” demeyi
ve en yan?k türküleri nas?l da söylerdin
bir dostun vuruldu?u gün
Hâlâ koynumda resmin

Kaç mevsim k?rlara ç?k?p
çiçekler toplad?k mezarlar için
Belki ürküttük tarla ku?lar?n?
belki kurdu ku?u ürküttük
ama a?k? ürkütmedik hiç
Hâlâ koynumda resmin

Ve hâlâ s?ms?cak durur an?lar
s?ms?cak ve biraz boynu bükük
Ne varsa ya?anm?? ve payla??lm??
yasak bir kitap gibi durmaktad?r
ve firari bir sevda gibi
?imdi duvarlarda resmin

ahmet-telli

1. Murathan Mungan – Yaln?z Bir Opera

Ölü bir y?lan gibi yat?yordu aram?zda
Yorgun, kirli ve umutsuz geçmi?im
Oysa bilmedi?in bir?ey vard? sevgilim
Ben sende bütün a?klar?m? temize çektim

?mrendi?in, öfkelendi?in
K?zd???n, ya da k?skand???n diyelim
Yani ya?am??l?k sand???n
Geçmi?im
Dile dökülmeyenin tenhal???nda
Kaç?r?lan bak??larda
Gündeli?in ba??bo? ayr?nt?lar?nda
Zaman zaman geri tepip duruyordu.
Ve elbet üzerinde durulmuyordu.
Sense kendini hala hayat?mdaki herhangi biri san?yordun,
Biraz daha fazla sevdi?im, biraz daha önem verdi?im.
Ba?lang?çta do?ruydu belki.
S?radan bir serüven, rastgele bir ili?ki gibi ba?lay?p,
Günden güne hayat?ma yay?lan, varl???m? ele geçiren,
Büyüyüp kök salan bir a?ka bedellendin.
Ve hala bilmiyordun sevgilim
Ben sende bütün a?klar?m? temize çektim
Anlad???ndaysa yapacak tek ?ey kalm??t? sana
Bütün kazananlar gibi
Terk ettin.

Yaz ba??yd? gitti?inde, ard?ndan,
Senin için üç lirik parca yazmaya karar vermistim.
Kimsesiz bir yazd?. Yoktun. Kimsesizdim.
Ç?k?lm?? bir yolun ilk dura??nda bir mevsim bekledim durdum.
Çünkü ben a?k?n bütün ça?lar?ndan geliyordum.
San?r?m lirik sözcü?ü en çok yüzüne yak???yordu
Yüzündeki ku?kun kedere, gür kirpiklerinin alt?ndan
K?s?k lambalar gibi ???yan gözlerine
Çerçevesine s??mayan
Munis, sokulgan, hüzünlü resimlerine
Lirik sözcü?ü en çok yüzüne yak???yordu.

Yaz ba??yd? gitti?inde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmi?ti May?s.
Seni bir ?iire dü?ündükçe
Kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi
Ucucu ve yumu?ak ?eyler geliyordu akl?ma.
Önceki ?iirlerimde hiç kullanmad???m bu sözcük
Usulca dü?üyordu bir ka??t akl???na,
Belkide ilk kez giriyordu yazd?klar?ma, hayat?ma.
Yaz ba??yd? gitti?inde. Bir a?k?n ilk günleriydi daha.
A?k m?yd?, de?il miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi?
‘Eylül’de ayn? yerde ve ayn? insan olmam? isteyen’ notunu buldum kap?mda.
Alt?na saat: 16.00 diye yazm??t?n, ve 16.04’tü onu buldu?umda.
Daha o gün anlamal?yd?m bu ili?kinin yazg?s?n?
Takvim tutmazl???n?
Aram?zda bir dü?man gibi duran zaman?
Daha o gün anlamal?yd?m
Benim sana erken
Senin bana geç kald???n?.

Gittin. Koca bir yaz girdi aram?za. Yaz ve getirdikleri.
Döndü?ünde eksik, noksan bir ?eyler ba?lam??t?.
Sanki yaz, birbirimizi görmedi?imiz o üç ay,
Al?p götürmü?tü bir ?eyleri hayat?m?zdan, olmam??t?, eksik kalm?st?.
K?r?lm?? bir ?eyi onar?r gibi ba?lad?k yar?m kalm?? arkada?l???m?za.
Ad?mlar?m?z tutuk, yüre?imiz çekingen, körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi
bak???yorduk.
Sanki ufac?k bir ?ey olsa birbirimizden kaçacakt?k.
Fotoromans?z, trüksüz, hilesiz, kli?esiz bir beraberlikti bizimki.
Zamanla gözlerimiz aç?ld?, dilimiz çözüldü güvenle ilerledik birbirimize.
Gittin. ?imdi bir mevsim de?il, koca bir hayat girdi aram?za.
Biliyorum ne sen dönebilirsin art?k, ne de ben kap?y? açabilirim sana.
?imdi biz neyiz biliyor musun?
Ak?p giden zamana göz k?rpan yorgun y?ld?zlar gibiyiz.
Birbirine uzanamayan
Bo?lukta iki yaln?z y?ld?z gibi
Ac? çekiyor ve kendimize gömülüyoruz
Bir zaman sonra bat?k bir a?ktan geriye kalan iki enkaz olaca??z yaln?zca
Kendi denizlerimizde sessiz sedas?z bo?ulaca??z
Ne kalacak bizden?
Bir mektup, bir kart, birkaç sat?r ve benim ?u k?r?k dökük ?iirim
Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyas?nda
Ne kalacak geriye savrulmu? günlerimizden
Bizden diyorum, ikimizden
Ne kalacak?

?imdi biz neyiz biliyor musun?
Y?k?nt?lar aras?nda yak?nlar?n? arayan öksüz sava? çocuklar? gibiyiz.
Umut ve korkunun hiçbir anlam ta??mad??? bir dünyada
Bir ?ey buldu?unda neyi, ne yapaca??n? bilmeyen çocuklar gibi
Ve elbet biz de bu a?kta büyüyecek
Her ?eyi bir ba?ka a?ka erteleyece?iz.

K?? ba?l?yor sevgilim
Ho?nutsuzlu?umun k??? ba?l?yor
Bir yaz daha geçti hiçbir ?ey anlamadan
Oysa yapacak ne çok ?ey vard?
Ve ne kadar az zaman
K?? ba?l?yor sevgilim
?yi bak kendine
Gözlerindeki usul ?efkati
Teslim etme kimseye, hiçbir ?eye
Upuzun bir k?? ba?l?yor sevgilim
Ayr?l???m?z?n k??? ba?l?yor
Giriyoruz kara ve so?uk bir mevsime.

Kitaplara sar?lmak, dostlarla konu?mak,
Yaz?ya oturup sonu gelmeyen cümleler kurmak,
Camdan d??ar? bak?p puslu ?ark?lar m?r?ldanmak….
Böyle zamanlarda her ?ey birbirinin yerini al?r
Çünkü her ?ey bir o kadar anlams?zd?r
?çimizdeki ?ss?zl??? dolduramaz hiçbir oyun
Para etmez kendimizi avutmak için buldu?umuz numaralar
Bir a?k? ya?atan ayr?ntlar? nereye saklayaca??n?z? bilemezsiniz
Ç?plak bir yara gibi s?zlar paylast???m?z anlar,
E?yalar gözünüzün önünde durur birlikte yaratt???n?z al??kanl?klar
Korkars?n?z sözcüklerden, sessizlikten de; bakamazs?n?z aynalara,
Ça?r???mlarla öde?emezsiniz.

D??arda hayat dü?mand?r size
?çeride odalara s??amazken siz, kendiniz
Bir ayr?l???n ilk günleridir daha
Her ?ey as?l? kalm??t?r bitkisel bir yaln?zl?kta
Gün boyu hiçbir ?ey yapmadan oturup
Kulak verdi?iniz saat tiktaklar?
Kaplar tekin olmayan gö?ümüzü
Geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç
Suyu bo?alm?? bir havuz, fi?ten çekilmi? bir alet kadar tehlikesiz
Bak?n?p dururken duvarlara
Bo? bir çuval gibi, çalmayan bir org gibi, plastik bir çicek,
Unutulmu? bir oyuncak, eski bir çerçeve gibi, hani,
Unutsam e?yan?n gürültüsünü, nesnelerin dünyas?nda
Kendime bir yer bulsam, dedi?imiz zamanlar gibi
Kendimizin içinden yeni bir kendimiz ç?karmaya zorland???m?z anlar gibi
Yeni bir iklime, yeni bir kente, bir tutkunluk haline, bir trafik kazas?na,
Ba??m?za gelmi? bir felakete, iskenceye çekilmeye, ameliyata al?nmaya
Kendimizi haz?rlar gibi.

Yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benli?imizi
Ama öyle sessiz bakt???m?z duvarlar gibi olmaya çal???rken,
Ve kazanm?? görünürken derinli?imizi
Ne zaman ki, yeniden canlan?r ba???lamas?z belle?imizde
Bir an?n, yaln?zca bir an?n bütün bir hayat? kaplad??? anlar
O tiktaklar kadar önemsiz kal?r ?imdi
Hayat?m?za verdi?imiz bütün anlamlar
Göremeseniz de, bilirsiniz
Hiç yak?n olmam??s?n?zd?r intihara bu kadar.

Bana zamandan söz ediyorlar
Gelip size zamandan söz ederler
Yaralar? nas?l sard???ndan, ya da her ?eye nas?l iyi geldi?inden.
Zamanla ilgili bütün atasözleri gündeme gelir yeniden.
Hepsini bilirsiniz zaten, bir i?e yaramad???n? bildi?iniz gibi.
Dahas? onalar da bilirler.
Ama yine de güç verir baz? sözler, sözcükler, öyle dü?ünürler.
Bitti?ine kendini inand?rmak, ayr?l???n gerçe?ine katlanmak, s?rt?n?zdaki
hançeri ç?kartmak, Yüre?inizin unuttu?unuz yerleriyle yeniden kar??la?mak
kolay de?ildir elbet.
Kolay de?ildir bunlarla ba? etmek, u?runa içinizi öldürmek.
Zaman al?r.
Zaman al?r sizden bunlar?n yükünü
O bo?luk dolar elbet, yaralar kabuk ba?lar, s?z?lar diner, aç?lar dibe
çöker.
Hayatta sevinilecek ?eyler yeniden fark edilir.
Bir yerlerden bulunup yeni mutluluklar edinilir.
O bo?luk doldu san?rs?n?z
Oysa o bo?lu?u dolduran eksilmenizdir.

Gün gelir bir gün
Ba?ka bir mevsim, ba?ka bir takvim, ba?ka bir ili?kide
O eski a?r?
Ans?z?n geri teper.
Dilerim geri teper.
Yoksa gerçekten bitmissinizdir.

Zamanla yerle?ir ya?ad?klar?n, yeniden konumlan?r, ço?al?r anlamlar?, önemi
kavran?r.
Bir zamanlar anlamadan ya?ad???n ?ey, çok sonra de?erini kazan?r.
Yoklu?u derin ve sürekli bir s?z? halini al?r.
Oysa yapacak hiçbir ?ey kalmam??t?r art?k
Mutluluk geçip gitmi?tir yan?n?zdan
Her ?eye iyi gelen zaman sizi kanat?r
Ölmu? saadeti kar??la?t?r ya?ayan mutsuzlukla
Günlerin dökümünü yap
Benim senden, senin benden habersiz al?p verdiklerini
Kim bilebilir ikimizden ba?ka?
Sözcüklerin ve sessizliklerin yeri iyi ayarlanm??
Bir ili?kiyi, duygular?n birli?ini,
Bir a?k? beraberlik haline getiren kendili?indenli?i
Yani günlerimiz ayd?nl?kken kaç?rd???m?z her ?eyi bir dü?ün
Emek ve a?kla güzelle?tirilmi? bir dünya
?imdi a??r a??r bat?yor ve yoklu?a kar???yor
Orada olmu? saadeti kar??la?t?r ya?ayan mutsuzlukla
Bunlar da bir i?e yaramad?ysa
Demek yang?ndan kurtar?lacak hiçbir ?ey kalmam?? aram?zda.

Bu ?iire ba?lad???mda nerde,
?imdi nerdeyim?
Solgun yollardan geçtim.
Bak???ml? mevsimlerden
?kindi ya?murlar?n? bekleyen
Yaz sonu hüzünlerinden
Gün günden puslu pencerelere benzeyen gözlerim
Geçti her ca??n bitki örtüsünden
Oysa ?imdi içimin y?kanm?? ta?l???ndan
Bakarken dünyaya
Yang?nlarla bay?nd?r kentler gibiyim:
Çicek adlar?n? ezberlemekten geldim
Eski ?ark?lar?, sarho?lar?n ve suçlular?n
Unuttuklar?n? hat?rlamaktan
Uzun uzak yollar? tarif etmekten
Haydutluktan ve melankoliden
Giderken ya da dönerken atlanan esiklerden
Duyarl???n gece mekteplerinden geldim
Bütünlemeli çocukluklar?yla geçti
Gençli?imin rüzgara verdi?im y?llar?
Gökummalar?n ve içdökmelerin vaktinden geldim.

Bu ?iire ba?lad???mda nerde,
?imdi nerdeyim?
Yaram vard?, bir de sözcükler
Sonra vaat edilmi? topraklar gibi
Sayfalar ve günler
I??k istiyordu yaln?zl???m
Kötülükler imparatorlu?unda bir tek ?iir yazmay? biliyordum
?lerledikçe…Kaybolup gittin bu ?iirin derinliklerinde
A?k ve Ac? usul usul eriyen bir kandil gibi söndü daha ?iir bitmeden.
Karard? dizeler.
A?k…Bitti. Soldu ?iir.

Büyük bir ?a?k?nl?k kald? o f?rt?nal? günlerden
Daha önce de ba?ka ?iirlerde konaklam??t?m
A??r s?navlar vermi?tim de?i?en ruh iklimlerinde
Ask yaln?z bir operad?r, biliyordum:
Operada bir gece uyudum, hiç uyanmad?m.
Barbarlar?n seyretti?i trapezlerden geçtim
Her ad?mda boynumdan bir fular dü?üyordu
El kadar gökyüzü mendil kadar ufuk
Birlikte ç?kalan yollar?n yazg?s?d?r:
Eksiliyorduk
Mataramda tuzlu suyla, oteller kentinden geldim
Her otelde biraz eksilip, biraz artarak
Yani ço?alarak
Tahvil ve senetlerini intiharlarla de?i?tirenlerin
Birahaneler ve bankalar üzerine kurulu hayatlar?nda
A??r ve ac? tan?kl?klardan
Geçerek geldim. Terli ve kirliydim.
Sonra t?marhanelerde t?mar edilen ruhum
Maskeler ve çiçekler biriktiriyordu
Linç edilerek öldürülenlerin hayat hikayelerini de…
Korsan yaz?lar?, kara ?iirleri, gizli kitaplar?
Ve aç?k hayatlar? seviyordu.
Buraya gelirken
Uzun uzak yollar için her menzilde at de?i?tirdim
Atlarla birlikte terledim yollar? ve geceleri
Ödünç almad?m hiç kimseden hicbir ?eyi
Ç?plak ve sahici ya?ay?p ç?plak ve sahici ölmek için panay?r yerleri…
panay?r yerleri…
Ölü kelebekler…
Ölü kelebekler…
Sonra dünyan?n bütün sinemalar?nda bütün filmleri seyrettim.

Ad?m onlar?n ad?n?n yan?na yaz?lmas?n diye
Ac? çekecek yerlerimi yok etmeden
Ac?yla ba? etmeyi ö?rendim.
Yoksa bu kadar konu?abilir miydim?
?pek yollar?nda kuzey y?ld?z?
A?k?n kuzey y?ld?z?
San?rs?n durdu?un yerde
Ya da yol üstündedir
Oysa çocukluktan kalma gökyüzünde hileli zar
Ölü yanarda?lar, ölü y?ld?zlar
Ve toy ya??n bilmedi?i hesap: ???k h?z?.

A?k?n bir yolu vard?r
Her ya?ta ba?ka türlü geçilen
A?k?n bir yolu vard?r
Her ya?ta biraz gecikilen
Gökyüzünde yaln?z bir y?ld?z arar gözler
Gözlerim
A?k?n kuzey y?ld?z?d?r bu
Yazlar? daha iyi görülen
Ben, öteki, bir di?eri ona do?ru ilerler
?lerlerim
Zamanla anlars?n bu bir yan?lsama
Ölü ?airlerin imgelerinden kalma
Sen de de?ilsin. O da de?il
Kuzey y?ld?z? daha uzakta
Yeniden yollara dü?erler
Dü?erim
Bir ?iir ya?at?r her ?eyi ya?am?n anlam? soldu?unda
Ben yoluma devam ederim. Bitmemi? bir ?iirin ortas?nda
Darmada??n?k imgeler, sözcükler ve kafiyeler
Ya?amsa yerli yerinde
Yerli yerinde her ?ey
?imdi her ?ey doludizgin ve ço?ul
?imdi her ?ey kesintisiz ve sürekli bir devrim gibi
?imdi her ?ey yeniden
Yüre?im, o eski a?k kalesi
Yepyeni bir mazi yaratt? sözcüklerin gücünden
Dönüp ard?ma bak?yorum
Yoksun sen
Ey Sanat! Her ?eyi hayata dönü?türen.

mungan_murathan_unionsverlag1


24 Responses to “En iyi 10 a?k ?iiri…”

 1. guzel

 2. Bir önerim olacak Birhan Keskin’den:

  Penguen

  o büyük ve muazzam zamanda unuttum
  kanatlar?m çok oldu ü?üyor benim
  bu beyaz ?ss?zl?kta gö?süme dü?üyor
  bu yüzden e?ik boynum

  bir ku?un an?s? kalm?? bende, sakl?
  bundan gözlerimdeki kayal?k,
  içimdeki serseri buzullar

  “dürtme içimdeki nar?
  üstümde beyaz gömlek var”

 3. sizin gibi ?iir sever deilim ama bende böyle bi ?ey yazd?m umar?m be?enirsiniz :
  ?imdi ak?am

  ?imdi ellerim , avuçlar?m güne? k?z?l?
  yakla?an karanl?k ve son
  renk uyumu ve sonsuzluk…
  beklenen ufuk çizgisinin ötesinde bir hayat
  …beklenen asl?nda hiç bir zaman bilinmeyen gerçek
  gerçek zincirlerle ba?l? ruhumuzun özlemi
  Devam?n? Gör

 4. bence benim ?iirlerim bu ?iirlerden bin kat güzel

 5. bence sen de en güzelden bin kat güzelsin ?iirlerinin oldu?u gibi.
  ve en mütevaz? dan bin kat mütevaz? ?imdiki oldu? gibi
  ki ahlak?nda güzeldir senin
  bu ?airlerde ahlak ne gezer
  tek ?air sensin k?ymetini bil kendinin
  ama sence..

 6. ?steyene çok kötüyüm,

  bu ülkeyi yerle bir edebilecek kadar güçlü hayk?rabilirim,

  dünyadaki bütün bulutlar? k?skand?racak kadar a?layabilirim sanki,

  aniden d??ar? ç?k?p kar??ma gelen herkesi, ellerimle bo?abilirim,

  gözlerimle tüm ormanlar? yakabilirim ac?madan yada dü?ünebilirim beynim patlayana kadar,

  belki ?u elimdeki barda?? k?r?p, sivri ucuyla bileklerime yazabilirim çaresizli?imi,

  insans?zl?ktan ölene kadar susabilirim de,

  belki de kor gibi s?cak bir suya ç?r?lç?plak dalabilirim son nefesimi al?p.

 7. fuck offfffffff……. yapaca??n?z yorumlara mum dikeyim ”meh” hariç. listedeki ?airlerden ahmet telli haricinde bizim yorumlar?m?zla daha iyi – daha kötü olarak yeni bir kimlik edinme sürecine girecek ?air yok, attila ilhan, naz?m hikmet, cemal süreya dan bahsediyoruz…. ?ahsen ben sadece amet telli yi hiç okumad?m ve san?r?m buradaki ?iirinden feyz alarak da okumam, tabi beni ?ans eseri kar??ma ç?kacak bir ba?ka ?iiriyle ters kö?eye yat?rmazsa…. ayr?ca ülkemizde az ?air ve çok ?air bozuntusu var, az ?airlerin bir kaç? listede, ?air bozuntular?n?n da on milyonda biri alt?ndaki yorumlarda var yine söylüyorum ”meh” hariç. dipnot ; ”r?dvan” nick li yorum yapan zat, mütevazi olabilmek, ?air olabilmekten daha önce gelir ki, iyi bir ?air olabilmek mütevazilik otoban?ndan da geçer hemde kilometrelerce 😉 sen yitik bir ?air bozuntususun….

 8. severim ?iiri.yazan? dinliyeni söyliyeni severim.sevdi?im her?eyi sevdi?imden çok.

 9. YOLUNU ?A?IRMI? KELEBEK
  Masum ojeli
  fakir k?z bebeklerine
  benzeyen ellerinle
  yolunu ?a??rm?? bir kelebe?in önlü?ünde
  nas?lsa her?ey a?ka var?r der gibisin

  Parçalanm?? çiçeklerin
  sevinç ç??l?klar?ndaki mutlulu?u
  görüp görüp yitirir gibisin

  Güllere ayr?l?k ta??r gibisin

 10. Murathan Mungan’?n Yaln?z Bir Opera adl? ?iiri gerçekten harika. . ! :) <3

 11. Sezai Karakoç’u unuttunuz , mona roza…

 12. k?zg?n?m dü?lerimi sç?ma tak?p rüzgar?yla savuran geceye yada hamuruyla yo?urup f?r?nn?da karartan yüre?e minik minik çocuklar?n ellerine tutu?turup var gücüyle haince tekmeleyim çamura kul eden kaba yürekli adama k?rg?n?m sussssssssssssss zikretme kendim bile bilmedi?im ismimi zikretme çünkü saçlar?mdan kara k?rg?nl???m ondan bile utanmaktan….

 13. MAV? GÖZLÜ DEV ÇOK GÜZELM?? BE

 14. Her gecenin bir sabah? oluyor

  ?u koskoca dünya bile karanl?kta kalm?yor

  Bugün yeni bir gün diyerek hayat ba?l?yor

  Oysa benim gönlume neden gün do?muyor

  Bak?nca gök yüzüne gökler a?l?yor

  Sevenler ayr?l?nca gönül yas ba?l?yor

  Yar?nlarda umut var diye ya?am ba?l?yor

  Oysa benim gönlume neden gün do?muyor

  Güne? yak?p kavursa bile bedenim ü?üyor

  Akl?mdan ç?karsam da olanlar? yüre?im kan?yor

  Bilmem ki bu insanlar neden böyle yap?yor

  Hayat hep vuruyor bana, gönlüme gün do?muyor

 15. -RENKL? PENCERE-

  Mart? m? olmak istiyorsun?
  Ellerin ü?üyor
  Kanatlan?yor gibisin
  Gece sehere döndü?ü vakit
  Mevsimler uyudu?u vakit penceren aç?k kals?n
  Daha da ü?ümelisin
  Di?lerin titreyene kadar
  Sonras?nda ay ?????nda ?s?t kendini
  Kanatlar?n? sokak ba??dak? kitapç?ya b?rak
  Masal kitaplar?n?n aras?nda gölgelen
  Sonras?nda unut uçtu?un ?ehirleri
  ?ehirler fazla ?atafatl?
  Realiteden uzak ,kayg?s?z
  Sehere dönüyorum
  Fakat mevsimler uyanm??
  Pencereni kapat ,uyumal?y?z …

 16. Çok k?ymetli ?airlerden çok güzel ?iirlerin hepsi. Ama bence bu listede kesinlikle Cahit S?tk? Taranc?’dan “Desem Ki” ?iiride olmal?d?r.

  Sayg?lar.

 17. NURULLAH GENÇ – S?YAH GÖZLER?NE BEN?DE GÖTÜR
  be?enileriniz farkl? olabilir ama okuman?z? tavsiye ederim

 18. ÇARKIN KÖLELER?***2
  Esaretin büyülü t?ls?mlar?yla büyülenen
  Ayd?nl?k dünyan?n karanl?k insanlar?
  Perde arkalar?ndan olu?an filmler çeviriyorlar
  Dünyan?n aziz düzenini adeta cehenneme çeviren

  Lo? odalar?n?n ücra k?y?lar?nda
  Bir kâhin kadar bilge olduklar?n? sanan sefil mahlûklar
  Fark?nda de?iller çirkinlik uslar?nda
  Ve çoktan güzellik uykusuna yatm??lar
  Ama asla olamayacaklar, beyaz atl? bir prens

  Doyumsuz insanlar?n karanl?k gölgeleri alt?nda
  Özgür ya?ad?klar?n? sanan çark?n köleleri
  Elbet bir gün karanl?k gölgeye güne? de?di?inde
  Umut ???klar?yla do?an yollar?n? görebilecek gözleri

  Bir yarasa ö?reniminin e?ilimlerinden ba?ka
  Tutanaklarla metal y???nlar?na pas kusacaklar
  Bir buluttan bir parça kopar?p ta?k?nl?klar yaratacak
  Ve çamur deryalar?nda yüzen gerçekleri, a?larla yakalayacaklar

  Bir mant???n ard?na s???nan bedenler
  Her tan k?z?ll???nda s???naklar?nda yak?lacak
  Külleri rüzgâra kap?l?p engin tarlalarda
  Tohumlar? at?lm?? cesaretlere, gübre olacak

  Uslar?n topland??? göller ta?a tutulacak
  Ve uslar halkalara kar???p kaosun sembolleri olacaklar
  Her melodi bir ç??l?ktan do?acak
  Ve olu?turulan senfoni bir tabut etraf?nda, merasim olarak okutulacak

  Bak?n?z, görünen kemik y???n? içinde ye?eren, karanfile
  Rengi boyal? ki?iliklerde olmayan bir ölçüde
  Kökleri beyinlerle beslenmi?, olabildi?ince kasvetli
  Ve kokusu bir le?ten farkl? ve olabildi?ince varl?kl?

  Örttü?ünde çar?af? ç?plakl???n üstüne, gece
  Ay?n parlak gözünü, merhamet m?zraklar? kör eder
  I??lt? yeryüzüne akar, ay?n kan? f??k?r?r
  Ve ç?plakl???n üstüne semadan ya?an ???lt?, seherde
  Varl???n ahlaks?zl???n? örtünmez bir gerçek k?l?r

  K?v?lc?mlar hediye edilen nutuklara kar???r Ve tokatlar suratlarda olu?an çukurlarda parçalan?r Ne?elenen ate? çemberine birkaç damla su ak?t?l?r Vadide ki tepe sayg? salyalar?yla kaygan, eri?ilmez kal?r

  Ve di?lileri dönüyor çark?n, gül yapraklar? ile Çarktan s?zansa usun tanecikleri ve gül yapraklar?n?n özleriyse Bir kadehtir evren ve dolu gözya?lar? ile Ve posas? ç?km?? ki?ilikler âleminde Çark döner keskin, güçlü ve cans?z di?leriyle…

 19. Rüzgar / Sabahattin Ali

  Arzular?m muayyen bir haddi a??nca
  Ve sözler kulaklar?ma sa??rla??nca
  Bir ihtiras duyup vah?i maceralara
  Ç?k?yorum bulutlar? a?an da?lara.
  Tanr?lar?n ba?? gibi ba?lar? diktir,
  Bu da?lar? saran sonsuz bir geni?liktir,
  Ben de kat?p vücudumu bu geni?li?e,
  Bak?yorum a?a?larda kalan hiçli?e.

  Bu da?lar?n bir rakibi varsa rüzgârd?r.
  Rüzgâr burda tek ba??na bir hükümdard?r.
  Burda insan duman gibi geni?ler, büyür,
  Bu da?larda ?st?raplar, sevinçler büyür.
  Buralarda her dü?ünce sona yak?nd?r,
  Burda her ?ey bizden uzak, «o»na yak?nd?r.
  Burda yoktur insanlar?n dü?ündükleri,
  Rüzgâr siler kafalardan küçüklükleri.
  Yana??ma çarpar kanatlar?n?,
  Ve anlat?r mâbutlar?n hayatlar?n?.
  Aras?ra kula??n? bana verdi mi,
  Ben de ona anlat?r?m kendi derdimi.

  «Ey da?lar?n dertlerini dinleyen rüzgâr!
  Benim art?k yaln?z sana itimad?m var.
  Gelmi? gibi uzaktaki bir seyyareden
  Yabanc?y?m bu gürültü dünyas?na ben.
  Etraf?m?n sözlerine asla akl?m ermedi,
  Etraf?mda bana asla kulak vermedi.
  Senelerden beri hâlâ anla?amad?k,
  Bende kestim anla?maktan ümidi art?k.
  Gözlerimde hakikati sezen bir nurla
  Etraf?m? süzüyorum biraz gururla.

  Bir dürbünün ters taraf? gibi bu dünya
  En büyük ?ey, en asîl ?ey küçülür burda.
  Burda yalan para eden biricik i?tir,
  Burda her ?ey bir yapmac?k bir gösteri?tir.
  Kimi co?ar din u?runa geberir, yalan!
  Kimi gider vatan için can verir, yalan!
  Bir filozof yetmi? eser yazar, yaland?r;
  Bir kahraman istibdad? ezer, yaland?r.
  ?airlerin büyük a?k? fânî bir k?zd?r,
  Bu dünyada herkes sinsi herkes c?l?zd?r.
  Ne hakikî a?ktan burda bir çakan vard?r,
  Ne de onu görse dönüp bir bakan vard?r,
  Her büyüklük bir cüzzam gibi dökülür burda,
  En muazzam ölüm bile küçülür burda.

  Benim kafam acayip bir dima? ta??yor,
  Her dakika insanlardan uzakla??yor.
  Zaman zaman ma?lûp olsam bile etime,
  ?nsan olmak dokunuyor haysiyetime.
  Büyük, temiz bir arkada? ar?yor ruhum,
  ??te rüzgâr, ?imdi sana s???n?yorum!
  Asaletin yeri yoktur gerçi hayatta,
  En asîl ?ey seni buldum bu kâinatta,
  Güne? gibi ne bin türlü ?????n vard?r,
  Ne süse, gösteri?e bir bakt???n vard?r.
  Deniz gibi muamma yok derinli?inde,
  Bir ferahl?k, bir safl?k var serinli?inde.
  Bir dev gibi küçük m?zm?z sesleri yersin,
  Allah gibi görünmeden hüküm sürersin.

  Dü?man?y?m ben de c?l?z güzelliklerin,
  Rüzgâr! Bu da? ba?lar?nda ç?rp?nan serin
  Kanatlar?n gökyüzünde akan bir seldir,
  Bana kudret ve cesaret veren bir eldir.
  Be?erlikten uzaktay?m senin ülkende,
  Senin gibi azamete â??k?m ben de.
  ??te rüzgâr! Senin gibi ben de deliyim.

  Isl?klar?m senin gibi inlemelidir,
  Herkes beni ürpererek dinlemelidir.
  Rüzgâr! Sana, yaln?z sana benzemeliyim.»

  1931 (Ats?z Mecmua, s. 2, 1931)

 20. Metal Güller

  Geldin mi bir da? gibi
  Soluyan gö?süme?
  Yaz sa?naklar? gibi ba??r ça??r
  Yamac?mdaki ayr?k otlar?n
  Saç?n? ba??n? yoldun mu?

  Geldin mi pasl? çubuklar gibi
  Sessiz uluyan ellerime?
  Hurdaya ç?km?? bedenimi
  Bir demir ustas? gibi kavray?p
  Metal güllere olsun dönü?türdün mü?

  Bir tekme at?p kap?ma
  Dayad?n m? memelerini
  Bir ondörtlü gibi inatç? aln?ma?

  Bir ip olsun att?n m? surlar?ma?
  Bir ip olsun, sorular?ma…

  Sevgilim, sevgilim!
  Trapezci adam dü?üyor
  Yeni bir ça??n kay?p avuçlar?ndan

  Murat Ergül

 21. Ne hasta bekler sabah?
  Ne kanl? ?ehidi mezar
  Ne ?eytan bekler günah?
  Seni bekledi?im kadar…

  Necip Faz?l

 22. ne bitmez ?iir mk

 23. ya siz kendinizi ne san?yosunz ya len km oluyosunzda sairlerden üstün tutuyosunz kndinizi ….

 24. SUÇ BENDE !
  Gecenin bir yar?s? oturmu? seni dü?ünüyorsam
  Ve hasretinden kahrolmu? yudumluyorsam sigaram?n son nefesini
  Ve a?l?yorsam y?ld?zlara bakarak
  Ve küçük bir pencereden gelen ???kla yaz?yorsam ?iirimi;
  Suç sende de?il SEVG?L?M
  Suç ; yere gö?e s??mayan fakat ya?murda ?slanm?? bir serçe gibi ç?rp?nan yüre?ime , dolmu? SEVG?MDED?R;
  Ve günlerdir uykusuzsam
  ?çiyorsam geberircesine
  Ve çekiyorsam hasretinin zulmünü , kahrolarak , eriyerek
  Ve her ad?n? duydu?umda y?ld?r?mlar dü?ercesine sanc?lar hissediyorsam kalbimde,
  Ve saatlerce foto?raf?na bak?yorsam büyük bir hasretle ve ?evkatle,
  Suç yine sende de?il SEVG?L?M;
  SUÇ ; Seni hiç dü?ünemedi?in ve hiçbir zaman sahiplenmedi?in ve anlamad???n bir ?ekilde sevmemdedir SEVG?L?M.
  ?imdi seni ve a?k?m? kalbime gömüyorsam tüm an?larla ve unutmaks?z?n,
  Ve nas?l ya?ad?ysak a?k? ve mutlulu?u ;
  Aslanlar gibi çekeriz hasretli?in zulmünü de diyorsam
  Beynimi ve kalbimi zorlayarak
  Ve yinede sensiz ya?amay? dü?ünemiyorsam
  Ve anlayam?yorsam ayr?l???n nedenini
  Suç yine sende de?il SEVG?L?M
  Suç seni gözümden yani kendimden bile sak?nmaya çal??mamda
  Ve suç seni bir anan?n yavrusunu korudu?u gibi korumaya çal??mamdad?r SEVG?L?M.
  Hala sensizli?in ac?s?n? tekrar kavu?man?n umuduyla bast?rmaya çal???yorsam
  Ve bekliyorsam seni hala büyük bir umut ve günden güne büyüyen bir a?kla
  Ve her an umudumu yitirmemek için sava??yorsam kalbim le ve beynimle;
  Ve kalbime her an yeni umut fideleri dikiyorsam
  B?kmaks?z?n seni dü?ünerek
  Ve kahpe ayr?l???n zulmü kurutuyorsa o bebek yüzlü fideleri
  Ve beni kemiriyorsa için için yokedercesine
  terkedilmi? bir gemiyi bat?r?rcas?na kemiren fareler gibi;
  Su yine sende de?il SEVG?L?M;
  Sen yine inanmad???m ama tasvir edilen melekler kadar masumsun sevgilim
  Suç delice s?n?rs?z ve kurals?zca severken seni
  ayr?l??? dü?ünemememdedir SEVG?L?M.
  Ve hergün bensiz dola??yorsan ?ZM?R’ de
  Veben her an seninle oldu?um biryeri gördü?ümde, ç?ld?r?yorsam
  Ve kalbim parçalan?yorsa yüzbinlere
  Ve evde ençok vakit geçirdi?im bir zamanda annem özlüyorsa beni ,
  yani benli?imi ,yani özlemi?lerse yüzümde bir tebessümün seyrini,
  Ve isyankar ve asi yüre?im, kendini kendini bir kurda sunarcas?na sakin ve
  uysal bir kuzununki gibi uysalla?m?? sa kanayarak
  Suç yine sende de?il SEVG?L?M ;
  Suç yine bende ama art?k nedenini bilemiyorum sevgilim,
  Bildi?im tek ?ey ;
  Suçun yine bende oldu?u
  Ve seni hala deliler gibi Ve ç?ld?ras?ya ve ölesiye
  SEVD???MD?R SEVG?L?M.
  24/05/1996
  04:15

Post a Comment