En ilginç 10 feti?

{ Posted on Nis 25 2009 by elmaaltshift }
Tags : ,
Categories : Enteresan seyler, Erkekler, Kad?nlar, Seks

Biraz zor bir konu olacak gibi ama du bakal?m.. ?imdi efendim ilk önce feti?izmin ne anlama geldi?inden bahsetmemiz laz?m. “Cinsel feti?izm, ilk olarak Alfred Binet taraf?ndan Le fétichisme dans l”amourde tan?mlanan ama kökeni daha eskilere dayanan, cans?z bir nesnenin veya bir beden parças?n?n tahrik edici olarak alg?lanmas?na denir. Kök olarak antropolojide do?aüstü güçlere sahip oldu?una inan?lan nesneler için kullan?lan feti? teriminden gelir.” Feti?lerle ilgili di?er ayr?nt?l? bilgiler için sizi Google’a davet ediyorum, ?imdi bunlarla u?ra?mayal?m. Buyrun…
Dikkat: Bundan sonras? +18.

10. Ayak feti?izmi
Her zaman ilginç buldu?um feti?lerden biri. Ayakseverler özellikle kad?n ayaklar?na bay?l?rlar. Parmak boyu, topuklar ve tabii ki tabanlar?, oje rengi (k?rm?z? renge herhalde ç?ld?r?yorlard?r), uzun t?rnak, ayakkab?l? veya çorapl? olmas? falan, kokusundan cinsel bir uyar?lma duyulmas?. Özellikle kad?n ayaklar?n? öpmekten, yalamaktan vs. zevk al?rlar. Pek hijyenik bulmasam da feti? feti?tir ne diyeyim. Bu arada en yayg?n olan feti?.

foot_fetish_001

9. Aksesuar Feti?izmi
Bu da bir garip. Kar??s?ndaki ki?inin üzerinde bulunan baz? nesnelerin ki?iyi uyarmas?ndan geçer bu feti?izm. Gözlük, protez, di? teli, ?apka, ?emsiye, oyuncak, araba vb. aksesuara sahip olan ki?inin üzerine atlan?r, zevkten ç?ld?r?l?r (nas?l oluyorsa:). Bunun bir yan kolu olan okul üniformas? ve sekreter k?yafeti feti?lerini de anlatmama gerek yok. Özellikle Japonlar?n okul üniformas? feti?izmi malumunuz. Tabii bunun içine asker üniformas?n? da eklemek gerek. Dü?ünsenize, cinsel nesne asker üniformas? giymi?tir. Otorite temsili olarak kabul edlen bu feti?izm, en s?k görülen feti?lerden biri.

278

8. Irk feti?izmi
Ad? sizi yan?ltmas?n. Öyle psikopat bir feti? de?il bu. Sadece cinsel konuda (e ba?ka hangi konuda olaca?udu?) kar?? veya hemcinste ?rki özellikle aranmas?, derinin rengi, gözün biçimi, kafatas? yap?s? vs. Yani tamamen ?ekilci bir feti? cinsi bu.

7. Facesitting Feti?izmi
Di?er ad?yla poponun surat?n üstüne bir koltukmu?cas?na oturmas?. Ayr?nt?l? bir aç?klamaya gerek yok. Adam?n surat?n?n üstüne kad?n k?sm?s? poposunu yerle?tiriyor ç?plak olarak ve hadi buyrun size ba?ka bir feti?ist durum.

otur

6. Koku Feti?izmi
Ad?ndan anla??laca?? üzere koku ve koklama yoluyla ki?inin cinsel gerilim ve doyuma ula?mas?d?r. Bu koklama feti?i bazen hastal?kl? bir hal alabilir (hangisi de?il ki zaten). Koku feti?istleri iç çama??rlar?na kar?? da yo?un bir ilgi duyarlar. Cinsel olmayan kokular da baz? feti?istleri uyarabilir. Bunlar idrar, ayak ve adet kokular?d?r bittabi. Bu arada Jean-Baptiste Grenouille de unutmamak laz?m:)

kokuev11

5. Koltukalt? Feti?izmi
Tahmin edildi?i üzere koltuk alt?ndaki k?llar?n yalanmas?, ok?anmas? vs. durumu. Kad?n ve erkek fark etmez. Oraya jilet de?memeli:)

4. Deri Feti?izmi
Bu feti?te gerçek deri kullan?lmal?, yalanc? deri ve güderi olmaz:) Deri feti?istleri deriden yap?lma olan e?yalara dokunur, dokundu?u zaman da her zamanki gibi cinsel bir co?kunluk, doyum vs. ula?maya çal???r. E tabii salt bir deri ceketten bahsetmiyoruz. Ayakkab?, çizme, eteklik, eldiven, deri bant, maske, k?rbaç ve kemerler de kullan?l?r. ?lla bunlar?n canl? bir varl?k üstünde de olmas? gerekmez. Dokunmalar? yeter.

leather_fetish1

3. Sakatl?k Feti?izmi
Bir gövdesel aksakl??? veya sakatl??? olan bir ki?iyle cinsel birle?me iste?i duyan kad?n ve erkeklerin feti?izmidir bu da. A??r? çirkin, kambur veya tahta baca?? olan, gözünde siyah bant, ki bu durum niyeyse güçlü erke?e delaletmi?, ki?ilere kar?? cinsel arzu, tutku duyma iste?i bu da. Korsanlar için bulunmaz nimet bir nevi.

pirate01

2. BDSM Feti?izmi
Bu biraz kar???k. Feti?lerle ilgili ara?t?rma yaparken buldum. ?öyle ki: “B&D : Bondage and Dominance_ “Kölelik ve Hakimiyet” yada Bondage and Discipline _ “Kölelik ve Disiplin” S&M: Sadism & Masochism _”Sadizm ve Mazo?izm” D&S: Dominance & Submission _ “Hakimiyet ve Teslimiyet” dir.” Böyle bir ?eymi?. Birçok belli ba?l? feti?lerin genel ad?ym??. Uzun bir konu oldu?undan burada yer vermeye gerek yok. Sizi ?uraya alal?m. A bir de buras? varm??, ?imdi gördüm.

bdsm_collar_side1

1. Nekrofili
Evet bu san?r?m en ilginç ve bir o kadar da manyak feti?lerden biri olsa gerek. Tabii bunu feti?ten ziyade sapk?nl?k, sap?kl?k olarak da adland?ranlar ç?kacakt?r. Nekrofili, necro yani ölü kelimesinden türetilmi? bir tür cinsel yönelim çe?idi. Nekrofili denilen zat-? muhteremler ise ölü insanlara kar?? ilgi duyar, onlarla birlikte olmaya çal???rlar. Hatta bunu o kadar ileri götürmü?lerdir ki, bu dava u?runa cinayet i?leyen manyak seri katiller bile ç?km??t?r yer yüzünde. ?nsano?lu bu, her türlü manyakl??? bünyede bar?nd?r?yor maalesef.

spn_necrophilia

Son olarak ?unu söylemem gerekirse, yukar?daki feti?ler en masum olanlar?. ?nsano?lunda cinsel istek ve hayal gücü oldu?u sürece daha ekstrem örnekler ç?kacakt?r mutlaka, zaten var da… Neyse, herkese renkli sevi?meler diliyorum:)


51 Responses to “En ilginç 10 feti?”

 1. Nekrofili bi arkada??m var :))

 2. cok cekici bir yaz? olmus : )

  feti?ler sapk?nl?k m?d?r, yoksa normal sekse doymus say?labilecek kisilerin mi fetisleri olur, yani bir çe?it geli?mi?lik ve a?m??l?k göstergesi midir sorumu ilkinden yana cevaplamama neden olabilecek bir kaç feti? var bu yaz?da!

 3. tamam ayak feti?i aksesuar feti?i tarz? ?eyleri anlar?m ama baz?lar? sapk?nl?k mesela ölüvücutlar gib bence art?k sevi?me konusunda yapacaklar? her?eyi yapm??lar ve hiç bir?eyden zevk almamaya ba?lay?nca çok de?i?ik yollara ba?vuruyorlar.

 4. benim bir yerde okudu?um sapk?nl?klardan biri de a?aç kavu?unun cinsel obje olarak alg?lanmas?..kula?a komik geliyor ama bu tarz sapk?nlar cok ciddi:D manyaklar iste:D

 5. Hocam bence gülme sen onun yan?nda ölmemeye bak 😀

 6. Yaz?n?zda belirtti?iniz üzere feti?izm : “cans?z bir nesnenin veya bir beden parças?n?n tahrik edici olarak alg?lanmas?na denir. ”

  BDSM ise farkl? bir konu.Ba?lant?l? ama “feti?izm” ba?l??? alt?nda de?il tam olarak.Domme ya da sub bir ki?i ayn? zamanda feti?ist olmak durumunda de?il.Orada bir av ve avc?,beceren ve becerilen,emir veren ve itaat eden durumu söz konusu.

  Facesitting de keza öyle,bir -feti?-ten çok,BDSM oyunlar? alt?nda incelenebilecek bir dominasyon yöntemidir.

  Balon feti?izmi ve otomobil feti?izmi san?r?m benim bildi?im en ilginç feti?ler.Listede olmal?yd?. :]

  Mistress Eva Haber Ajans? bildirdi. :]
  Sevgiler.

 7. Bir de hayvan feti?izmi var. Malumunuz ülkemizde belki de en çok rastlanabilecek feti?izm türü olmaya aday. ?lginç

 8. bide ya?l? insanlara duyulan cinsel istek feti?izmi var. gecenlerde bi arkada??n cep telefonunda seyretd?m, genc biri babas? ya??nda adam?… buna feti?izm denirmi?

 9. Jean-Baptiste yi okuyunca bir an o muhte?em film akl?ma geldi. Filmin ad? “KOKU” son y?llarda seyretti?im en muhte?em filmdi. Kesinlikl tavsiy ederim.
  Selamlar

 10. ?imdiden 11 feti?t yaz?n?n?z? yazabilirsiniz. 11. feti?im siz oldunuz. Harika. Sitenizde dolanmaktan, labirentte peynir arayan fareye döndüm. Tebrikler. Sevgi dolu kucaklar?m sizin olsun. Sayg?lar?mla

 11. ayhan demiral, ?imdiye kadar gelmi? en ?eker yorumlar maddelemesinde birincili?i size vericem :)))

 12. bence e?er a?k monotonla?m??sa bu eyleme ba? vururlur ne dersiniz?ama olay guzel ve yaz?lar super.

 13. bende ayak feti?i var . ayak feti?i i?renç gozükse bile ayaklar? koklamak , a?z?ma sokmak ve biriyle ayak tabanlar?mz? biti?tirmek en buyuk zevkimdirr

 14. ne pislik ?eymi? bunlar. koltuk alt?n? koklay?p zevk duyan ki?i insan/hayvan/bitki ya da cans?z bir madde olamaz!! yalama olay?na hiç girmek istemiyorum. bu ne pisliktir yahu!! hani kavgada bazen ölünü s.keyim denir ama o sadece laftad?r, küfür anlam?nda! gerçekten bunu yapan ve zevk alan yarat?klar?n var olmas? çok ac?!!

  ?unu ilave edeyim:
  mantar olmayan, kokmayan, terlemeyen beyaz tenli temiz pak tertemiz ve bayanlar?n ayaklar?ndan son derece tahrik oluyorum. nedendir bilmem, bacaklar? ve ayak bilekleri hafif kal?n selülitsiz bayanlardan tahrik oluyorum.

 15. ayak feti?zmi farkl? bir olayd?r bak?ml? bayan ayaklar?n? öpmek giydikleri çoraplar? koklamak tamamen farkl? bir olayd?r

 16. B?R?N?N-yani ben – ?LK FET???- yani siz – OLDUNUZ :))

 17. san?rm bende aksesuar feti?izmi var 😀

 18. japon k?z bir harika

 19. bende bir feti?istim fantezi k?yafetli ki?ilere hem?ire.hizmetçi vs.nylon.file külotlu çorapl? bacaklara koltuk altlar?na daha da varrrrrr…bunlar benim ya?am tarz?m vazgeçemediklerim bence bir sap?kl?k de?il do?u?tan gelen zevk alma biçimi bunlar ay?p de?il sak?n?lacak bi ?ey de?il baz? sapk?n feti?ler gibi kendine yada ba?kalar?na zarar verme yok kimsenin görü?üne kar??amam ama feti?izm do?al bir istektir.

 20. san?r?m bende ayak feti?istiyim hiç tecrübem yok yard?m edebilecek bir bayan arkada? olsa ne iyi olurdu..

 21. puhahahahahah::D:D:D:D

 22. Sexs cok s?k?c? geliyo bi zamandan sonra. yala yala nereye kadar 😀

 23. arkada?lar öncelikle ne feti?ten ne feti?istten korkman?z? gerektirecek bi durum yoktur bilgilerinize, her ne feti?isti olursa olsun biz çok özür dilerim por…. cular gibi sabitlenip s?rf kendi mutlulu?umuz için yata?a girmeyiz partnerini mutlu edemeyen feti?ist yoktur çünkü ald???m?z zevki hep payla??r?z ayr?ca e?imize mutllulu?u 5 dakika için de?il taparak bir ömür boyu ya?at?r?z tüm güzelliklerin ba?lang?c? olan kad?nlar?n önlerinde sayg?yla e?ilir hissetti?imiz mutlulu?u ayaklar?ndan öperek kendilerine iletiriz sayg?lar fetishbootic

 24. mukemmel b?r duygu bu fe?? k?m? ayakdan k?m? kalcadan k?m? kulak memes?nden ya sonuçda zevk ?ç?n deg?lm? hersey on numara oluyo sayg?lar 05073191315

 25. bendede 1 ve 3 d???nda hepsinden var :))

 26. BU KADAR YORUMDAN SONRA KISACA UNUTMAYIN INSANOGLU GOTUNDEN YUMURTA CIKARANA KADAR ARAYISTA BULUNACAKTIR UNUTMAYIN !! 😀

  e mail — jjöntürk hot

 27. spitting(tükürük) feti?izmini de ekle… :)

 28. hepsini geçtim insanlar?n bu tepkisi niye? gayet normal ki d??k?,çi? feti?isti olanlar? bile tan?yorum… her insan farkl? ?eylerden zevk al?r bunda abart?lacak bi?ey yoktur,BDSM bir ya?am tarz?d?r !

 29. Feti? konusu ilginç. Bende k?z arkada??m?n az?ma i?emesinden ho?lan?yorum. ?lk zamanlar utansalarda -ki baz?s? hiç çekinmeden profesyonelce uyum sa?l?yor- sonradan çok haz duyduklar? kesin. Üzerime d??k? yap?lmas? konusunda da birkaç tecrübem var. Ayak yalamak art?k çok basit ama en çok ho?a giden de o. Bence kendinizi bukonularda rahat b?rak?n ve tad?n? ç?kar?n. Alan da satan da memnun. Feti? bu. Kural? yok. Hissiyat.

 30. BU ZAMANA KADAR FET??H? OLMUYAN KADIN GORMEDIM KIME SORSAN TU KAKA ?EYLER DERLER .ERKELER? SAPIK OLMAKLA SUCLARLAR AMA GUVENL? VE RAHAT ORAMI BULDUGUNDA HER KADIN ?Ç?NDEK? AYKIRILIKLARI MEYDANA CIKARIR itiraz? olan eklesin mstr_81@windowslive.com

 31. Ben kadin ayaklarina bayilirim kurban olurum,
  Opüp koklayip emip yalarim, aralarini, parmagi üstü alti heryeri..
  Sirf ayakda degil, kadinin heryeri güzel cekici
  Ve tahrik edicidir, bastan asagiya, ayak parmagindan
  Kasina gözüne sacina kadar..
  Kadin bedeni estetik ve güzel yaratilmistir,
  Yapisi vücudu heryeri cekicidir. Ee bazilarinda ise bazi
  Bôlgeler daha cok tahrik eder bu normaldir.
  Karimin ayaklarina kurbam olurum, hemde kendi ayaklarimada
  Kurban ettiririm, ayaklarimi yikkatiririm, tirnak kestirir, msj yaptirip baktiririm..:-)
  O BDMS gibi seyler yani..

 32. selamlar. say?n arkada?lar evet herkesn zevk anlay??? tahrik olma ?ekli ve alg?lay??? farkl?d?r ama baz? arkada?alr?nkine kat?lm?yorum çok ürkütücü bir ?ekildede feti?h olmas? tek tarafl? ili?kiye eminimki zarar verecektir a??r??s?ndan kaç?nm?lmal? bence

 33. feti? t??ppen yorumlamak gerekirse farkl? fantezi ben bunu fakl? yöntemlerini denedim harika oluyo sevgilinin yüzüne oturmas? ayaklar?n? öptürmesi ayan? yalatmas? gerci ayak yalamad?mda öpmedimde ama denek laz?m nas?l bi zevk oldunu veya k?z arkada??n?n göhüsleriyle yüzüne bast?rmas?

 34. san?r?m ço?u ki?i gibi bende ayak fet???y?m.nedend?r b?lmem ama yere yat?p g?zlara karn?m? ç??netmekten ve yan?ma uzan?p yatan sevgilimin ayaklar?n? tutup ok?amak,öpmek ben?m vazgeç?lmez zevk?md?r.Onun kosusu bile bana güzel geliyor ne kadar saçma ve h?jyen?k olmasa b?le bir kad?n do?al kokusuyla daa güzeld?r erkek için (ne biliyim belkide bunu ona ne kadar sevdi?imizi anlatab?lmek için yap?yoruz).sonuçta partner?m?z? sevd???m?z için yapm?yomuyuz..kar?s?n? döven,sokak ortas?nda pompal? tüfekle kovalayan aptal ?nsanlar ne anlar feti?ten, sevgiden,ayak öpmekten 😀 .Kokusundan bile nefret eder . hayvanlar?n b?le fet?shleri var .B?rb?rler?yle yala??p kokla??rlar hatta d??k?s?n? yapt?ktan sonra birbirler?nin poposunu yalarlar (bokunu yerim yeter k? ilgi göster bana der gibi 😀 )

 35. slm bendek? cok farkl? sizin yorumlarda h?c bahsedilmiyor acaba ben tekmiyim ?

 36. Ohaa resmen saçmal?k buu i?rençl?k pislik ba?ka bi?ey de?il biri a?z?na i?ettiriyomus biri tüy yal?yomu? nas?l erkeksiniz be i?rençç…

 37. bnce çok normal bi?ey
  😀 ewet baz? feti?stler biraz abart?l? ama,
  hepsi abart?l? de?il insanlar?n do?as?ndaki normal bi?ey
  bence bunu hor görmein

 38. Yaaa lütfen bana ayaklar?n? öptürüp yalatcak bir bayan yok mu lütfen ya :(

 39. ?nanmayacaks?n?z belki ama bende koyun feti?i var. Her sene kurban bayram?n?n gelmesini bekliyorum. Ortal?kta dola?an koyunlar?n o yünü, a??z?, dili, toynaklar? her ?eyi beni benden al?yor. Umar?m yaln?z de?ilimdir.

 40. selam bende de dirsek feti?i var. kad?nlar?n dirseklerini görünce zevkten ba??m dönmeye ba?l?yor

 41. ben hem ayak yalamay? hemde koltuk altlar?n? yalamay? çok seviyorum.hele koltuk altlar? hafif k?ll? ve terli olursa.

 42. ayak fetri?ine pek ilgim yok ama pop koklama, yalama, parmaklama ve osuruk feti?im hat safhada :))

 43. hepiniz igrencsiniz :(

 44. güzel bak?ml? sexi ayaklar? saatlerce yalayabilirim ayaklar?na tükürüp bana yalatacak bayan lar varsa zevkle yapar?m.k?ll? koltuk altlar?n? da saatlerce yalar koklar?m.a?z?ma i?emelerini denemedim ama denemek istiyorum.böyle de?i?ik s?rad??? fanteziler beni acaip kamc?l?yor.ama bunlar? ya?ayacak bayan çok nadir denk geliyor.bu güne kadar sadece 2 tane reel deneyimim oldu.birde grup e? de?i?tirme swinger e? de?i?tirme çak tahhrik verici.ilgilenenler ruzgarlasin hot mail ats?n

 45. Abi Dean Winchester’? niye nekrofili gibi gösterdin :) Adam kahraman.

 46. merhaba arkada?lar ben yün feti?iyim.
  el örgüsü yün kazak, h?rka veya herhangi bir giysi giymi? ayr?ca kürk giymi? bayan gördü?ümde az?yorum. El örmesi yada kürk olan her?eyin penisime dokunmas? beni erekte etemeye yetiyor.
  benim gibi hisseden yada olan birileri ile sohbet ve arkada?al?k kurmak isterim.
  ileti?im:
  knitting-live@hotmail.com

 47. bu feti? manyaklar?n?n alay? sap?k ve i?renç. a.q. alay?n?z? ziksinler dicem ama bu size ancak zevk verir. midemi buland?r?yosunuz lan ipneler.

 48. bende sizi tanimak isterdim feyisim siz oldunuz

 49. ben tum bayanlarin fetisini karsilarim cunku bayanlara taparim ben mailime yazin pls. baris ben 182 77 istanbul kumral mavi gozlu tatlimi tatli biriyim personofsensual@hotmail.com adresim

 50. ayak feti?istli?i bana göre normal de.cok uçuk feti?lerde var.*

 51. yorumlara bak bizdede baya?? sap?k varm??.

Post a Comment