En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri

{ Posted on Ara 16 2009 by deniztan }

Efenim, kas?m ay? blogumuzun y?ldönümüydü. Eh böyle önemli bir günde bir “Best of” olsun, bir kompiley??n olsun yapmasak olmaz. Gönül isterdi ki gününü kaç?rmayay?m ama kaç?rd?m çünkü bu aralar böyle bir ihmalkar, böyle bir uyuz hallerdeyim. Neyse efenim, seneye gününde yapar?z art?k.

Bu listemizde her zamanki gibi bir gerisay?m yok, zira hepsi bir numaram?z. O yüzden liste bloga kat?lma s?ralar?yla yazarlar üzerinden gidiyor. Her 10 yaz?ya kadar bir, 10-20 aras? iki vs… gibi bir sistemle seçtim maddeleri, o yüzden yazarlar?m?z demesin niye baz?lar?ndan daha çok da , benden daha az filan diye. Böyle de e?itlik, hak, hukuk bi insan?m, evet.

best_of_2009_so_far

En s?k yapt???m?z 15 ?ngilizce hatas?
Madde ba??ml?s?”n? sadece ?akalar, komiklikler mi sanm??t?n?z? Yo yooo, güldürürken, dü?ündüren de bi siteyiz icab?nda… Bak?n?z konuk maddecimiz Saniye Demirel”in bu e?itici ve ö?retici yaz?s?na… Sayesinde pek çok insan ?ngilizce”ye kar?? yeni bir a?kla duydu adeta!

En iyi 10 kad?n foto?rafç?
Bir di?er konuk maddeci maddesi. Bu seferki konu?umuz Selda Döleko?lu efenim. Kendisinin en tan?nm?? kad?n foto?rafç?lar? maddeledi?i bu maddelemeye blogcanak hastay?z.

En karizmatik 10 erkek
Yeni yazarlar?m?zdan Yagmur Erengül”ün büyük ses getiren çal??mas? “karizmatik erkekler” listesi huzurlar?n?zda! Yaz? bitti, tart??mas? bitmedi. Yok efendim o niye yok listede, bu niye var, ?u nerede bilmemne… Populer yaz?lar?m?zdan biri, best of”umuzun nadide parçalar?ndan.

En iyi 111 yabanc? cover ?ark?
Madde Ba??ml?s?”n?n gönüllü iyilik mele?i wrzl Özer, MB tarihinde görülmemi? bir çal??maya ve dahi azme imza att?. Kendisi “ben bir maddelersem çok ki?inin can? yanar” dedi adeta ve ü?enmedi, 111 adet videoyu i?bu maddeye embed etti efenim. Böylesi bir ar?iv çal??mas? hakikaten az bulunur. Ne diyelim, adam bir yazd? pir yazd?!

En Unutulmaz 10 Türk Futbol Maç?
Genç yazar?m?z Tolga Sirkeci, futbol konusundaki aç???m?z? kapamak üzere olaya el atm?? ve i?te bu ?ahane futbol yaz?s? ile gönüllerde taht kurmu?tur. Blogun en sevilen yaz?lar?ndan olan bu yaz?, anlat?m? ile futbol seven sevmeyen herkesi can-? gönülden ?ey etti. Ney etti? Nostaljiye gark etti? Bilemedim. Güzel yaz?d?r lakin.

En damar 20 Türk sanat Müzi?i Parças?
Miocaro Ebru”dan geliyor efenim. Madde Ba??ml?s?”nda böyle bir hüzün rüzgarlar? estirip, bir fas?l ortam? yaratan güzide bir yaz?. Üstelik sadece yaz? da de?il hee, ?ark?lar da dinlemeli, daha ne olsun? Buyrun aç?n?z bir rak?, oh sabahlar olmas????n!

En yenilesi 40 türk tatl?s?
Yine Ebru”dan geliyor. Bomba bir maddeleme ve deli bir emek. 4 bölüm tefrika halde yay?nlanan bu yaz?da, 40 adet tatl?n?n 40″? da ara?t?r?lm??, resimlenmi?, yorumlanm??, herkesin a?z?n?n suyu akm??t?r. Ayr?ca i?bu yaz?m?z madde ba??ml?s?”n? daha geni? kitlelere açan yaz?lardan biri.

En iyi 20 karanl?k gelecek filmi
Az yazan yazarlar?m?zdan Kas?m Zorlu nadir de olsa maddeledi?i zamanlarda asl?nda gayet de güzel yazar. Misal bak?n?z bu sinema yaz?s?na, ne ho?. Ke?ke daha çok yazsa. Laf?m? sokar, kaçar?m.

En tan?nm?? 15 tav?an
Az ve öz yazcü bir ba?ka yazar?m?z Zeynep”in tav?an milletini ara?t?rd??? bu yaz?s? nispeten eski tarihli oldu?undan m?d?r nedir, hak etti?i sükseyi görememi?ti. Oysa ki tav?anlar hakk?nda çok da komik bir yaz?yd?. Bu vesileyle kendisini gündeme getirmekten gurur duyar?m! Haydin iyi ak?amlar, öpsün sizi tav?anlar.

En ate?li 10 sevi?me sahnesi
Geldik mi kurtlu elma F?rat”a. Ulan f?rat, geldin Madde”nin hedef kitlesini sivilceli ergenlere çektin, hitleri patlatt?n, siteyi çökerttin. E madem öyle güzel yaz?can, yazsana la h?yartoooo! Bak gene sinirlendim. Evet seks, pompik, fikfik, meme… Daha bi ?ey söylemeye gerek var m?? Madde”nin en çok hit alan yaz?s?.

En iyi 10 antik ça? filozofu
Geldik mi, madde’nin en eski yazarlar?ndan Asl? Topçu”cu?umuza… ??te kar??n?zda, kendisinin en sevdi?im, en sevimli yaz?lar?ndan biri. Felsefe gibi bir konu bu kadar m? ?irin anlat?l?r yahu. Bravo. De?eri bilinmemi? yaz?lar?m?zdan bence.

En iyi 10 facebook platformu
Asl? Topçu çok yönlü bi insane, felsefe de yazar, geyi?in de alas?n? yapar. Gerekirse geyik meyik demez, gözlemin de dibine vurur. Bak?n?z kendisinin facebook triplerini inceledi?i ?u yaz?s?nda, hem ne kadar da ince gözlemlerle yüklü, hem de ne kadar da komik. Evek.

En zenginlere yönelik 10 para savurma yöntemi
Kendimden yaz? seçmek ayr? bi saçmal?k oloyor o yüzden ben kendi maddelerimi ne kadar u?ra?t???ma göre seçicem ve i?te bu, yaz?y? toparl?cam diye çok u?ra?m??t?m. Heba oldu, de?eri bilinemedi çocukceezin.

En çileke? 25 a??k
Bu benim ?ahsi favorim galiba, kendi yaz?lar?m içinden. Çok ?eker yaz?yd?, edebiyat ve film filan dünyas?ndaki çileli a??klar? anlatm??t?k, hey gidi hey.

En perili 15 ev
Eskiden daha çal??kanm???m san?r?m. ?u yaz? için o kadar çok ara?t?rma yapm??t?m ki… ?imdi ne oldu ba?a böyle? Perili ev manya?? olmu? idik bak.

En Amerikan 15 söylem
Hep ciddiyet de?il tabi, bak?n?z yine e?itici ve de komik bir yaz?m?z. Ben yazm???m. E?lenceli de yazm???m alla için.

En psikopat 6 psikopat
?lk heves… ?kinci yaz?m m? ne ?u blogdaki. O yüzden ara?t?rmadan ölmü?üm, resmen ?ov yapm???m. Ama ilk yaz? oldu?undan ve blogu 3 ki?i filan takip etti?inden o dönemde bu da kaynam??. Psikopatlar, katiller filan, okuyun bak, güzel yaz?.

Evet sevgili Madde okuyucular?, sizlere böyle bir madde demeti, böyle bi ho? seçki sunduk. ?u yukar?daki tabloya bakt???m?zda ne kadar da her konuya de?inmi?, çok yönlü filan tak?lm?? oldu?umuz da aç?kça ortaya ç?k?yor. Bu maddeleme de resmen blogun bi özeti gibi oldu adeta. Ho? yani. Neyse, 2. y?ldönümümüzde gölü?mek üzere efenim! Esen kal?n?z.

Madde yazarlar?na not: Yazsan?za nan allas?zlarrr! 2. seneye Best of’a koyacak yaz? olm?cak bu gidi?le 😛


2 Responses to “En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri”

  1. Süpersiniz… Valla seçmeler mükemmel olmu?.

  2. :)Çok güzel bir site çok be?endim

Post a Comment