En Güzel 10 Pink Floyd ?ark?s?…

{ Posted on Mar 04 2009 by Tolga Sirkeci }

Onlar ki, birçok insan taraf?ndan müzi?in ula?t??? en üst nokta olarak kabul edilir. ?ark?lar?, uyu?turucunun ta kendisidir. Halisünatif etkidir, tribal akl?n görünürlü?üdür. K?sacas? psychedelic”dir. Bize dü?en de, mübala içermeden tüm zamanlar?n en iyi müzi?ini yapan bu grubun ?ark?lar?n? bir sayg? maiyetinde maddelemek. ??te kar??n?zda en güzel 10 Pink Floyd ?ark?s?. Tabii, son derece subjektif bir ?ekilde.

pink_floyd_imagen3

10. Keep Talking
Gilmore dönemi Pink Floyd albümü olan 1994 ç?k??l? Division Bell“den harika bir ?ark?. ?nsanlar, grupta art?k Roger Waters olmad??? için Division Bell”in Pink Floyd çizgisinden çok uzak oldu?unu ve dolay?s?yla Division Bell”in asl?nda bir Pink Floyd albümü say?lamayaca??n? tart??a dursun, Gilmour abimiz dehas?n? bu ?ark?da ortaya koymu?tur. Derin sözleri, kimilerine göre ça??m?zdaki ileti?imsizlik sorununu anlatt???n? iddia etse de Waters”la aras?ndaki ileti?imsizli?i anlatt???n? varsayanlar?n da say?s? az?msanacak kadar de?ildir. Manidar sözlerinin yan?nda, ?ark?da kullan?lan talkbox solosu da enfes mi enfestir. ?ark?daki soru cevap k?sm?n?n karma??kl??? ve örtü?mezli?i ise ?ark?n?n kaotik havas?na apayr? bir tat verir.

101

9. High Hopes
Yine tart??malara konu olan Division Bell”den a?m?? bir eser. Pink Floyd”un toplama albümlerini saymazsak ve High Hopes”un da Divison Bell”in son ?ark?s? oldu?unu göz önünde bulundursak, bir nevi sondur, hüzünlü bir vedad?r biz floydian”lara. Waters, ki?isel ho?nutsuzlar?ndan dolay? Division Bell”e “bok parças?” yak???kt?rmas? yapsa da, öyle olmad???n?n en aç?k kan?t?d?r High Hopes. ??in içinde Gilmore oldu?u için ?ark? a?m?? bir solo içerir do?al olarak. Yeteri kadar dinleyip ?ark?y? özümsedikten sonra ise; “Allah belan? versin Gilmour, yine da??tt?n beni!” say?klamalar?na yol açar. ?unu da söylemek de faide vard?r ki, p.u.l.s.e versiyonu kesinlikle izlenmelidir.

David Gilmour 4 April 2006

8. Coming Back to Life
Ne?eli bir ?ark?ym?? gibi görünmesine ra?men ?ark? sizi iyice sard?ktan sonra s?rf ne?eli bir ?ark? olmad??? aç?k bir ?ekilde hissedilir. Bir gece vakti, iyi bi ses sistemiyle dinlendi?inde adam?n gözünden ya? getirir. ?ark?n?n sözleri, Pink Floyd”un hep yapt??? gibi hissetti?imiz, ama kelimelere o denli iyi dökemedi?imiz her ?eyi bir ç?rp?da bize söyleyiverir. Bakar m?s?n?z ?ark? nas?l bir cümleyle ba?lar:

“Where were you when i was burned and broken..? While the days slipped by from my window, watching…”


pink-floyd2

7. Hey You
79 ç?k??l? efsane albüm The Wall“dan, Waters”?n yazd??? sözlerle bezeli efsane bir ?ark?. Bu ?ark?, Pink Floyd”un en iyi olmasa da en görkemli zaman?na denk gelir. Another Brick In the Wall”da tüm ?ark?lar birbirinin devam? oldu?u ve asl?nda albümün tek ba??na bir ?ark? oldu?u dü?ünüldü?ünde, bu ?ark?y? tek ba??na de?erlendirmek çok da do?ru olmaz. Ancak bir gerçek var ki, ortada bir duvar vard?r ve bu duvar çevrelerini örerek onlar? d?? dünyadan izole eder. “Hey You” sesleni?i ise duvar?n öbür taraf?ndakileredir. Ac?kl? ancak k?zg?n bir hayk?r??t?r dünyaya. Son olarak ise bu ?ark?, bir insan evlad?n?n kurabilece?i belki de en mükemmel cümleyi içerir:

“Open your heart, I”m coming home…”

pink-floyd-biography-21

6. Echoes
Meddle albümünde yer alan, 23 küsür dakikal?k uzunlu?uyla Pink Floyd”un Shine On You Crazy Diomond ve Atom Heart Mother”dan sonraki en uzun üçüncü ?ark?s?d?r. Parça, 20 tuhaf ve anlams?z melodinin bir araya gelerek anlaml? hale gelmesiyle olu?ur. 23 küsür dakika olmas?na ra?men hiç s?kmaz, aksine “ne çabuk bitti yahu?” hissi uyand?r?r. ?ark?n?n vokali de di?er ?ark?lar?n aksine derinden ve a?layarak gelir sanki. Di?er parçalarda olmayan bu farkl? vokal tonu, Gilmour ve Wright“?n seslerinin kar??t?r?l?lmas?yla elde edilir. Parça, denizalt? radar dalgalar?ndan bayku?lara, albatros ku?lar?ndan balinalara kadar bir çok farkl? sesi içerir ve bu sesler öyle anlaml? bir ?ekilde bir araya getirilmi?tir ki, sonuçta ortaya ç?kan ?ey, bir ?ark? de?il bir tanr?sal sesler bütünüdür.

pink_floyd

5. Time
Dünya”da 30 milyondan fazla kopya satarak (!!) 30 küsür sene listelerde bulunan (!!) ba?yap?t The Dark Side Of The Moon“un en harika, a?m??, bitirmi?, ununu elemi? ele?ini asm?? ?aheseridir. ?ark?n?n ba??ndaki çan sesleri, di?er ?ark?lar? dinlerken tepkisizlemi? bünyeyi bir anda z?plat?r, ürperterek önce kendine getirir, sonra ?ark?ya dahil eder. Önce Water”?n agresif ve sinirli vokali girer, ard?ndan Gilmour”un o davudi dingin sesi duyuldu?unda “Allah?m sana geliyorum!” say?klamar?yla bünye kendinden geçer. Waters abimiz, genel olarak insan?n belli bir zaman diliminde ya?ad???n?, bu zaman?n h?zla ak?p gitti?ini ve insan?n bunun fark?nda olmad???n? anlatan lirikler karalam??t?r bu ?ahesere. Bu lirikler içerisinde ?u cümle ise pek bi” manidard?r san?r?m:

“Kimse sana ne zaman ko?man gerekti?ini söylemedi, start? kaç?rd?n…”

lgpp0407the-dark-side-of-the-moon-pink-floyd-poster

4. Another Brick In The Wall
The Wall albümünün can? ci?eri, müzikal anlamda a?m??l???n?n yan? s?ra yüce ?ahsiyet Waters”?n yazd??? sözlerle harika bir sistem ele?tirisi, isyan, ba?kald?r? ve devrim ?ark?s? Part I, Part II, Part II ve The Happiest Day of Our Lives adl? dört ?ark?dan olu?ur. Pink Floyd ruhunu hiç bilmeyen ortaokullu, liseli yeni yetmelerin “okulu sevmiyorum!” edas?yla ?ark?y? sahiplenseler de, kulüplerde saçmasapan remixlerinin çal?nsa da, Marilyn Manson ve Korn gibi popüler ikonlar cover yap?p ?ark?ya tecavüz ederek ?ark?n?n içini, ruhunu, anlam?n? ve felsefesini yeteri kadar bo?altm?? olsalar da, daha bir yüzy?l daha kendini dinletecek bu ?ark? ?üphesiz. 1990 y?l?ndaki efsanevi Berlin konserinde bu ?ark? çal?n?rken sahneye duvar koydurup y?km??l?klar? da vard?r bu mübarek adamlar?n.

rogerwaterspaper41

3. Comfortably Numb
Yine The Wall albümünden, bu sefer Waters-Gilmour ortak imzal? bir ?aheser. ?kisi bir araya geldi?inde neler olabilece?inin tek kan?t?.. Waters, “Hello! Is there anybody out there?” diye girer, Gilmour “there is no pain you”re receding” diye devam eder. ?ark?n?n solosu ise kesinlikle ak?llara zarard?r. Tüm zamanlar?n en iyi solusu ünvan?n? elinde bulunduran bu solonun, Gilmour taraf?ndan p.u.l.s.e.”da kanl? canl? tekrar icra edilli?i ise kesinlikle izlenmelidir. Zira ?ark? biti?inin akabinde üstünden kamyon geçmi?e döner insan ve “o nas?l bir ?ark?yd? ya? Vay vicdans?zlar vaayy!” sözleri a??zlardan istemsizce dökülüverir. Waters, gereksiz ve yüksek egosundan biraz ödün verebilseydi biz daha ne Comfortably Numb”lar dinleyecektik. Konu hakk?nda ise Gilmour babam?z ?öyle buyurmu?tur:

“Comfortably Numb, Roger ve benim yeteneklerimizi birle?tirip birlikte çal??abilece?imizi gösteren son örnektir.”

53174392AW214_Live_8_London

2. Shine On You Crazy Diamond
20 küsür dakikal?k uzunlu?uyla Pink Floyd”un en uzun ?ark?s?d?r. Toplam 9 Part”tan olu?ur. Birçok ki?i taraf?ndan tart??mas?z abilerimizin en mükemmel hali olarak kabul edilir, do?rudur. Öyle bir ?eydir ki Sine On You Crazy Diamond, tek bir saniyesi bile fazla, anlams?z de?ildir! Yer yer tüyler ürpertip korkutur, yer yer morfin etkisi yap?p hissiyats?zla?t?r?r. Kendi içinde son derece kusursuz ve mükemmeldir. Öyle ki, içinde geçen tek bir notay? bile ç?karsan ?ark? anlam?n? yitirir. Tarif edilemez güzellikte bir introyla ba?lar. Gilmore”un dahiyane sololar?yla devam eder. Bir Stratocaster“tan ç?kar?labilecek en harika sesleri ç?kar?r Gilmore bu ?ark?da. Ancak bu ?ark?n?n bu derece mükemmel olmas?n? sa?layan as?l ?ey, sözleridir. ?ark?n?n sözleri, Waters taraf?ndan Syd Barrett“a yaz?lm??t?r . Pink Floyd”u ve Syd Barrett”?n tarz?n?, ki?ili?ini bilen birisi, bu sözlerin ona yaz?ld???n? zaten anlar. Sevilen bir dosta kar?? ancak bu kadar içten ve samimi sözler yaz?labilir:

“Nobody knows where you are, how near or how you far, shine on you crazy diamond…”

rogerwaters-main

1. Wish You Were Here
San?r?m kelimelerin kifayetsiz kald??? an i?te buras?. Çünkü buraya ne yazarsak yazal?m Wish You Were Here”? tan?mlayamayacak, anlatamayacak. ?ark? de?il, ba?ka bir ?ey o. Anlatmas? imkans?z, sadece hissedilebilecek bir ?ey. Dostluk gibi i?te. Wish you were here ile söylenilecek tek ?ey var san?r?m o da; Syd”e yaz?lan bu ?ark? daha bi” 500 y?l daha dinlenilecek ve Syd daha bi” 500 y?l daha hat?rlanacak.

“The same old fears. Wish you were here…”

11


23 Responses to “En Güzel 10 Pink Floyd ?ark?s?…”

 1. Fena liste olmamis, özellikle Uncut`in yaptigina oranla epey daha iyi olmus gibi geldi bana( http://numaraiki.blogspot.com/2009/02/trade-deadline-semptomlar.html ) Onun disinda elbette herkesin itiraz edecek yerleri vardir kendine göre, yazida da dendigi gibi subjektif en nihayetinde. Bana The Division Bell`den 3 sarki biraz agir geldi, heke Dark Side of the Moon gibi müzikalitede son nokta olan bir albümden 1 sarki varken, Animals`tan ise hic sarki yokken.

  Elinize saglik.

 2. Bu arada ?u sürekli Wish You Were Here’?n hikayesi olarak söylenegelen “?ark? kayd? esnas?nda syd’in stüdyoya gelmesi” asl?nda Shine on You Crazy Diamond’d?r. Söylemek istedim.

 3. division bell ho? bir rock albümü ama örne?in evet animals’?n tek bir ?ark?s? bile division bell’den daha yo?un pink floyd hissi veriyor bana…
  gerçekten de, ba?ka bir “en güzel 10 pink floyd ?ark?s?” listesini roger waters ya da d.gilmour yapsa bile “c?k..olmam??..eksik” diyen olacakt?r çünkü bu manyaklar?n her bir ?ark?s?n?n ayr? fanati?i vard?r…
  belki de bu nedenle mart 2009 roll dergisinde 30 ?ark?l?k bir liste yay?nland?.(evet: “eksiklik var…” duygusu listenin giri? yaz?s?nda bile var) dü?ünsenize, hangi müzisyenin /grubun 30 ?ark?l?k listesi yap?labilir ki? belki bir iki tanesinin… tüm zamanlar?n en güzel 30 rock ?ark?s? listesi yapmak bile daha kolayd?r herhalde? :)

 4. Evet, o hikaye Shine On You Crazy Diamond’a ait ama yaz?da bahsetmedim. Zira herkes konu?uyor olsa da rivayet olma ihtimali de epey yüksek…

  Yaz?n?n ba??nda da belirtti?im gibi listeye Division Bell’den üç ?ark? girmesi tamamen subjektif bir durum zira Gilmour dönemini ayr? bir seviyorum. Ancak Uncut’un yapt??? listede de ?öyle bir durum var ki (30. Echoes – 22. High Hopes – 18. Comfortably Numb) bu durum subjektiflikle de aç?klanacak bir durum de?il :)

 5. Uncut`in yatcak yeri yok zaten.

 6. Evet bu konuda yap?lacak her liste eksik kalacakt?r belki, bunu en iyi Pink Floyd hayranlar? bilir.

  Benim Pink Floyd konusunda bildi?im tek bir ?ey varsa, o da Set The Controls for The Heart of The Sun’d?n. Buna da ?ark? denemesi yetersiz kalaca?? için, bu listede olmamas?n? normal kar??l?yorum:D

 7. pink floyd için hayat?m?n grubu diyebilirim.en güzel 10 pink floyd ?ark?s?n? en az?ndan 20 ye ç?karmak gerekli,seçim gerçekten zor.Nacizane benim ilk 10 u yazay?m…
  1-Comfortably Numb
  2-High Hopes
  3-Coming Back to Life
  4-Us and them
  5-The great gig in the sky
  6-Marooned
  7-Poles Apart
  8-Wish you…
  9-In The Flesh-Philharmonic Orchestra versiyonu’da iyi
  10-Shine On You Crazy Diamond
  s?ralar kar???kt?r.

 8. derya sertkan …. kesinlikle kat?l?yorum …. ?unu da söylemeden geçmek olmaz san?r?m yeni ku?aklar kesinlikle PINK FLOYD’u ke?fetmeli …

  buraya liste yazmama gerek var m? ? zaten en baba liste yap?lm?? diyebilirim :))

  sayg?lar ..

 9. Pink Floyd’ün ?ark? sözleri ve özelliklede müzik enstrümanlar?n?n yeteneklerini insan ruhunun yüzeyinden taa en derinlerine kadar i?lemesini sa?layan amatör ruhlu ancak profesyonel sunumlar?yla bilinen bilinmeyen di?er müzisyenlerden çok farkl? ve yukarda konumlanmalar?n? sa?lad?. ?cra ettileri müzik için ne sound olarak nede beste(söz)olarak sanki bu lanet dünyada de?ilde ba?ka soyut bir ortamda haz?rlan?p bir ?eylere susam?? ruhlara gökten rahmet misali (kimilerine de lanet) yeryüzüne inmi? bir ?ey olarak alg?lanmas?n? sa?l?yor. Söz bitmez ne denilse de. Galiba Time ?ar?s?n?n son m?sras? buna nokta oyabilir en iyi. ” Thought i had talk to you something more”

 10. Güzel liste olmu?. Yaln?z Wish You Were Here’?n Syd’a yaz?lmad??? Waters ve Gilmour taraf?ndan bi röportajda dile getirlmi?. Ona yak??t?r?lan bütün hikayelerin asl?nda Shine on You Crazy Diamond’a ait oldu?u belirtilmi?tir :) Bide ke?ke 2 3 albüme yo?unla?aca??m?za Animals – Dogs falanda listeye girebilseymi? diorum. Asl?nda 10 ?ark?l?k liste olu?turmak zormu? bunu farkettim Welcome To The Machine de var daha. Of of cok var daha. En güzeli aç?p albümleri teker teker dinlemek yine.

 11. Ben 1963 do?umluyum ve kendimi öyle ?ansl? hissediyorum ki müzikle tan???r tan??maz k?sa bir disko -ki o zamanlar öyle geçiyordu- pop müzik dönemimden sonra Karaköy’deki yer alt? geçidinde Silvana Müzik te en de?erli kasedim sony ferrocrom dark side of the moon ile wish you were here’? kaydettirdim. Ya??m 13 gibi. Tanr?m! Do?dum ve nerdeyse müzikten anlamaya ba?lar ba?lamaz Pink Floyd ile tan??m??t?m. Delirecek gibi oldu?umu hala an?ms?yorum ilk dinleyi?lerimde. Sonra önceki albümler, sonra sonraki albümler :))) Ç?lg?n bir ?eydi. Deep Purple falan dinlemeye gerek duymuyordum. King Crimson’u bile çok sonra ke?fettim. Bu adamlar tüm zihin dünyam? ele geçirmi?lerdi sanki. Bir dergide Pink Floyd dinleyen ba?ka müzik dinleyemez denmi?ti bir zamanlar. gerçekten de do?ru bir sözmü?. Hala dinliyorum hala o eski kasetlerim benimle ve cd ler ve ?imdi internet sayesinde video klipleri vs vs Hangi bir parçay? öne ç?karacaks?n?z ki? Bu bence müzi?in kurtulu? sava?? ve müzi?in zirvede ba??ms?zl???n? ilan etmesi gibi bir ?ey.. Her sava? ayr? de?erli. Biri olmasa di?eri olmaz. Pink Floyd bir yana di?er müzik dünyas? bir yana…

 12. bence en güzel 10 pink floyd parças?n? seçebilmek dünyan?n en zor i?i olmal?, ben denedim her zaman ilk on parçam de?i?ik oluyor, ama shine on you crazy diamond, wish you were here, time, another brick on the wall genellikle ilk onda yer al?yor.

 13. Pink Floyd’u 1985’ten beri dinlerim hastal?k derecesinde hayran?y?m
  ya??m 44 ve hala müzi?ine doyamad?m ,
  özellikle Atom Heart Mother albümündeki o gençlik korosunu
  her dinledi?imde tüylerim diken diken olur kendimden geçerim
  ola?anüstü , muhte?em ve anlat?lamaz bir duygu ancak dinleyen bilir..

 14. liste k?vam?nda olmu? ama 1. s?raya ben olsam sorrow u koyard?m.

 15. Kesinlikle dogs (animals) olmas? laz?md? bu listede ! Yaz?k olmu? …

 16. Bugün Syd’in, ç?lg?n elmas?m?z?n 65. do?um günü… Kelimelerle anlat?lmaz ?u an ya?anan duygular..

  remember when you were young, you shone like the sun.
  shine on you crazy diamond… shine on…

  Liste ve aç?klamalar güzel olmu? fakat bu krallar? ilk 10’a s??d?rmak çook zor.. Dogs ve Us and Them de ayn? averajla ilk 10′ a girebilirler.. Havada as?l? duran Albatros’um, Echoes’um 6’dan daha yukar?da benim için.. ?yi ki do?dun Syd, iyi ki vars?n Pink Floyd ve sonsuza kadar var olacaks?n…

 17. Pink floydla yeni tan??t?m ve nerdeyse 8 aydan beri pink floydtan ba?ka hiç kimseyi dinlemiyorum.Di?er müzikler o kadar basit kal?yorki, bunlar?n yapt??? müzikse di?erleri ne ???? benim listem
  1,Dogs
  1.Time
  1.Comfortably numb
  1.Keep talking
  1.Mother
  1.shine on you crazy diamond
  1.Wish you Were Here
  1.Echoes
  1.Coming back to life
  1.Poles apart
  1.Di?erleri
  Asla s?ralama yap?lamaz bence hepsi 1 numara…..

 18. seviyorum bunlar?

 19. bir arkada?evet subjektif bir liste ama divij?n belden 3 ?ark? biraz fazla geldi demi?.

  oan dikkat ettim evet 3 ?ark? var divij?n belden i?te divij?n bel böyle bir albüm tek eksi?i rac?r?n dokunu?u oda olsa idi ilahlar?n vedas? evrenin en büyük olay? olacakt?.

  ?u haliyle divij?n bel sinsice i?liyor insana cilm?r sen çok ya?ayacaks?n.

 20. Kesinlikle pink floydu yeni ke?fett?m. yani asl?nda yabanc? muziklere kesinlikle kars?yd?m. rock tak?l?yrm ama yerl?lerde cok iyi yok. bigun pink floydu d?nled?m. gece yatarken karanl?k odamda. biranda sark?n?n sonuna dogru gözumden yas geld?g?n? gördum. evet d?nlemes?n? b?len için gercekten insanlar? baska yerlere götureb?l?yor. Muzik kalitesi mukemmel. ama pink floydu daha yen? yen? çözuyorum. bana yard?mc? olursan?z sev?nr?m.dadluboy35@hotmail.com

 21. Her dönem farkl? ?ark?lar?na daha çok a??k olabiliyor bi Floyd sever gün geçtikçe daha çok etkisinde kal?yor ne Waters dan kopabiliyor ne Gilmourdan kopabiliyor nede Syd a olan hayranl??? azal?yor diyelim ve gelelim listeme

  1-The Post War Dread
  2-On The turning away
  3-Lost for words
  4-the gunner’s dream
  5-Pigs ( three different Ones ) – kesinlikle çok iyi.
  6-Summer’68
  7-Paint Box
  8-Marooned
  9-The Trial
  10-Any colour you like

  bugünlerdeki listem bu tabiki comfortably numb , high hopes , Shine on you crazy diamond (SYD) vs. tonlarca ?aheserlerini yazma gere?i bile duymad?m çünkü onlar art?k bir FLOYD sever için ö?ün gibidir sabah , ö?len , ak?am dozunda al?nmal?d?r ki aksi dü?ünülemez.

 22. bizim kusagin yasi 60 müzigi biz PINK FLOYD la ögrendik. 60 li yillardan beri dinliyorum. sizleri tebrik ederim.

 23. High hopes her türlü en iyidir bence.time sözleriyle,welcome to machine kasvetli havas?yla,comfortably numb da solosuyla a?lat?r oras? öyle tabii.

Post a Comment