En güzel 10 hostes üniformas?

{ Posted on Şub 12 2013 by deniztan }

THY’nin Dilek Hanif taraf?ndan tasarlanan yeni kabin ekibi üniforma tasar?m önerileri büyük tart??ma yaratt?. Her ne kadar henüz kabul edilmemi? olsa da, böyle bir tasar?m?n sunulmu? olmas?, verilen brief’in ne do?rultuda oldu?una ve ç?kacak i?lerin tarz?na dair bir i?aret…

Geleneksel motiflerin kullan?ld??? bu taslaklar pek çok aç?dan ele?tirildi. Bir kere rengin bo?uculu?u ve iç kapay?c?l??? ba?tan facia. Bordo zaten dünyan?n en depresif rengi bana sorarsan. Sonra… Elbette, hostes dedi?in illa ki dekolteli olmak zorunda de?il ama dekolteyi kapamaya bu kadar zorlay?nca da ortaya ç?kan görüntü pek ho? olmam??. Özellikle de dünyan?n en korkunç etek boyunun seçilmesi, bile?e kadar kaftan + pantolon gibi detaylar filan… Ekibin mümkün mertebe göze hitap etmemesi sa?lanm??, güzelim k?zlar adeta çuval giymi? gibi biçimsiz bir hale sokulmu?. Bunun d???nda muhafazakar çizgisini geçersek, i?levsellik anlam?nda da ciddi sorunlar oldu?u çok aç?k. Bu a??r ve hantal k?yafetlerle hosteslerin servis yapmas?, rahat hareket edebilmesi mümkün görünmüyor. Öte yandan geleneksel çizgileri modern yorumla harmanlamak elbette ho? olabilir, ama burada pek modern yorum da yok. Hatta bence geleneksel çizgiler de yanl?? yorumlanm??, bundan çok daha güzel, çok daha püfür püfür saray k?yafetleri (hatta Muhte?em Yüzy?l sa?olsun, göürüyoruz ki bol bol dekolte de var?) ve geleneksel k?yafetlerimiz, kuma?lar?m?z var. Ne bileyim, git ?ile bezi kullan mesela, i?lemeli bir ?eyler kullan koltuk kuma?? kullanmak yerine. K?yafeti normal üniforma yap da boynuna takt???n fular? Türk i?i yap. Yani çok zor olmamal? bunlar… Nitekim bundan önceki üniformalar?m?z aynen de böyleymi? ve gayet de ho?…

?imdiki bu taslak üniformalarsa estetik yoksunu, kullan??s?z ve kültürümüzü yans?tmak yerine, lalesinden fesine, kaftan?ndan boncu?una her tür kli?eye oynayan, etnik ya da geleneksel de?il, son derece oryantalist bir tasar?m olarak kar??m?zda.

Aksi mümkün de?il mi? “Less is more” de?il midir, bu i?lerin en önemli ilkesi? Öyle tabii, buyurun buradan yak?n, al???ld?k üniformalar?n d???nda olmalar?na ra?men ??k olmay? ba?arm?? örnekler de var hayatta…

10. Finn Air
Listemizin ilk giri?i Finlandiya Havayollar?… Kendileri böyle hafif geometrik, hafif minimal, 60’lar -70’ler modas? esintili, süper rahat görünümlü bir k?yafetle kar??n?zda… 2011’de kullan?lmaya ba?lanan bu üniforma ?skandinav tasar?m duygusunu yans?t?yor adeta.

09. Qatar Airways
Kendimizi hep Arap ülkeleriyle k?yasl?yoruz ya, bak?n?z onlar hiç kendilerini Arap ülkeleriyle k?yaslam?yor. Nitekim Katar’dan gelen bu üniformam?z, bizim gibi bordoyu seçmi? ama daha bir ??k kullanm??. Kafada benzer, fesimsi bir ?ey ama o da daha ??k. Genel olarak bu ??k, bizimki olmam??. Neden öyle bilemiyorum.

08. Sichuan Airlines
Çin’den bir havayollar? ?irketi geliyor. Süper etnik, süper tatl?, süper ?eker bir üniformayla… Klasik çin elbiseleri hosteslere uyarlanm?? ve ortaya da rengarenk ve son derece Çinli bir kabin ekibi ç?km??. Çoraplardan çok emin de?ilim ama o kadar kusur kad? k?z?nda da olur.

07. Vietnam Airlines
Efendim, illa ki pantolon art? kaftan?ms? bir ceket giydiricez, bunu da geleneksel bir çizgide suncaz diyorsan?z, buyrun yap?lm??? var: Vietnam Havayollar? tam da bahsetti?imiz tarz? sevimli ve ??k bir ?ekilde sunmay? ba?arabilmi?, gördü?ünüz gibi.

06. Tap Portugal
Portekiz’den c?v?l c?v?l, rengarenk, pek Akdenizli bir çal??ma geliyor efenim. 1990’lardan beri Portekiz’in renkleriyle uyumlu bir çizgiyi korumu?lar, hep böyle canl? renkler filan. Farkl? kombin seçeneklerimiz mevcuttur.

how to get your girlfriend back

05. Korean Air
Kore Havayollar? büyük bir isimle çal??may? seçmi? ve Gianfranco Ferre’ye üniformalar?n? tasarlatm??. Tatl? bir mavinin bejle kombinlendi?i üniformalar farkl? farkl? kombinler sunabiliyor, i?te blazerla etek, yok pantolonla gömlek vs. Saçtaki chopstick detay? da pek sevimli.

04. Thai Airways
Etnik bir tarz, yerel motifler ve kuma?lar… ??te size Tayland havayollar?n?n tatl? renklerdeki üniformalar?. A??r de?il, insan?n içini aç?yor. Renkler, çiçekler, çizgiler filan… Tropik bir havas? var. Sonra kullan?m? da kolay ve rahat görünüyor, üstelik bunlar Tayland’a gitti?inizde asla kar??n?za ç?kmayacak k?yafetler de de?il. Hepsinden önemlisi genç duruyor, babaanne k?yafeti gibi de?il.


03. Emirates
Efendim Emirates mi oluyoruz diye pani?e kap?ld???m?z s?ralarda, bak?yoruz ve görüyoruz ki Emirates hiç de o çizgilerde dolanm?yor. ?ngiliz bir modaevi taraf?ndan tasarlanan bu üniformam?zda ba? hafiften kapal?, evet, k?yafet de çok aç?k veya dekolteli de de?il…. Kafadaki o yar?m peçe ile geleneksel bir tarz da verilmi? ama son derece de modern, ??k, i?levsel ve zarif. Ve bu bahsetti?imiz Birle?ik Arap Emirlikleri’nin havayolu, bilmiyorum yani THY, sen neyin pe?indesin?

02. Singapore Airlines
Hosteslerine al??t???m?z hostes k?yafetlerinin çok d???nda bir ?ey giydiren ve son derece yerel bir giyim tarz? sunan Singapore Airlines, y?llard?r kulland??? bu uniformay? adeta Singapur’un simgesi haline getirdi ve “Singapore girl” kavram?n? yaratt?. ?konik, ??k ve geleneksel. Üstelik de rahat ve kullan??l?. Me?hur Frans?z terzi Pierre Balmain taraf?ndan 1968’de yarat?lm??.

Not: Bizim taslak üniformay? s?kl?kla “Bu olsa olsa Malezya’n?n üniformas? olur!” diyerek ele?tiriyoruz. Lakin Malezya aynen Singapore Airlines tarz? bir üniformayla göklerde arz-? endam ediyor, biraz kendilerine haks?zl?k ediyoruz bence. Malezya’y? S?ngapur’a çok benzetti?im için ayr? bir maddeye koymad?m ama bir foto?raf?n? koymak isterim yine de. Siz de göreceksiniz haremin çayc?s? gibi bir tarz?, kesinlikle yok ve muhtemelen Malezya’da sokakta çok da yad?rganmayacak, geleneksel bir çizgide…

01. Air France
Oh la la! Christian Lacroix taraf?ndan tasarlanan bu üniformalar o kadar güzel ki, sokakta giyilir yani. Bir sürü farkl? kombinasyon sunan bu koleksiyonda, beldeki o k?rm?z? kemer detay? hemen dikkat çekiyor. Hem ??k, hem zarif, hem de gördü?ün yerde “Ahan da bir Frans?z kad?n?” dersin. Moda delisi Frans?zlardan da böyle bir uniforma beklenirdi do?rusu. Ve gördü?ünüz gibi pek de dekolte yok yani mesele dekolte de?il.

Üniformalara doyamad?m, daha da bak?cam derseniz, ?öyle bir deli insan var: Cliff Muskiet. Kendisi yeryüzündeki bütün hostes üniformalar?n? blogunda toplam??, ?uradan t?k t?k. Ve göreceksiniz ki, gerçekten de olabilecek en estetikten uzak, en çirkin ve en kullan??s?z üniforma… Ah hadi onu söylemeyeyim, sizin tahmininize kals?n! 😉

zp8497586rq


5 Responses to “En güzel 10 hostes üniformas?”

  1. O de?il de; Dilek Hanif’in “daha taslak onlar” dedi?i üniformalar? giyen modellerin bile yüzünde “Hadi can?m, yok art?k!” ifadeleri var… Mutsuuuuuz bak?yorlar…

  2. mankenler ?ok içinde! “allah?m ne giyiyoruz biz!”

  3. Neye niyet, neye k?smet:
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151354458473192&set=a.63946838191.70597.729958191&type=1&comment_id=226449106

  4. O de?il de, madem k?yafet ele?tirisi yap?yorsun, niye daha büyük çözünürlüklü foto?raflar koymuyorsun ki??

  5. yoktu bir, blogun enine s??mad? iki.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.