En güzel 10 eski zaman y?ld?z? (1950'ler)…

{ Posted on Mar 16 2010 by deniztan }

Evet sevgili okuyucular, bir zaman önce söz verdi?im üzere, eski zaman y?ld?zlar?n?n ikinci bölümü nihayet huzurlar?n?zda. Ayr?m?, ilk parlad?klar? y?llara göre almaya çal??sam da tabii ki asl?nda bu biraz kar???k bir kronoloji, zira 1940'lar?n y?ld?zlar? 1950'lerde de var veya tam tersi falan filan. Gerçi ben yine de öbür 40'lar listesindeki kad?nlar? daha bir seviyorum san?r?m ama olsun… Neyse, i?te böyle… Buyrun bakal?m.

how to get my ex back

10. Joan Collins (1933 – )
“The problem with beauty is that it's like being born rich and getting poorer. “

bw,nude,photography,vintage-52b109d259f619876fc41dcb3b865899_h

Bugün kaç ya??nda, hala filmlerde oynayan, hala bak?ml?, hala ho? bir kad?n olarak zaten bilirsiniz Joan Collins'i. Londra do?umlu bu y?ld?z?m?z sinema hayat?na 17 ya??nda at?l?yor. Birkaç filmden sonra 1954'te 20th Century Fox k?z?m?za “sen gel bakay?m yamac?ma” diyor ve anla?ma imzalan?yor.

Daha çok bir pin-up k?z? olarak, zaman?n Londra's?n? domine ediyor. 1970'lerde ise softcore olaylar?na giriyor. Sonra i?te James Bond'du, hepimizin bildi?i pembe dizilerden Hanedan'd? filan derken, gündemden hiç dü?memeyi de ba?ar?yor. Bugünlerde ise sit-com'larda misafir oyuncu olarak s?k s?k kar??m?za ç?k?yor.

Kendisi ayr?ca Warren Beatty abimizin de eski ni?anl?s? olur. Yengeniz olur yani, evet!! Gerçi san?r?m Warren Beatty ile ni?an? att?ktan sonra 4 kez filan evlenip, bo?anm??.

Politik molitik de bi abla, biraz daha muhafazakar kanattan. Enteresan asl?nda.

09. Kim Novak (1933 – )
“I had a lot of resentment for a while toward Kim Novak. But I don't mind her anymore. She's okay. We've become friends. I even asked her before this trip for some beauty tips.”

Kim_Novak

Eh zaman?n Grace Kelly'si varsa, bir de di?er so?uk sar???n?m?z Kim Novak var tabii. En çok Hitchcock'un Vertigo'sundan hat?rlayaca??n?z 1933 do?umlu Novak, Çek as?ll? bir ailenin k?z?. Liseyi bitirince modellik yapmaya ba?l?yor ve çe?itli i?lerin ard?ndan, 21 ya??nda sinemaya ad?m at?yor. Enteresan bir tesadüf olarak, Kim Novak'?n da gerçek ismi Marilyn ama ayn? anda iki Marilyn olmaz denince, “Kim” ad?n? al?yor.

Sinemada çok çok parlak bir kariyeri olmasa da, Vertigo'da Hitchcock'un çok da be?enmedi?i performans? ile unutulmazlar aras?na giriyor. Daha sonras?nda ise bir dü?ü? ya??yor. Bu dönemde Breakfast at Tiffany's gibi filmler için kendisine gelen teklifleri reddediyor. Sonradan pi?man olmu? mudur bilinmez.

Kendisi hala hayatta ve san?r?m Kaliforniya'da at ve lama yeti?tirmekte.

08. Jayne Mansfield (1933 – 1967)
“A 41-inch bust and a lot of perseverance will get you more than a cup of coffee – a lot more.”

beauty,erotic,high,heels,jayne,mansfield,legs,woman-daef34af69b0f56b060e6646d5788503_h

1933 do?umlu bu sar???n y?ld?z, büyük gö?üsleri ve seksi duru?uyla parlad??? y?llar?n en büyük seks bombalar?ndan biri oldu. Kimilerine göre Marilyn'in daha seksi ve incelikten yoksun alternatifi olarak sunulan Mansfield, bu a??r? yüklü seksapeli yüzünden oyuncu olarak çok da fazla ciddiye al?namad?. Bunun sonucunda da kariyeri giderek kötü ve ucuz filmlere do?ru ilerledi. Oysaki kendisinin oldukça zeki (163 IQ) bir kad?n oldu?u da bilinmekte… Ah bu film endüstrisi, az m? güzel ve yetenekli kad?n?n hakk?n? yemi?! Peh.

17 ya??ndayken evlenen ve bir bebek sahibi olan y?ld?z?n toplam 5 çocu?u oldu. Kendisi 1967 y?l?nda bir trafik kazas?nda, henüz 34 ya??ndayken hayat?n? kaybetti. Kaza o kadar vah?i bir kazayd? ki, uzunca bir süre, Jayne'in sar? peruklar?ndan birini ön konsolda gösteren bir olay yeri foto?raf? nedeniyle Mansfield'in kazada kafas?n?n koptu?u yönünde ?ehir efsaneleri ald? yürüdü.

07. Sophia Loren (1934 – )
“Sex appeal is 50% what you've got and 50% what people think you've got.”

80db000e805b3270627d3cae2fca37bf_h

Eveeet, huzurlar?n?zda ?talyan ate?isi Sofia… Benim zevkime göre fazla kaba saba, fazla kocaman bir seksapeli var esas?nda bu kad?n?n ama var, inkar edemem. Kocaman derken de ne bileyim, 2 metreymi? bu kad?n gibi hissediyorum gördü?ümde, asl?nda 1.74 kendisi. K?sa de?il ama zannetti?im kadar da godzilla de?il yani.

Neyse efendim, kendisi gayr? me?ru bir çocuk olarak dünyaya geliyor ve Napoli'nin gecekondu mahallerinde c?l?z bir k?z çocu?u olarak (evet evet, c?l?z dedim, do?ru duydunuz) büyüyor. Sonra, birkaç önemsiz rolden sonra kendisinden hayli büyük yönetmen Carlo Ponti ile tan???yor ve nihayetinde evleniyor. ??te böylece sinema kariyeri de ata?a kalkt?.

Kendisi dolgun vücudu ve seksi hatlar?n? filmlerde göstermekten ve ç?plak rollerden kaç?nmamakla birlikte, kamera önünde ç?plak olmaya çok da bay?lmad???n? ifade etmi?, ve netekim bir süre sonra soyunma i?ine paydos demi?tir. Yine de tabii seks bombas? olmaktan kurtarmam??t?r bu kendisini. Ama Mansfield'in aksine, Loren, oyunculuk yetene?iyle de be?eni toplayabilmi?tir. 1960'da La Ciociara filmindeki rolü ile Oscar'? da kapm??t?r.

Sophia Loren de t?pk? Joan Collins gibi, bugün 70 küsür ya?lar?nda, hala pek ho? bir kad?n olarak, filmlerde rol almaya devam etmektedir. Kendisi, 2007 y?l?nda 72 ya??ndayken Pirelli takvimi için poz bile vermi?tir! Hatta hemen gösterelim:

sophia-loren-pirelli-photo1

06. Elizabeth Taylor (1932 – )
“Success is a great deodorant. It takes away all your past smells.”

elizabeth-taylor

Ay aç?k konu?mak gerekirse, hiç de sevmem bu kad?n? ben. E niye koydun listeye, hem de 6 numaraya derseniz, cevab?m basit: Hak yememek için. Sonuçta sevilen, be?enilen, oyuncu olarak takdir edilen bi kad?n kendisi ne de olsa.

Neyse efendim, menek?e gözleriyle tan?nan bu y?ld?z?m?z, listedeki formunu korumu? Sofia ve Joan'?n aksine huysuz ve çökmü?, film dünyas?ndan elini ete?ini çekmi?, zengin bir ihtiyar teyze olarak hayat?n? sürdürmektedir. 12 ya??nda at?ld??? film piyasas?nda say?s?z rol oynam??, say?s?z da kocaya imza atm??t?r. 7'diydi galiba.

Ahahah sevmiyorum ya bu kad?n?, nas?l uyuz anlat?yorum bak, çok fena bi insan?m galiba… Neyse efendim, bu ablam?z?n en bilinen filmlerinden biri tabii ki Cleopatra'd?r. Kendisinin 2 oscar'? bulunmaktad?r. Rahmetli Michael Jackson'la da hayli kanka olduklar? bilinmektedir. Ayr?ca alkolizmle bo?u?maktad?r. Ve bana hep çok antipatik gelmi?tir. Ke?ke 6 numaraya koymasayd?m ama koymu? bulundum bi kere. Napal?m.

05. Natalie Wood (1938 – 1981)
“You get tough in this business, until you get big enough to hire people to get tough for you. Then you can sit back and be a lady.”

Natalie Wood

6 numaram?z?n aksine, 5 numaradaki y?ld?z?m?z? çok severim mesela. West side story ve Rebel without a cause filmlerinden en güzel hallerini hat?rlayaca??n?z Natalie Wood, sadece sempatikli?i ve güzelli?iyle de?il, oyunculuk yetene?iyle de takdir toplam?? bir insand?r.

?ki Rus göçmenin k?z? olan Wood, çocuk oyuncu olarak, henüz küçücük bir k?zken film kariyerine ba?lam?? ve 43 ya??nda hayat?n? kaybedene kadar da aktif olarak filmlerde rol alm??t?r. Ölüm hikayesi ise hayli hazin ve spekülatif bir hikayedir.

Kocas? ve bir arkada?lar?yla denize aç?lan Wood, okyanusa dü?mü? ve bo?ularak can vermi?tir. ?yi bir yüzücü olmas?na ra?men olay s?ras?nda a??r? alkollü olmas?n?n bo?ulmaya sebep oldu?u söylenir. Enteresan bir dipnot ise ?u: Annesinin anlatt???na göre, Natalie'nin çocuklu?unda bir falc? ona bo?ularak ölece?ini söyledi?inden, tüm hayat? boyunca bu konuyla ilgili kabuslar görmü?tür. Ve hatta bak?n?z 1981'de ne demi?: “I've always been terrified, still am, of water — dark water or sea water, or river water or whatever.” ?roni dedikleri bu olmal?…

Kendisi ayr?ca bir dönem Elvis ile ç?km??t?r.

04. Grace Kelly ( 1929 – 1982) )
“Hollywood amuses me. Holier-than-thou for the public and unholier-than-the-devil in reality.”

The Things That Excite Me

Zengin bir ailenin k?z? olan Grace Kelly, genç ya?ta oyuncu olmay? kafas?na koymu? ve okulu bitirir bitirmez Broadway'in yolunu tutmu?. Modellik yapt??? bu günlerde, Broadway'de sahneye ç?karak oyunculuk konusunda ilk ad?mlar? da böylece atm??. 22 ya??ndayken ise ke?fedilmi? ve film dünyas?na girmi?.

En bilinen ve kendisini y?ld?zl??a ta??yan filmleri aras?nda Mogambo ve tabii ki Rear Window, Dial M for Murder gibi Hitchcock klasikleri yer almakta. Kendisi 1956'da son filmini çektikten sonra Monako prensi Rainier ile evlenerek oyunculu?u b?rak?yor. Ondan sonras? ise saray hayat?, aristokrasi ve çocuklar?… Hatta o çocuklardan Stephanie'yi bir dönemin çocuklar? gayet iyi tan?r.

Neyse efendim, bu güzeller güzeli, sar???n so?uk prenses, 1982 y?l?nda, henüz 52 ya??ndayken bir trafik kazas?nda hayat?n? kaybediyor. Peri masal?n?n sonu hayli hazin oluyor.

03. Brigitte Bardot (1934 – )
“I have always adored beautiful young men. Just because I grow older, my taste doesn't change. So if I can still have them, why not?”

Brigitte Bardot-1

Ve tanr? kad?n? yaratt?: Huzurlar?n?zda Brigitte Bardot. Henüz 15 ya??ndayken, dillere destan güzelli?i dikkatleri çekince, modellik yapmaya ba?layan Bardot, buradan da film piyasas?na giri? yap?yor. Yönetmen Roger Vadim'in de dikkatini çekiyor tabii ve 18 ya??na basar basmaz, kendisiyle evleniyor.

Amerika bu seksi, Frans?z güzelinin büyüsüne kap?lm?yor mu? kap?l?yor elbette. Kendisine “gel burda da film çek” filan deniyor, ki çekiyor da ama esas olay? Fransa'da kal?yor. Tabii ki en bilinen, en me?hur filmi “Et Dieu crea la femme – And god created woman.”

4 kere evlenen Bardot, ayr?ca Serge Gainsbourg ile ya?ad??? büyük a?kla da biliniyor. Hatta me?hur “je t'aime moi non plus” ?ark?s?ndaki iç g?c?klay?c? vokaller kendisinin. Lakin ?ark? kaydedildikten sonra Bardot, vazgeçiyor ve Gainsbourg ayn? ?ark?y?, farkl? iç çeki?lerle Jane Birkin ile bir daha kaydediyor. Dinlemek için t?kt?k.

Kendisi hala hayatta. Lakin o da hayli çökmü? durumda. Her ?eyden elini ete?ini çekti, hayvan haklar?na adad? kendisini. Biraz kafay? ü?ütmü? gibi bir hali yok de?il aç?kças? uzunca bir süredir.

02. Audrey Hepburn (1929 – 1993)
“My look is attainable. Women can look like Audrey Hepburn by flipping out their hair, buying the large sunglasses, and the little sleeveless dresses.”

Bob Willoughby

Gerisay?mda sona gelirken, listede hiç de ?a??rt?c? isimler yok. Gerçi bir ve iki numara aras?nda çok kald?m ama sonunda %51-49 oy oran?yla, böyle olmas? gerekti?ine karar verdim. Yar?n yapsam listeyi belki de Audrey bir numarada olur, bilemiyorum. Neyse… Konuya geçelim.

Günümüzde bile bir stil ikonu olarak an?lan Audrey, esas?nda zengin bir bankac? ile bir baronesin k?z?. Yani hafiften bir aristokrat durumlar? var. Kendisi anne ve babas?n?n bo?anmalar?n?n akabinde, annesinin pe?inden Londra senin, Hollanda benim gezerken, modellik yapmaya ba?l?yor. Zerafeti ve ince güzelli?i, 1948 y?l?nda yap?mc?lar taraf?ndan fark edilince de film piyasas?na giriyor. Avrupa'da ufak tefek filmlerden sonra kapa?? Amerika'ya at?yor ve Audrey efsanesi böylece do?uyor.

My Fair Lady, Brakfast at Tiffany's, Roman Holiday gibi pek çok sevilen film… Bir sürü ödül… ve ölümünden sonra bile stiliyle, duru?uyla takip edilen bir kad?n…

1980'lere gelindi?inde film i?lerini yava?lat?p, Unicef'in gönüllü bar?? elçisi oluyor ve 1993 y?l?na kadar Güney Amerika ve Afrika'daki çocuklara yard?m etmek için çal???yor. 1993 y?l?nda kanser nedeniyle hayat?n? kaybediyor.

01. Marilyn Monroe (1926 – 1962)
“A career is wonderful, but you can't curl up with it on a cold night.”

Marilyn Monroe by Cecil Beaton

Ve eveeeet…. bir numaram?z! Marilyn Monroe. ?a??rd?n?z m?? Bence ?a??rmad?n?z? Sonuçta ba?ka kim olabilirdi ki?

Hakk?nda yap?lan dedikodular hala bitmeyen, taklitleri bitip tükenmeyen, genç ya?ta ölmü? bir efsane: MM. Chanel no. 5, Kennedy, k?s?k sesi, beyaz elbisesi, sar? saçlar?, a?klar?, miyop olmas?… Bitmeyen bir hikayeler ve anektodlar yuma??.

Norma Jean ismiyle dünyaya gelen Marilyn, biraz bozuk bir aile düzeninin ürünü esas?nda. Ruhsal sorunlar? olan annesinin sürekli hastaneye girip ç?kmas? nedeniyle, Norma Jean yetimhanelerde ya da koruyucu ailelerin yan?nda büyüyor. Henüz 16 ya??ndayken de 21 ya??ndaki bir genç ile ilk evlili?ini yap?yor. 4 y?l sonra bo?and?klar?nda, Marilyn modellik kariyerine ba?lam?? bile.

Marilyn, nihayet 1947 y?l?nda ilk filminde rol al?yor. Ancak 1951'e kadar pek de öyle adamak?ll? bir ba?rol yok, daha çok yan rollerde güzelli?iyle dikkati çeken bir oyuncu… Monkey Business ve Gentlemen prefer blondes, marilyn için kariyerindeki dönüm noktalar? oluyor diyebiliriz.

Bu s?ralarda zaten en me?hur ili?kilerinden biri de ba?l?yor: Beyzbolcu Joe di Maggio. 8 ayl?k bir evlilikten sonra 1955'te Joe di Maggio ile ayr?l?yorlar, Marilyn'in kariyeri ise kendisinin içki ve hap ba??ml?l???na ra?men devam ediyor. Yazar Arthur Miller'la olan beraberli?i ve hatta evlili?i de bundan k?sa bir süre sonra ba?l?yor. Miller'dan da bo?an?nca depresyon nedeniyle, bir süre bir klini?e yatan Monroe, 1962 y?l?nda Something's gotta give ile piyasaya geri dönüyor. Ancak sete gelmeyi ihmal etmesi, onun yerine Kennedy'nin do?um gününde ?ark? söylemesi gibi sebeplerle stüdyo taraf?ndan kovuluyor. Dean Martin'in ?srar? üzerine filme geri gelse de filmin çekimleri henüz ba?lamadan, Marilyn evinde yüksek dozda uyku ilac? alm?? olarak, henüz 36 ya??ndayken ölü bulunuyor.

Olaya intihar dense de, delillerin yetersizli?i, JFK ba?lant?lar? filan bu zamana kadar bir soru i?areti olarak ak?llarda kal?yor.

Cenazesi eski kocas? Joe diMaggio'ya teslime diliyor ve bundan sonraki 20 y?l boyunca diMaggio, Marilyn'in mezar?na haftada 3 kere güller b?rak?yor. Evet 20 y?l boyunca.

Çok hazin.

Evet efenim, bu listeyi de böylece bitirmi? bulunuyoruz. 1940'lar listemize bipolar temas? hakimken bu listede daha çok trafik kazalar?, evlenip-bo?anmalar ve hazin a?k ili?kileri göze çarp?yor. Bu da böyle bir toplumsal de?i?im midir, nedir bilemedim. Neyse, bundan sonra 1960'lar? yapar m?y?m bilmiyorum, söz vermeyeyim ama belki bir gün diyeyim size… 60'lar bu kadar ?a?al? de?il sonuçta.

zp8497586rq


5 Responses to “En güzel 10 eski zaman y?ld?z? (1950'ler)…”

 1. Kurban olam Kim Novak’a, buseyle avutsun beni.,
  köpeng olam marilin monroya,
  mazi bir hazin hat?ra olamasayd?da sarsayd?m belinden ona.
  o mübarek gö?sünde uyutsun beni Jayne ablamda,
  ama anlad?m ki bir a?ka bedel Odriy Hepbörn han?mda…
  (dahi anlam?ndaki de ayr? yaz?l?r salak ben!.. ama buradakiler ‘de’ de?il ki ‘da’, o zaman ayr? yaz?l?r dahi anlam?ndaki da)
  bir öncekinden daha güzel bu yaz? da. be?enen dima?a sa?l?k.

 2. Her biri ayr? muhte?em, yaz? da ba?ka muhte?em. Eline sa?l?k Deniz :)

 3. Gerçekten harika kad?nlar.Hepsinin ayr? bir güzelli?i var.Onlar kadar güzel bayanlar bir daha dünyaya gelir mi bilinmez.Ama gelmemesi ola?and?r.Çünkü gerçekten ola?anüstü güzellikleri var.Ölenlere Allah rahmet eylesin.Ya?ayanlara Allah uzun ömürler versin.Gözlerimizi bayram ettirdikleri için onlara çok te?ekkür ediyorum.

 4. judy garland nerede :(

 5. sen kimsinde marilyn monroeyi birinci yapmiyorsun ulan

Sorry, comments for this entry are closed at this time.