En güzel 10 çocuk kitab?…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: MEL?SA UNAT

Çocuk kitaplar? içimizdeki çocuk yan… Huzursuz hissetti?imizde, i? ya?am?n?n h?rslar?ndan bunald???m?zda, ikili ili?kilerde ç?kmaza girdi?imizde okunas? kitaplar çünkü tüm bu s?k?nt?lar?n çözümünü içlerinde bar?nd?r?yorlar. A?a??daki liste bizim en çok sevdi?imiz çocuk kitaplar?. Dönem dönem de?i?ebiliyor. Belki farkl? konseptler ve yeni kitaplarla yeniden maddeleriz… :)

10. 1000 soru 1000 cevap
Do?a, Spor, Bilim, Kültür vb. alanlardan titiz bir seçimle olu?turulmu? 1000 soru ve 1000 cevap. Hem çocu?unuz hem de sizin için e?lenceli bir genel kültür kitab?. Madde madde olmas? sebebiyle zaman zaman sayfalar? kar??t?r?l?p bir kaç sorunun cevab?n?n ö?renilebilece?i; her gün bir sorunun cevab?n? ö?renelim deseniz nerdeyse 3 y?l idare edecek ba?ar?l? bir kaynak kitap.

014-01 ön kapak

“Tekel Nedir?
…Bir ürünün tekelini elinde tutmak, o ürünü yaln?zca o firman?n üretme iznine sahip olmas? demektir. Örne?in çay ve ?eker ülkemizde yak?n y?llara kadar devlet tekelindeydi.”

9. Koyunlar?n Masal?
Kara koyunlarla ak koyunlar?n sadece renkleri sebebiyle birbirlerinden ayr?lmas?n?n hikayesi… Üstelik de ortak çocuklar? olan alaca koyunlar var bir de… Ayr?mc?l???n, hatta ?rkç?l???n ortaya nas?l ç?kt???n?, ne gibi sonuçlar do?rurdu?unu ve ne kadar yanl?? oldu?unu bir çocu?a bundan daha güzel ?ekilde anlatmak san?yorum mümkün olmaz.

koyunlarin_masali

8. Do?umgünü Hediyesi
Behiç Ak’?n çizimlerinden olu?an bir hikaye bu. Kelimeler yok, çünkü kelimelere gerek yok… :)

do?umgünü hediyesi

7. Renkler Küsünce
?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesinde yer alan insan haklar?n? renklerle ili?kilendirerek kurgulanan masal her ya?tan insan?n keyifle okuyabilece?i türden.

renkler_kusunce_on

“Bilge ve bayku? bu i?aretlerden insanl???n özgürlü?ü ve e?itli?i kaybetmeye ba?lad???n? anlad?. Herkesin cinsiyet, ?rk, din, ülke, din farkl?l?klar? gözetilmeden e?it haklara sahip olmalar? gerekti?ini hat?rlad?lar.”

6. VINNN!…
Günlük ya?am?n ko?turmacas?nda ya?ad?klar?m?z?n ne kadar? ya?amak istediklerimiz; bir ?eyler için ko?tururken di?er yandan neleri kaç?r?yoruz? Kesinlikle yo?unluktan ?ikayet eden herkesin okumas? gereken bir kitap. Asl?nda sadece Serap Deliorman’?n çizimlerine bakmak için de edinilebilir :)

marsik_vinnn

“Çocuk olmak hiç kolay de?il. Neden mi? Çünkü büyüklerin bizimle ilgilenmek için hiç zamanlar? yok. Galiba eskiden herkesin daha çok zaman? varm??. Ama dedelerimiz onu çok kullanm??lar ve anne-babalar?m?za pek bir ?ey kalmam??.”

5. At?k m?? Hiç Dert De?il!
Çevre bilincini çocuklara a??lamam?z için önce kendimiz edinmeliyiz de?il mi?

tubitak_atik_mi_hic_dert_degil

“Daha az israf eder ve dönü?türebileceklerimizi ay?r?rsak, daha az çevre kirlili?i olur ve bizler güzel dünyam?zda daha uzun süre ya?ayabilir, dumans?z havay? solur, temiz sularda yüzer, çöpsüz ormanlarda ve da?larda gezebiliriz.”

4. Cömert A?aç
Shel Silverstein”in her ya?tan okuru için haz?rlad??? bu kitap “Almadan vermeyi, kar??l?ks?z olsa da sevmeyi, vermenin bir mutluluk sebebi” olabilece?ini anlat?yor.

bulut_comert_agac

“Bir zamanlar bir a?aç vard? ve küçük çocu?u çok sevdi…”

“Gel çocuk, gövdeme t?rman, dallar?mda sallan,elmalar?mdan ye, gölgemde oyna ve mutlu ol.”

3. Her ?eyin Öyküsü
Çocuklara dünyan?n olu?umunu ve evrim sürecini anlat?rken kitab?n içinden ç?kanlarla çok e?leneceksiniz. Kitab?n her yan?ndan bir ?eyler ç?k?yor ve son derece esprili bir dil kullan?lm??.

h2_masal_herseyin

“Çok uzun süre önce hiçbir ?ey yoktu.Ne uzay, ne zaman, ne gezegenler, ne insanlar, ne ben, ne de sen, hiçbir ?ey. Ve birden bire…”

2. Küçük Kara Bal?k
Gölden ç?k?p büyük denizlere ula?madan önce herkesin okumas? gereken Samed Behrengi eseri.

kücük kara balik

“Küçük bal?k denizi dü?ünüyordu. bu dü?ünce onun zihninde birgün gerçekle?tirece?i bir amaçt?. ona göre hayat yaln?zca yemek, uyumak, küçücük; dünya sand??? gölde ya?amak de?ildi.”

1. Küçük Prens
Küçük Prens sadece çocuk edebiyat?n?n de?il dünya edebiyat?n?n da ba?yap?tlar?ndan biri. Her ya?ta okuyabilece?imiz her okuyu?ta farkl? ?eyler alabilece?imiz bir kitap…

21

“Unutma, dedi tilki, gülün için harcad???n zamand?r gülünü bu kadar önemli yapan.”


26 Responses to “En güzel 10 çocuk kitab?…”

 1. Çocukken okudu?um ve roman say?labilecek ilk kitab?m Edmando De Amicis’in Çocuk Kalbi idi.

  ?nan?lmaz etkilendi?im bu kitab? okuduktan sonra, tüm benli?imin de?i?ti?ini halen daha içimde ho? bir duyguyla hat?rlar?m. O ufak ya??mda, art?k iflah olmaz bir kitap okuyucusu olmu?tum. Uyudu?umu zanneden annem görmesin diye, geceleri etraf?n? kapatt???m mum ?????nda dahi kitap okurdum.

  Birçok çocu?u da etkileyebilecek oldu?unu dü?ündü?üm bu kitab?n, yukar?daki s?ralamaya belki de üstlerde bile girmesi gerekirdi diye dü?ünüyorum.

  Derleme için te?ekkürler.

 2. Merhabalar,
  Ne güzel dü?ünmü?sünüz..Bak?nca ben karars?z kald?m, ilk on nas?l olmal? diye dü?ünürken..V?nnn kitab?n?n çizeri olarak te?ekkür etmek istedim. ?lk on listenizde onca de?erli kitapla birarada görünmek çok güzel geldi bana. Gecenin bu saatinde gülümseten , çocuklu?a götüren, yeni kitaplarla tan??t?ran bu derleme için sonsuz te?ekkürler….

 3. eme?inize sa?l?k süper olmu? 😀

 4. ahh hadi ama… Goscinny’nin p?t?rc?k serisi nas?l unutulur:)

 5. P?t?rc?k’a kat?l?yorum! Kesinlikle, ben de çok severim :) Gerçi Harry Potter da olabilirdi bak?n…

 6. momo unutulur mu ya….

 7. José Mauro de Vasconcelos ‘un Portakal A?ac? adl? kitab?. Unutamad?klar?mdand?r. Beni gerçek dünyayla tan??t?rd???n?, büyüttü?ünü hissetmi?imdir…

 8. Ben ?ahsen “?eker portakal?”n? pek çocuk kitab? kategorisine koymazd?m. En çok a?lad???m kitaplardan biridir o :)

 9. Listeye ve yorumlara bak?nca anlad???m o ki, bu liste 10 maddelik de?il, 50 maddelik olmal?ym??… ?imdi ha desem 10-12 tane geliveriyor akl?ma hop diye listeye eklenebilecek, kitap okuyarak büyüyen ve kitap dünyas?n? takip eden herkesin akl?na da 3-5 farkl? kitap kesin geliyordur…

 10. Hep bir eksik kal?yor zaten ne yapsak, 100’lük liste olsa yine bir ?ey unutuluyor :) Özellikle de sinema maddelerinde. Yorumlara ekleniyor i?te onlar da. Bekleriz yani o 10-12 kitab? buraya :))

 11. Tüh yaa. Kelile ve Dimne’nin listede olmamas? üzdü beni :/

 12. Ufak bir düzeltme yapmak istiyorum burada. Bu liste asl?nda “en güzel 10 çocuk kitab? listesi” de?il, “büyükler için çocuk kitaplar?” listesi:)

 13. bence süper kitaplar?n?z? okudum SÜPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER =-)

 14. kitap okumak istemiyorum 1 tane tam kitap bile okuyamad?m çok güzel kitaplar ama okudu?unuz kitaplardan önere bilirmisiniz?

 15. Asa Lind’in Kumkurdu serisini de eklemek gerek.

 16. berbat

 17. Çok GüzeL Bi Site

 18. Arkada?lar bnim tavsiyem bi de Ate? H?rs?z? serisini okuyun

 19. ece sana kitap öneriyorum .: kesinlikle ” ZAMAN DEDEKT?FLER? ” SER?S?N? OKUMALISIN ÇOK SÜRÜKLEY?C? K?TAPLAR

 20. hiç akl?ma gelmeyecek kitaplar ilk onun aras?na girdi. bence p?t?rc?k serisini de okumal?s?n?z. hem çok e?elenceli hem de çok komik.

 21. James ve Dev Seftali…Charlie’nin Cikolata Fabrikasi? Roald Dahl’in yaraticiligi korkunc, tum kitaplarini tavsiye ederim..

 22. eme?inize sa?l?k çok güzel olumu? hepinizi gönülden kutlar ve tebrik ederim bende koyunlar?n masal?n?okudum çok güzeldi

 23. hiç güzel kitap yazm?yor hep gazetelerden ç?kan kitaplar lütfen ba?ka kitaplar yaz?n kurtulal?m çabuk olun !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 24. ben kitap ar?yorum ama arkada?lar bana acil yard?m etmeniz laz?m asl?nda
  arkada??m bana saftirik serisi çok komik de?il ama güzel ayr?ca ?u acayip insan vücudu diye bir kitap var süper vallaaaa! okumal?s?n?z ama okadar e?lenceli de?il yinede

 25. en güzel kitaplar:ufakl?k seriven pe?inde:efsaneler gezegeni,uzay?n tutsaklar?,ate? kentden kaç?? vs. vs. dedektif kurukafan?n,gizli yedilerin ve afacan be?lerin kitaplar? hepsinden daha güzel.

 26. tenkit e kat?l?yorum. çocuk kalbi süper bir kitap…

Post a Comment