En Geri Dönülmez 10 Durum

{ Posted on Ara 25 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , , ,
Categories : Geyik

MADDELEYEN: Karga ile kedi
Hayatta baz? anlar var ki, geri dönemiyorsun, olan olmu? oluyor. Zaman zaman hepimizin ya?ad???, “s?çt?k!” anlar? olarak da özetleyebilece?imiz bu durumlar? konuk maddecimiz Karge ile Kedi bizler için özetliyor. Buyrunuz bakal?m…

10. Kahve Bir Hatad?r
Bir kafede yaln?z oturuyorsun. ?ki masa öteye de bir ceylan gelip oturuyor. Yaln?z ve güzel. ?öyle k?saca bir etraf?na bak?n?p, çantas?ndan bir kitap ç?kar?yor. Okumaya ba?l?yor. Sen de uzaktan süzüyor, yan?na süzülme planlar? yap?yorsun. Fakat bu ceylan neden bir?ey içmiyor? Diye dü?ünüp zavall? plan?n? i?lemeye ba?l?yorsun. En ?irin maskeni tak?n?p masas?na ürkütmeden var?yorsun. Ceylan kafas?n? kald?rm?yor bile. Sen yava?ça bir ad?m daha yakla??p, hafif e?ilerek soruyorsun: “Size bir kahve ?smarlayabilir miyim acaba?” Ceylan kafas?n? kald?r?yor ve ?öyle diyor: “Kahveden nefret ederim!” Haydi bakal?m…

09. Emlakç?
??yerinin yak?n?nda bir ev ar?yorsun. Birkaç siteye girip emlakç?lardan bak?yorsun dairelere. Di?ine göre buldu?un, foto?raflar?ndan be?endi?in bir daire için emlakç?yla sözle?iyorsun. Bulu?ma gerçekle?iyor ve birlikte eve do?ru giderken, i?yerine gittikçe yakla??yorsunuz. Sonra daireyi gördü?ünde asl?nda emlakç?ya gerek olmadan mal sahibine ula?abilece?ini fark ediyorsun!

08. Yol kenar?nda
Sahilden a??r a??r, keyfini ç?kara ç?kara gidiyorsun arabanla. ?çeri dolan hava mis gibi, co?turmu? hormonlar?. Müzik çal?yor k?p?r k?p?r, arabadaki hemcinsinle “di?imize göre bir av bulsak” sevdas?ndas?n?z. Derken ileride “yollu” iki hatun fark ediyorsunuz. Tamam, olacak bu i?.. Endamlar? tam size göre. Önlerinde duruyorsunuz, heyecan alm?? bünyeyi. Selam veriyorsunuz, ama selam? bir “erkek sesi” al?yor!

07. Ups!
Ofiste uzun saatler çal??m??s?n. Yorulmu?sun. Vakit de geç olmu?, i?e dalm??s?n. Odan?n kap?s?n?n kapal? oldu?unu dü?ünüyorken kuvvetle ve istekle bir güzel ge?iriyorsun. Sonra içerden gülü?meler, oha!lar geliyor ki o zaman fark ediyorsun, kap? aç?km??!

06. Sandalye Etkile?imi
Lokantadas?n. Masaya gelmi?sin. Garson oturman için sandalyeyi azc?k geri çekiyor. Belinden yar? e?ilmi? vaziyette ve gücün ço?unu bacaklardan ald???n o an! E?er tutturamazsan dü?ece?ini anlars?n ama, bacaklara ald???n gücü geri vermek seni kurtarmayacakt?r.

05. ?ifresiz Kanal
Misafirliktesin. Küçük ye?enin yan?nda, salonda televizyon izliyorsunuz. Kumanda elinde, kanaldan kanala z?pl?yorsun. Ayar?n? bilmedi?in uydu al?c?s? sana erotik kanallara yakla?t???n? söylemiyor tabi ve sen de bo? bulunup bir kaç tanesini k?sac?k anlarda görüyorsun küçük ye?eninle birlikte. Ye?enin sana bo? gözlerle bak?yor, sen konuyu de?i?tirmeye çal???yorsun!

04. No Dostum No!
Önemli bir telefon bekliyorsun. Saati dakikas? belli de?il. ?imdi de gelebilir, bir saat sonra da. Telefon elinde, kurcal?yorsun. Mesajlara dal?yorsun, laz?m olmayanlar? siliyorsun, siliyorsun, s?radaki… Derken ba?parma??n no'ya basmak üzere yola ç?km??, komut beyine iletilmi?, geri dönü?ü olmayan noktadayken telefonun çalmaya ba?lad???n? görüyorsun ama parmak durmuyor ve gidip no'ya bas?veriyor!

03. Asansör Fantazisi
Asansördesin, a?a?? iniyorsun. Yaln?zs?n. Aynada saç?n? düzeltiyorsun, üst ba? derken.. Gelene git denmez diye dü?ünüp zart diye bir osuruyorsun. ?imdi çok iyisin, rahatlad?n, p?r?l p?r?l oldun. Zemin kata geldin, kap?y? açt?n ve ne zamand?r tan??mak için bahaneler arad???n k?z asansöre binmek için beklemiyor muymu?? Hay allah! Daha da yeni osurmu?tun halbuki içeride!

02. Geçmek ya da Durmak
Kar??dan kar??ya geçeceksin. Yol kalabal?k say?l?r. Arabalar aras?nda büyük bo?luklar yok. Rahatça geçebilece?in kadar büyük bir mesafenin denk gelmesi biraz vakit alacak gibi görünüyor. Bunlar? dü?ünürken sen, ayaklar?n yerinde duram?yor. Derken bir bo?luk bulup birkaç ad?m at?yorsun, “arkas?ndan f?rlar?m” diye dü?ündü?ün araban?n arkas?nda senin görmedi?in bir araba daha varm??, bunu görüyorsun. H?zla üzerine geliyor. Arkan dolu, geri de gidemezsin. Tek çaren, tüm gücünle ileri at?lmak!

01. O mesaj? atmayacakt?n!
Sevgilinle aran bozulmu?, biraz tart??m??s?n?z. Dü?ün dü?ün, kafanda bir sürü mesaj yazm?? silmi?sin. Ama yok! Bu sefer a??rdan satacaks?n kendini, kendini tutacaks?n. ?ki gün geçmi?, gelen bir haber yok. Sen art?k dayanamay?p bir sitem mesaj? at?yorsun. Cevap gelmiyor, yine iki gün geçiyor. Bir mesaj daha gönderdin, yine cevap yok! Su sefer iyice sinirlenip, birkaç ipi kopard???n bir mesaj yaz?yorsun ki, cart diye ar?yor seni, telefonu aç?yorsun hemen. Öyle ayr? bir dünyadan konu?uyor ki seninle, önceki iki mesaj? henüz okumad???n? anl?yorsun! Eyvah eyvah!

how can i get my ex girlfriend back

zp8497586rq


2 Responses to “En Geri Dönülmez 10 Durum”

  1. Çok güzel bir yaz?, payla??m için te?ekkurler

  2. Bence çok gerçekçi ve e?lenceli. Nede olsa hepimiz zaman zaman bu durumlarla kar??la??yoruzdur.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.