En felaket yolculu?un 10 nedeni

{ Posted on Ara 29 2009 by Asl? Topçu }
Categories : Diger, Geyik, Hayvanlar, Ki?isel, Ya?am

?yi yolculuklar madde ba??ml?lar?. Her sabah Kozyata??-Taksim aras? 1,5 saatlik yapt???m seyahat esnas?nda takdir edersiniz ki inan?lmaz e?leniyor, belediyeye kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bu içime s??mayan sevgimin nedenlerini de size anlatmak isterim,

10- Çamur

Kartal-Kozyata?? hatt?na metro yap?l?yor. Ne kadar ?ahane de?il mi? Ama bana zaman kazand?racak o metro yap?l?rken, benim ömrümden ömür yiyiyor. Güne çamur banyosu ile ba?l?yorum. Tamam domuz olsam belki ho?uma gidebilirdi. Ama malesef sabah pabuçlar?m?n çamur içinde kalmas?ndan hiç ama hiç ho?lanm?yorum.

12affd84b3473e5c_landing

9- Minibüs

Çamur facias?n? atlatt?ktan sonra minibüse biniyorum. Ancak art?k ayakta yolcu almak minibüslerde yasak oldu?u için, k?rk saat minibüs bekliyorum. Ayr?ca bu yasa ?stanbul’daki minibüslere neden geldi hiç anlamad?m. Eskiden ?zmir’de böyle bir uygulama vard? ancak ?zmir’in nüfusu ve trafi?i ?stanbul’unki kadar ?iddetli olmad??? için, bir ?ekilde sorun ç?km?yordu. Ama ?stanbul’da öyle mi? Bir sürü insan i?ine geç kal?yor, araç s?k?nt?s? çekiliyor ve daha fazla trafik oluyor. Öküz olsayd?m belki ka?n? kafas?nda trafikte k?rk saat durmaktan, yava? yava? gitmekten ho?lanabilirdim. Ama de?ilim!

238NevinBerkay-CennettekiInek

8-Trafik  Polisi

Minibüs ile yolcu?um devam ediyor. Ve minibüsü trafik polisi durduruyor. Fazla yolcu alm?? m? almam?? m? diye say?l?yor, fazla yolcu varsa ceza yaz?l?yor. Tüm yolcular da koyun koyun bak?yor ne oluyor diye. Zaman?m?zdan bir 10 dakika da polis çal?yor. Sinirlenip gaz? kökleyen minibüs ?oförü de cabas?. Siz turistler nas?l diyorsunuz, bay?l?yorum yolculuk yapmaya!

Ewe_sheep_black_and_white

7- Motor

Minibüsten kendimi att?ktan sonra, beni bir sonraki stres bekliyor. 9:00 motoruna yeti?ebilecek miyim? Bir iki dakika varsa resmen depar at?yorum. Bu kadar yiyip neden kilo almad???m? soranlar da cevab?n? ?u an al?yorlar. Art?k bir çitay?m.

20060413-142cheetah

6- Haydarpa?a

Tamam 2010 kafas?nda Haydarpa?a y?llard?r yerinde duruyor, ona dikkatli bakal?m falan ama. Ben zaten her gün istemsiz Haydarpa?a’ya u?ruyorum. Kad?köy ile aras?nda 20 metre olan Haydarpa?a’da o motor neden duruyor? Bu nas?l bir enerji kayb?d?r? Zaman?m? nas?l yemektir? Bir k?z nas?l keçileri kaç?r?r?

Montana, Glacier, National, Park,wildlife, white, mountain, goat

5- Karaköy alt geçit

Y?llar geçti, ?u alt geçitteki absürdlük geçmedi. Tünele ula?mak için motordan inip bir geçitten geçmen ve daha sonra ba?ka bir tünekden  geçmen gerekiyor.Yak?nda köstebek gibi, kendim bir tünel kazarak k?sa yoldan geçcem.

mole_large

4-Akbil

Bu bilet ak?ll?ysa ben  maymunum arkada??m. Motordan, Tünele aktarma yapard? eskiden, ?imdi yapm?yor. ?lla otobüs kullanmam?z laz?m??. Ee ne i?ime yarad? akbil?

black-spider-monkey

3-Akbil doldurma makinas?

Lütfen yaln?zca ka??t para giri?i yap?n, ka??t para giri?i yap?n ?eklindeki o felaket kad?n sesi kulaklar?mdan gitmemekte. Ka??t para giri?i yapt?n?z, akbil dolumunuz gerçekle?ti dese de sak?n akbilinizi o butondan çekmeyin. Çünkü 5 saniye daha beklemezseniz yüklenmiyor. Para da akbil makinas?na kal?yor. Çakal olmak laz?m.

adult_black-backed_jackal__masai_mara__kenya

2- Tünel

Zil sesini duydunuz Tünel kalkt?. Tünel zilini çalan amca çok sa?olsun pek ac?mas?z. Ko?tu?umu göre göre, s?r?ta s?r?ta zili çal?yor ve hep kap? yüzüme kapan?yor. Ben de arkas?ndan kedi gibi bak?yorum.

cat2

1- Asmal?mescit

??e Asmal?mescit sokaklar?ndan yürümem gerekiyor. Ancak o darac?k sokaklara sabah sabah kocaman kamyonlar girince, yayan?n geçece?i kadar yol bile kalm?yor. Ayr?ca sürekli in?aat halinde oldu?undan ötürü, kafama dü?ebilecek in?aat kal?nt?lar? da cabas?. Zarar görmemek için solucan tarz? bir sürüngen olmam gerekiyor.

earth-worm-AJHD

Ve bunu her sabah ya??yorum sevgili okuyucular. Japonya’dan çok ünlü bir ?ehir planlamac? getirtmi?ler ?stanbul’a ne yapabiliriz diye. Adam 1 ay dola?m?? sonunda, abi siz hiçbir ?eye dokunmay?n, ellerseniz daha beter olur demi? ilk uçakla memleketine kaçm??. Beni de sabah sabah; domuz, öküz, koyun, çita, keçi, köstebek, maymun, çakal, kedi ve solucan kafas?na sokan belediyeye buradan yeniden ?ükranlar?m? sunuyor, özellikle 4 y?l daha bize ?ahane zamanlar ya?atacak ?stanbul belediyesini sevgi ile kucakl?yorum.


2 Responses to “En felaket yolculu?un 10 nedeni”

  1. valla , halimizi derdimizi anlatan güzel bir yaz? olmu??.. tabii siz motor kulan?nca metrobüs maceralar?ndan geri kal?yorsunuz ,, bir ara onu da ben paylas?r?m..

  2. bir de mitingdi, gosteriydi, konserdi, kultur baskenti acilisiydi o zaman yollara ne oluyor konularini inceler mi bu yaratici klavye bizim icin:)))

Post a Comment