En Fantastik 4 Distopya

{ Posted on Kas 26 2011 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Mahir Efe Falay

Herkes gelece?e iyimser bakm?yor. Kimileri de bu bak??lar?n? edebiyata döküyor. Bir nevi karamsar peygamber bunlar. Asl?nda güzel de görmü? rahmetliler. 2. kitab?n yazar? Aldous Huxley yaa 30'lu y?llarda genetik mühendisli?i ve aktif kullan?m?n? öngörmü?. Ya da 1. kitab?n yazar? da 50'li y?llarda asl?nda Sovyet ele?tirisi olarak kaleme al?rken ?u andaki Amerikay? tan?mlam?? kabaca. Neyse, bakal?m bu alandaki en has 4 eser neymi??

4. 1984

Dünya 3 ülkeye ayr?lm??, her biri hem ülke hem halk hem de birey nezdinde di?erine dü?man. Sava?lar sadece üretim fazlas?n?n tüketimi için. Neden fazla üretiyorlar, zaten aptal halk? me?gul tutmak için. Sadece i?e yarayan biliniyor ve tarihse sürekli tahrif ediliyor. Sanat ancak devlete hizmet ediyorsa icra ediliyor. Zorunlu salak halklar çiftdü?ün tekni?iyle partinin do?rular?n? kabul ediyor. Dil ku?a çevrilip [size deriin bir dil/dü?ünce ili?kisi makalesi yazard?m ama geçelim ?imdi] çocuklar casus olarak yeti?tiriyor. Tek oda evlerdeki tek kanall? (parti”nin kanal? tabii ki) televizyonlar çift yönlü çal???p vatanda?lar da sürekli izleniyor. Komünal düzen hakim, mülk de ki?isel denen bir ?ey de yok. Bizim devletse çok ?akac?, Bar?? Bakanl???yla sava? ve i?kence i?lerini kontrol ediyor. Tüm devletin slogan? Cehalet Mutluluktur konuyor ve pek çok kere kan?tlan?yor. Can s?kanlar ve rejim kar??tlar? idam edilmeden önce partiye inand?r?yorlar. Büyük Birader”i sevip, 2+2″nin 5 oldu?una gönülden inan?yorlar. Bizimkisi ölmedi. Ama siz genelde ölüyorsunuz.

3. Cesur Yeni Dünya

Tanr?lar? Ford (Henry Ford) olan ve dünyada tek devlet haline gelebilmi? bir devlet var. Genetik mühendislik alm?? yürümü? ve toplum genetik sayesinde s?n?flara ayr?lm??. Bunlar aras?nda geçi? yok ve herkes do?du?u s?n?ftan çok mutlu. Sistem soma isimli yan etkisiz bir eroin ve özgürce cinsel ili?kiyle yürüyor. Halk 7/24 kafa, arada bir i?ini görüyor, mutlu ölüyor. Tabii bizim ç?k?nt? kahraman da gidip sistemin kenarlar?ndaki insanlar? bulup “yerli” ile tan???yor. Ondan sonra da hikaye al?p yürüyor. Son olarak da aa… unuttum. Kesin kötü ?eyler oluyordur ama?!

2. Fahrenheit 451

Britanya tarz? bir gelecekte i?ler güzel güzel giderken, dolu edebiyat kültür sanat müzik vs varken, ne olduysa oluyor ve iktidar tüm sanata ve edebiyata dü?man kesiliyor. TV üstün tutuluyor. ?tfayeciler öbür türlü çal??maya ba?lay?p kitap yakma timleri olarak i? görüyor. Kitap ta??yan ve okuyanlar okka alt?na giriyor.Bu eserde de kahraman bir itfayeciyken her gün yorulmadan yakt??? kitaplar? merak ediyor ve ulan?! diyor. Akabinde sistem d???nda kalm?? sefillerle temasa geçiyor. Ondan sonra da … hat?rlam?yorum. Kesin ba??na bir sürü pislik geliyordur. ?dam da ediliyordur.

1. M?y (Biz)

Bu eser asl?nda 1984″ün babas?. En az?ndan 84″ün yazar? George Orwell öyle diyor. Her neyse. Bu eserde tüm dünya matematik üstüne kurulmu?. ?simler yok, kodlar var. Evler camdan in?a. Cinsel ili?ki kuponla (valla!) Bizim adam da matematikçi. Integral ad?nda koca bir gemi in?as?nda. Gemi de camdan. Bu da sistem kar??tlar?yla tan???yor. ??ler falan çeviriyor. Sonunda garanti idam ediliyordur.

how to win back your ex

PS: Art?k “V for Vendetta” size de tan?d?k gelecektir.

zp8497586rq


One Response to “En Fantastik 4 Distopya”

  1. Çok nefis olmu?, ellerine sa?l?k.
    Okuyas?m geldi hepsini tekrardan.
    ?ahsi s?ralamama 5 numaradan
    Ursula Le Guin’in Mülksüzler’i de girer…
    Belirtmeden geçemedim.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.