En etkileyici 10 ressam

{ Posted on Nis 26 2009 by elmaaltshift }
Tags : ,
Categories : Güzel sanatlar, Resim

Tarih boyunca sanat ak?mlar?n?n ba?lang?c?n? sa?lam??, etkileyici ki?ilikleri ve yetenekleriyle sanat tarihine damgas?n? vurmu? sanatç?lardan bahsedelim biraz da. ?u anki tüm sanatsal disiplinlerinin mihenk ta?lar? olan bu ressam, heykeltra?, seramikçi gibi plastik sanat?n duayenlerinin hayat hikayelerinden ziyade sanat tarihine katk?lar? ne olmu?tur, onu konu?al?m. (Bu yaz? tamamen subjektif, biraz da objektif bir bak?? aç?s?yla yaz?lm??t?r.)

10. Giotto di Bondone (1267-1337)
Gotik dönemden Rönesans dönemine geçi?i sa?layan, resmin içine perspektifi koyup, figürleri üç boyutlu bir do?a parças? ya da mimari bir mekanana yerle?tiren Giotti di Bondone, sanat tarihinin en önemli fresk ressamlar?ndand?r. Gerçek hayat? birebir yans?tmak Giotto’dan önce pek görülmezdi. Giotto’yla birlikte d?? dünya nesnel bir biçimde ele al?n?p, modeller gerçekçi olarak resmedilmi?tir ve bu da Rönesans’a öncü olmu?, ondan sonra gelecek olan ustalar?n geli?imine katk?da bulunmu?tur. Ayr?ca bir di?er özelli?i ise resmin alt?na imza atmas?d?r. Ondan önce sanatç?n?n ba?l? oldu?u kilisenin ismi yazar veya hiçbir ?ey yazmazd?.

john02-giotto

9. Jackson Pollock
Resim sanat?n? sadece görsellerin birebir aktar?lmas?yla, konusu ve buna benzer ‘basit’ duygular?yla izlemiyorsan?z, bir dönem Jackson Pollock’u bunlar?n d???nda varsay?p, sayg? ile sanat?na hayranl?kla ve imrenerek bakm??s?n?zd?r. Damlatma tekni?ini kullanarak, Soyut D??avurumculuk’un en büyük sanatç?lar?ndan biri olan Jackson Pollock yere serdi?i devasa boyutlardaki tuval bezlerinin üstüne boyalar? dökerek, damlatarak ve f?rlatarak (özellikle bu harika bir ?eydir) a?a??daki örnekteki gibi muhte?em resimlere imza atm??t?r. Hatta kulland??? bu teknik yüzünden Jack the Dripper lakab?n? alm??t?r.

357488

Jackson Pollock’un ya?am öyküsünün anlat?ld??? Ed Harris’in yönetip oynad??? ‘Pollock’ ad?nda bir film de yap?ld?. (Buna bir ekleme yapmak istiyorum. Ressamlar?n hayat hikayelerinin yap?tlar?n?n önüne geçti?ini dü?ünüyorum. Sanki izleyiciler, bu yaz?lan/gösterilen hayat hikayelerini okuyarak/izleyerek sanatç?lar?n yap?tlar?n? daha iyi anlayacaklar?n? san?yorlar. Van Gogh‘un kula??n? kesmesi, Modigliani‘nin k?sac?k ömrünü (34 y?l) açl?k ve yoksullukla geçirmesi, yine genç ya?ta hayat?n? kaybeden Basquiat‘nin Andy Warhol’la birlikte neler ya?ad?klar?, bunlar önemli olmamal?. O ressam? anlamak için (ne gerek varsa) resimlerine bakmak, renklerini görmek, kompozisyonlar?ndaki dengeyi anlamak, f?rça darbelerinin hareketlerine odaklanmak vs., bunlar yeterli olmal?.)
Maalesef 1951’den sonra koleksiyoner ve galerilerden daha de?i?ik resimler yapmas? için bask?lar gelmeye ba?lar Pollock’a. Zaten alkol sorunu olan Pollock, bu bask?lar kar??s?nda daha çok içmeye ba?lar. Resimleri karanl?kla??r, figüratif ögeleri de kapsamaya ba?lar. 1956’da bir araba kazas?nda hayat?n? kaybeder. Harekete ve sürece verdi?i beden sanat? (Body Art), süreç sanat? (Process Art), performans sanat? (Performance Art), Fluxus, Happening’ler gibi birçok ça?da? ak?m?n temelini haz?rlam??t?r.

pollock-number-31_2

8. Henri Matisse (1869-1954)
Modern sanat?n en büyük sanatçlar?ndan olan Henri Matisse Fovizm Ak?m?’n?n ba?lat?c?s?d?r. 1898-1908 y?llar? aras?nda geli?tirilen bu sanat ak?m? tüpten ç?km?? gibi çi? ve ba??ran renklerin do?rudan tuval üzerinde kullan?lmas?yla olu?turulur. Matisse, Derain ve Vlaminck‘in Paris’te açt?klar? bir sergide ilk kez duyulmu?tur. Sergide bulunan ünlü ele?tirmen Louis Vauxcelles bu gruba le fauves (vah?i hayvanlar) olarak hitap etmistir. Ak?m da ismini buradan al?r.

henri-matisse-odalisques

7. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Hollandal? ressam ve bask? ustas?. Barok ?????n ustas? olan Rembrandt, 16. yüzy?l?n önemli sanat okullar?ndan Leiden Okulu’na gider ve orada gravür ustas? olan Lucas van Leyden‘den ders al?r. Daha sonra Rembrandt, Amsterdam’da Pieter Lastman‘dan ders almaya ba?lar. Sonras?nda yapt?? ba?ar?l? evlilik ve ressaml?ktan ald??? yüksek ücretler sayesinde 1635’te henüz 29 ya??ndayken Amstel k?y?lar?nda ??k bir eve ta??n?r. Ayr?ca büyük bir atölye kurar. Tabii her ?ey bu kadar mutlu gitmez. Kar?s? Saskia, yapt??? son do?umdan sa? ç?kamaz ve verem olup ölür. Tek çocuklar? (di?er do?umlar olmusuz gerçekle?ir) Titus, Rembrandt’?n tek varl???d?r. Sonra çocu?unun dad?s?yla yasak bir ili?ki ya?ar ve toplumdan d??lan?r. Resim sipari?leri alamamaya ba?lar. Mali durumu gitgide bozulur ve en sonunda 1658’de tüm özel koleksiyonu ve evi üzerine gelen haciz sonucu sat?l?r.

anatomi-dersi

Rembrandt gençli?inden ya?l?l???na do?ru 80 otoportre yapar ve bu portrelerde mutsuzlu?u apaç?k ortadad?r. Teknik olarak da, Barok üslubun keskin aç?k ve koyu de?erlerini kullan?r. Caravaggio’nun yaratt??? bu teknik Rembrandt taraf?ndan dinsel ve tarihsel tablolarda önemli olay ya da ki?ilere vurgu yapmak için kullan?l?r. Rembrandt”?n bu tarz çal??malar?nda boya henüz kurumadan yap?lan ve alttaki tuval parças?n? ortaya ç?karan kaz?ma tekni?i önemli bir yer tutuyordu. Koyu zemin üzerinde beyaz kur?un kullan?m? da tablolar?nda özellikle ???k hüzmelerini belirginle?tiren bir yöntemdi.

rembrandt

6. Pablo Picasso (1881-1973)
20. yüzy?l sanat?n?n en bilinen ve ya?ad??? dönemin en pahal? ressamlar?ndand?r. San?r?m hiçbir ressam onun ?ans?na eri?ememi?tir çünkü ya?ad??? dönem içinde yap?tlar? çok büyük paralara sat?lm??, sergilenmi? ve müzelere kabul edilmi?tir. Arkada?? Georges Braque ile birlikte (a?a??da da belirtti?im üzere) Kübizm ak?m?n?n temelini atm??, geli?tirmi?lerdir.
Picasso’nun yetene?i tart???lmaz. Küçüklükten itibaren inan?lmaz bir çizim yetene?ine sahip olan Picasso, 1895’te Barcelona Güzel Sanatlar Okulu’na girer. Desenleri ilk kez Juventut adl? ?spanyol bir dergide yay?nlan?r.

h2_50188

Fakir bir ailenin çocu?u olan ressam, 1900’de Paris’e gider ve Montmartre‘da ya?amaya ba?lar. ?lk dönemlerinde (Montmartre’da ya?ayan birçok ressam gibi) s?radan insanlar?n, sirk palyaçolar?n?n, akrobatlar?n resimlerini yapar. Sanatç?n?n bu dönemi ise Mavi Dönem olarak an?l?r. Konular? e?lenceli gibi görünse de, bu dönem resimlerinde ya?l?l?k, fakirlik ve ölüm konseptini birle?tirmi?tir. A??rl?kl? olarak mavi rengi kulland??? bu dönemden sonra s?ra, yine bir temel rengi kulland??? K?rm?z? Dönem‘e gelir. Bu dönemde gri-pembe a?? boyas?. turuncu ve kahverengi kullan?r. Bu dönemde kulland??? figürlerin yal?n ve kö?eli düzenleni?i Kübizm”in do?u?unun habercisi niteli?indeydir.

guernica_large

1906 y?l? sonlar?nda Picasso yaln?zca resim ve desen de?il, heykel ve gravürleriyle de tan?nmaya ba?lam??t?r… Ve sonunda arkada?? Georges Braque‘la birlikte 1907 y?l?nda sanat tarihinin en önemli ak?mlar?ndan Kübizm Ak?m?‘n? ba?lat?r. Bu anlay???n ilk örne?i ise Avignonlu K?zlar isimli tablosudur. Bu muhte?em tablo Kübizm’in genel anlay???n? sergiliyordur: Resimlerde geometri ve geometrik ?ekiller kullan?l?yor ve resmedilen nesneler geometrik formlar olu?turacak ?ekilde basitle?tirilmi? veya geometrik ?ekillere bölünmü?tür. Kübizmin bir di?er özelli?i de uzaydaki üç boyutlu bir cismi iki boyutlu yüzeye aktarma çabas?d?r ve Picasso bu amaçla ?ekilleri yanal yüzeylerine bölü?türüp her birini iki boyutlu yüzeyde göstermeye çal???yordur. Bir sanat fabrikas? olan Picasso ya?ad??? dönem boyunca 13,500 resim, 100,000 bask?, 34,000 kitap resmi ve 300 heykel ve birçok seramik ve çizim üretmi?tir.

chicks-from-avignon

5. Claude Oscar Monet (1840-1926)
En büyük devrimci sanat hareketlerinden biri olan Empresyonizm’in babas?d?r Claude Monet. Empresyonizm (Impressionism), yani ?zlenimcilik Claude Monet’nin yapt??? Impression, sunrise –Impression, soleil levant- (?zlenim, gündo?umu) adl? resim sayesinde ç?kar ve ak?ma da bu isim verilir. ?lk ba?ta Paris salonlar? bu resmi ve ak?m? yads?r, büyük tepkiler gösterilir, yuhalan?r, çünkü bu sanat ak?m? tamamen geleneksel ve akademik sanat? dogmalar?na z?tt?r. Burada renk ve f?rça darbeleri ???k etkisini olu?turur. Akademik sanata nazaran daha özgürdür. Zaten amaç da budur.
Teyzesi olmasayd? herhalde Empresyonizm de do?mazd?. Zira teyzesinin ?srarlar?yla resim dersi almaya ba?lar. Bu sayede Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Bazille ve Alfred Sisley ile tan???r. Bu ressamlarla birlikte Empresyonizm ad? verilecek yeni bir ak?m ve bak?? aç?s? getirirler. Daha sonra bu ressamlara Camille Pissarro, Paul Cézanne ve Armand Guillaumin kat?lacakt?r.

claude_monet_impression_soleil_levant_1872

4. Paul Cézanne (1839-1906)
Salt renk ve gerçek form de?il, do?an?n içinde bulunan, do?ay? yaratan geometrik formlar?n resmin bütününü olu?turmas? gerekti?ini savunan, bunu ise renk ve f?rça darbeleriyle inan?lmaz bir güzellikte yaratan tarihinin en önemli sanat adamlar?ndan Paul Cezanne, bu üslubuyla Kübizm’in temelini atm??t?r. Empresyonizm’den Kübizm’e geçi? sürecindeki eserleri Kübizm’in planlar? gibidir. Picasso ve Braque Cezanne’?n izinden gidip, bu ak?m?n geli?mesini sa?lam??lard?r. (Üniversitedeyden en etkilendi?im ressamlardand? Cezanne. Hatta bir gün yapt???m bir resme hocam?n tepkisi ?u olmu?tu: “Bu Cezanne’?n karikatürü gibi olmu?!” E?er hocam bana bu ele?tiriyi yapmam??, ben de bunu kaale almam?? olmasayd?m ?u anki kendi tarz?m? geli?tiremezdim san?r?m.)

card-players

3. Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
I???n ve gölgenin efendisi de denilen Caravaggio çok genç ya?ta hat?r? say?l?r bir üne kavu?mu? ender yeteneklerden biridir. Barok sanat ak?m?n?n öncüsü olan bu önemli ressam kendisinin oldukça fark?nda, gösteri?i seven ve dönemin ?artlar?na ayk?r? bir ?ekilde sanat?n? konu?turur, figürlerini genelde koyu bir fonda, yo?un ???k gölge de?erleriyle yapar. Bu ???k gölge kar??tl??? kendisinden sonra gelecek ressamlar için ilham kayna?? olmu?tur.

cat_caravaggio_01

2. Marcel Duchamp (1887-1968)
E?er ?u anda bienallerde “anlams?z” buldu?unuz, anlam yüklemeye çal??t???n?z, size ilginç gelen, süslü cümlelerle anlat?lmaya çal??an sanat eserleri sergileniyorsa, bilin ki bunun atas? Marcel Duchamp’d?r. 20. yüzy?l?n bu en de?erli sanatç?s? ve kuramc?s?, II. Dünya Sava?? sonras? Amerika’da Pop Sanat? ve Kavramsal Sanat ak?mlar?n?n temellerinin at?lmas? konusunda en önemli sanatç?lar?ndan biridir Duchamp. Geleneksel ve kabul gören sanat üretim yöntemlerine kar?? ç?kan bir üslup ve dü?ünce geli?tiren Duchamp, buluntu nesneler (found object) kullanarak tamamen farkl? bir üslup geli?tirmi?tir. Geleneksel resim ölmü?, onun yerine nesne sanat eseri olmu?tur ve usta sanatç? onu o ?ekliyle yaratm??t?r. Mesela bir pisuar? yerle?tirip onu Çe?me yapm??t?r. 1920’lerde sanat? terkedip satranç yapmaya ba?lam?? ama sanatç?-provokatör rolünden asla kopmam??t?r. O zamana kadar kal?pla?m?? tüm sanat normlar?na kar?? bir dü?ünceyle birçok sanatç?y? etkileyerek, Pop Art, Minimalizm ve Kavramsal Sanat gibi birçok ak?ma yol açm??t?r.

marcel-duchamp

1920’lerde sansasyonel bir?ekilde sanat yapmay? hayat?n?n sonuna kadar satranç oynamak için b?rakt???n? aç?klasa da, sanatç?-provokatör rolünden tam olarak kopmam??t?r. Duchamp Cubism’den Dada’ya ve Sürrealizme birçok sanat ak?m?yla ba?lant?land?r?lm??, ve Pop sanat (Andy Warhol), Minimalizm (Robert Morris) ve Kavramsal Sanat (Sol LeWitt) gibi birçok ak?ma yol açm??t?r. Bu üretken sanatç?n?n, sanat tarihine en büyük katk?s?, statükoyu k?rmak için, varolan normlar? sorgulama, uyarma, ele?tirme, ve oyuncu bir ?ekilde a?a??lama yetisiydi. Kendisi çal??malar?yla sanatç?n?n bu rolünü tasdik ettirmi?tir. Duchamp’?n Çe?me eseri 2004 Aral???nda ?ngiliz sanat çevresinden 500 ki?inin oylar?yla 20. yüzy?l?n en etkili eseri seçilmi?tir. Bugün de günümüz sanatç?lar? üzerindeki etkisi devam etmektedir.


1. Leonardo di ser Piero da Vinci (1452 – 1519)

Sadece ressaml?k de?il, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykelt?ra? gibi meslekleri de yapm??t?r. Herhalde dünyan?n gelmi? geçmi? en önemli, en çok konu?ulan, en çok ara?t?r?lan, en fazla kompo teorisi üretilen sanatç?lar?ndand?r Da Vinci. Sadece sanat üzerine de?il, çe?itli alanlardaki ara?t?rma ve bulu?lar?yla da sadece sanat dal?nda de?il, mimari ve mühendislik gibi dallarda da önemli bir yere sahiptir. Mona Lisa (La Gioconda) ve Son Yemek adl? eserleri sanat tarihinde üstünde en fazla ara?t?rma yap?lan yap?tlard?r… ?nsan vücuduna olan ilgisi t?p tarihi için çok önemli bilgiler sa?lam??t?r. Figürün d?? yap?s?ndan ziyade, iç organlar?,kemik, kas ve eklemlerin birbirleriyle ili?kilerini kavramak istemi?, bunu da ka??tlara eskiz ve yaz? olarak aktarm??t?r. Çizimleri, baz? detaylardaki yanl??l?klara kar??n son derece nettir.

da_vinci_the_annunciationstudies_of_the_arm_showing_the_movements_made_by_the_biceps


Bu ressam ve sanatç?lar?n d???nda sanat tarihini ve ak?mlar? etkileyen onlarca örnek daha var tabii ki ama yerimiz yok maalesef. O yüzden yukar?daki bilgiler birer özetten ibaret oldu?u için daha spesifik ara?t?rma için interneti kullanabilir veya sanat tarihi kitaplar?na ba?vurabilirsiniz. Ve bence de ara?t?r?n. Güzel bir ?eydir ara?t?rmak:)

Kaynaklar:
Artchive
Sodev
Biyografi.info
Vikipedi


12 Responses to “En etkileyici 10 ressam”

 1. Andy Warhol’u unutmu?sunuz. ?u an grafik ve görsel tasar?m ad?na ne yap?l?yorsa bütün temeli warhol’dur.

 2. Pop Kültür’ün babas? Andy Warholsuz olmaz :)

 3. Cok iyi bir liste olmus.Tesekkürler.

  S?ralama herkes için farkl? olabilir.onemli donum noktas? sanatç?lar?n yasad??? donem ve olusturdugu ak?m ve sanat biçimi aç?s?ndan ise tam bir s?ralama yapamay?z zaten.

  Ben de bu s?ralamaya önemli bir performans ve kavramsal sanat aktivisyenini eklemek istiyorum Joseph Beuys:
  1944`te K?r?m üzerinde uçarken uça?? dü?ürülmü? ve a??r yaralanm??t?r. Beuys`un ya?am?n? uça??n?n dü?tü?ü yerde ya?ayan göçebe Tatarlar kurtarm??, Tatarlar, Beuys”un vücudunu önce ya?(tereya?) ile kaplay?p sonra keçe ile sarmalam??lar ve bu ?ekilde so?uktan donmas?n? engellemi?lerdir .Bu onun için donum noktas? olmustur.Foucault nun ya?am tümüyle bir sanat eseri olabilir mi? sorusuna cevap olarak bu seramoniye gonderme yapan malzeme olarak da keçe ve ya? kulland??? enstalasyonlar üreterek 1960`l? ve 70`li y?llarda Avrupa`daki öncü sanat?n en önemli sanatç?lar?ndan biri olmustur.
  Burdaki c?k?s noktas? samanik bir sifa ayiniyle bir sanat eserinin asl?nda toplumsal ruha sifa getirdigi ortak noktas?d?r.

  Beuys, toplumun tek büyük sanatsal bütün oldu?una inanm?? ve sanatç?n?n bu bütüne anlam ve spiritüel bir derinlik verme rolü oldu?u sonucuna varm??t?r. Sanatç?n?n en bilinen sözlerinden biri ise “everybody is an artist”. (Herkes sanatç?d?r) Beuys’a gore her insan aktivitesinin 3 derecesi vardir: dusunce, duygu ve irade. yaraticiliga egilim aslinda insanin birincil iletisim ihtiyacindan kaynaklanir.

  Beuys`un as?l yapmak istedi?i dünyan?n insan yarat?c?l??? konusundaki anlay??s?zl???na ve k?s?tlay?c?l???na kar?? sava? açmakt?r. Sanatç?, kullan?lmayan yarat?c?l???n sald?rganl??a dönü?tü?ü kan?s?ndad?r.

  Beuys var olan sanat dinamiklerini sarsan sanat ve felsefe anlay?s?yla kavramsal sanat?n en onemli temsilcisidir.

 4. beuys sanat yap?t?n?n da sanatç?n?n da anlam?n? alt üst hale getirmi?tir. fakat ?unu hemen belirtmeli ki, beuys’un ard?nda, ayn? kap?y? çalm?? olan klein’?n ve hatta bu yakla??m? do?uran duchamp’?n vazgeçilmez katk?s? vard?r.

  duchamp, bir pisuar? al?p, ters çeviriyor, bir aya??n üstüne oturtuyor ve ‘çe?me’ ad?yla seyirciye sunuyordu. yap?t?, sanatç?s? olarak, r. mutt diye sahte bir isimle imzal?yordu. böylece bir ta?la birkaç ku?u vuruyordu. ilkin, klasik heykel kavram?n? kökünden de?i?tiriyordu.ikincil olarak mutt sahte ismiyle bütünle?tirirken sanat?n bu anlamdaki metala?mas?na kat? bir göndermede ve ele?tiride bulunuyordu.Geleneksel ve kabul gören sanat üretim yöntemlerini ironi ve yergi e?li?inde y?kmak Duchamp’?n ana fikirlerini olu?turuyordu.

  Duchamp, Grand Verre (Büyük Cam) adl? yap?t? üs­tünde çal???r: Bekârlar? Taraf?ndan Ç?r?lç?plak Soyulan Gelin. Bu yap?t de?i?ik bölümlerden olu?ur. Duchamp burada yal?n bir gözlemden hareket etmi?tir: Üç boyutlu bir nesne iki boyutlu bir göl­ge verir; öyleyse, üç boyutlu bir nes­ne de dört boyutlu bir ba?ka nesnenin gölgesidir. ??te Gelin, bu anlay?? içinde gerçekle?tirilmi?tir. eser iki cam arasinda yerlestirilmistir ve arka plani olmadigi icin goz algisiyla oynar.
  ve grand verre duchamp ?n bir nevi hayat?n? yans?t?r.

  Hayat?n?n geri kalan?nda bolca satranç oynayarak asl?nda hayat?n ve yarat?c? dü?üncenin saf sanat oldu?unu pasifist bir ya?am tercihiyle yans?tm?st?r.

 5. 4. s?raya gelene kadar yoksa Cezanne unutuldu mu diye dü?ünmedim de?il; ama en sevdi?im eseri ‘kart oyuncular?’ ile birlikte yer verilmesiyle oh be dedim. Listedeki tüm isimlere hakimiyetim olmad??? için eksi?i gedi?i olup olmad??? konusunda pek makul bir ele?tiri yapamayacak olsam da keyifle okudum.

 6. en etkileyici ressamlardan sonra heykeltra?lara haks?zl?k etmezsiniz diye dü?ündüm. size birkaç isimde vereyim ara?t?rmalar?n?za ???k tutmas? aç?s?ndan
  kosso eloul, augute rodin, henry moore, richard serra, naum gabo, jean dubuffet, ?samu noguchi, cesar baldaccini, alberto giacometti, julius schmidt, raoul housmann, kalder, kirchner, raymond duchamp, george segal
  birkaç tane de türk yazay?m ay?p olmas?n mehmet aksoy, kuzgun acar, koray ari?, alo?, ilhan koman…

 7. çokk güzel olmu????? çünkü resim performans ödevime çok yararl? oldu thank you

 8. sitede gördü?üm onlarca güzel madde aras?ndan en be?endiklerimden biri. belki de konuya olan ilgimden dolay?d?r. harkulade olmu? tebrik ediyorum.

 9. eee iyi bilgi olmus…

 10. ay?p ay?p…
  hani SALVADOR DAL?
  hani ANDY WARHOL
  hani VAN GOGH
  hani LU?S FERNANDEZ
  hepsini de?il de bir tanesini bile yazmam??s?n?z ben çocu?um ama sevdi?im ressamlar? savunurum…

 11. çok super picasso ve davinci

 1. 1 Trackback(s)

 2. En ?yi Ressamlar | May?nTarlas?.Net

Post a Comment