En e?lenceli 25 çocukluk oyunu…

{ Posted on Oca 19 2009 by Asl? Topçu }
Tags :
Categories : Çocuk, Oyun

Çocuk oyunu demedim, çocukluk oyunu dedim. Çünkü ?u an çocuklar muhtemelen bunlar?n teknolojik mutasyonik versiyonlar?n? oynuyorlard?r. O yüzden “çocukluk oyunlar?” bunlar, ama asla çocuk oyunca?? de?il. “Çocuk oyunca??” söylemi, çocuk oyunlar?ndan türemi?se e?er, çok yanl?? türemi?. Zira çocuk oyunlar? kendi içlerinde çeviklik, zeka, kondisyon ve özveri gerektiren oyunlar. Bakal?m bakal?m neler?

25. Bom
Tenefüste, ö?retmenin tahtan?n kenard?nda b?rakt??? tebe?ir al?n?r. Özellikle siyah asfalt, araba geçmeyen bir yol bulunur. (tebe?ir ile çizmek kolay olsun diye)Kocaman bir daire çizilir ve bu daire kaç ki?i oynuyorsa o kadar parçaya ayr?l?r. Ortaya da kocaman bir “Bom” yaz?l?r. Herkesin kendi alan? vard?r. Ee do?al olarak biri de ebe olur. Ebe, “Bom” diyene kadar herkesin kaçma hakk? vard?r. Bom demeden önce de ebe ?öyle sayar; “duran 1, duran 2, duran 3…” kaça kadarsa art?k. (ay ne komplike oyunmu?) Neyse i?te birileri ebelenir, birileri kazan?r… Ki?isel olarak favori oyunumdur.

24. Saklambaç
Ebe ile iyi ili?kilerin varsa kimin nerde oldu?unu ispiklemenin en e?lenceli oldu?u oyundur. Ayr?ca ben 100″e kadar sayarken iki?er iki?er sayard?m.(taze iki?er iki?er saymad??? ö?rendi?imden olsa gerek) Ne çabuk bitttiii beee diye m?z?kç?l?k yapard? herkes. Ben de sadece iki?er iki?er saymay? biliyorum derdim. Biri de ç?k?p 200″ye kadar say demezdi o zaman. Hahayt!

23.Yakan Top
K?vrakl?k, sa?a sola çalkalama yetisinin en çok i?e yarad??? oyundur. Öncelikle me?in top ile oynanmas? acayip sak?ncal?d?r, lastik top ile oynamas? idealdir. Me?in top çok pis pi?irir çünkü deriyi.

22.Üçgen
Üçgen k?z oyunudur. Lastik ile oynan?r. Popüler olmak isteyen k?zlar okula her gün lastiklerini getirmelidir. Bu lastikler de anneye ” hadi tuaafiyeye gidelim annee” diye ?srarlar sonucu temin edilir. Bu oyunun içinde birler, ikiler, üçler vard?r. Birlerde lastik bilekte, ikilerde dizde, üçlerde de kalçada durur. Lasti?in etraf?nda dönüp durulur.

21. Uzun E?ek
Uzun e?ek de, haremlik selaml?k oynanmas? daha makuldur. Erkeklerin k?zlarla uzun e?ek oynama teklifleri reddedilir. Bir de yast?k olmak çok ilginçtir.

20. Etek açmaca
Etek açmay? bize oyun zannettiren bütün erkek çocuklar? taraf?mca ?iddetle k?nan?r. Onlar yüzünden her gün önlü?ün içine tayt, ?ort, kot giydi?imiz de unutulmaz.

19. Seksek
Ta?? ite ite bir sonraki kareye geçmek ve z?playarak geçmek seçenekleri ile iki versiyonu vard?r. Biri oynarken sana s?ran?n gelmesini beklemek g?c?k bir durumdur. Ama içinden yanmas? için dua etmek çok e?lencelidir.(örnek: f?rat; allah?m nolur yans?n, töbe bismillah hemen yans?n, dinimiz amin.)


18. ?stop
Renkli istop ve isim istop çe?itleri vard?r. Renkli istopta millet bulamas?n diye ütopik renkler icat edilir; morcivert, sar?ms?k?rm?z? gibi… Sonra öyle bir renk yok diye m?z?kç?l?k ç?kar, birileri gider, oyun yar?m kal?r, az ki?iyle de oynanmaz.

17. 9 ayl?k
En az top sayd?ran kaleye geçer ve gol kurtarana kadar da kalede kal?r. “Ay ben de erkek gibi k?zd?m” diyemeyece?im ama top sayd?rma konusunda çok yetenekliydim, hiç kaleye geçmezdim.

16. Kö?e kapmaca
Bu oyunda ebe olan ki?i bütün oyun boyunca ebe olmaya mahkum olur. Çünkü kö?elerine çekilen çocuklar kö?elerinden asla k?p?rdamaz. Azc?k gider gibi yapar sonra geri döner. O yüzden bu oyunda bir kural eksikli?i vard?r. Yeni kurallar ile revize edilmelidir.

15. Kald?r?mdan yüksek
Zavall? ebe bu sefer de çocuklar?n kald?r?mdan a?a?? inmelerini bekler. Yine çocuklar kald?r?mdan inmez, inat eder. Oyun da kald?r?m üzerinde k?p?rdamayan çocukalar?n ego yapmas? ile biter.

14. ?p atlama
?p atlaman?n da de?i?ik ?ekilleri vard?r. Ortas?ndan geçmeli, tek ayakla z?plamal?, iki ki?i atlamal? falan… Ama en keyiflisi anneler ile pikni?e gidildi?inde ip atlamakt?r. Çünkü ortamda en atletik olan çocuktur. Kesin kazan?r. ?pi de çevirmek zorunda kalmaz.

13. 1-2-3 salakl?k, güzellik, mankenlik…
3 deyince ya salak olunur ya güzel ya manken… Do?rudan vücut dili ile alakal?d?r.

12. Tilki tilki, saat kaç
Bu zaman sap?tt?rmaca oyununu, saati ö?renmeye ba?lad?klar?nda habire saati soran ebeveynlerine g?c?k olan çocuklar yaratm??t?r. ?yi de yapm??lard?r.

11. Sismali m?st?k
Abla lub la lub lub lub la, yes yes yes yes m?st?k, no no no no m?st?k, sisimali m?st?k yeah! (Anlayan varsa bana da anlats?n.)

10. Önümüze gelene bin tekme
Önlerine gelene bir tekme atan, kol kola girmi? bu çocuklar çete psikolojisi ile bu oyunu oynamaktad?r. Zira kendi ba??na “önümee gelene bir tekme atar?m layynn” diyen bir çocuk nereye kadar ba?ar?l? olabilir? Bu yüzen çocuklar, birlikten kuvvet do?du?unu bu oyun ile ö?renir.

9. Çatlak patlak
…yusyuvarlak, kremal? börek, sütlü çörek, çek dostum çek, araban? yoldan çek. Çek çek amca, burnu kanca, al sana bir tabanca, sak?n beni vurma amca.. Ihh???m. Tabi ki çocuk tekerlemelerinin sorgulanmamas? laz?md?r ama adam?n eline tabancay? verip, “beni vurma” demek ne kadar mant?kl?d?r tart???l?r.

8. Ad?m almaca
Ebe olma, ikinci veya üçüncü oynama kriterlerini belirleyen ad?m almaca ?öyle söylemlenir: ald?m verdim ben seni yendim gazeteye ilan verdim. Bu laf?n alt?nda kalmayan di?er ki?i de, alamad?n, veremedin, sen beni yenemedin, gazeteye ilan veremedin, ?eklinde devam eder.

7. Kulaktan kula?a
Ku?aktan ku?a?a geçen kulaktan kula?a oyunu, ailelerin uslu durmas?n? istedikleri çocuklar?na ö?rettikleri bir oyundur. ?çinde; k?p?rdanma, aksiyon yoktur. Çocuklar sessizce oturur. Tabi bu oyun çok k?sa süre sonra bayar ve çocuklar yine kuduruk oyunlar?n? oynamaya devam eder. Eee ne
de olsa hepsinde enerji fazlas? vard?r.

6. Aç kap?y? bezirgan ba??
…kap? hakk? ne verirsin, ne al?rs?n, bir s?çan iki s?çan üçüncü de kaçan, ?eklinde ilerleyen; damar sözlerle ba?lay?p sonlara do?ru yön de?i?tiren bu ?ark? bana biraz arabesk gelir. Böyle müzi?i falan da iç ac?tan k?vamdad?r.

5. Ebe tura bir iki üç
Ebeler bu oyunda yine fenal?k geçirir. K?p?rdamadan (donuk) duran çocuklar? espiri yaparak k?p?rdatmaya çal???rlar. Akla o an komik bir ?ey de gelmez. S?k?c?d?r.

4. Kap?ya t?rmanmaca
Çocuklar düz duvara t?rmanamayacaklar?n? fark ettikleri zaman kap?lara t?rmanmaya ba?lar. ?ki taraf? tahta olan kap?lara ç?plak ayaklar koyulur, yava? yava? yukar? ç?k?l?r. Sonra da anneye ” ennnneee ben t?rmand?m” diye ba??r?l?r. Anne elinde terlikle gelir, a?a??da bekler. ?nsen dayak yersin, dursan s?k?l?rs?n. Ee bi ilginçtir.

3. Evcilik
?lk üçte daha flörtik oyunlar ikamet etmektedir. Evcilik oyunlar?nda, yenme-yenilme olmad??? için daha psikolojik oyunlard?r. Çocuklar annelerinden gördüklerini, di?erlerine uygular. Anne baba rol modelleri olurlar. Ona göre küçük bir ev yarat?l?r. Bu oyunun sonu, biti? noktas? yoktur. Oynamaktan s?k?lan çocuklar, barbielerini oynatma a?amas?na geçer.

2.Dansa davet
Kimin kimden ho?land???n?n ortaya ç?kma platformudur. Genelde do?um günlerinde annelerin gözetiminde oynan?r. Herkes en güzel k?z ya da en yak???kl? erkekle dans etmek ister. Onlar?n kap?lmas? halinde, di?erleri ile yetinmeyi ö?renir. Yani asl?nda bu bir oyun de?il ö?retidir.(Yetinmeyenler onlar? bile istemeyenler de k?z k?za dans etmeye mahkum olurlar.) E?er oyunla?t?r?lmak istenirse de, dans eden çiftler ba?lar?n?n aras?na elma, portakal,falan koyar. Onlar? dü?ürmemeye çal???rlar.

1. ?i?e çevirmece
Kimileri için do?ruluk, kimileri içinse cesarettir. Cesaretin en üst limiti, oyunculardan birini öpmektir. Öpü?mek zorunda olan çift böyle kas?l?r, s?k?l?r… Zorunda olduklar? için öpü?üyormu? gibi yapar. Asl?nda öpü?mek istenmezse çocuklu?un alt?n kural? olan ” m?z?kç?l?k” burada kullan?labilir. Ancak istemem yan cebime mant??? ile, biraz da meraktan, ilk öpü?mesini bu oyunda ya?am?? olan çoktur.


15 Responses to “En e?lenceli 25 çocukluk oyunu…”

 1. e ama doktorculuk????

 2. doktorculuk evcilikin içinde.
  çocuklar hasta olur ve eve doktor gelir.

 3. “7 kiremit” vard? bi de yafu siz bilmio musunuz? Acep Ege yöremize ait bir oyun mu idi kü??? ;PP

 4. aa heç duymad?m 7 kiremit ben?

 5. cok supper bi oyundur… hemman ogrenilee, oynayaaaa :))

 6. 7 tane kirik kiremit parcasi bulunur (ki 80lerde yapilasma sehrimizde hizliydi, insaat cevrelerinde kiremit-tugla kiriklari bolca mevcuttu). bu kiremitle ustuste dizilir, belli bir mesafeden topla kiremit kulasi yikilmaya calisilir (bowling kibin) kiremitler yikildigi zaman ebe topu yakalayip diger cocuklari vurmaya calisir (bknz: yakan top). Cocuklar vurulmamaya calisirken bir yandan da kiremitleri tekrar ustuste dizmeye calisir. Ebe o arada birini vurursa o kisi ebe olur, yoksa oyun tekrar baslar, ebe aynen devam… :)))

 7. 7 Kiremit oyununu biz de çok oynard?k, ama bizdeki ismi Dalye Dombik :) 7 hatta daha zor olsun diye 14 kiremit parças? üst üste dizildi?inde dalyeeee! diye ba??r?l?r. Çok heyecanl? ve gürültülü bir oyundur.

  Çocuk oyunlar?n? bir ara konu?mu?tuk, hey gidi eski günler!

  http://www.ilk5.net/2007/01/17/cocuk-oyunlari/

 8. böle duvarda top sayd?rmacal? bi oyun oynard?k biz. voleybol antreman? gibi bi?i. ama say? ilerledikçe biraz biraz atraksiyon kat?l?rd? içine. 10lar düz sayd?r?ld? da 20lerde bi de el ç?rp?l?rd?, 30larda topu at?p kendi etraf?m?zda bi dönerdik, 40lar daha h?zl? h?zl? filan böle giderdi. topu dü?ürürsen s?ra di?er oyuncuya geçerdi. rakibinin performans?na göre s?ra sana gelmeden oyun bitebilirdi de. insan?n kollar?n?n kopacakm?? gibi a?r?mas?na sebep olan bir oyundu.

  lilith

 9. çocuklar ya?l? kay?? oynard? ve ne mutlu ki biz k?zlar? bu oyuna dahil etmezlerdi. biz de o esnada yerden ta?lar? toplamaya dayal? olan 5 ta? veya bir karenin içine çizilmi? art? i?aretinden ibaret olan ?eklin üstünde ta?lar?m?z? ayn? s?raya getirmenin amaç oldu?u 3 ta? oynard?k.

  benim favori oyunum ise, günün kapan??? mahiyetinde, mevsimine göre yaz?n tozun topra??n, baharlarda da ya?mur birikintisi, çamurlu su gibi olu?umlar?n içene dalmakt?. e de olsa eve gidince do?rudan anne kuca??nda banyoya ta??n?cam.

  ah bir de kuzenimle evin arkas?ndaki tepelikte, birbirimize belimizden bir iple ba?lanarak ve ne olursa olsun birbirimizi asla terketmeyece?imize dair yeminler edip a?layarak oynad???m?z da?c?l?k oyunumuz vard?. bir filmden filan etkilenmi?tik herhalde. niye a?l?yoduysak??

  lilith

 10. süper

 11. bence en güzeli çatlat patla çünkü o oyun daha e?lenceli bi oyun ben sizce e?lenceli olmaya bilir ama bence e?lencellliiii

 12. ben o oyunu be?eniyorum

 13. ben ce 7 kiremit i?renç

 14. can?m benim zaten oyunda ba??r?l?rsa oyun heyecanl? olur

 15. Çok güzel ve do?al anlat?lm?? ama bize resmi bilgiler gerekti?i için pek i?ime yarad???n? söyleyemem :) yine de elinize sa?l?k çocuklu?um geldi akl?ma :)

Post a Comment