En dudak uçuklatan 3 rüyam….

{ Posted on Ara 27 2008 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : Ki?isel

Kendileri beni ürküten ya da ?a??rtan rüyalar olsa da, s?k? bir Vam?k Volkan takipçisi olarak, bütün rüyalar?ma bilinçalt? ile ba?lant?l? bir aç?klama yapabiliyorum. Ama suyumu da içmeyi ihmal etmiyorum. Ne de olsa modernin yan?nda geleneksel güzel duruyor.

3. Aral?k kap?

Uyurken gözlerimi aç?yorum. Odam?n kap?s?n?n aral?k oldu?unu fark ediyorum. Kap?y? kapamak üzere kalk?yorum. Yata??ma bak?yorum. Yatakta hala uyudu?umu fark ediyorum. Üzerimde pembe pijamalar?m ve mor pikem var. Yata?a do?ru gitmeye çal???yorum ama ?effaf bir güç beni yakla?t?rm?yor. Kendimi o gücü yok etmek için s?k?yorum, itekliyorum… Bilincim uyanmak ve uyanmamak aras?nda bir yerde kal?yor. Gözlerimi aç?yorum. Kap?n?n aral?k oldu?unu fark ediyorum. Üzerimde pembe pijamalar?m ve mor pikem var.

2. Koyunlar

Bombo? bir düzlemdeyim. Yerin neresi oldu?u belli de?il. Havadan ya?mur ?eklinde kan ya?maya ba?l?yor. Çevreme bak?yorum. Bir sürü koyun ve koç var. Hepsi bana do?ru ko?uyor. Sonra ben bir ?ekilde bu kurban bayram? atmosferinden kurtuluyorum. Ama daha sonra arkama bakt???mda bir koyunun di?er koyunu kurban etti?ini görüyorum. Koyunlar ellerinde b?çaklar, birbirinin ba?lar?n? kesiyorlar. Sonuç: 2 bardak su.

1. Burunsuz

Karanl?k bir atölyedeyim. Burnu olmayan biri ile kar??la??yorum. Bembeyaz. Sanki o karanl???n içinde vurgulans?n diye beyaz yarat?lm?? gibi… Bana biraz daha ilerleyebilmem için bütün duygular?mdan ar?nmam gerekti?ini söylüyor. Ben de ona duygular?mdan nas?l ar?naca??m? soruyorum. Bana duygular?m? maddele?tirmemi söylüyor. Üzgün oldu?um zamanlar? dü?ünerek bütün bu üzüntüyü siyah bir kedi yapabilece?imi belirtiyor. Ben de üzüntülerimi, endi?elerimi maddele?tiriyorum. Ama mutlulu?umu bir türlü maddele?tiremiyorum. Bunu yapabilmek için de bana derim hariç bedenimin fazlal?klar?ndan ar?nmam gerekti?ini söylüyor. Yani t?rnaklar?mdan, saçlar?mdan… San?r?m bunun dü?üncesi beni çok korkutuyor. Korkumu da maddele?tiremiyorum o an. Ve uyan?yorum. 1 sürahi.


3 Responses to “En dudak uçuklatan 3 rüyam….”

 1. ruhun acaip aktifmi?
  bence lucid dream için u?ra? biraz sora astral seyehatte ehlile?
  e biliyosun bu dunyan?n boku ç?kt? sen burda uyurken kendi dünyan? in?aa edersin
  ama bende bu bilinçalt? varken ben bu ortamlarda rahat edemem dyosan a?z?ma fermuar? çektim :)

 2. Lucid Dream olay?n? ayda ortalama 2 kere ya?ayan biri olarak bu tip ‘korkunç’ rüyalar? atlatman?n zevkini anlatamam.

  Mesela bir rüyamda; arada s?rada gördü?üm üç be? arkada??mla bir kamyonun içindeyiz sol taraf?m?z yemye?il bir orman, sa? taraf?m?z nehre giden bir uçurum. Hava karanl?k. arkam?zdan bizi küçük bir kamyonetle 2 ki?i takip etmeye ba?l?yor. Takip edenlerin yüzü asla tam olarak görünmüyor ama niyetlerinin ne oldu?u belli. Yakla??yorlar, yakla??yorlar tam bizim aç?k bölümden içeri girceklerken ben olaya giriyorum.
  Ne mi yapt?m! ikisine de ?öyle bir bakt?m, yakla?malar?n? bekledim, surat?mda lucid dream de oldu?umu bilmenin pis ifadesi vard?. (ho? o zamanlar ‘rüya lan bu’ deyip geçiyordum, lucid dream gibi bir kavramdan habersizdim)
  Sa? elimi kald?rd?m, bir dream necromancer edas?yla, ‘siz olmay?n’ dedim. ikisi de kayboldu. Araba da yok oldu. (Heralde Freddy ç?ksa önüme onu da ‘uza lan benim rüyamdan ibibik’ diye postalard?m.)
  Sonra rüyadan s?k?ld???m? farkedip uyand?m. Ki zaten saat 6 ya yakla?m??t?. Bir rüyaya daha zaman olmad??? için esgeçip kahvalt?y? haz?rlamaya gittim.

  Herkese bilinci aç?k rüyalar?m diliyorum. (sen olma lan)

 3. 1. rüyan?z voldemort gibi bi?ey olsa gerek.

Post a Comment