En dezavantajl? 10 yönüyle iPad…

{ Posted on Oca 31 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Teknoloji

iPad

MADDELEYEN: Ça?da? Seichter

Apple’in e-Kitap-Okuyucu ve Tablet-PC”ye merakla beklenen cevab?n?n ismi ‘iPad’ oldu. Peki iPad, E-Kitap-Okuyucu pazar?n?n büyük bir bölümünü elinde bulunduran Amazon Kindle ve di?er E-Kitap-okuyucular?n?n yerini almay? ba?arabilecek mi? Tablet pazar?nda, rakiplerinden bir ad?m öne ç?kmay? ba?arabilecek mi?

Öncelikle ?unun alt?n? çizmek isterim: Ben elektronik cihaz inceleme uzmani deg?ilim. Teknoloji editörü ise hiç de?ilim. Ben sadece sizler gibi ya da ba?ka bir deyi?le, sizin aksinize sadece bir Apple hayran?y?m. O yüzden bazi teknik terimlerin Türkçe kar??l???nda hata yapm?? olabilece?imi göz önünde bulundurarak, ?imdiden sizlere “kusuruma bakmay?n” demek isterim.

Ayr?ca, yenili?e aç?k iPad ve benzeri Tablet ayg?tlar?yla (HP Slate, JooJoo, Notion Ink Adam, Dell Mini 5, Archos 7 Android, EeePC T91MT v.b.), Smart cihazlar (Smartphone-Ak?ll? telefon) ile küçük ve ince portatif bilgisayarlar (Notebook) aras?ndaki pazar boslu?unu doldurmas?n?n da hedeflendi?ini vurgulamak isterim.

Görünü? olarak iPad, kal?nl??? dahil olmak üzere ilk bak??ta iPod Touch’un büyütülmü? haline benziyor. iPad, çoklu dokunmatik ekrana sahip ve de cihaz sanal klavye kullan?yor. Ayr?ca iPad”in i?letim sistemi de, iPhone marka mobil telefonda kullan?lan i?letim sisteminin hemen hemen ayn?s?. Cihaz üzerinde, ayn? anda birçok i?lem yapabilmemizi sa?layan ve de multimedya tüketim cihazlar?n?n olmazsa olmaz? olan ‘Multitasking’ özelli?i de pas geçilmi?. Yani iPad ile ayn? anda hem MP3 oynat?c?s?n? hem de web taray?c?s?n? çal??t?rmam?z mümkün de?il. Ve de cihazin çok fazla ba?ka dezavantaj? var. Öyleyse, i?te iPad’de benim gözüme-akl?ma tak?lan en büyük 10 dezavantaj için buyrun…

10. K?sa pil ömrü

1264774118.42.4bd1b933368da0b67a0a527e5de1e599.Akku_Fotolia_12390566_Julydfg.jpgthumb_750x500
Apple, iPad”in pil ömrünü 10 saat olarak aç?klad?. iPad”in pil ömrü, UMTS özelligi (3G ba?lant?s?) kullan?ld???nda ise daha da az. Elektronik cihazlarin bo?ta çal??mas?-bekler konumda bulundu?u „standby” modunda ise, iPad”nin pil ömrü bir aym??. iPad”in bu pil ömrünü mini dizüstü (Netbook) veya Notebook”lar ile k?yaslad???m?zda diyecek bir laf?m yok.

Amma velakin, iPad”in pil ömrünü, E-Kitap-Okuyucu pazar?n?nn en popüler temsilcilerinden birisi olan Amazon Kindle ile k?yaslayacak olursak tam bir hayal k?r?kl??? ya??yoruz çünkü Kindle, WiFi aç?k olmak üzere tam 7 günlük (1 hafta) bir pil ömrü sunuyor. Ve de i?te tam burada iPad”in pil ömrü s?n?fta kal?yor. Söz Amazon Kindle”den, yani E-Kitap-Okuyucular?ndan aç?lm??ken hemen alt?n? çizelim: Apple, iPad icin bir kitap ma?azas? açacak. ??te bu yüzden de iPad”i sat?n almak isteyenler, bu cihazi ister istemez di?er E-Kitap-Okuyucular? ile k?yaslayacaklard?r.

iPad”in pilinin ikinci en büyük sorunu ise, aynen iPhone marka telefonda oldu?u gibi ya da ba?ka bir deyi?le Mini dizüstü (Netbook) ve Notebook”lar?n tam aksine, pilin sabit bir ?ekilde cihaza monte edilmi? olmas?ndan ötürü de?i?tirilemez olmas?. Yani, yolda oldu?umuz zaman yedek pili çantam?zdan ç?kar?p, iPad”imize takma ?ans?m?z da yok.

9. A??rl?k

1264773938.19.4bd1b933368da0b67a0a527e5de1e599.Waage_Fotolia_5363779_bilderbox.jpgthumb_750x500
Cihaz?n lansman?nda belirtildi?ine göre iPad”in a??rl???, 3G”siz 680 gram. 3G donan?ml? a??rl??? ise, 725 gram. Oysa biliyoruz ki Kindle”nin a??rl??? sadece ve sadece 300 gram. Yani iPad, Kindle”nin hemen hemen iki kat? daha fazla bir a??rl??a sahip. Gerçek bir klavyesi olmayan bir cihaz için iPad”in bu a??rl???, t?pk? Netbook’larda da oldu?u gibi oldukça fazla.

8. Yüksek fiyat

8
“iPad, oldukça pahal? bir e?lence arac?” dersem san?r?m pek az ki?i buna itiraz edecek. ABD”de, iPad”in sat?? fiyat? 499 dolardan ba?l?yor. Cihaz?n sat?? fiyati marifetlerine- depolama alan?n?n kapasitesine göre 829 dolara kadar ç?k?yor. iPad, Avrupa ülkelerinde ise muhtemelen ABD sat?? fiyat?nda de?isiklik olmaks?z?n, dolar?n ,Euro para birimi cinsine kar??l?k gelen fiyattan sat?lacak. Türkiye”de ise büyük bir ihtimal cihaz?n sat?? fiyat?, Amerika ve Avrupa sat?? fiyatlar?n?n çok üzerinde olacak. iPad”in Avrupa ve Türkiye”deki tam sat?? fiyatlar?n?n, Mart sonu veya Nisan sonu gibi, yani cihaz?n tüm dünyada sat??a ç?kaca?? tarihte aç?klanmas? bekleniyor. Kimi Apple hayranlar?na bu fiyat ucuz gelebilir. Ancak unutmamak gerekir ki Apple”in rakipleri, Android i?letim sistemi tabanl? cihazlar?n? iPad”in yakla??k yar? fiyatina piyasaya sunmak istiyor.

iPad için Apple, cihazin Depolama Alani – WiFi – WiFi + 3G özelliklerine göre de?i?iklik gösteren 6 farkl? sat?? fiyat? belirlemi?.

Sadece WiFi ba?lant?s?n? tercih edecekler:
16 GB”lik model için 499 dolar
32 GB”lik model icin 599 dolar
64 GB”lik model icin 699 dolar

WiFi + 3G ba?lant? deste?i isteyenler ise:
16 GB”lik model icin 699 dolar
32 GB”lik model icin 799 dolar
64 GB”lik model icin 899 dolar ödeyecekler.

Ayr?ca, ya?ad???m ülke olan Almanya”dan örnek verecek olursam; 3G ag deste?inin, WiFi-Hotspots”tan çok daha kullan??l? oldu?unun da alt?n? çizmek isterim. Yani 3G”siz bir iPad, kesinlikle eksik kalacak bir ürün olur. ??te tam da zurnan?n z?rt dedi?i yere geldik: ABD”de veri aki??n? iPad, GSM operatörü “AT&T” üzerinden sa?layacak. Ve de 250 MB ile s?n?rl? bir kota icin ayda yakla??k 15 dolar ödenecek. Ben kotadan motadan anlamam, iPad”im internette s?n?rs?z dola?s?n diyorsaniz, ve ödeyece?iniz fiyat?n içinde WiFi-Hotspot eri?imi de dahil olsun istiyorsan?z, ayda 30 dolar? (ABD’de) gözden ç?karman?z gerekiyor.

7. Dü?ük depolama alan?

7
16 GB ve ya 32 GB”lik depolama alan?na sahip olan bir iPhone marka telefon için “yeterlidir-iyidir” betimlemesini yapabiliriz. Ancak, ayn? betimlemeyi, filmleri-videolar?-oyunlar? da ideal bir ?ekilde oynatmas?-görüntülemesi beklenen iPad”in depolama alan? için kesinlikle söyleyemeyiz.

Hatta ve hatta iyi bir iPad kullan?c?s?n?n, App-dükkan?n?n nimetlerinden yararlan?rken 64 GB”lik bir alan? bile k?sa sürede tüketeceginin alt?n? çizmeliyiz. iPad App-dükkan?n?n ne büyüklükte olaca??n? ?imdilik kesin olarak bilemiyoruz. Ancak, iPhone uygulamalar?n?n tümünün, iPad üzerinde de çal??aca??n? düsünürsek 64 GB”lik bir depolama alan?n?n Apple hayranlar?n?n di?lerinin kavu?una bile yetmeyece?i a?ikar.

6. GPS’in sadece 3G’li modelde mevcut olmas?

6
iPad”in WiFi ba?lant?l? (3G”siz) modelinde, “küresel yer belirleme sistemi” olan ve de art?k hemen hemen tüm mobil telefonlar?n bile mümkün k?ld??? GPS özelli?inin olmamas? ku?kusuz çok büyük bir eksikliktir. Nasil bir eksiklik derseniz, cevab?m: “Google Maps” olacakt?r. Ve de yer belirlemek anlam?na gelen, son dönemlerin popüler özelliklerinden birisi olan “Geo Tagging” devre d??? kalacakt?r. Yani çekilen resimlerin hat?ra üzerindeki koordinatlar?n? görme i?levi mümkün k?l?nmayacakt?r.

iPad, GPS”e sadece 3G ba?lant? deste?i veren modelinde yer veriyor. Bu da potansiyel bir iPad al?c?s?n?n cebinden 130 dolar daha fazla para vermesi anlam?na geliyor ki Apple”?n böyle küçük hesaplar yapmas? kesinlikle mide buland?r?yor.

5. Kamera yok

5
Apple’?n bu son model, g?c?r g?c?r cihaz?nda art?k hemen hemen tüm mobil telefonlarda bile y?llar önce yerini alm?? olan ve de tablet pazar?ndaki rakiplerinin büyük bir co?unlu?u taraf?ndan pas geçilmeyen, kameraya yer vermemesi saçma bir durum olmu?.

iPad’in, pek teknolojik bu dünyada kameradan yoksun olu?u Skype vb. programlar üzerinden yap?lacak HD-Video-Chat’ten mahrum kalmam?za neden oluyor. Hiç ?üphesiz iPad’in bir sonraki ku?a??nda kamera yerini alacakt?r. Bu arada iPad, harici kamerayi destekliyor. Ancak, kim yan?nda ekstradan bir kamera ta??mak ister oras?n? bilemiyoruz. Hatta böyle bir Apple hayran?n?n varl???n? bile dü?ünmek istemiyoruz.

4. Flash destegi yok
(Not: Gerçi pek yak?nda olacakm??, hatta siz bu yaz?y? okudu?unuzda belki de çoktan Flash deste?i sa?lanm?? ve de böylece bu dördüncü dezavantaj tamamen ortadan kalkm?? olur.)

4

Apple’?n, iPad’e Flash deste?i vermemesinin sebebini nas?l aç?klayabiliriz bunu kestirmek oldukca güç. San?r?z Apple, Flash’e ve de sahibi olan Adobe’ye iyiden iyiye g?c?k oluyor. Peki iPad’in Flash deste?ini bar?nd?rmadan tablet pazar?na ilk ad?m?n? atmas? ne anlama geliyor? Bu ?u anlama geliyor: Safari mobil taray?c?n?n geli?tirilmi? bir sürümünü web taray?c?s? olarak bünyesinde bar?nd?ran iPad, internet sitelerinin video dosyalar?n? (video-streaming) görüntüleyemeyecek. Ancak, iPad ile dünyanin en büyük video payla??m sitesi olan Youtube’un HD-videolar? seyredilebilecek. Çünkü iPad, kendisine ait bir Youtube uygulamas? ile tablet piyasasindaki yerini ald?. Yani Youtube eri?imi web taray?c?s? üzerinden sa?lam?yor.

Yeni bir cümleye ba?lamadan önce ö?reniyorum ki Adobe, çok önemli bir aç?klamda bulunmu?. Ve Apple, nihayet yola gelmi?. Adobe’nin yapt??? aç?klamaya göre, iPad yak?n zamanda tam ekran Flash uygulamalar?n? oynatabilecekmi?. Adobe’nin resmi blogunda belirtti?ine göre, iPad, iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarda Flash uygulamas?n? oynatabilecek yaz?l?mlar haz?r oldugu vakit App dükkan?nda yerini alacaklarm??. Hadi hay?rl?s?. Eee peki daha önce akl?n?z nerdeydi diye adama sormazlar m?? -Sorarlar elbet.

3. Multitasking yok

3
iPad, ayn? anda sadece bir program gösterebiliyor. Yani iPad ile internette gezinirken ayn? zamanda da Messenger çal??t?rman?z?n imkan? yok. Veya Last.fm’den müzik dinlerken ayn? anda e-mail yazman?z olanaks?z. Evet, bu durum son derece vahim! Cihaz üzerinde, ayn? anda birçok i?lem yapabilmemizi sa?layan ve de multimedya tüketim cihazlar?n?n olmazsa olmaz? olan “Multitasking” özelli?inin iPad’de olmamas?n?n sebebi cihazda kullan?lan i?letim sisteminin yetersizli?i. Daha aç?k bir ?ekilde söylemek gerekirse; iPad’in i?letim sistemi, son derece dandik. Cok aç?k bir ?ekilde alt?n? çizerek söylemek isterim ki Apple, iPad için do?ru i?letim sistemini seçmekte bariz bir hata yapm??.

Apple Tablet, yeni nesil iPhone marka mobil telefonlarda kullanilan “iPhone OS 3.2″ i?letim sisteminin hemen hemen ayn?s?n? kullanm??. Böylelikle Apple, App dükkan?n?n 100 bine yak?n uygulamas?n? iPad’in hizmetine sunmu?. Bir cambaz iki ipte oynayamayaca?? icin de maalesef Multitasking mevzusunda büyük bir fire vermekten geri kalamam??. Umar?z ki Apple, iPad’in bir sonraki yeni versiyonunda i?letim sistemi olarak Mac OS’u tercih eder.

2. Micro sim kart

sim
Apple, iPad ile birlikte neden yeni boyutta-büyüklükte bir sim kart uygulamas?n? piyasaya sürdü? iPhone telefonlar?nda bile normal büyüklükte sim slot mevcutken, iPad üzerinde yeteri kadar yer yok muydu? Bunun cevab? çok basit; Apple tipik çakall???n? yine yapt?.

Apple, iPad üzerinde sim-lock’tan resmen vaz geçti. Peki bu ne anlama geliyor? Bu ?u anlama geliyor; normal büyüklükteki sim kartlar ile iPad’e veri ak???, her ülkede ve de tüm GSM operatörleri taraf?ndan sa?lanabilecekti. Kötü adam Apple ise, bu duruma müsaade etmeyerek sim kart?n?n boyutunu degi?tirdi. Ve de böylelikle sim kart?n? iPad’lerde kullanmak isteyenleri bu yeni nesil sim kart?n? almaya zorlad?.

Günümüzde micro sim kart, mobil telefon pazar?nda hiçbir ?ey ifade etmiyor. ??te bu yüzden de GSM operatörleri, iPad’de micro sim kart? kullanmak isteyenlere oldukca pahal? bir tarife uygulamay? planl?yor. Apple ise, sim kart?nda boyut de?i?ikli?ine giderek uzunca bir süre için sim kart k?rman?n kendisine getirdi?i zarardan kurtulmu? gibi gözüküyor. Apple çok çakals?n vesselam.

1. Az ba?lant? noktas?

1
iPad’in en büyük hayal k?r?kl??? yaratan özelliklerinden birisi de hiç ku?kusuz ki çok az ba?lant? noktas?na sahip olmas?. iPad’e USB çubu?unu do?rudan ba?lamak ne yaz?k ki söz konusu de?il. HDMI ve DVI baglant? noktalar? da yok. SD slot yok. iPad, sadece ve sadece iPod ve iPhone’daki gibi 30 pinlik Dock giri?ine ve kulakl?k giri?ine sahip. 3G’i destekleyen modelde ek olarak sim kart giri?i bulunuyor ancak iPad’in destekledi?i sim kartlar, microSim ad? verilen çok daha küçük sim kart?.

Resimler, müzikler ve benzeri dosyalar bir adaptör arac?l???yla cihaza aktar?labiliyor. iPad’in video ç?k??? ise ba?lant? noktas?n? VGA’ya çeviren yine bu adaptör ile mümkün oluyor. Yani iPad’e bir ?ey takmak-ba?lamak istedi?inizde hemen hemen her ?eyi ?ekli-?emali son derece çirkin olan bu adaptörle yapiyorsunuz. Adaptör, adaptör, adaptör!

iPad”in bu kadar çok dezavantaj?n? s?ralad?ktan sonra birazc?k da iPad komedi sektörünün, k?sa zamanda ortaya koydu?u ürünlere bir göz atal?m, biraz gülelim :)

Obama vs. iPad:

Obama: State of the IPad AddressFor more funny movies, click here

Hitler vs. iPad:

Hitler Responds to the IPadWatch the best video clips here

Kad?nlar için iPad:

Mad TV IPADThe best home videos are here


20 Responses to “En dezavantajl? 10 yönüyle iPad…”

 1. “Öncelikle ?unun alt?n? çizmek isterim: Ben elektronik cihaz inceleme uzmani deg?ilim [sic]. Teknoloji editörü ise hiç de?ilim.”

  Boyle fazla okunan bir blogda, bu cumleleri kurduktan sonra ustune de yanlis bilgilendirme yapmak hic yakismamis.

 2. O kadar fazla okunmuyoruz asl?nda :)) Neyse de yanl?? bilgilendirme derken ne kast etti?inizi biraz açarsan?z belki konuk maddecimiz ça?da? size cevap verebilir o konuda.

 3. “O kadar fazla okunmuyoruz aslinda.” Bu da iyiymis. Blog odulleri birincisi olmussunuz. Herneyse. Oncelikle aleti kullanmadan fiskos bilgilerle buraya boyle kesin gerceklerle yazilmasi yanlis.

  Oncelikle Flash destegini bence Apple hayatta koymayacak. Ayrica Apple Adobe’e gicik degil, neden olsun ki? :) Flash, sadece iPhone’a uygun uygulamalar derlemenize olanak taniyacak. Bunu bir “SOK!SOK!SOK!” seklinde vermek gulunc.

  Ikinci gozume carpan sey ise, “Ancak, kim yan?nda ekstradan bir kamera ta??mak ister oras?n? bilemiyoruz. Hatta böyle bir Apple hayran?n?n varl???n? bile dü?ünmek istemiyoruz.” Apple ‘kullanicisi’ olarak ben yanimda SLR makinemi tasimaktan gayet memnunum. Bunun disinda ilk defa yazida dogru bir tahmin yurutulup yeni neslillerde kamera gelebilecegi yazilmis.

  Ucuncu ve son olarak gozume carpan hata, “Son dönemlerin popüler özelliklerinden birisi olan “Geo Tagging” devre d??? kalacakt?r. Yani çekilen resimlerin hat?ra üzerindeki koordinatlar?n? görme i?levi mümkün k?l?nmayacakt?r.” Eger fotograflar Geo Tag’lenmisse, nerede cekildigini rahatlikla gorebilirsiniz. WiFi modeli olsa bile.

  Bilmeden yanlis bilgilendirme ve spekulasyon yapmak kolay. Ozellikle boyle iddiali bir baslik altinda bu lisansi aldigini hissediyor olmali insan.

 4. Geçen sene kültür -sanat dal?nda birinci olduk. Bunun çok da yüksek hit belirtisi oldu?unu dü?ünmüyorum, zira yar??ma s?ras?nda herkesin hitleri oldukça artt?.
  Bir de o zaman daha çok okunuyorduk, ?imdi dü?tü hitlerimiz, neden bilmem. Belki de eskisi kadar güncelleyemedi?imizden blogu.
  Söylediklerinize ben cevap veremeyece?im ama ça?da?’a iletiyorum. O ele?tirilerinize bir yan?t verecektir herhalde.
  Ba?l?k iddial? de?il asl?nda, blogun format? gere?i her ?ey en ile ba?lad???ndan öyle oluyor. Yoksa yaz?da da belirtildi?i üzere, bir otoritenin yorumu de?il, bir kullan?c?n?n gözlemleri, deneyimleridir bunlar. Dolay?s?yla yanl?? bilgilendirme yap?ld???n? dü?ünmüyorum, kullan?c? deneyimi söz konusu ise yanl??’tan bahsetmek zor zira.

 5. öncelikle bu siralanan eksiklikler sadece benim tarafimdan siralanmadi. milyonlarca teknoloji sitesi, binlerce teknoloji uzmani bu eksiklikleri dile getirdi. ben sadece kendimce bir derleme yaptim. zaten derlemenin de amaci o. biz burda ürün inceleme uzmani degiliz. acik bir sekilde de belirttim zaten bunu catlak seslerin gelecegini varsayarak.

  flash gelmeyecekmis diyorsun. ben de gelecek demisim. ve benim dedigime de bu bir yanlsi bilgilendirme diyorsun. bak kardesim istersen gelsin ister gelemsin beni ilgilendirmez. beni sadece ipad’in su an flash desteklemedigi ilgilendirir. ve bu dezavantaj maddesidir. sooo gerisini gecelim. ayrica ben adobe blogunun yalancisiyim. acarsin adobe’nin resmi blogunu okursun gelecek mi gelmeyecek mi görürsün. ki pek yakinda ipad’in flsach destegini pek yakinda saglayacagi adobenin kendisi tarafindan duyruldu.

  ikincisi, apple, adobe’ye ve ya flsah olayina gicik mi derken sadece bir betimleme var. kimin kime gicik oldugu beni ilgilendirmez. isterlerse kanka olsunlar. bunun maddelerin siralanisi ile ve de bu cihazin eksiklikleri ile hic alakasi yok. ben isterlerse adobe ile apple aslinda kanka birbirlerini cok severler seklinde de yazabilirdim. ve ya aslinda bu ikisi birbirini hic sevmez yazarim bu benim bilecegim is. ve bence apple , adobeye gicik oluyor. gicik olmasa flash destegini sunardi. bu kadar basit. burda yanlislik nerde??? hem bu bri yanlis degil ki. bu benim kendi düsüncem. eger ben ipad flash destegi sunuyor deseydim iste o zaman yanlislik olurdu. sunmuyor. ben de sunmuyor dedim. yanlislik yok. hem bunu ben demiyorum milyonlarca teknoloji sitesi söylüyor bunu. sunmuyor yani :) anlatabiliyor muyum.

  kim yaninda extradan kamera tasimak ister…..bunda yanitlayacak bir neden bile göremiyorum. ister tasi ister tasima beni ilgilendirmez. aletin kamerasi yok.
  yanlis olan ne? bu soru isaretlerine aldanma ben bir yanit istemiyorum. yaniti yok. cünkü kamera yok. bitti.

  son olarak yanlis diye bahsettigin “Geo Tagging” olayina gelecek olursam ben burda da bir yanlsi bilgilendirme görmüyorum. aksine okunan anlasilmiyor sanirsam. bakiniz bu maddedeki amac GPS”in sadece 3G”li modelde mevcut olmasini dile getirmekir. bunun icinde cebinizden 130 dolar daha fazla para cikacaginin altini cizmektir. ayrica ipad’in wifi’li modelinde Geo-Tagging fotograflarinin nerede cekildigini harita üzerinde belirleyemeyeceksiniz. burda bn bir yanlsi bilgi görmüyorum. cünkü bu böyle. siz neyden bahsediyorsunuz ben anlamadim. bunun bir önemi de yok aslinda. ben ürün inceleme uzmani degilim. teknoloji uzmani hic degilim. ben sadece cihazin dezavantajlarini milyonlarca teknoloji istesinin yaptigi gibi kendimce siraladim. baska bir seyde beni ilgilendirmiyor. hatta bu ipad beni hic ilgilendirmiyor. bes para etmez. ben böyle düsünüyorum. siz ise farkli düsünüyorsunuz. sorun yok. herkesin düsünce özgürlügü var. birakin insanlari istedikleri gibi düsüsünler istedikleri gibi yasasinlar. özgürlük iyi bir seydir.

 6. Kullanici gozlemleriyse, kendisinin iPad’i kullandigini dusunup bu yaziyi yazdigini dusunmek gerek. Dunyada su an Apple kampusu ve calisanlari disinda iPad’i kullanan insan olmadigini biliyoruz, demek ki ortada kullanici deneyimi de yok.

  Herneyse, siz iletmissiniz kendisine, tesekkur ederim. Blogun formatini da biliyorum, blogu da elestirmiyorum zaten. Daha sik guncellemeniz dilegiyle.

 7. ipad’in wifi li modelinde gps yok!!!!! bitti! bu bir eksiklik. bu sadece bir cakallik cünkü gps destegi sunan model icin 130 dolar fazla ödeyeceksiniz. olay budur. onun disinda Geo-Tagging mis bilmem neymis ivirmis zivirmis beni ilgilendirmez. tek gercek olan, tek dogru olan: wifi li modelde
  gps desteginin olmamasi. bitmistir.

 8. Bu arada Deniz Hanim, arkadasiniz kisisel bir soruna cevirmis benim elestirimi. Keske iletmeseydiniz.

 9. can, sen bir durumu anlamiyor musun? hic teknoloji sitelerini takip etmiyor musun? sen hangi kullanici gözleminden bahsediyorsun ben anlamadim ki. bir defa en iyi 10 filmi yazmak icin film mi cekmek gerekiyor , film elestirmeni mi olmak gerekiyor. en iyi 10 topcuyu siralamak icin futbolcu mu olmak gerekiyor. milyonlarca teknoloji sitesileri bu cihazin kötü yönlerini siralarken bu aleti denediler demi siraladilar, ellerine alip, bes-on gün vakit gecirip mi siraladilar da sen bu yazida kullanici gözleminden bahsediyorsun! kullanici gözlemi yok. olmazda zaten. ne kullanici gozlemindne bahsediyorun ki. alet yok ortada. kullanici gözleminden bahsedeceksen seni en baba teknoloji sitelerine alalim onlarin eline cihaz ulastiginda incelerler derinlemesine. kullandik, evet dandikmis, paranizi bu alete yatirmayin derler. tabi zamani gelince. hayret birsey kullanici gözlemi…

 10. can ayrica ben senin yazinda bir elestiri görmedim. elestiri yapmamissin ki sen. benim icin bu bir elestiri degil. ben ortada bri elestiri de göremedim kusuruma bakma. neyki elestirin senin? istersen bir daha sirala…ben gercekten anlamadim neyi elestirdigini…gayet tabi ki elestirebilirsin. elbette. ama o zaman gercekten elestir. sen simdi neye yanlsi diyorsun????? dogru olan ne???? ne ki olay???

 11. yyok iddali baslikmis :) ya ne iddali basligi can. baslik falan nedir ki?? baslikla simdi bu maddelemenin arasindaki baglanti ne yani senin ne hosuna gitmedi ki baslik olayinda.

 12. Cagdas Bey, lutfen sakince biraz dusunup yazin. Sizi bir firtina icinde goruyorum. Hatalariniz vardi, bunlari ‘troll’ gibi gozukecegim, ama yine de yazmaliyim diye dusundum. Hatalarinizi kabul etmemeniz sizin bileceginiz sey.

  Ayrica uslubunuzdan sizinle tartisilamayacak bir durumda oldugununuzu cikariyorum. Siz kazandiniz, cok dogru yazmissiniz, tebrik ederim.

  Iyi calismalar diliyorum.

 13. ayrica sok sok sok yazmissin. onu da anlamadim ben ne sok undan bahsediyorun ki. sok olan durum ne? sok sok sok olarak verilen ne? ne sok u? problem ne?

 14. hata olabilir can. ama hata olan nedir? ben onu anlamadim. flash destegi vermiyor yazmak hata mi??? e var mi flash? yok ki! kamera yok demek hata mi? var mi kamerasi? yok! gps (wifi modelinde) destegi sunmuyor demek hata mi? sunuyor mu? sunmuyor. ne hatasi peki?

 15. ben hep böyleyim can. ben hizli yazarim. düsündügümü söylerim. burda konusuyoruz ayrica. bunun seninle bir alakasi yok. ben ortada tartisilcak bir durum göremiyorum. cünkü yok ki ortada tartisilcak birsey. bunun nesini tartisiyoruz ki ben onu da anlamadim. hani ipad in bir özelligi vardi da yok mu dedim. hayir. yok olan özelliklerine yok dedim. eee o zaman sorun ne? kusuruma bakma ama ben bir sorun göremiyorum ortada. ayrica sok sok sok seklinde birseyin verildigi yok. neyin sok u bu? ben cidden anlamadim.

 16. Neyse, bence kapatal?m bu konuyu. Sonuçta Can Bey bir ele?tiri yapm??, ça?da? da yan?tlad?. Troll’luk bir durum da yok, isteyen ele?tirebilir tabii ki. Herkes her ?eye kat?lmayabiliyor sonuçta. Ça?da? da biraz heyecanl? yaz?yor tabii, o yüzden ki?iselle?tirdi?i san?l?yor. Asl?nda tarz? öyle biraz. Gerilecek bir durum yok. Her ?ey güzel. Tamam nefes al?yoruzzzz bir kii…. :))

 17. Normal simi mikro sim kart a donusturmek icon suna goz atabilirsiniz http://ipadtr.org/247/normal-sim-kart-mikro-sim-karta-nasil-donusturulur/

 18. ?unu bir türlü anlayam?yorum apple sadece ismi var diye millet sazan gibi atlad? arkada?lar samsung ve toshiba cihazlar var android i?lemcili ve tam flash destek istedigin videoyu aç birde usb giri? mevcut daha ne olsun zaten öyle degilmi applede her?ey sonradan apple storeye yüklüyor ve önemli olan?da parayla sagl?yor bu oldumu olmad? mü?terisini rezil ediyor resmen 2 i?lemi yapam?yorsunuz en büyük handikap bence bir cepte bile nokiada üstelik hiç sevmedigim symbianda bile kaç program? birden çal??t?rmak mümkünken koskoca apple bunu yapamam?? peki bu sorunu neyle a?acak apple storedenmi hay?r tabiki yeni versiyonda çözecek para kazanmak için her modelde eksik yap?yorlarki üst modeli bol bol sats?n üst modelde kesin önemli olan bir özellik olmaz bak?n görün tek çare apple almamak samsung galaxy yada toshiba folio 100 kesinlikle harikalar

 19. Her seyden önce iPhone bir marka deil, modeldir.
  Ve iPad gibi bir teknoloji harikas?n? amazon kindle cihaz? ile kar??la?t?rmak ba?l? bas?na bir hatadir.çünkü, iPad bir elektronik kitap okuyucu deildir.bir tablet pc olarak adland?r?l?r ve elektronik kitap okuma özelli?i de ayr?ca eklenmi?tir.yani ?arj süresi hiç de az deil.ben bir iPad sahibi ve teknoloji uzman? olarak, tüm söylediklerinize kar??y?m.her güzelin bir kusuru vard?r.ama siz bunda bir deil de on kusur goruorsaniz, iPad bir deil on güzeldir.bilmem anlatabildim m?.

 20. Dünyada ne k?skanç insanlar var uzanamadigin ci?ere Mirdar misali blog birincisiymis sen anca copy paste birincisi olursun

Post a Comment