En damar 20 Türk Sanat Müzi?i Parças?

{ Posted on Mar 31 2009 by miocaro }

zm

Buyrunuz efendim, buyrunuz müzi?in büyülü kollar?na b?rak?n?z yorgun ruhlar?n?z?. Gelmi?ken ?u sözlerin zerafetine, ?u a?klar?n, kederlerin d??avurumundaki derinli?ine, inceli?e bir göz at?n?z. (Varsa yan?n?zda yörenizde bir sevdice?iniz ona bir de bu gözle bak?n?z.) Göz at?n?z yanl?zca zira geçti, bitti, yeni ça? yeni oyuncaklar?yla birlikte yepyeni davran?? biçimlerini, adaplar? getirdi, iyisi ve kötüsüyle her zaman oldu?u gibi. Ancak biz ?imdi neler varm?? zeminde bir göz atal?m, atal?m da kendimizi bilelim. Güzelliklerini an?p çirkinliklerini gömelim. Sanki o zamanlarda can s?k?c? ?eyler olmuyormu?cas?na ah edip kendimizden geçelim.

———————————Uyar?———————————

Say?n okuyucu,  bak?n ba?tan uyaral?m; iyi güzel bu parçalar? dinleyeceksiniz lakin, öyle günün her saati nde ve haz?rl?ks?z dinlenmez. Söylemeden geçmeyelim dedik.

————————————————————————-


20. Müzeyyen Senar, Sezen Aksu, Gül?en-i Hüsnüne Kimler Var?yor
(Makam?:  Hicâz)

Gül?en-i hüsnüne kimler var?yor
Kim aya??n öperek yalvar?yor
Ba?r?m? ?âne gibi kim yâr?yor
Sevdi?im zülfünü kimler tar?yor


19. Hamiyet Yüceses, Her Mevsim ?çimden Gelir Geçersin
(Makam?:  U??âk)

Her mevsim içimden gelir geçersin
Sen vefâs?z yolcu kalbim viran edersin
Merhaba demeden elveda dersin
Sen vefâs?z yolcu kalbim viran edersin


18. Gökyüzünde Duman Duman
(Makam?:  Hüzzâm)

Rüzgar susmu? ses vermiyor nedendir
Sen gideli hayat benim çilemdir
Seven gönül yâr k?ymeti bilendir
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nas?l unutsun
Ay do?muyor bulutlara dar?lm??
Benim gönlüm umutlara sar?lm??
Bu a?k?m?z a?açlara yaz?lm??
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nas?l unutsun
Yollar?na ümit ektim çürüdü
Hayat?m? bir ?zd?rap bürüdü
Ac? günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nas?l unutsun


17. Ak?am Oldu Hüzünlendim Ben Yine
(Makam?: U??âk)

Ak?am oldu hüzünlendim ben yine
Hasret kald?m gözlerinin rengine
Gel mehtab?m gel sevdi?im gel yine
Hasret kald?m gözlerinin rengine


16. Mehtapl? Gecelerde
(Makam?: U??âk)

Mehtapl? gecelerde hep seni and?m
Belki gelirsin diye bo? yere yand?m
Yeter Allah’?m yeter çekti?im çile
Belki gelirsin diye bo? yere yand?m


15. Kalbimi K?ra K?ra
(Makam?: Kürdîlihicâzkâr)

Senden bana ne kald?
Bir hat?radan ba?ka
Bir daha geri dönmem
Yalan katt???n a?ka
Kalbimi k?ra k?ra
B?rakt?n bir hât?ra
Günah?n? yalanc?
Dudaklar?nda ara

Gözya?lar?n bo?una
Dü?mem art?k pe?ine
Yans?n yüre?in yans?n
?imdi de bende s?ra
Kalbimi k?ra k?ra
B?rakt?n bir hât?ra
Günah?n? yalanc?
Dudaklar?nda ara


14. Leyla Bir Özgecand?r
(Makam?: Segâh)

?zninizle bu parçay? sevgili babanneme arma?an ediyorum say?n okuyucu. isteyen ba?ka Leyla’lara a?a??dakini arma?an etsin oras?na kar??mayaca??m.

Leyla bir özge cand?r
Kara gözlü ceyland?r
Doyulmaz hüsn ü and?r
Kan?lmaz bir içim su
Leyla, Leyla ah Leyla

Dillerde sözlenen o
Yollarda gözlenen o
Yürekten özlenen o
Her gönülde o arzu
Leyla, Leyla ah Leyla

A??klar levend olsa
Sevdalar kemend olsa
Birbirine bend olsa
Ele geçmez o ahu
Leyla, Leyla ah Leyla


13. Nesrin Sipahi, Agora Meyhanesi
(Makam?: Kürdîlihicâzkâr)

Buras? Agora meyhanesi
Burda ya?ar a?klar?n en divanesi, en ?âhanesi
Bu gece benim gecem,
Cama vuran her damlada
Seni hat?rl?yorum ve sana susuzlu?umu
Bu aksam ümitlerimi
Meze yap?p içiyorum, içiyorum, içiyor, içiyorum


12. Behiye Aksoy, Sevmekten Kim Usan?r
(Makam?: Rast)

Sevmekten kim usan?r, tad?na doyum olmaz
Hangi gönül uslan?r, sevenle oyun olmaz
Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim
Sensiz yapam?yorum ah, bak yine geri döndüm

?stersen yüzümü güldür, istersen a?lat beni
Bir gecenin koynundan, bin geceye at beni
Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim
Sensiz yapam?yorum ah, bak yine geri döndüm


11. Mustafa Sa?ya?ar, Dertliyim Ruhuma Hicran?m? Sard?m
(Makam?: Segâh)

Dertliyim ruhuma hicrân?m? sard?m da yine
?nlerim ?imdi uzaklarda solan gün gibiyim
Gecenin rengini katt?m içimin matemine
Sönen ümid ile günden güne ölgün gibiyim

Baht?m?n y?ld?z? sanm??t?m seni
Sensiz karanl?kt?r her günüm, Leyla
Ayr?l?k Mecnun” a döndürdü beni
Dertliyim yürekten, üzgünüm Leyla

Sevda yaman bir çile
Çekenler dü?er dile
Ayr?l?k ölüm gibi
Giden gelmiyor, Leyla

Gülüm yapra??m soldu
Gönlüme hazân doldu
Bir ömür harâb oldu
Onu bilmiyor Leyla


10. Dün Gece Mehtaba Dal?p
(Makam?: Hüzzâm)

Dün gece mehtâba dal?p hep seni and?m
Öyle bir an geldi ki mehtâb seni sand?m
Sevgili rüyana m? ald?n beni bir dem
Öyle bir an geldi ki mehtâb seni sand?m


9. Bu Ne Sevgi Ah!
(Makam?: Hüzzâm)

Bu ne sevgi ah bu ne ?zd?rap
zavall? kalbim ne kadar harap
Nasibim olsun bir yudum ?arap
Sun da içeyim yârin elinden


Al ?u kadehi yasla doldurma
Dü?ürme yeter gönlümü gama
Grubun rengi vurmadan cama
Ver mezesini tatl? lebinden

Baht?m sar?lm?? simsiyah tüle
Ya?l? gözlerle yalvard?m güle
Uzak kal?rsan bana acele
Selamlar gonder seher yeliyle


8. Münir Nurettin Selçuk, Dönülmez Ak?am?n Ufkunday?z
(Makam?: Segâh)

Dönülmez ak?am?n ufkunday?z vakit çok geç
Bu son fas?ld?r ey ömrüm nas?l geçersen geç
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle
Aah geni? kanatlar? bo?lukta simsiyah aç?lan
ve arkas?nda güne? do?mayan büyük kap?dan
Geçince ba?layacak bitmeyen sükunlu gece
Gruba kar?? bu son bahçelerde keyfince
Ya ?evk içinde harap ol ya a?k içinde gönül
Ya lale açmal?d?r gö?sümüzde yahut gül
Aah dönülmez ak?am?n ufkunday?z vakit çok geç


7. Zeki Müren, Gökyüzünde Yaln?z Gezen Y?ld?zlar
(Makam?: Nihâvend)

Yeryüzünde sizin kadar yaln?z?m
Bir hayk?rsam belki duyulur sesim
Ben yaln?z?m, ben yaln?z?m, yaln?z?m
Kaderim bu, böyle yaz?lm?? yaz?m
Hiç kimsenin a?k?nda yoktur gözüm
Bir yaln?zl?k ?ark?s? söyler say?m
Ben yaln?z?m, ben yaln?z?m, yaln?z?m
Tatmad???m zevk kalmad? dünyada
Hangi kalbe girdimse kald? izim
Ta?a geçer, kendime geçmez sözüm
Ben yaln?z?m, ben yaln?z?m, yaln?z?m


6. Serap Mutlu Akbulut, Gizli A?k Bu
(Makam?:  Nihâvend)

Gizli a?k bu söyleyemem derdimi hiç kimseye
Zevke veda, ne?eye de, veda art?k her?eye
Arzular bir hayâl oldu, bahar?m?n gülleri soldu
Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu
Sevdim ammâ görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi
Gizli a?k, bir gizli dertmi?, fedâ ettim her?eyi
Arzular bir hayâl oldu, bahar?m?n gülleri soldu
Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu


5. Zeki Müren, ?imdi Uzaklardas?n
(Makam?: Suzinak)

?imdi uzaklardas?n..
gönül hicranla doldu..
hiç ayr?lamam derken
kavusmak hayal oldu..

sevda bahçelerinin
çiçekleri hep soldu..
çiçekleri hap soldu..
hiç ayr?lamam derken
kavu?mak hayal oldu…


4. Ömrümüzün Son Demi
(Makam?: Hüzzâm)

Ömrümüzün son demi, sonbahar?d?r art?k
Maziye bir bak?ver, neler neler b?rakt?k
Küserek ayr?l?rsak olur inan ki yaz?k
Maziye bir bak?ver, neler neler b?rakt?k


3. Hamiyet Yüceses, Makber
(Makam?: Rast)

Her yer karanl?k pür-nûr o mevkî
Magrip mi yoksa makber mi yâ Râb
Yâ habgâh-? dilber mi yâ Râb
Rüyâ de?il bu ayniyle vakî

Kabri çiçekten bir türbe olmu?
Dönmü? o türbe bir haclegâhe
Bir haclegâhe dönmü?se türben
Aç koynunu aç ma?ukân?m ben


Yaaa i?te böyle say?n okuyucu, bir madde ba??ml?s? program?n?n daha sonuna gelirken siz de?erli dinleyicilerimizi iki Kürdîlihicâzkâr eserle ba?ba?a b?rak?yoruz efendim. Bir sonraki program?m?za kadar esenlikler diliyoruz.


2. Timur Selçuk, Beni Kör Kuyularda Merdivensiz B?rakt?n
(Makam?: Kürdîlihicâzkâr)

Beni kör kuyularda merdivensiz b?rakt?n
Denizler ortas?nda bak yelkensiz b?rakt?n
Öylesine y?kt?nki bütün inançlar?m?
Beni sensiz b?rakt?n, beni bensiz b?rakt?n


1. Müzeyyen Senar, ?arap Mahzende Y?llan?r
(Makam?: Kürdîlihicâzkâr)

?arap mahzende y?llan?r
a?k?n kalbimde y?llan?yor
ikisini bir anda içtim
inan , inan içim yan?yor

insan, kadeh dudak,
kadeh dudakt?r san?yor
dudak kadehtir san?yor
ikisini bir anda içtim
inan… inan içim yan?yor


Bu yaz?y? haz?rlarken gecesini gündüzüne kat?p ar?iv kar??t?ran BAP proje yöneticim, sevgili A. Emre Demirci’ye, bu güzel player’lar? ??p diye yapan say?n Özer beye (Özer (Wrzl) Döleko?lu) çok çok te?ekkür ederim.


27 Responses to “En damar 20 Türk Sanat Müzi?i Parças?”

 1. off of ne derleme olmu? bee, best of madde ba??ml?s? :))

 2. mukemmel yahu. insanin cani raki ister mi kahvaltidan sonra, istiyo.. :)

 3. Dayanmak mümkün de?il! Yar?s?n? dinledim, yar?s?n? geceye sakl?yorum.

 4. Berbat gecen gunumu senlendirdiniz, sen olasiniz:)

 5. afiyet olsun efendim herkese. Hizmet icin buradayiz. Keyifli dinlemeler :)

 6. 11 numaral? maddeyi merak ettim ?imdi. :)
  San?r?m “wav” oldu?u için açamad?.

 7. Harika bir i? ç?karm??s?n?z arkada?lar. Devam lütfen. Sayenizde keyifli bir cuma gecesi geçirdim. Mah?er’i harika özellikle. K??lalar doldu bugün’ü de isteriz.

 8. basar?l? bir liste. ben nacizane “ben seni unutmak icin sevmedim” i de hatirlatmak isterim.

 9. çok güzel bir çal??ma, eme?i geçenlerin yüreklerine sa?l?k.

 10. tüm parçalar e?siz eserler dinlerken içimi huzur kaplad? keman kanun gibi sazlar sesi özlemi?im
  ve 2. Timur Selçuk, Beni Kör Kuyularda Merdivensiz B?rakt?n çok güzel
  tüm eme?i geçenlere te?ekkürederim

 11. demlenirken sans eseri bu siteyi budum ve sarkilari dinlerken butun benligimi , turkiyemi ve genclik cagimdaki hayat goz onume geldi. bu sarkilari dinlemek varken icmeye gerek olmadigini hatirladim. calismaya devam arkadaslar, sagolun.tesekkurler.

 12. muzeyyan senar, sarap mahzede yillanir

 13. aaaaa çok üzüntülüyüm zeki müren-inleyen na?meler nerde yaaaa, her fas?l olay?nda sarho?luk an? itibariyle ne çalarsa çals?n söyledi?im ?ark?d?rrrrr…

 14. ne denirki bu kadar mükemmel bir müzi?in kar??s?ndaa…

 15. Çok doyumsuz bir sefayd? elinize sa?l?k böyle çal??malar? görmek zor bu devirde eyvallah eline yüre?ine sa?l?k

 16. aslan’?n yorumuna kat?l?yorum içmeye ne gerek var bu ?ark?lar zaten adam? sarho? eder.

 17. müthi?? derleme olmu? helel olsun ellerinize kollar?n?za sa?l?k

 18. harika ?ark?lard? ennn çok be?endi?imde hamiyet yüceses her mevsim içimden gelip geçersin harikaaaaaaa tek kelimeyle hepsi mükemmel ellerinize sa?l?k…

 19. Emek vermi?siniz. Çok te?ekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel. Zevkle dinliyorum… Mest ediyor insan? meye ne hacet..

 20. Sayenizde çok güzel bir gece geçirdik e?imle beraber ?ark?lar?n büyüsüne kap?ld?k eme?i geçen herkezi tebrik ediyoruz elinize yüre?inize sa?l?kkk

 21. Çok güzel bir payla??m olmu?. Bu payla??m?n haz?rlan??? ve sunumunda eme?i geçen herkese tüm sanat müzi?i severler ad?na çok te?ekür ederim.

 22. Guzel bir liste olmus. Ancak Gözlerinin içine ba?ka hayal girmesin de eklenebilir.

 23. tebrikler çok güzeldi .zaman zaman duyguland?m i?te gerçek ?ark? bunlar.umar?m gençlerde bu zevkin tad?na var?r bir gün.?öyle arka arkaya hepsini çalsa ne güzel olur ona ne denir pc dilinde bilmem ama yaparsan?z sevinirim ba?ar?lar?n?z?z?n devam?n? dilerim.

 24. hepside çok güzel yorum ve sesler binlerce kez dinlesem yinede b?kmadan usanmadan tekrar tekrar dinliyorum türk sanat müzi?i seven dostlara selam ve sayg?lar?mla…….

 25. dinleyipde hissetmeyen varsa geldi?i yere geri gitsin

 26. Allah raz? olsun çok i?ime yarad? bu konu 😀

 1. 1 Trackback(s)

 2. En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri | Madde Ba??ml?s?

Post a Comment