En c?lk? ç?km?? 10 a?k filmi/roman? kli?esi …

{ Posted on Ağu 17 2009 by deniztan }

Efenim, a?k filmiymi?, dizisiymi?, roman?ym??… Bunlarda kar??m?za hep çe?itli formüller, kli?eler ve tabii engeller ç?kar. ?öyle normal bir büyük a?k ya?anamazm?? hayatta gibi, büyük a?k olmas? için illa bu kli?elerin testinden geçmesi gerekiyormu? gibi bir durum var ortada. Gerçi belki de öyledir, kimbilir. Ne demi? A??k Veysel, a?k nedir sorusuna: “Seversin, kavu?amazs?n, a?k olur.” Böyle de ba?lad?ktan sonra, buyrun a?k?n önündeki art?k suyu ç?km?? bu engellere, kullan?la kullan?la ucuzla?m?? kli?elerimize bi bakal?m…

romance_novels_250x251

10. Arkada??m?n a?k?
?imdi arkada? diyoruz ama ?art de?il tabii, bu karde? olur, kanka olur, baba olur, çe?itli yak?nlar, sevdikler olabilir. Kli?emiz ?öyle çal???r: Esas çocuk bi k?za a??kt?r ama k?z arkada??n yaridir ya da eskiden de?ildiyse de, art?k olmu?tur. O k?z, delikanl? esas çocuk gözünde art?k sevi?ilebilirli?ini yitirmi? bi bac? olmad?r. Gelin gör ki kaz?n aya?? hiç de öyle de?ildir, ate?le barut olay? delikanl?l?k filan dinlememektedir. Tabii ki arkada??n a?k? ile esas çocuk eninde sonunda sevi?ir ve olaylar geli?ir.

09. Kand?rma/tuzak
Ne diyeyim size, Nuri Alço diyorum, tecavüzcü Co?kun diyorum, daha ötesi mi var. Saf ve masum k?z?n gazozuna ilaç atmak gibi basit tekniklerden, kalbiyle oynamas? için çapk?n gence para yedirilmesi gibi daha karma??k kötülük planlar?na uzanan bir yelpaze içerisinde, de?i?meyen tek ?ey, k?z?m?z?n kand?r?lmas?d?r. Hee k?z kand?r?l?r da ne olur, genelde anca yata?a at?l?r, sevgilisiyle aras? bozulur, hadi bilemedin bi iki ?antaj yap?l?r. Enerjilerini daha verimli ?eylere kanalize etse bu adamlar, aya ç?kard?k bak demedi demeyin!

08. Arzuyla titreyen dudaklar
Ah i?te en sevdi?im kli?e… Ama tabii bu sadece romanlarda olan bir kli?emiz oldu?undan listemizde alt s?ralarda. Nedir buradaki olay? Çiftimiz sevi?ir. Dudaklar? arzuyla titrer. Budur. Zevkle inlerler bi de s?k s?k, hiç bitmesin isterler, bir olurlar. Dikkat ediniz, ucuz a?k romanlar?n?n sevi?me tasvirlerindeki kelime da?arc??? baya?? bi k?s?tl?d?r asl?nda.

07. Mükemmellik
A?k romanlar?n?n esas kad?n? ve esas adam? hep mükemmeldir. O yüzden de bence süper s?k?c?d?rlar, ben hep bunlar?n nesine a??k oluyolar diyip, yan karakterlere ilgi duyar?m mesela. Yani k?z?m?z, tertemiz, iyi aile k?z?, güzel, seksi ama masum, çal???yorsa mesle?inde ba?ar?l?d?r, ya?? ne olursa olsun, vücudu “diri”li?ini korumu?tur. Adam?m?z ise fele?in çemberinden geçmi?, yak???kl?, zeki, çevresinde be?enilen, karn?nda baklavalar? olan bi adamd?r. Bunlara a??k olan platonik ki?iler ise gözlüklü filand?r, güzel de?il ama ilgi çekicidirler, “?irin”dirler. ?sterim ki bir gün de “göbe?imi sald?m çay?ra” bi adam, küfürbaz bi kad?na a??k olsun. Yok ama mükemmellik yoksa, büyük a?k olmaz! Hade len, yok öyle insanlar! Elf onlar.

1435t

06. Kötü kad?n
Bu kötü kad?nlar?m?z çok enteresand?r bak. Genelde karakter arklar? ana karakterlerden daha geli?mi?tir, daha renkli tiplerdir. Yine de hayattaki tek amaçlar? umars?zca kötülük yapmak oldu?undan, ana kahramanlar kadar olmasa da, fazlas?yla 2 boyutlu dururlar. Bu felfecir bakan kad?nlar genelde ba? kahramana a??kt?rlar ve onun gaz?yla, sadece adam?n sevdi?i k?za de?il, k?z?n annesine, adam?n babas?na, kendi patronlar?na, en yak?n k?z arkada?lar?na, herkese ama herkese kötülük yaparlar. Bir gün evlenseler dahi, huylu huyundan vazgeçmez, hobi gere?i, kötülü?e devam ederler.

05. Geçmi?teki s?r
D?n?n?n?nnnnnnn… K?z?m?zla çocu?umuz birbirini sevmektedir, her ?ey de yolunda görünmektedir ama k?z k?vranmakta, sürekli bi gizem yaratmaktad?r. Çünkü geçmi?i karanl?kt?r. Geçmi?inde sevi?mi?li?i vard?r mesela ya da pavyonda çal??m??t?r ya da çocu?u vard?r ya da adam?n babas?n? götürmü?tür zaman?nda ya da hapse girmi?tir falan, ne bileyim i?te, bi ?eyler vard?r mutlaka. Ve bu s?r genelde k?za aittir, adama de?il. Tabii s?rr?m?z bünyede çe?itli k?vranmalar, aç?lamamalar, vicdan azaplar? yaratt???ndan ortam gerilir ve olaylar geli?emez.

04. Araya giren aile
Ya anlamad?m ben bu ailelerin olay? ne. Hay?r kan davalar? biter, ba?ka bi ?ey ba?lar. O biter, yeni bi ?ey ç?kar?rlar. Bunlar Ferhat ile ?irin”de de böylelerdi, Romeo ve Jülyet”de de, günümüzün yerli dizi ailelerinde de. Hani yani bi dava olunca anlayabiliyoruz dertleri neymi?, ama bazen de özellikle kaynanalar s?rf kötülük için ortaya engeller kouyuyor gibi. San?r?m bunun aç?klamas? için de 6 numaral? maddemize geri dönmemiz gerekecek, evet.

romance_dennis_style

03. Ayr? dünyalar
Genellikle zengin-fakir ayr?m? olarak seyretse de, bu bir kural de?ildir. Bu kli?emiz bazen de ?ehirli – köylü, gözü aç?lmam?? k?z – ortam adam?, genç – ya?l?, evli –bekar gibi formlarda tezahür eder. Sonuç ayn?d?r, bu iki ki?i birbirini sevse de birbirlerine uygun de?illerdir, kültürler çarp???r filan… Zaten bunun do?al uzant?s? da araya giren aile olur (bkz. Madde 04).

02. Ölümcül hastal?k
?çimi en k?y?m k?y?m k?yan kli?e de bu san?r?m. Tee ne zamandan beri bu a??klardan biri hep hastalan?r ve ölür karde?im. Nedir yani? Ne diyosunuz siz bize? Ancak taraflardan biri ölürse mi olur ölümsüz a?k? ?a?al?, müzikalli Moulin Rouge”undan tut da, klasikle?mi? Love Story”e, romantik komedi gibi ba?lay?p mutantla?an A?k Oyunu dizisinden, efendime ne söyleyeyim, Kerime Nadir”in H?çk?r?k”?na… Hep ayn? ?ey. Hastal?k olmazsa da ne bileyim trafik kazas?, attan dü?me, muz kabu?una basma… mutlaka bi ?ey olur ve birileri ölür. Yeter art?k, ölmesin bu insanlar yahu bi kere de.

01. Muhtelif yanl?? anlamalar
Evet, geldik listemizin bir numaras?na: Muhtelif yanl?? anlamalar! Yani nedir? Mesela hemen Çal?ku?u”ndan örnek vereyim. K?z?m?z bi kad?nla tan???r, kad?n ona der ki: “Kamran”? ben seviyorum, ili?kimiz oldu.” K?z?m?z da küser, gider. Ulen salak, insan bi gidip adama ba?r?nmaz m?? Ben ?öyle ?öyle duydum, nedir bunun asl? demez mi! Hemen popodan anlay?p, gidilir mi? Zaten bu yanl?? anlamalar?n beni hasta eden yönü de bu. Yanl?? anla, tamam da bi konu?un be karde?im. Ama yoook, 15 sene süren pembe dizide o yanl?? anlama, ancak dizi finalinde çözülür. Ha diyeceksiniz ki, Lost farkl? m?? Ne diyeyim, hakl?s?n?z, boynum k?ldan ince.

l074a

Evet efendim, hepsini ezbere biliriz de, yine de yer miyiz bu kli?eleri? ?yi i?lendiklerinde yeriz tabii, hem de afiyetle. Tabii burada anahtar sözcük “iyi i?lenmek”tir zira bir kli?eyi al?p, ?ahane bir ?ey yaratmak, hiç kli?e kullanmadan ?ahane bir ?ey yapmaktan asl?nda çok daha zordur, evet. Mesaj?m?z? da verdikten sonra, size esenlikler dileriz.

Kargamecmua, temmuz ’09.


4 Responses to “En c?lk? ç?km?? 10 a?k filmi/roman? kli?esi …”

  1. ne kadar güzel i?lenirse i?lensin kli?e sözkonusu oldumu izlenebilitesini yitiriyo çünkü olay? ba??ndan sonuna kadar biliyo oluyosunuz.. özelliklede dizilerde senaryo s?k?nt?ya girdi?i anda ya birileri hastalan?r ya olmad?k bi suçla yüzyüze kal?r yahut birileri hamile kal?r yeni konu ç?kar ama zevk verirmi c?k tabii ki.

  2. Gelmi? geçmi? ennn güzel Türk a?k roman? ROMANT?KA… Turgut Özakman ?n ilk roman?…. Pek bilinmez ama biryerlerden elinize geçerse illa ki okuyun derim ben… Bu arada kitap dostlar?n? amatör sitemize bekleriz http://www.bizokuruz.azbuz.com

  3. ?yi tespit:))) keyifle okudum.
    Te?ekkürler

  4. Arzuyla titireyen dudaklar?n karde?i : “Her zaman az sonra bir?ey söylecekmi? gibi aral?k duran dudaklar” :)

Post a Comment