En bunal?ml? anlarda yap?lmamas? gereken 10 ölümcül hareket

{ Posted on Ara 10 2010 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Cansu Elter

how to get your girlfriend back

Deniz'in notu: Bu ara iyice tembelle?tik, hiç do?ru düzgün yazam?yoruz evet. Neyse ki arkada?lar yard?m?m?za ko?uyorlar. ??te h?z?r gibi yeti?en Cansu, gündemimize cuk oturan bir parçayla sizler için söylüyor: Bunal?mdayken neleri yapmamakta fayda var?

10.Ana haber bülteni izlemek
Malum Türkiye'de ya??yoruz. Gündem hep a?z?na kadar dolu. Polisin ?iddet uygulad??? ö?renciler, hükümetin oldu bittiye getirdi?i kanunlar, y?k?lmazsa yak?lan de?erler, gündüz ku?a?? programlar?nda ya?anan aile dramlar?n?n sonuçlar?, kazalar, cinayetler, belgeler, ekonomik krizler derken ak?am oturup i?ten sonra ald???n?z derin nefesi kanla doldurman?n bir alemi yok de?il mi? Zaten bunal?mdayken hayat zor, ülke biraz da siz takip etmeden devam ediversin.

9. Sorun yokmu? gibi davranmak
Çünkü sorun var, yoksa neden geceleri uyuyam?yor, sabahlar? uyanmak istemiyor olas?n?z? Reddetmek hiçbir ?eyi halletmeyece?i gibi sonras?nda sorunlar?n?z?n büyümesine ve daha büyük travmalar ya?aman?za sebep olacak. Yapmay?n, önce bir sorununuz oldu?unu kabullenin. Ne demi?ler; kabul etmek, kazanman?n… neyse anlad?n?z siz.

8. Çözüm yokmu? gibi davranmak
Sorunlar? kabul edip, bir de emo gençlerimizi rol model almak var tabi, o da bir di?er yanl??. Hayat bana neden bu kadar ac?mas?z davran?yor diye a?lay?p s?zlayaca??n?za gidip kolunu baca??n? k?r?n, bir ?eyler yap?n. Tepkisizlik de bir tepkidir safsatalar?n? da unutun, zira hayat bunu anlayacak kadar entellektüel de?il. Çözüm çin'de de olsa getirtiniz. (shipping art?k o kadar da pahal? de?il.)

7. Saçlar?n?n ?ekliyle oynamak
Asl?nda bunun 2 sonucu var; ya uzun zamand?r yapmad???n?z de?i?imin ve ?ansa gitti?iniz ba?ar?l? kuaförün yönlendirmeleriyle ta? gibi bir hatuna dönersiniz, ya da çirkin ördek yavrusuna. Türkiye'deki kuaför kalitesini dü?ününce ?ans?n?z? çok da zorlamay?n derim. Tabi ki kökü sizde, uzar, ama ayda bir santim.

6. Kendini alkole vermek
Asl?nda hükümete k?zmamak laz?m, üst üste yapt??? zamlarla en az?ndan bunal?mda olan gençli?e bir katk?da bulunmu? oluyor. Öyle hayat bo? safsatalar?yla üst üste indiremiyorsunuz shot'lar?. Barda?? 7 liradan ba?l?yor, zevki 3-5 saniye aras?nda de?i?iyor meretin. Eeee abart?nca ne oluyor; hem bünyeye, hem cüzdana, hem ruha zarar. Sonra gecenin bir yar?s? caddenin ortas?nda, önünüzde asl?nda olmayan o engele tak?l?p bir anda tepetaklak oluyorsunuz, en sevdi?iniz pantolonu ay?e teyze reklamlar?ndaki gibi c??rt efekti ile y?rt?yorsunuz. Yaz?k de?il mi kuzum?

5. Kendini eve kapamak
Ev dedi?imiz 4 duvar. Bir de büyük ?ehir, kocaman alanda minicik de?ersiz bir noktadan ibaret olma hissi filan… Ne kadar tan?d?k de?il mi? ??te ölümcül hata. Kendinize verdi?iniz de?eri kaybetti?iniz an dönü?ü olmayan o yola girdiniz giriyorsunuz demektir. Ne demi? ünlü reality show'cumuz Okan Bayülgen? Sokakta hayat var. Ç?k?n bir d??ar?, nefes al?n. Bakkala u?ray?n, manava u?ray?n, sahile inin, arkada?lar?n?zla bulu?un. ?çinizden gelmese bile bu kap?lar? zorlaman?n size zarar getirmeyece?ine emin olabilirsiniz. Al?nacak temiz bir nefesin, psikolojinize birebir katk?s? olmayacaksa da vücut kimyan?za yarar? olacak. Bir de i?e yarar bir iki dostunuz varsa, bulu?up dedikodu yapman?n, saçma bir espriye gülmenin i?inizi kolayla?t?raca??na emin olabilirsiniz.

4. Yemek yemek
Buzdolab?n?n önünde geçirilen saatler… Sandalyeye oturup, yere oturup, ayakta dikilip saatlerce moralinizin düzelmesi umuduyla ya?ad???n?z o duygusal! anlar, bir sonraki yaz size kilolar?n?z yüzünden k?yafetlerinize giremeyece?iniz di?er zor anlar? ya?atacak. Hele ki bunal?m uyu?turucusu çikolata… Yüzünüze gülen, duygusal bir an?n?z? kollay?p parmaklar?n?z aras?nda eriyen, sonra da piçini bünyenize b?rak?p ?uh kahkahalar atarak evi terk eden allah?ndan bulas?ca. Biliyorum irade gerçekten zor, ama bu s?nav? vermezseniz bir sonraki level'a geçmek için bütleri vermek zorunda kalman?z i?ten bile de?il. (yazar burada kilo verme prosesinden bahsediyor.)

3. Depresif ?ark?lar dinlemek
Burada suçu sanatç?lara atmayal?m. Bugün bir Radiohead, bir Morissey, bir Vega kolay m? yeti?iyor? Ya?ad???n?z zor zamanlarda size e?lik etmeyiversinler. Onlar güzel anlar?n?z?n anl?k hislenmeleri olarak kals?n, siz onlar? öyle sevin. Yoksa bir onun gözleri sizi anlarm??, sürüngenmi?siniz, ya da ba?kas?n? hayal edip sizi öpse bile olurmu? filan surat?n?za bang?r bang?r söylenmese de olur gerçekler. Ha kendinizi elektronik müzi?e verebilirsiniz, alg? kap?lar?n? kapat?yor sonuçta.

2. Eski sevgiliyle konu?mak
Msn penceresi yan?p sönüyor, yan?p sönüyor. Kalbiniz kafesinde inip ç?k?yor, inip ç?k?yor. Aç?yorsunuz ve malum soru geliyor: N'aber? As?l imtihan i?te ?imdi ba?l?yor. Varsay?lan senaryo 1: – Kötüyüm. – Aaa neden? – ?öyle de böyle, ühühühühhh – Dur ya, yapma böyle, geliyorum/yar?n bulu?al?m/dur ar?yorum. Sonras? malum, hangimiz bu senaryoyu ya?amad?k? Sonras?nda düzelen herhangi bir sorun olmad??? gibi bir de zay?f an?n?z? yakalayan geçmi? duygular?n bir virüs gibi beyninizden yay?l?p çok afedersiniz kas?klar?n?za kadar inmesiyle u?ra??yorsunuz. NE GEREK VAR? (Önerilen) senaryo 2: ?yidir ya n'olsun, sen nap?yorsun… He anlad?m hadi yat?yorum öptüm bay.

1. Susmak
Söz gümü?se sükunet nah alt?nd?r. En az?ndan bunal?mdayken. Konu?un. Hayat?n?z?n bunca y?ll?k zaman?na kadar edindi?iniz bir iki iyi dostunuz vard?r, kafalar? ?i?ene kadar anlat?n. Arkada??n?z m? yok? Twitter var, Friendfeed var, adult ?eysilerinden var, chat siteleri, forumlar, hiçbiri olmad? blog diye bir kavram var. Hepsini geçtim modern insan?n parayla tuttu?u can dostu psikologlar var. Konu?un, nefesinizin bitti?i yerde de yaz?n. Susarak içinizdeki uru büyütmenin size hiçbir faydas? olmayaca??n? söylemeye ne hacet. Siz hayat?n?zda içinizde büyüyüp de size faydas? olmu? hiçbir ?ey gördünüz mü? (sözüm annelere de?il tabi.)

zp8497586rq


8 Responses to “En bunal?ml? anlarda yap?lmamas? gereken 10 ölümcül hareket”

 1. Herzaman ki gibi çok güzel ve yararl? bir yaz? olmu?. Te?ekkür ederiz.

 2. bu stresle ba?a ç?kma yöntemlerinden yeme?e dadanmak en masum olan? gibi görünmekle beraber al??kanl?k yapan? oldu?u için bence en tehlikelisi,
  ben bizzat denedim sonra b?rakmak çok zor oluyor

 3. Ho? ve bilgilendirici bir yaz? olmu?.

  Elinize sa?l?k

 4. yararl? bir yaz?. Te?ekkür ederiz.

 5. ?ark? güzelmi? te?ekkürler

 6. bütün maddelere ayr? ayr? kat?l?yorum. ho? bir yaz? olmu?.

 7. Çok güzel düzenlenmi? :))

 1. 1 Trackback(s)

 2. Tweets that mention En bunal?ml? anlarda yap?lmamas? gereken 10 ölümcül hareket | Madde Ba??ml?s? -- Topsy.com

Sorry, comments for this entry are closed at this time.