En beklenmedik sona sahip 25 film (?STEK)…

{ Posted on Nis 16 2009 by deniztan }

Efenim yine bir sinema yaz?s? ve yine bir istekle huzurlar?n?zday?z. Gül?ah Ayhan istemi? bu maddelemeyi, eh bizim de boynumuz k?ldan ince tabii… Buyrun bakal?m size en tahmin edilemez, en ?a??rt?c? ve bunu hiiiç ucuza kaçmadan yapan, sa? gösterip, soldan vuran filmlerimiz. Tabii ki bu ?a??rt?c? sonlardan baz?lar? zaman içerisinde trend haline gelip, Hollywood’da bir gimmick’e, beklendik bir ?eye dönü?tüler bugün ama bu ko?ullanmadan ba??ms?z, filmler ilk piyasaya ç?kt?klar?ndaki dumurumla de?erlendiriyorum ben. S?ralamam?z da bu nedenle, filmlerin iyili?inden çok sonlar?n?n ?a??rtma potansiyeline göre.

!!!ACHTUNG: Feci ?ekilde spoiler içerir!!!! Ama iyi bi insan oldu?umdan spoiler’lar beyazla yaz?l?, highlight ederek görebilirsiniz.

25. The Departed (2006)
Martin Scorsese’nin bu filmini listeye almam? garipseyenler olabilir ama birazdan aç?klayaca??m sebeplerden ötürü bu film beni çok dumura u?ratm??t?. Zira filmdeki bir ?ey, yani ?u: filmin tüm ana karakterlerinin hiç uzatmadan etmeden, en beklenmedik anda çat diye öldürülmesi ve sanki figüranm??lar gibi olay?n üstünde bile durulmamas?, bana Hollywood için hayli s?rad??? gelmi? ve baya ?a??rm??t?m. Gene de klasik anlamda bir twisted ending diyemeyiz tabii bu filme.

81836-large

24. Hide and Seek (2005)
Çok be?enilmi? bir film de?il bu. Annesi intihar eden bir k?z çocu?u, babas?yla birlikte ücra bir yerlerdeki bir eve ta??n?r. K?z?n hayali arkada?? gelir ve bir tak?m cinayetler ba?lar. Acaba k?z deli midir nedir? Neyse efenim tabii, sonunda olay çözülülür. Me?ersem: Katil ?izofren babad?r, hayali arkada? da adam?n di?er ki?ili?idir. Her ne kadar sonu biraz gimmicky bulunsa da ben gerilmi?tim bu filmde ve aç?kças? sonu da tahmin etmemi?tim. Ederim halbuki normalde.

28hide_390

23. Swimming Pool (2003)
Francois Ozon’un bu filminde, ya?l? bir polisiye yazar? bir arkada??n?n evinde inzivaya çekilir. Ev sahibinin genç ve seksi k?z? da eve gelir. Evde çe?it çe?it olaylar olur, hatta bir de cinayet i?lenir, yazarla k?z suç orta?? olur falan filan. Me?ersem: Hepsi yazar?n yazd??? bir roman imi?. Filmin ?a??rt?c? sonu her ne kadar al???ld?k bir ?a??rt?c? son da olsa, filmin iyi yan?, film boyunca böyle bir twist gelece?ini asla hissettirmemesi ve gayet kara film tad?nda ilerlemesidir.

sp001

22. The Sixth Sense (1999)
Valla aç?k söyleyeyim, benim için beklenmedik bir son sa?lamad? bu film. Zira ben bu filmin 15. dakikas?nda olay? tahmin etmi? olmakla birlikte, millet de mütemadiyen “ay dumur olcan?z” dedi?i için, hep ba?ka bir twist bekledim durdum, bo?una beklemi?im. Çünkü neymi?? Me?ersem: Adam filmin taa en ba??nda vuruldu?unda ölmü?mü?. Peeeh! ??bu yüzden, zaten yönetmen olarak çok da bay?lmadi?im M. Night Shyamalan’?n bu filmi listeye baya alt s?ralardan giri? yapt? efenim ama ?a??ran, ?a??rd? tabii, ne diim.

photos_from_the_sixth_sense_1205658679399

21. American Psycho (2000)
Psikopat?n da psikopat? bi adam? oynayan Christian Bale, film boyunca kad?ndan kad?na seker, hepsini de öldürürür. Me?ersem: Olay?n hepsi adam?n kafas?ndadir kafas?ndaaaa! Çok da a??r? beklenmedik diil bence.

american_psycho_002

20. The Prestige (2006)
Prestij sihirbazlar dünyas?nda finalde yap?lan büyük ve ?a?al? gösteriye deniyormu?. Christopher Nolan’?n yönetti?i bu film de, iki rakip sihirbaz?n, çe?itli alavare dalaverelerle birbirlerinin prestij numaralar?n?n hilelerini ö?renmeye çal??malar?n? anlat?r. Sonunda da sahnenin bir taraf?ndan kaybolup, ba?ka bir yerinden beliren sihirbaz?m?z?n s?rr?n? ö?reniriz. Me?ersem: Daha safirik olan sihirbah?z?m?z ba?tan ikiz seçene?ini elemi?tir. Kendisi hileyi bir türlü çözemedi?i için Nicholas Tesla ile birlikte çal??arak zaman?na göre high-tech bir cihaz ile kendini klonlayarak bu numaray? gerçekle?tirmeyi ba?arm??t?r. Oysa ki olay çok basittir ve di?er sihirbaz?n gerçekten de sadace ikizi vard?r. Yaaa yaaa! Ayr?ca bu filmden bir de sihirbaz milletine güven olmayaca?? dersini de ç?kar?r?z.

18697637

19. Crying Game (1992)
IRA taraf?ndan kaç?r?lan bir askerle, kendisini kaç?ran adam?n dostlu?u ve bu dostluk üzerinden adam?n ya?ad??? büyük a?k hikayesini izleriz. Asker ölünce, bu IRA’c? arkada?, askerin büyük a?k?n? bulmaya gider, kendi de kad?na kap?l?r ve falan filan. Amaaa filmde bir çüüü?! noktas? vard?r elbet ve o da ?udur: Büyük a?k?n objesi kad?n, asl?nda kad?n de?il adamd?r. Ayr?ca kendisinin de bir tak?m komplolarda parma?? vard?r. Filmi zaman?nda vizyonda seyretti?imden, çok net hat?rlayam?yorum detaylar? ama nas?l bir “oha!” dedi?imi çok iyi hat?rl?yorum. Gerçi neredeyse çocuktum tabii, bugün gözümüz aç?ld?, belki bugün seyretsem “aaa belliydi” derim ama o zaman diyememi?tim tabi. Ne olursa olsun, çok güzel filmdir.

crying20game20fin

18. El Maquinista (2004)
Yine Christian Bale kar??m?zda, yine garip bir karakter ama bu sefer daha kurban rolünde gibi. Üstelik de bu film için deli gibi kilo vermi?. Takdire ?ayan. Bir y?ldan beri uyuyayamayan, bu yüzden de gerçekle ili?i?ini yava? yava? kaybetmekte olan bir i?çi, evinde garip garip notlar bulmaya, halusinasyonlar görmeye falan ba?lay?nca iyiden iyiye paranoyakla??r. Me?ersem: Kendisi arabas?yla bir çocu?a çarpm?? ve onun ölümüne sebep olmu?tur, insomnia’s?n?n sebebi de hisseti?i suçluluktur. Ayr?ca o notlar falan da hep kazayla ilintilidir. Böyleyken böyle.

chistian-bale-the-machinist

17. Stay (2005)
Bir psikiyatrist ve hastas? genç çocuk. Bu çocukcaaz baya deli gibi davranmaktad?r. Psikiyatristimiz de kendisi için endi?elenmektedir, intihar edicek bu diye. Sonra çocuk bi ortalardan kaybolur, dohtor civan?m da kendisini arar filan. Hatta kendisi de hafiften bi t?rlat?r o s?rada. Sonra tabii arayan mevlas?n? da bulur belas?n? da hesab? çocuk bulunur. Me?ersem: Çocuk doktorun hastas? falan de?il, bir trafik kazas?nda ölmek üzere olan bir gençtir. Doktor ise kazada kendisine yard?m etmeye çal??maktad?r. Tüm hikaye çocu?un ölmeden önce gördü?ü son bir hayalden ibarettir asl?nda. Filmin montaj tekni?i ise bir harikad?r bu arada, belirtmeden geçemiciim.

flip-a

16. Star Wars Episode 5: The Empire Strikes Back (1980)
?imdi George Lucas’?n bu filminde kar???k bi durum var zira, biz bunu seyretti?imiz zaman serinin 1., 2. ve 3. filmleri henüz piyasada yoktu. O yüzden bu filmi seyredince dumur olmu?tuk. Neden mi dumur olmu?tuk? E çünkü: Darth Vader Luke Skywalker’?n babas? ç?km??t?, e biz de “yuh!” demi?tik haliyle. Zamane gençli?i ise bu filmleri s?ral? seyretti?inden, neye dumur oldu?umuzu anlamakta zorlanabilir tabii. Ne de olsa kronolojik seyredince, daha 2. filmden neyin ne oldu?unu biliyor oluyorsunuz. Gel gör ki kaz?n aya?? öyle de?ildi bizim zaman?m?zda.

empire-strikes-back

15. 12 Monkeys (1995)
Brad Pitt’in zaman?nda etrafa saçt??? ölümcül bir virüsü durdurmak için geçmi?e giden bir suçlunun hikayesi olan bu film, tüm zamanda yolculuk filmleri gibi biraz kafa kar??t?r?r. O zamana bu zamana gidip duran Willis, sonunda do?ru zamana gider ama ne olur? ?u olur: Willis tam virüsü durduracakken polisler taraf?ndan vurulur ve çocuk Willis de bu olaya ?ahit olur. Evet, ?a??rt?c? bir sonu vard?r ama çok bay?ld???m bi film diildir nedense. Belki de tam takip edemedi?imdendir, kimbilir.

brad_pitt_12_monkeys

14. A Tale of Two Sisters / Janghwa, Hongryeon (2003) – Hollywood versiyonu: Uninvited- davetsiz (2009)
Kore yap?m? süper bi film huzurlar?n?zda. Anneleri ölmü? iki k?z karde?in, bir psikolojik tedavi merkezinden evlerine dönmeleri ve üvey anneleriyle ya?ad?klar? olaylar. Hep bir gizem havas? olan bu filmde, ne oldu diye merak eder dururuz. Sanki o üvey annede bi bokluk var gibidir. Me?ersem: K?zlar?n annesi kendini asm??, intihar etmi?tir. K?zlardan biri de bunu görünce, bir kaza sonucu ölmü?tür. Kalan k?z hafiften t?rlatt??? için her ?eyi hayal görmektedir. Karde?i marde?i yoktur art?k, üvey anne de katil matil de?ildir. Ve evet, uzak do?u sinemas?n? sevelim, koruyal?m.

janghwa1

13. Identity (2003)
10 Küçük Zenci tad?nda bir film. Bir otelde mahsur kalan 10 yabanc? ve ard? ard?na i?lenen cinayetler. Katil acaba bu insanlardan hangisi? Hemen söyleyeyim:  O otel ve yabanc?lar, hep bir tek insan?n, yani hapisanedeki az?l? bir katilin kafas?nda yaratt??? farkl? ki?iliklerdir. Yani bir çoklu ki?ilik vakas?. Cinayet ise bu ki?iliklerin birle?tirilmesinin metaforudur yani tedavinin. Peki tamam olay? anlad?k, bitti mi yani? hay?r bir twist daha var. O da son sa? kalanla ilgili: Son sa? kalan masum ve iyi olan ki?ilik san?r?z ama anlar?z ki asl?nda katil ruhlu ki?ilik ayakta kalm??t?r. ?a??rt?r m? ?a??rt?r.

identity14

12. The Devil’s Advocate (1997)
Bir avukat?n ?eytana uyu?unu anlatan bu filmde Al Pacino ?eytana pabucunu ters giydirir valla billa. Film boyunca genç avukat?, kar?s?n? ve bizi manya?a çeviren Pacino ve ikna argümanlar?n?n, filmin sonunda bir ?ey… yani bu: genç avukat?n bir an dald??? bir hayal , oldu?unu anlar?z. Sonra da ikinci twist gelir: Pacino mahkeme ç?k???nda ?eytan de?il de normal bi insanm?? gibi belirerek, Keanu’nun kan?na ba?ka bir yerden yine de kan?na girer. Çok güzel repliklerle dolu, çok güzel filmdir bence. “Vanity, definetly my favorite sin!”

18453740_w434_h_q80

11. The Game (1997)
?nsan? paranoyak eden bi film bu… Zengin bir adam?n, garip bir oyuna girmesiyle ba?l?yor her ?ey ve film boyunca ne gerçek, ne oyun birbirine giriyor. Micheal Douglas’la birlikte sizde bir eblekle?iyorsunuz. Mütemadiyen “aa me?ersem bu oyunmu?” diyor, sonra “aa yok art?k, bu kadar da olmaz bu oyun diil heralde” diyor, sürekli darbe üstüne darbe yiyorsunuz. Tabii adam?n da bu “oyun” kisvesi alt?nda ba??na gelmeyen kalm?yor, paralar? gidiyor, her ?eyini kaybediyor. Peki de bu oyun bir k?l?f m? sadece, adam? doland?r?yolar m? neler oluyor bu filmde? ?u oluyor: Siz tam hah bunlar h?rs?z derken, her ?eyin ama her ?eyin karde?i taraf?ndan planlanm?? bir oyun oldu?unu anl?yorsunuz. Hatta adam?n intihar te?ebbüsünün bile öngörülmü? bir ?ey oldu?unu anlay?p, filmin sonunda herkesle birlikte rahat bir nefes al?yorsunuz Bu filmi sevdiyseniz, ?ahanelerin ?ahanesi yazar John Fowles‘un The Magus (Büyücü) isimli kitab?n? okuyunuz bu arada, ?ahane bir kitap olmas?n?n yan? s?ra, bir ?ekilde bu filmin esin kayna?? da i?te bu kitap gibi geliyor bana.

game

10. Abre los Ojos (1997) – Vanilla Sky (2001)
?spanyol yönetmen Amenebar’?n ?ahane filmi Abre Los Ojos (Open your eyes) filminin Amerikanla?t?r?lm?? versiyonu Vanilla Sky’? de?il, orijinalini seyrediniz, bi kere bunu pe?inen söyliim. Halihaz?rda yak?n zamanl? süper bi film yap?lm??ken, gidip de ayn?s?n? biraz daha yuppile?tirerek çekmeyi anlayabilmi? de?ilim. Ayr?ca penelope’nin iki filmde de ayn? rolü oynamas? çok manyakça. Neyse. Filmimize geçeyim. yak???kl?, zengin, her ?eye sahip kahraman?m?z bir kaza geçirir ve yüzü deforme, hayat? da allak bullak olur. Sonra bi ara düzelir gibi olur ama bu sefer de garip flashback’ler, halusinasyonlar, tuhaf tuhaf olaylar ba?lar. Adam sonunda kendini sevdi?i k?z? öldürmek suçundan hapiste bulur. Bir de garip bir ?irket ortaya ç?kar. Neler oluyor derken biz, olaylar çözülür. Me?ersem: Adam?m?z ?irketle bir anla?ma yapm??t?r ve ?irket insanlar? istedikleri bir zamanda öldürmekte, sonra tekrar hayata döndürüp, sonra da dondurup komaya sokarak, onlara istedikleri gibi bir rüya gördürmekte ve böylece bir sanal gerçeklik ya?atmaktad?r. Adam?m?z da bunu ya?amaktad?r. Esas?nda o sarho? gecenin sabah?nda ölmü?tür. Dahas? da var ama hayli kar???k bir film, anlatamayaca??m valla. Seyredin, bak buraya yaz?yom ?a??rcaks?n?z.

abrelosojos1997

9. Fight Club (1999)
Herkesin en be?endi?i, en bay?ld??? filmler listesinin de?i?mez eleman?. Marla Singer’a özenen k?zlar ve Tyler Durden ?ss?zl???nda adamlar?n müsebbibi film. Kötü mü? De?il tabii ki, gayet güzel bir film. Ama bana sorarsan?z, biraz fazla ?i?irildi. Neyse, bu girizgahtan sonra konuya gelelim. Edward Norton ve Brad Pitt’in kar??l?kl? döktürdükleri bu film, iki arkada??n bir dövü? kulubü kurmalar?n? ve çe?itli anar?ik faaliyetlere at?lmalar?n? anlat?r. Ama me?ersem: Brad ve Edward ayn? ki?idir. Olay ?izofrenidir. David Fincher’dan klasikle?ecek bir kült, bir pop dünya fenomeni.

www_unique-screenwriting_com-brad-pitt-fight-club-fighting_jpg

8. Memento (2000)
Chirstopher Nolan’?n bu filmi zaten yap?s? itibariyle twist’e müsait. Filmin sonuna geldi?imizde, olaylar?n ba?lang?c?n? ancak anlayabildi?imizden ve film bize kendimizi, ayn? ana karakter gibi k?sa süreli haf?za kayb? ya??yor gibi hissettirdi?inden, filmin sonu yani esas?nda ba??, ?a??rtmas?n da naps?n? Evet, ana karakterimiz geçirdi?i kazadan sonra bir haf?za problemi ya?amakta ve uzun vadeyi hat?rlamakla birlikte, kazadan sonra yeni hiçbir ?eyi akl?nda uzun süre tutamamaktad?r. Bu yüzden de hayat kendisi için hayli zor geçmektedir, o da kar?s?n? öldürenleri ara?t?r?rken hiçbir ?eyi unutmamak için ö?rendiklerini dövme olarak vücüduna yazmaktad?r. Oysa ki: Kar?s? sand??? ?ekilde ölmemi?tir. Kar?s? “hay?r daha i?nemi yapmad?n” demek suretiyle kahaman?m?z? kand?rm??, ve bu sayede5 dakika önce ne yapt???n? hat?rlamayan kahraman?m?z kendisine bir insülin a??r? dozu ya?atm?? ve kad?n da bundan mütevellit ölmü?tür. Ba?ka bir tak?m sürprizler de var ama anlatam?ycam ?imdi toparlayam?yorum çünkü. Kar???k ama çok enteresan, çok güzel filmdir.

memento_l

7. Seven (1995)
Çok gerilimli, ?ahane, kapkara bir film… David Fincher’?n yönetti?i bu filmimiz, 7 günah konseptinde cinayetler i?leyen bir seri katil ve onu bulmak isteyen dedektif etraf?nda dönüyor. Ve hay?r, sondaki ?a??rt?c?l?k seri katilin kimli?inden çok son 2 cinayet ile alakal?. ?öyle ki: 6. cinayet, yani envy (haset), katilin dedektife duydu?u hasettir ve dedektifin kar?s?n?n ba?? bir kutudan ç?kar. Siz höst demeye kalmadan, 7. cinayetin de öfke (wrath) oldu?unu anlars?n?z çünkü dedektifimiz öfkeden deliye dönmü? hale, seri katili vurur. Sonuç olarak, asl?nda 1 de?il, iki kere tokat gibin vurur bu film.

seven_xl_01-film-b

6. Primal Fear (1996)
Edward Norton’un ne büyük bir oyuncu olaca??n?n kan?t? ahan da bu filmdir. Edward’c?k öyle bir döktürür, öyle bir döktürür ki bu filmde, bence bu zaten ba?l?ba??na bir dumurdur. Filmimizin konusuna gelirsek, kilisede bir papaz öldürülür ve kilisede çal??an genç bir çocuk elinde kurban?n kanlar?yla tutuklan?r. Kekeme, korkak bir çocuk olan bu çocuk hiçbir ?ey hat?rlamamaktad?r. Adli psikolog kendisiyle konu?tukça çocu?un çift ki?ilikli oldu?unu anlar. Me?ersem: Çocuk çift ki?ilikli falan de?ildir, kekeme ki?ilik tamamen uydurmad?r. Cinayeti de bal gibi bilerek isteyerek i?lemi?tir. Sonra da çekti?i delilik numaras? sayesinde “temporary insanity” ile y?rtm??t?r. Edward Norton ne oynam?? ama demi? miydim?

filmsprimalfear

5. Donnie Darko (2001)
Bu filmi anlatabilece?imi sanm?yorum. Evlerine dü?en bir uçak motorundan yara almadan kurtulan Donnie, garip bir tav?an?n ona dünyan?n sonuyla ilgili bir kehanette bulundu?una inan?r. Ama asl?nda öyle de?il böyledir: O kurtulmu? ama annesiyle karde?i uça?a sonradan binmi?, o yüzden onlar ölmü?, o tav?an asl?nda kostümlü bir çocukmu?, ailesi ölmesin diye Donnie sonradan kendisi “ölem ben” demi?, ölmü?… Zaman yolculu?u falan… H?k m?k ?ey… Neyse efenim, anlat?lmaz ya?an?r, seyredin görün.

donnie_darko_big

4. Psycho (1960)
Ooo kimler de burdaym??, Hitchcock Bey de te?rif etmi?, aman da aman. Evet efenim Psycho bir klasiktir, bilmiyorsan?z ay?p, hemen seyrediniz. Iss?z bir yerde bir otel, otelde çal??an Norman Bates ve bask?c? annesi ve tabii öldürülen kad?nlar. Kim öldürüyor ayol bu k?zlar?? Söyleyelim: Hahay annesi sand?ysan?z yan?ld?n?z çünkü there’s no spoon hesab?, asl?nda bi anne yok. Anne öleli seneler geçmi?, kala kala iskeleti kalm??, anne sand???m?z psikopat Norman Bates’in kendisi, annesinin k?l???na giriyo, kar?lar? öldürüyo. Ad? üstünde Psycho.. Tekrar ediciim, seyretmediyseniz mutlaka!

psycho1

3. The Others (2001)
Amenebar ?spanyol korku sinemas?na yeni bir soluk getirdi genç ya??nda. Alk??layal?m. Sonra da filmimize geçelim. I???a duyarl? çocuklar, karanl?k bir ev, yaln?z bir anne, sava?ta bir baba, garip hizmetçiler… Bir de “di?erleri” diye birileri var (Lost’taki the others diil aman diyim), hayalet gibi bi?eyler bunlar… Neyse efenim, birileri ölmü? ama kim? Neler oluyor burda? Me?ersem: Anne bir cinnet an?nda çocuklar?n? ve kendini öldürmü?tür ama öldü?ünün fark?nda de?ildir. Others asl?nda kendileridir. Onlar?n others dedikleri ise hayalet de?il, evin gerçek sahipleridir. Sixth Sense ile çok k?yaslan?r bu film ama ben hadi ordan derim buna. Bi kere bu filmde tahmin etmek çok zor. Evet bazen bir ?eyi yakalar gibi oluyorsunuz ama yok, tam olmuyor. Ayr?ca bu film çok ama çok güzel bir film, her ?eyiyle. 2 thumbs up!

theothers2001

2. Jacob’s Ladder (1990)
Adrian Lyne’den fevkaladenin fevkinde bir film. Türkçemizde Deh?etin Nefesi ad?yla bulunur. Vietnam’dan dönen Jacob’un ya?ad??? halüsinasyonlar, garip olaylar, paranoyalar… Adamcaaz travma sonras? sendromu mu ya??yo, deli mi, çevresindekiler ?eytan m? derken biz, “onu öyle demezler, peynir ekmek yemezler” oldu?unu anlar?z. Çünkü yoruma müsait, hayli aç?k b?rak?lm?? bir finalle son bulsa da bu film, twist üzerine twist içerdi?i ortadad?r ve genel yorum ?udur: Twist 1. Vietnam’daki askerlere devlet sald?rganl??? art?r?c?, halusinojenik bir uyu?turucu vermi?tir. Twist 2. O sald?rganl?k yüzünden birlikteki askerler birbirlerini öldürmü?lerdir. Twist 3. Jacob o gün orada ölmü?tür. Yer yer gerdi?i için zaman zaman korku filmi kategorisine konmakla birlikte ?ahane bir filmdir ve mutlaka seyredilmelidir.

jacobs_ladder

1. Usual Suspects (1995)
Oooo bebe?im, i?te ?a??rt?c? filmlerin ?ah?. ??te Kevin Spacey mucizesi. Yarappim, bu kadar güzel bir aksiyon filmi daha yap?labilir mi ?u dünyada? Sanm?yorum. Bryan Singer imzal? çok sevdi?im bu filmde, bir grup suçlu bir ?ekilde toplan?r ve büyük bir i?e giri?irler ama biri hariç hepsi ölür. O ölmeyen de en zavall?lar?, topal Verbal Kint’tir ve Verbal polise olaylar? anlatmaya ba?lar. Keyser Soze isimli bir efsane Türk mafya liderinin emriyle bu i?e bula?t?klar?n? falan anlar?z. Sonunda ise tokat gelir: Verbal her ?eyi uydurmu?, polisi kafaya alm??t?r. Topal olmad??? gibi olay?n lideri ve hatta Keyser Soze’nin ta kendisidir. Kevin Spacey oyunculu?unu konu?turur, kurgu, senaryo, her ?ey harikad?r. Hastas?y?m. “The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn’t exist.” Ooo yeee.

6a00d83454a03269e201053627484e970b-800wi

Bitti bu kadar. ?a??rd?n?z m? bu maddelemenin sonuna? Hiç sanmam. Gayet beklendik bir finaldi bence. Haa bi de “bu listede niye David Lynch yok allaaaan cezas?????” derseniz, onu da aç?klayay?m, kendisinin filmlerinin genel olarak tümden beklenmedik olduklar?n? dü?ünüyorum, sadece sonlar?na twisted, ?a??rt?c? ya da beklenmedik demek David abiye haks?zl?k olur kanaatimce. O yüzden burada yok kendisi. Evet.


71 Responses to “En beklenmedik sona sahip 25 film (?STEK)…”

 1. Shawshank Redemption’da olsa ?ahane liste,1 numara benim 1 numaram ile ayn? ç?kt? ondan ekrana s?r?tarak bakt???m? fark ettim:)

 2. Bu filmlerin hiç birini izlemedi?ime çok üzüldüm. En k?sa zamanda hepsini izlemem laz?m. Ama korku filmlerinden ho?lanm?yorum.

  Güzel derleme, yazan?n eline sa?l?k.

 3. hepside güzel filmlerdir. listedeki filmlerin ço?unu izlemeden ölmemek laz?m.
  en beklenmedik sona sahip filmler aras?na “pan’s labyrinth” filmide girebilir gibi. çok etkileyici bir sona sahip o filmde.
  elinize sa?l?k güzel bir derleme olmu?.

 4. Liste bayz iyi omu? hakkaten de The Crying Game’in o yamultucu ?ok edicilikle daha iyi bir yer almas? daha yerinde olurdu sanki. Onun da de?erini dü?üren mevzunun finalde olmamas?, filmin ortas?nda geçmesi olmu? san?r?m.

  Elinize sa?l?k.

 5. bi de su var onun listede gerilerde olmas?n?n sebebi olarak, seyredeli cok y?llar oldu, cok net hat?rlayam?yorum detaylar?n?… bir daha seyredicem! :)

 6. Çok güzel bir seçki olmu?. Memento’yu 3. seyredi?imde filan anca anlam??t?m ama Others da çabuk uyand???m? hat?rl?yorum. Seven’da bir ?eylere k?zm??t?m ama neydi unuttum. Psycho ve Fight Club’? da gördüm. Di?erlerine de bakacaz art?k. Bu arada highlight harika fikir! Tebrikler.

 7. David Lynch’den Mulholland Drive’?n olmamas?na ?a??rd?m. Gerçi sonunda ?a??rmak için filmi anlamak gerekiyor, san?r?m o yüzden bu listede yok :)

 8. ama sinegargara, yaz?n?n en sonuna not dü?tüm, spesifikkolarak david lynch için. kendisinin filmleri yok çünkü “beklenmedik sonla biten film”den daha fazlas? onun filmleri. sadece sonu de?il, filmlerin ba?? da ortas? da beklenmedik. o yuzden yok bu listelemede. “en yoruma ac?k filmler” gibi bir liste yaparsam bir gun, orda mutlaka olacakt?r :)

 9. Oki, oras?n? kaç?rm???m ben yaz?n?n :) Hakl?s?n, ?imdi bi Mulholland Drive’? koysan Lost Highway a?lar, onu da koysan Eraser Head küser, hadi diyelim onu da koydun listeye Inland Empire k?z?p kaçar.. E sonra listeyi David baba ile doldurmu?uz diye k?zarlar. Bu arada güzel liste olmu?.

 10. ?ste?imi geri çevirmedi?in için te?ekkür ederim Deniz. Bu iste?i yazd???mda akl?mda çok acayip bir sonu olan bir film vard? ve Deniz bunu kesin yazar demi?tim. Ama galiba o film bu güzelim listede yok. Listeyi okurken hah i?te bu demedim ve neyi dü?ünmü? oldu?umu da tamamen unuttum 😀 Art?k bir gün hat?rlarsam söylerim.

  Tekrar ellerine sa?l?k. Okumak zevkliydi, umar?m haz?rlarken sen de zevk alm??s?nd?r…

 11. akl?ma beklenmedik son deyince dancer in the dark geldi. gerçi gidi?at zaten yeterince dramatikti ama hani sonunda iyi bir ?ey olsun, k?z kurtulsun diye bekledim bekledim bekledim….

 12. ahhaa bu arada spoiler fikrine bay?ld?m :)

 13. liste harika gerçekten. ama old boy nerde?

 14. old boy’u seyretmedim ben amaa henüz! seyrettikten sonra listeyi bi update edebilirim :))

 15. Seven , fight club ve game ; üç david fincher filmi , listeye girmesi rastland? olamaz herhalde..:)

  Bir de farkl? bi son yapmak için y?rt?lan Shyamalan var , bir iki neysede biyerden sonra abartt? art?k.

 16. beklenmedik son deyince oldboy listenin ilk s?ralar?nda olmal? bence. yada konu ba?l??? düzeltilip izledi?im filmlerin en beklenmedik sona sahip olanlar? denmeli.

 17. e ama kazarus, tabii ki seyretti?im filmler aras?nda, zaten buradaki tüm s?ralamalar öznel bir de?erlendirme ile olu?turuluyor, hiçbirinin mutlak bir durumu yok. yorum k?sm? o yüzden var zaten, eksik bir ?ey varsa okuyucular?m?z eklesin diye.
  old boyu seyredince listeye al?r?m. ama dünya üzerindeki tüm filmleri seyretmem imkans?z takdir edersiniz ki :) k?zmay?n yani.

 18. bi de gül?ah ayhan m?, ayhan gül?ah m??do?rusu hangisi, yanl?? yazmayal?m :)

 19. listeniz çok iyi haz?rlanm?? usual suspect bende de 1 numara olmu?tur.benim listemde amerikan güzeli de olurdu hani. sonunda belki bir s?r ortaya ç?km?yor ama gerçekten beklenmedik bir sonu var

 20. layer cake filminin sonu da bir garip

 21. no country for old men filminin sonu da garip, be?enmedim pek

 22. yeni gösterime giren davetsiz miydi neydi o film de tam dumurluk

 23. davetsiz zaten listede yer alan karanl?k s?rlar isimli kore filminin holivud versiyonu. dolay?s?yla var listede ama ben bu bilgiyi de yazay?m yaz?y? bir guncelleyeyyim bari

 24. Ölüm sessizli?i ve ölüm f?s?lt?s? nerde? Her ikiside burdaki bir çok filmden daha çok yamultucu etkiye sahiptir!!! Bu iki filmi izlemeden liste yap?lmaz!

 25. O bahsetti?iniz filmlerin orijinal isimlerini biliyor musunuz acaba, bi bakay?m?

 26. haute tension;
  an american haunting;
  ilusionist,
  Burn After Reading,
  Shutter,
  the reaping

  bunlar?n da sonlar? “yaa öyle de?il böyle” ?eklinde bitti.kaliteli filmler olmasa da bu listeye girebilirler.

 27. blogu yeni ke?fettim ve bütün postlar? ba?tan okuyorum..arkada?lara kat?l?yorum..e?er geçen zaman içinde oldboyu izlediyseniz update istiyoruz :)

 28. bende bu filmlerin hemen hemen hepsi mevdut arkada??m

 29. siteyi yeni ke?fedenlerden biride benim bundan sonra gözetimim alt?ndas?n?z ona göre :)

 30. guguk ku?u da fena de?il hani…

 31. L?ste güzel eline sa?l?k, spoilerlar için highlight fikri de süper olmu? ama ben kendimi tutamay?p oralar?n? da okudum (; halihaz?rda izlemedi?im birkaç film vard? listede art?k ne olca??n? biliyorum: tüh yaz?k oldu)

  Bu arada hakkaten oldboy u izleyiniz, siz de onu liste ba?? yapacaks?n?z eminim. Sonundaki ?a??rt?nçl???n yan?s?ra süper bir filmdir kendisi

 32. kaiser soze derim ba?ka da bi?i demem, primal fear ve others da two thumbs up. bu arada sixth sense’in sonunu bana soleyen gerizekal? kuzenimi buradan bir kere daha sevgi ve sayg? ile an?yorum

 33. Liste ?aka gibi olmu?,witness for the prosecution b?rak birinci olmay? listede bile yok,eklenirse çok sevinirim.Filmin sonunda bir yaz? bile geçiyor hatta;de?erli izleyicirimizinde filmden zevk almas? için lütfen sonunu kimseye söylemeyin!!!!

 34. Mustafa,
  Seyretmedim o filmi… Ke?ke tüm filmleri seyredebilsem! Ama zaman yetmiyor :) Yoksa tabii eminim bu listede olmay? hak eden pek çok film vard?r ba?ka. Neys eonlar da i?te, yorumlarda ekleniyor, güzel oluyor :)

 35. içlerinde çok iyi filmlerde var çok dandik olanlarda var

 36. beni her film ?a??rt?yor. daha do?rusu ço?u film ?a??rt?yor zaten ?a??rtmasa izlemem bu listeyi kim haz?rlad?ysa ona içten te?ekkürlerimi sunuyorum. çünkü arada izlemedi?im atlad???m filmler vard? ve birini izledikten sonra bu te??ekkür metnini imzalamaya karar verdim.

 37. bence bbütün resimler güzel ama benim arad???m resim yok malesef

 38. old boy ve jim carrey nin 23 filmi

 39. denizan?m, litfen ilizyonisti izleyiniz.

 40. kesinlikle bu listede old boy da olmal? insan? dumur ediyo acayip bir ?ekilde:):)

 41. Oldboy,The Shawshank Redemption,Reservoir Dogs,Derailed,Inside Man..

 42. Chaos ( http://www.imdb.com/title/tt0402910/ )

  Gerçekten insan? ters kö?eye yat?ran bir film.
  ?zlemenizi tavsiye ederim.Bilgisini payla?an bize bu imkan? sunan arkada?a selamlar?m? iletiyorum.
  Mümkünse bir ?ey sormak istiyorum.
  Y?llar önce bir film izledim.Ad?n? hat?rlam?yorum, yakla??k 3 y?ld?r ar?yorum.
  3 ki?i aras?nda geçiyor film.Konusu a?k,dostluk ve ö?rencilik y?llar?.
  Birbirini seven 2 ki?i ve o ki?ilerin ortak arkada?? salak ve inek tabiri diyebilece?imiz bir ki?i.Filmden kesitler.
  .Çocuk çok çapk?n gerçekten k?za a??k oluyor fakat bir türlü inand?ram?yor.
  .K?z bir zaman sonra ortal?ktan kayboluyor, çocuk ba?ka bir ?ehirde ba?ka biriyle ya?arken buluyor.
  .Bu 3 ki?i zamanlar?n?n bir k?sm?n? samanl?k gibi bir yerde tak?larak geçiriyor.
  .Saf çocu?un yapt?klar? ak?llara zarar her?eyi o yap?yor ama herkes onun kurtad???n? san?yor.
  Fazla ipuçu vermek istemiyorum.Belki bir arkada? cevab?m? bulur izlemek isteyen olur.
  Film izleyeni fena tokatl?yor.
  Tokat?n ne zaman yüzünüze patlayaca?? belli olmaz.
  Her an ters kö?e dikkat…
  Yard?mlar?n?z için ?imdiden te?ekkürler…

 43. seçti?iniz filmler gerçekten cok ba?aral? ama kendimce bu listeye film eklemek istiyorum bu tür filmleri sevenlerin izlemesi için
  sihirli mantar cok basar?l? bir film
  old boy sadece sonu için izlenebilir yerinde kimse olmak istemicektir herhalde.
  saw bence ba? yap?t
  ?ntacto (bahis) bu katagoriye g?rerm? b?lmem ama muhte?em bir film
  mekanist
  the jacket psikolj?k ger?l?m turunun en iyisidir
  mindhunters bu filmler yan?nda zay?f kalab?l?r ama genede izlenmeli
  The Life of David Gale süper final biraz duygusal
  21 keyifli
  bu bolgu acan arkadaslara te?ekkurler

 44. sihirli mantar(denemeye deger)-the game(?ok ?ok ?ok )-orphan(muhte?em)old boy(empati yap?lmas? sak?lncal?:) )-olagan ?üpheliler(film cok iyi de?il ama film sonu en iyisi turunun)-departed(ba?ar?l?)-village (dumur)-

 45. the village dumur
  old boy sak?ncal?
  sihirli mantar süper
  the game ?ok ?ok ?ok
  saw en iyisi

  The Life of David Gale muhte?em

 46. ola?an ?üpeliler…….

 47. Kesinlikle cevap yazma ihtiyac? hissetti?im tek liste çünkü ben yazsam ayn?s? olurdu herhalde ?ok oldum ne diyeyim benim hitlerim burada sadece H?PNOZ ve Z?NDAN ADASI yok tek kelime ile süper

 48. the others güzel ?a??rt?c? bir filmdi prestij,sihirbaz bunlarda çok güzeldi ama en güzeliii ?NCEPT?ON! sonunda ne oldu hala kafam kar???k.Zindan adas?da muhte?emdi.

 49. esaretin bedelini göremedim üzüldüm dorusu

 50. bence bu listenin 1 numaras? Shutter Island olmal?

 51. Kesinlikle 1 numara Oldboy olmal?yd?!!

 52. Y?llar önce TRT1 tek kanal iken, cuma (yada cumartesi olabilir) geceleri korku sinamas? diye bi yay?n yap?yordu. Ad? yan?lm?yorsam “Aynadaki cinayet” olmas? gerek bir film izlemi?tik. San?r?m siyah beyaz da olabilir. Bu filmin sonu gibi son bir daha görmedim. En az üç dört kez film bitti diye aya?a kalk?yorsunuz tam giderken tekrar oturuyorsunuz. ?nternette arad?m bulamad?m bu filmi. Bilginiz varm??

 53. humra arkada??m do?ru söylüyor. shutter ?sland nerede?

 54. Bu Keyser Soze de kim be arkada? dedirten Usual Suspect bu listedeki ço?u filmi izlemi? bir olarak kesinlikle 1 numaramd?r.?A??rmak istiyorsan?z en güzel filmdir paranoyaya ba?lamak isterseniz The game fazlas?yla adam? kanser eder :)

 55. Usual Suspects hayat?mda izledi?im en müthi? filmdi .bir kaçgün etkisinden ç?kamad?m. seven ve alt?nc? his de güzel. identity de güzel . di?erlerini de en k?sa sürede izlicem ve ?imdiki ilk i?im old boyu izlemek :)

 56. inception
  oldboy
  prestije
  memento
  shutter island
  The Illusionist eklenmeli..
  lakin art?k ?izofren filmler baymaya ba?lad? kan?mca ak?l oyunlar?yla ba?layan bir furya oldu..yiteeer ama demek istiyorum.. eme?e te?ekkürler..

 57. Old Boy’u izlemeden yap?lm?? bir liste olabilir mi?

 58. old boy konusunda hakl?s?n?z, onu hala seyredememi? olmam benim utanc?m! söz seyredece?im ve hakk?n? verece?im :)

  shutter island, inception vs. evet bu liseteye uyard? ama listeyi yapt???m zaman henüz çekilmemi?lerdi, yorumlarda eklendikleri iyi oldu.

 59. kelebek etkisi 2 de ?a??rt?c?yd?

 60. harika bir anlat?m olmu?. esprileriniz harika. okurken çok keyif ald?m, çok e?lendim. listeden çok anlat?m?n?z için t?kler

 61. bunlar?n en iyisi prestij bence ama yinede filmlerin ço?u çok güzel elinize sa?l?k::) sizin en be?endi?iniz film hangisi ?a??rtma derecesine göre söylemiyorum ?

 62. Awake(2007) kimse seyretmedimi 6.his ve memento nun taht?n? sall?yabilir…

 63. BU YAZIYI YAZAN BE SALAK ARKADA?IM HAYATINDA H?Ç F?LM ?ZLEMED???N BELL?, F?LM?N KONUSUNU ANLATIRKEN BE GER?ZEKALI F?LMLER?N SONUNU N?YE SÖYLERS?N ME?ERSEM KAT?L BUYMU? B?R YAZINDAN ÖRNEK
  HARB? SALAKSIN

 64. 1.OLDBOY
  2.?ncendies
  3.Usual suspects
  4.The Game
  5.The Others
  6.Devil s Advocate
  7.Fight Club
  8.One Flew One Clock Nets

  bana göre ama.. oldboy izlemeden liste yap?lmaz oldboy bu filmlerin hepsine ezer geçer çünkü sonu deh?et bi?ey kafay? yiyorsunuz

 65. serdar, sonunu okumak istemeyenler için filmlerin sonlar?n? highlight etmeden göünmeyecek ?ekilde, beyazla yazd?m ve uyar?y? da ba?ta yapt?m. buna ra?men okuduysan, bana neden k?zd???n? anlayam?yorum?

 66. serdar arkada??m arkada? filmin sonunu highlight ederek vermi?. Yani ö?renip ö?renmemek senin elinde bunun için listeyi haz?rlayan arkada?? suçlayamazs?n. Bence liste gayet ho? olmu? ve haz?rlayan arkada?a te?ekkürler

 67. serdar arkada??m arkada? filmin sonunu highlight ederek vermi?. Yani ö?renip ö?renmemek senin elinde bunun için listeyi haz?rlayan arkada?? suçlayamazs?n. Bence liste gayet ho? olmu? ve haz?rlayan arkada?a te?ekkürler

 68. saw listede olmak zorunda , kimse bana tahmin ettm demesin 😀

 69. sonunda 15 dakika dona kald???m ve bi boksörün bana en h?zl? vuru?unu yapm?? gibi hissettiren bir film :içimdeki yang?n (incendies) listede yer almamas? üzücü

 70. yorumlara bakk?yorum da herkesin dilinde bir oldboy da oldboy seyrettim ?imdi ee ne oldu intikam duygusu anca bu kadar sap?kça anlat?labilirdi türk dizilerini de a?m?? çarp?k ili?ki konusunda neyse son zamanlarda seyretti?in safe haven isimli filmde insan? iki kere tokatl?yor 1.twisti ö?reniyosunuz olaylar oluyor falan film tam bitti diyorsunuz adam bir mektup getiriyor veee… pat! 2.tokat!! resmen bo?az?m dü?ümlendi a?lasam m? naapsam karar veremedim kesinlikle izleyin derim bunu d?s?nda the ward(ko?u?) my bloody valentine güzeldi.

 1. 1 Trackback(s)

 2. En Beklenmedik Sona Sahip 25 film | May?nTarlas?.Net

Post a Comment