En Aya?? Hiç Öyle Olmayan 4 Kaz

{ Posted on May 24 2011 by konuk maddeciler }

MADDELEYEN: Mahir Efe Falay

how to get your ex back

Efenim, Madde Ba??ml?s?'nda bir uzman?m?z konuk! Psikolog Mahir Efe Falay, davulun sesi uzaktan ho? gelir türündeki, halk aras?nda haval? görünen ama i?in asl? pek de öyle olmayan psikolojik bozukluklar? bizlere güzel güzel anlatt?. Buyrunuz bakal?m…

4. Otizm

Sorulan yüz insandan bir ço?u bunu ister veya di?er zihinsel engel durumlar?na (ki onlar kabaca Zeka Gerili?i ve Down Sendromu oluyor) tercih eder. Neden? Karizmatik! Nas? yani? Hani Rainman falan. Eee? Baksana on numara kafa var adamda!!

Bak sevgili s?? su s???r?m, yana? yamac?ma dinle beni: Otizm bamba?ka bir hastal?kt?r, sadece çok çok ve çok küçük bir yüzdedekiler Rainman”dir. Kalan?n?n yar?s?ndan fazlas?nda zeka gerili?i, hiperaktivite, sald?rganl?k ve ciddi tak?nt?lar görülür. Ama Asperger dedikleri var?! Hani Mozart and the Whale falan. Tabii ki var. Fakat kaz?n aya?? yine öyle de?il. Sinemada tüm sevimsizlikleri göstermek istemezler de?il mi? Dönen bir cisme saatlerce bakabilen, duvarlarla konu?an, asla gözünüze bakmayan, k?zd??? zaman cam? çerçeveyi indiren bir karakter sinematik olarak pek müsait de?ildir.

– Otizme Kar??: Çok ?ükür ki özel e?itim denen bir ?ey var. Özellikle Avrupa ve Amerikada da PECS, T.E.A.C.H., Applied Behaviour Analysis vb über teknikler var da bu çocuklar veya yeti?kinler bir parça daha rahatlar. Bizde de M.E.B.”in OÇEM Projesi var.

3. Ço?ul Ki?ilik Bozuklu?u

Davul sesinin uzaktan ho? geldi?inin bir di?er örne?idir. Ayn? ki?i, bir çok ki?ilik. Bkz. Beyza”n?n Kad?nlar?. Aralarda h?zl? geçi?ler, birbirlerini bilen / bilmeyen kad?nlar. Bu da tercih edilenlerdendir.
Neden? Süper abi baksana, t?k öyle t?k böyle. ??ine geliyo dinci, i?ine geliyo sürtük i?ine geliyo bamba?ka.

Bak can?m?n içi, bak bebeem bu ki?ilik bozuklu?una sahip olanlar canlar? s?k?ld??? için ?k?n?p yeni bir ki?i türetmezler. Amip mi sand?n onlar??! Onlar çocukluklar?nda genelde uzun süreli cinsel istismar (Türkçesi tecavüz) kurban? olmu? ki?ilerdir. Çocuk halleriyle olan bitenden kaçamad?klar? için psikolojileri durumu kald?ramaz, sistem a??r? yüklenir, tüm o korkunç zamanlar? ya?ayan ki?i geride b?rak?l?r ve yepyeni bir ki?i ba?lar. Fakat o ki?i yetmez, bir türev daha ç?kar. Genelde uzar gider.

– ÇKB”ye Kar??: ?lk önce etrafl? bir psikolojik de?erlendirme, akabinde a??r bir ilaç süreci, sonra psikolojiye dönüp esas karaktere ula?maya çal??ma, bu arada psikolo?un da ald??? psikolojik destek ve uzun sürecin sonunda çat??may? çözmek.

2. Anti-Sosyal Ki?ilik Bozuklu?u

Bu tüm gotik ergenlere, emocanlara ve ev ku?lar?na gelsin. Anl? ?anl? AN-T?-SOS-YAL. ??te ben bunun için apayr? bir sayfa açar?m. Çok k?zg?n gördüm seni?? Ben merak etmeyene, etmese bile ara?t?rmayana, okumayana k?zar?m. Bu yüzdendir ki her pek d??ar? ç?kmayan, her sosyal ortamlara kar??mayan, her internette feysinden kopamayan ben antisosyalim deyince dokunurlar bam telime. Neyse.

K?sa ismine ASKB diyece?im bu bozukluk, çe?itli yoksunluklar ve istismar dolu çocuklarda ortaya ç?kar. ?lk d??a vurumlar? hayvanlar üstünde gözlenir. Elindeki yavru kedici?in kuyru?unu kedici?in ç??l?klar? e?li?inde yava? yava? çekip kopar?rken nihaha gülen çocuk bilin ki bu yoldad?r. Bizi bir k?s?m zalimlikten al?koyan “vicdan” onlarda yoktur. Haliyle empati, ac?ma, ?efkat, merhamet vb gibi + duygular da yoktur. Ya?lar? büyüdükçe hapishanelerde ve mezarl?klarda toprak alt?nda s?kça görülürler. Bizi içeri yada topra?a girmekten al?koyan ?eylere sahip olmayan birini ba?ka nerede görebilirsiniz?

– ASKB”ye Kar??: Al?nt? bir örnek ” Olan ki?iyi oldurmamak ?u anda eldekilerle zor. O yüzden de ak?ll? devletler onlar? hapishaneden yada ak?l hastanesinden ç?karmaz. Ama daha ak?ll?lar?, bu hastal???n ko?ullar?na mahal verdirmeyecek sosyal düzenlemeler yapar.

1. ?izofreni

Yine davul, yine uzaktan gelen ses. Ama yak?ndan, anfiye ba?lanm??..Yazd?klar?mdan sonra hala ?izofren olmak isteyen erkeklerini askere al?p sürgün bir komutan?n emrindeki bol aksiyonlu bir s?n?r karakoluna verelim. Hayatta kalabilir de eve dönebilirlerse TSSB ma?duru olmazlarsa bu olacaklar. K?zlar? da sürekli fiziksel/sözel ve cinsel ?iddete maruz kald?klar? bir hayata ta??yal?m. Görürler. Ama her ?eye ra?men bu da ergenlerin rüyas?d?r. Sessiz, anla??lmaz, farkl? ve karizmatik olmak. Ama neyin kar??l???nda?

– Bozulmu? bir gerçeklik alg?s?: Tavandaki lambayla bugün ne tart??mak isterdiniz? Ya en üst kattaki kom?ular kö?edeki bakkalla birle?ip hakk?n?zda cinayet plan? yap?yorsa? Belki her gece ay?n do?mas? bir mesajd?r? Bir ihtimal bu ak?am rüyan?zda cinlerle i?i tekrar pi?irirsiniz. Asl?nda ya?l? baban?zla annenizi uykular?nda gözlerinden çivileyin. Çok kem bak?yorlar, zürafalar?n uçup ses yapmas?na yol aç?yorlar. Geyik? Gözlerden çivileme ya?and?.

– Damgalanma: Tebrikler, art?k aln?n?zda ölesiye kadar ve hatta çok sonras?nda bile konu?ulacak bir damga var. ??-ZOF-REN. Halk aras?ndaysa; Ruh Hastas?. Deli. Bu damga, di?er insanlar?n size bak???n? de?i?tirecek, çocuklar etraf?n?zda dola?mayacak. Anla??lmayacak ve korkulacaks?n?z. En büyük rahat? sizin hastal??a sahip di?erleriyle bulacaks?n?z. Fakat öteye gitmeyin. Evlilik çocuk size haram. Yada onun da %25 ihtimalle ?izofren olmas?n? kabul edin.

– ??-Güç: Art?k i? de bulamayacaks?n?z. Ne de olsa garip ve hastas?n?z. Bazen de sald?rganla??yorsunuz. Hele tekdüze konu?man?z ve mosmor göz altlar?ndan dik dik bak??lar?n?z. Brr… Kim ister ki öyle çal??an??

– ?laçlar: ?u, ?u ve ?u ilac? hayat?n?z?n sonuna kadar çe?itli dozlar ve alternatiflerle kullanacaks?n?z. Türlü türlü yan etkiyle u?ra?acaks?n?z. Her k?rm?z?, ?eker de?ildir.

– Alevlenme: Özellikle ilaç kontrolüne (boynunuzdaki tasma) girene kadar s?k s?k alevlenme dönemleri ya?ayacaks?n?z. O dönemlerde ?izofrenli?iniz hangi alt gruptansa onun karakteristik özellikleri tavan yapacak. ??inizden ayr?lacak, ailenizle yabanc?la?acak ve ç?lg?n atacaks?n?z. Ha olur da yasaya kar?? bir ?eyler yapars?n?z? Neyse o kolay. 2 – 3 ay t?karlar sizi Bak?rköye, basarlar i?neyi ilac? elektro?oku, tertemiz olursunuz.

– ?izofreniye Kar??: Anlay??, bolca ve düzenli ilaç, di?er ?izofrenlerle sosyalle?me ve ?ansl?ysa tam zamanl? bir i?.

zp8497586rq

Sorry, comments for this entry are closed at this time.