En anla??lmas? gereken 10 hususla 22a?ustos mevzuat?

{ Posted on May 04 2011 by deniztan }

Alan adlar?na sansür dediler, 138 kelime yassah dediler. Sonra yok dediler, yanl?? anlad?n?z, bilgilendirmeydi o. Tam o geçti dedik, 60'? a?k?n siteden olu?an bir liste gönderildi servis sa?lay?c?lara, kapa bunlar? dendi. Bakt?k ki listede, bebek gayr?menkul, ek?i sözlük gibi isimler… Yuh diyorduk ki, yok kazayla olmu? dendi.

Ülkemizde internetin denetimi böyle yap?l?yor. “Yanl??l?kla girmi? listeye” diye bir aç?klama, aç?klamadan say?labiliyor. Halihaz?rda 12 bin alan ad?n?n yasakl? oldu?u, hay?r bilinmiyor zira aç?klanm?yor bu rakam ama tahmin ediliyor. Bu da takribi 60 bin siteye tekabül ediyor olabilir deniyor. Yani zaten mimliyiz internet yasaklar? konusunda.

?imdi gündemimiz 22 a?ustos mevzuat?. Yani herkesin 4 paketten birini seçmesini zorunlu k?lan bir filtreleme sistemine geçi?. Yer yerinden oynuyor ama gelen aç?klama: Çarp?t?l?yor, sansür yok, seçim öncesi manidar.

Sanki bugüne kadar her ?ey do?ru yap?ld?, sanki BTK “Google'a porno yaz?yor bizim çocuklar, s?radan yasakl?yor” demedi de biz güvenmiyoruz, seçim yakla??yor ya ajitasyon yap?yoruz. 5651 geçti?inden beri olan biteni görmüyoruz sanki.

Hah i?te bu maddeleme de “ajitasyon, çarp?tma bunlar” diyenlere, Yaman Akdeniz, ?smail Hakk? Polat, Ba?ak Purut, Gökhan Ahi gibi internetle ve internet huku?uyla ha??r ne?ir, hatta bu konularda UZMAN isimlerin konu?malar?ndan ve okuduklar?mdan çok net bir ?ekilde benim anlad?klar?md?r. Bir nevi 22 a?ustos for Dummies yani. Israrla anlayamanlar?n bilgisine sunar?m.

10. Standart pakette sansür yok safsatas?
Standart pakette en iyi ihtimalle bugünkü kadar sansür VAR. En iyi ihtimal dedim bak, dikkatini çekerim. Halihaz?rda filtrelenmi? oldu?undan, haz?r filtrelenmi?ine standart diyoruz. Ha ayr?ca, o filtrelere bundan sonra ekleme-ç?karma yapmak kolayla?acak. Bu konuda da, bunca zamand?r yanl?? uygulamalar?yla ömrümüzü yiyen T?B'e neden güven duymad???m?z? da anlamak zor olmasa gerek. Yani suistimale zaten te?ne bir sistem iyice suistimal edilir hale gelecek. Fi?leme de cabas?.

09. Proxy, DNS var, deleriz yasa?? yan?lg?s?
22 A?ustos mevzuat? bu i?i zorla?t?r?yor. Hosting firmalar?na diyor ki, arka kap?lar? yasaklayacaks?n yoksa cezan? keserim. Ha arka kap?lar, ba?ka yollar elbet yine bulunur ama yeni mevzuat ile “ben youtube'a giriyorum, siz niye girmiyorsunuz” durumunun olmamas? sa?lanmaya çal???l?yor.

08. Aile ba?? bir paket
Sen diyelim 2 çocuklu bir aileye sahipsin. Çocuklar?n? yat?rd?ktan sonra onlar?n girmesini istemedi?in bir tak?m sitelere girebilmek istiyorsun. Yok! Aile paketin varsa, ona mahkumsun. Filtreyi kapat?p, gezemeyeceksin. Yani 1 çocuklu 5 ki?ilik büyük aile, o 1 çocu?un paketine mahkum.

07. Paketler aras? yatay geçi?
Aile paketini standarta çevirmek istiyorsan, o kadar kolay de?il. Ba?vuru yapacaks?n, ben senin bana dikte etti?in aile olarak ya?amak istemiyorum diyeceksin. Yani fi?leme.

06. Filtrelere tak?lacak ?eyler
Hangi site hangi filtrede neye göre filtrelenecek belli de?il. Hadi bir saniye için pornoyu unutal?m. Ek?i sözlük, küfür içerdi?inden muhtemelen aile paketinde olamayacak. Neyin neden o pakette oldu?u anla??lamayacak. Keyfi bir ?ekilde, o site bu filtrede olmas?n denilebilecek. Senin çocu?una uygun olana, sen de?il, devlet baba karar verecek. Misal, ateistlik hakk?ndaki bir site muhtemelen yer alamayacak o pakette, çocu?un ?eyini bozar diye. Darwin? Hmmm… Yani neymi?, aile paketi çocu?umuzun sadece cinsellikten uzak kalmas?n? sa?lamayacak, ayn? zamanda o andaki iktidar?n o zamanki görü?üne uymayan her ?eyden de uzakla?mas?n? sa?layabilecek. E?itim ?art tabii ama.

05. Ya? gruplar?
Aile paketi 8 ya??nda bir çocu?un görebilece?i ?ey ile 17 ya??ndakini bir tuttu?undan ve bir tek adet aile paketi sunuldu?undan, 8 ya??nda “beni leylekler mi getirdi” sorular?yla bo?u?an bir çocukla, 1 sene sonra oy verebilecek olan ayn? düzeyde muamele görecek. Tabii bu çocuklar?n aileleri de… Dolay?s?yla leyleklerle ilgili siteler filtreye tak?l?rsa ?a??rmayaca??z.

04. Paket istememe
Öyle bir hakk?n yok. Birini alacaks?n. Standart paket bugünkü i?te dersen de de?il, aç?klad?k daha önce. Kald? ki bugünkü durum zaten berbat, bugünkü duruma sevinecek hale geliyor isek, vay halimize.

03. Fi?leme
Bir daha, bir daha söylüyorum. Filtreleme fi?lemeyi kolayla?t?racak. Kimin hangi pakette oldu?u bilinecek. Ahlakl? internete girenler ile ahlaks?zlar kolayl?kla ayr?labilecek, isimleriyle bilinecek.

02. Ticari kay?p
Hadi ifade özgürlü?ünü, bilgiye eri?me hakk?m?z?, bunlar en birincil haklar?m?z oldu?u halde önemsemiyoruz diyelim, peki ya para? Money talks de?il mi? Peki o zaman standartta var olup da aile paketine giremeyen bir tak?m porno olmayan ticari sitelerin, bu filtreleme yüzünden, ula?abilece?i insan say?s?n?n yani mü?terilerinin azalmas?yla u?rayacaklar? maddi kay?plar? Hmmm… Dü?ünmemi? miydiniz? dü?ünün bir o zaman bak. Aa siz sadece porno mu tak?lacak filtreye san?yordunuz? Hay?r ?ekerler, porno zaten standartta da yok. Aile filtresine kimbilir neler tak?lacak… Misal, itiraf.com. Zannetmem ki aile filtresinden geçsin. Peki reklam gelirleri dü?meyecek mi abiler o zaman o sitenin? Bu ülke ki 3 çocuk, 3 çocuk diye çalkalan?yor.

01. Çocuklar? koruma safsatas?
Her sa?l?kl? aile çocu?unu korumak ister. Her sa?l?kl? birey çocuklar?n ruh sa?l??? bozacak ?eyden kaç?n?ls?n ister. Her normal insan çocuk istismar?na kar?? durur. Bu “ahlaks?z” zannedilen Bat? ülkelerinde bile böyledir allah sizi inand?rs?n ki. Ak?l ve ruh sa?l??? yerinde hiçbir ebeveyn, 7 ya??ndaki çocu?unu yan?na al?p, gel, porno seyredelim yavrucum demez.

Gel gör ki, her porno ya da her müstehcen içerik çocuklarla ilintili demek de?ildir. Bu bir. ?kincisi çocuklar?n bu malzemeyi görmesinin yarataca?? ruh çalkant?s?n? gidermek ise amaç, çözüm devlet filtrelemesi de?il, her ailenin kendi ihtiyaç ve görü?üne göre seçece?i B?REYSEL filtreleme programlar?d?r. Yeti?kinlerin müstehcen içeri?e bakabiliyor olmas?, çocuklar? ilgilendirmez.

E?er konu “ya görürse” ise, internetteki tüm pornoyu yasaklasan, tüm memeleri kapasan, s?nf?ndaki k?z çocuk doktorculuk oynamak isterse ne olacak? 15 ya??ndaki abisi amsikgöt derse ne olacak? Kom?unun çok geli?mi? ergen k?z?, deneylerine yavrunu alet ederse ne olacak? Ya görürse'nin sonu yok ve bir meme, bir göt, bir kuku gördü diye de hiçbir çocuk sap?k olmuyor.

Bunun d???nda, çocu?unun bu malzemeye kazayla (sadece internette de?il, gerçek hayatta da pekala var olan bir 'tehlike') de?il de sürekli olarak eri?ememesi ve internette ya da herhangi bir yerde yanl?? ki?i ve materyellerle kar?? kar??ya gelmemesini sa?lamak, kar?? kar??ya geldi?inde ise do?ru davranmay? bilmesini ö?retmek ebeveynin görevidir, devletin de?il.

Devletin çocuklar? korumak ad?na yapmas? gerekenler ise çok çe?itlidir. Bunlar?n aras?nda mesela: Çocuk fuhu?una dur demek, çocuk pornosuyla sava?mak (normal porno veya müstehcenlik demiyorum bak), çocuklara edilen tecavüzlerin önüne geçmek, ensest ve tacize kar?? yapt?r?mlar uygulamak, sokak çocuklar? için programlar geli?tirmek, 12 ya??ndaki k?zlar?n 70 ya??nda dedelere sat?lmas?n?n önüne geçmek, töre cinayetleri konusuna e?ilmek, çocuk i?çi sorununa el atmak, okula gönderilmeyen çocuklar?n okula gönderilmesini sa?lamak, okulu olmayan çocuklara okul vermek, hastanelerde bebeklere makyaj yap?lmamas?n? sa?lamak gibi geni? bir yelpazede seyreden pek çok husus vard?r. Yeti?kin bir insan?n bakt??? meme ise çocuklarla ilintili bir konu DE??LD?R.

Ha bir de hep soruyorum, hadi pornonun ne oldu?unu anlad?k diyelim, katalog suçlardan “müstehcen” nedir, kime göredir, bir allah?n kulu bunun net bir tan?m?n? yapabiliyor mu?

how to get your girlfriend back

22 A?ustos'taki mevzuatla ne yap?lmaya çal??t???n? hala anlayamayanlara özenle duyurulur. Durumun ciddiyetini anlayanlara ise: ?urada yürüyü? organizasyonlar? var, ?urada twitter var (güncel hashtaglerle arama yapabilir, kendiniz de bu tagleri içeren twitler atabilirsiniz: #internetimedokunma, #sozlugumedokunma, #netimedokunma, #BTK, #T?B, #kinkyBTK, #22agustos, #eksisozluk, #pornomadokunma ve daha da vard?r), ?urada sansüre kar?? ortak platform var, ?urada sansüre sansür var, hatta blogu var bi de, ?urada 138 kelimelik hikaye yar??mas? var, ?urada imza kampanyas? var, ?urada ba?ka bir tane var. Yani sesinizi ç?karmak için pek çok kanal var. Daha da bir sürü olacak, geli?meleri takip ediniz.

zp8497586rq


17 Responses to “En anla??lmas? gereken 10 hususla 22a?ustos mevzuat?”

 1. 22 A?ustos mevzuat? ile bir?eyler yazmak istedim ama öncelikle derleyip toparlamak için bir süre beklemeyi seçtim, sonras?nda yaz?n?z? gördüm. Benim bir?ey yazmama gerek kalmam??, harf harf tam olarak benim de anlatmak istediklerim özellikle çocuklar? koruma safsatas?. Umar?m bu tip kararlar?n al?nmas?n? engellemek ad?na tepkilerimiz dikkate al?n?r.

 2. Buradaki en önemli sorun, normalde geli?mi? ülkeleri 10-20 y?l geriden takip eden bizlerin internet gibi bir teknoloji ile ayn? anda ayn? sorunlara maruz kalmam?zd?r bence. Geli?mi? ülkelerin bile tam oturtamad??? internet yasaklama mevzusunu ( bkz: american internet censorship ) bizim olay? bilmeyen baz? yetkililerin “toptan halledelim ?unu” zihniyetine teslim edilince ortaya ç?kan kar?n a?r?s?d?r ya?ad?klar?m?z.

 3. bu bir iktidar problemi degil hukumet hareketidir. Bunun coluk cocugu korumayla kollamayla bir alakasi yok. kaldi ki adamlar gerizekali degil. Tabi ki biliyorlardir esas problemlerin neler oldugunu. Buradaki tek amac kontrol mekanizmasi yuksek bir hukumet politikasi surdurmek. siyasi bir amac ugruna yapilmadigina dair en ufak bir inancim olsa su an sadece mantik arardim. Fakat bu kadari cok fazla. Zamanin e muhtirasindan en cok ceken insanlarin ogrencilerini, kendileri basa gelince sansur yanlisi olarak gormek icler acisi. sonuc olarak gecmisinden ders almayan insanlarin gelecegi yoktur. Umarim.

 4. harika bir aç?klama olmu?, en “anlamaz”?n dahi anlayaca??n? umuyorum bunu okuyunca.

  sansür yanl?lar?na diyecek çok az laf var. zaten “bana dokunmayan y?lan bin ya?as?n” düsturuyla büyümü? nesillerden ne beklenebilir hala çok emin de?ilim.

 5. Çok önemli bir madde atlanm??. MADDE 12’ye göre “Güvenli internet hizmetinin sunulmas?n? müteakip gerekli görüldü?ü takdirde, abonelerin internet uygulamalar?na eri?mek istedi?i tarih ve zaman aral???n? belirleyebilece?i süre limitlerine ili?kin Kurum taraf?ndan düzenleme yap?labilir.” Yani gerekli görülmesi takdirde ?nternet eri?imi tamamen kapat?labiliyor.

 6. Aç?klay?c? aç?klamalar için te?ekkür ederim. ?nsanlar?n inatla “22 A?ustos ?u anki durum ile ayn? ?ey” savunular?na, tek tek cevap vermek yerine bu linki gönderece?im.

 7. Aç?klamalar için te?ekkürler.
  Do?ru bilgiye ula?ma zorlu?u ya?anan, kafa kar??t?ran konulardan birinin, normal insanlar için aç?klamalar? olmas? (ve artmas?) iyi olacakt?r.

 8. 8-5. maddeler anlamsiz: aile veya cocuk paketini kullanmayin. Devletinki yerine baska bir sirketin filtreleme yazilimini kullandiginiz zaman da siteleri sizin adiniza baskalari seciyor. Cocugunuz icin binlerce siteyi tek tek filtrelemeyi tercih eder miydiniz?
  9: Bloklari delmek icin kullanilan yontemler zaten Turkiye’deki hosting firmalari uzerinden saglanmiyor, saglanmasi da isin tanimi geregi mumkun degil ve/ya dangalakca bir karar olur.
  4: Asil mesele kacinilmaz sansurun standart paket adiyla mesrulastirilmasi.
  3: Anlamsiz. Devletin cok daha detayli fisleme yontemleri zaten var, buna tenezzul etmesine gerek yok.

  Sonuc olarak buradaki asil meseleler 10. ve 1. maddeler ile filtrelerin bypass edilmesinin suc haline gelmesi. 1. madde sonrasi icin 100 puan, ama genel histeri havasi icin 20 puan kiriyorum.

 9. 8 ve 5. Maddeler anlamsiz degil. Zira aile paketini secme durumundan bahsediyorum. Bu paketi sececek aileler icin bile problem olacak alanlar var diyorum, bu bir.
  Sirketlerin filtreleme programlari pek zannettiginiz gibi calismiyor. Tek tek degil, kelime bazli filtrelemeler mumkun. Herkes kendi arzularina gore filtreleme yapabiliyor. Ve evet, birilerinin benim yerime cocugum icin neyin dogru olacagina karar vermesi yerine, tek tek ugrasmayi da tercih ederdim.
  Fisleme anlamsiz degil, hele ki insanlarin bilgisayarlarina el konuldugu bir donemde, hic degil.
  9 evet, hosting firmalari tarafindan saglanmiyor, problem de bu. Yeni sistem hosting firmalarina “sen engelleyeceksin” diyor. sadecehosting firmasinin aciklamasini dinleyerek neden bahsettigimi daha net gorebilirsiniz.”
  Genel histeri havasinin alti bos sayilmaz. 5651 gectiginden bu yana olan biten ortada. Tedirginligin sebepleri de cok acik.
  Bir sahane uygulamalar diyarinda yasamiyoruz ve 60 bin site halihazirda yasakli iken, gazeteciler, yazarlar evlerinden zorla alinirken, kitaplar toplatilirken zaten suistimal edilmis bir sistemde; suistimali kolaylastiracak yeni uygulamalardan tedirginlik duyulmamasini ben sahsen anlayamiyorum.
  Histeri havasi 5651in nerelere geldigini gordukten sonra pek de histeri olarak adlandirilamiyor bence, daha cok gercekci bir ongoru olabileceklere dair.

 10. Bugün BTK ba?kan? NTV’de DNS de?i?tirmek yine mümkün olacakt?r dedi. Buna ne diyorsun?

 11. http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150171757665794
  ?NTERNET YASAKLARININ TÜRKÇE”S?
  Tarihin bir döneminde, birileri yaz?lanlar?n yalan yanl?? oldu?unu dü?ündü?ünden kitaplar? yakm??. Y?l 2011, aç?klanan resmi tarih 22 A?ustos, dünyan?n en büyük kütüphanesine eri?im engelleniyor, gerekçe pornografik içerik. Asl?nda olay “Atatürk”e hakaret ettiler.” gerekçesiyle “www.youtube.com” “un mahkeme karar?yla kapat?lmas?ndan hiç farkl? de?il.

  Bugüne kadar olan süreçte Türkiye”deki internet kullan?c?lar? mahkeme karar?yla ya da farkl? nedenlerle eri?imi engellenen sitelere DNS ayarlar?yla oynayarak, proxy de?i?tiren siteler üzerinden, ya da çe?itli alternatif yöntemlerle eri?im sa?layabiliyorlard?. Ancak yasaklar ba?lad???nda engelleme direk merkez noktadan firesiz olarak yap?l?yor olacak. Kullan?lmas? zorunlu k?l?nan dört filtrede de yasakl? siteler listesinde bulunan hiçbir siteye eri?imin, mümkün olmayaca??, aksi davran???n da suç te?kil edece?i anlam?na geliyor.

  ?NTERNET YASAKLARININ TÜRKÇE”S?
  Eri?im Engellendi!
  Nam?k Kemal Bora Gönüllülero?lu
  10.5.2011

  En özgür paket olarak ifade edilen standart pakette resmi olarak aç?klama yap?lmad???ndan kaç sitenin eri?iminin engellendi?i bilinmiyor. Ancak ?imdiye kadar mahkeme karar?yla yasaklanm?? olan sitelerin do?al olarak bu listede yer alaca?? kesin. Bunu tüm kullan?c?lar?n anlayabilece?i bir dille anlatmak gerekirse internetten film, dizi, belgesel izlemeyi, müzik dinlemeyi, yaz?l?m ve oyunlar? indirmeyi vb. yasa d??? içerik bar?nd?ran her türlü siteye eri?imin art?k unutulmas? gerekti?i günler çok yak?n. Bu yasakl? listenin çe?itli kaynaklarda 60.000 ile 120.000 aras?nda siteyi içerdi?i ifade ediliyor. Say?lan aktiviteleri kapsam d??? b?rakt???m?zda ileti?im, al?? – veri?, ara?t?rma, bilgiye eri?im vb. aktiviteler de devlet denetlemesinde gerçekle?tiriliyor olacak.

  Ama as?l, buraya kadar tüm bunlar uygundur diyenler, haz?r dursun. Teknik boyutta bu i?i bir fiil denetleyecek olan merciinin i?i, hepimizin içinde bulundu?u durumdan daha zor. Bunu bir örneklerle aç?klamak gerekirse;

  Filtre programlar?n?n genelde üç ana parametresi vard?r. Yasakl? siteler parametresi “www.seks.com” sitesine eri?imi yasaklar. Yasakl? kelimeler parametresi de belirlenen yasakl? kelimenin bulundu?u sitelere eri?imi yasaklar. Denetçinin en dikkat etmesi gereken husus olan üçüncü ana parametre güvenli siteler listesine ekleyecekleridir. Belirlenen yasakl? kelime “partner” ise ve bu kelime sizin girmeye çal??t???n?z sitenin ana sayfas?nda mevcutsa örne?in “www.hurriyet.com.tr” ana sayfas?na “Ford Partner” ile ilgili yaz? bulunuyorsa ve hürriyet güvenli bir site olarak denetçi taraf?ndan belirtilmemi?se, o yaz? varl???n? korudu?u müddetçe ana sayfaya eri?emezsiniz. Denetçi pek tabi bu durumu ön görerek “www.hurriyet.com.tr” eklemi? olacakt?r ancak örnekte bahsi geçen kelime evrensel oldu?undan yabanc? kaynakl? sitelerin ço?unda kullan?c?lar problem ya?ayacaklard?r.

  ?ubat ay?nda yap?lan en son ölçümlere göre internette 215 milyonu a?an site adeti, Mart ay?nda yakla??k %4 daha artarak, 224.749.675’e ula?t?. Yani 9 milyondan fazla yeni internet sitesi sadece 1 ay içerisinde yay?n hayat?na ba?lad?. En iyimser tahminle bu 215 milyon sitenin bugüne kadar denetçi taraf?ndan güvenli olanlar?n?n belirlendi?ini varsayarsak, her ay eklenen 9 milyon siteden güvenli olanlar? denetçi taraf?ndan tek tek incelenerek gerekli listeye eklenmedi?i müddetçe sadece yasakl? bir kelime geçiyor oldu?u için eri?ilmez olacak. 10.5.2011 tarihi itibariyle, en popüler arama motoru “www.google.com” da yap?lan aramada, “partner” kelimesini adres ba?l???nda bar?nd?ran site adedinin 35.500.000 oldu?unu göz önünde bulundurun. Bu siteler denetleyici taraf?ndan tek tek taran?p güvenli olanlar ay?klanmad?kça hiç birine art?k eri?emeyece?imizi net bir ?ekilde kavray?n, dolay?s?yla ne kadar korkunç bir mahrumiyetin e?i?inde oldu?umuzu da anlay?n.
  30 Ekim Per?embe 2008 PENGUEN derigisi kapa??

  K?saca “yasak” kelimesinin bile yasak oldu?u standart pakette, sözde yasaks?z olaca?? iddia edilen internet, 22 A?ustos”tan sonra hepimize “eri?ilemez” ibaresiyle çok büyük s?kl?kla kar??la?aca??m?z bir zulüm kayna?? olacak ve mevcut i?levselli?ini de büyük ölçüde kaybetmi? olacakt?r!

  Nam?k Kemal Bora Gönüllülero?lu

 12. Bak?yorum baz?lar? DNS’i her derde deva san?yor. BTK ba?kan? DNS de?i?tirmek mümkün demi? olabilir, burada önemli olan sansürlenmi? sitelere DNS kullanarak eri?menin mümkün ve daha önemlisi legal olup olmayaca??.

 13. çok tela? yapmay?n dan??tay iptal edecek

 14. Saniyorum en can alici noktayi hepiniz kacirmissiniz. Filtreleme icin adres sorgulamasi yapilmasi gerekiyor. Bu bütün ülke icin zorunluluk haline geldiginde, senin servis saglayicin, senden gelen bütün istekleri devletin, BTK’nin vs kontrolündeki bir sorgulama serverinde kontrol ettirmesi gerekecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Devlet bütün vatandaslarinin nerelere girdigini 7/24 izleyebilecek. Normalde ancak mahkeme karariyla, sinirli bir sorusturma dogrultusunda yapilabilecek izleme artik standart oluyor. Böyle bir filtreleme sistemini bana verseler, kralligimi ilan ederim, iliginizi kuruturum. Biat ne demekmis, o zaman gösteririm size.

 1. 3 Trackback(s)

 2. Çakt?rmadan Düdükleniyorsunuz, Uyumay?n! « UBenzer | Umut Benzer | O da kim?
 3. ?nternetin ?çin Yürü | O?ulcan.org | Ki?isel++;
 4. #adimedya ‘dan Sansür Kar??t? Eylemlere Dezenformasyon : ?zmir'de Sanat

Sorry, comments for this entry are closed at this time.