En affedilmez 10 ?ey…

{ Posted on Oca 06 2009 by deniztan }

Bu ara k?zg?n?m insanlara. O yüzden liste de bu, kusura bakmay?n art?k. Bu postta yazanlardan bir tak?m ?eyleri de üstüne al?nan olursa da, nat may faking prablim, really. Hatta isterseniz kimi kast etti?imi aç?k aç?k ?uraya yazabilecek raddedeyim an itibariyle. O yüzden susay?m ben art?k, listeye geçeyim.

10. Yarg?lay?c?l?k
Ahlak bekçilerinden nefret ediyorum. Herkesin osuna busuna laf atan, insanlar? etiketleyen o insanlar beni korkutuyor. ?ki yüzlüce kendi yapt?klar?na bakmadan, ba?kalar?na bok atanlar yani. Genel olarak Türk toplumunun genel ahlak anlay??? da diyebiliriz buna: ?kiyüzlü ahlak, çifte standart ve tüm bunlar?n do?al sonucu olan yarg?lay?c?l?k.

9. Bencillik
Dozunda bencillik iyidir, sa?l?kl?d?r çünkü tabii ki insan kendini de dü?ünmeli ?u hayatta yoksa e?ek olursun, semer vuran da çok olur. Ama bi dünya benim çevremde dönüyor, benim istediklerim, benim sorunlar?m, benim planlar?m her ?eyden önce gelircilik, bi ba?kalar?n? hiçe saymac?l?k, insan? tek önem verdi?i insanla yaln?z ba??na ya?amaya zorlar: Kendinle.

8. Dü?üncesizlik
Ay dü?ünemediiim! Hay allah ya, herkes her ?eyi dü?ünüyo da senin akl?na gelmedi öyle mi? Bi siktir git ya. Dü?üncesizlik yoktur arkada??m, bencillik vard?r. Üstelik de dü?üncesizlik, bunu bencillik de?ilmi?, asl?nda özünde iyi niyetli bi ?eymi? gibi gizlemeye çal??t???ndan daha sinsi ve ikiyüzlü bi ?eydir. Bkz. Madde 9.

7. K?skançl?k
Sevgililik müessesinde hiç sevmedi?im bi konsept. Yine doz a??m? hallerinden bahsediyoruz elbet. Yoksa eski sevgiliden azc?k k?skanmalar falan idare edilir. Amaaa… Yok sevgilim k?sa kol giymesin, yok sen bu ki?ilerle konu?mayacaks?n, yok gece ç?kmayacaks?n, yok aramad?n, yok her ottan boktan k?skanmak, yok hakaretler edecek düzeye gelmek, k?s?tlamak, kar??mak… Aman aman… Benden uzak. Arkada?lar?m?n sevgilileri yap?nca bile sinirleniyorum, bana hiç gelmez.

6. Dedikodu
Bunun dozu yok. Çirkin bi ?ey i?te. Ha tabii kast etti?imiz, gidip de bir iki ufak haberi yak?n arkada?lar?nla payla?mak de?il ama h?nçla çeki?tirmek, olmad?k yorumlar yapmak, ç?kar?mlara ula?mak, bilip bilmeden at?p tutmak, iki ki?i bir olup orada olmayan üçüncü ki?i hakk?nda senaryolar yazmak sonra da o üçüncü ki?inin yüzüne gülmek… Götlüktür bu, ba?ka bi ?ey diil çok afedersiniz.

5. Karaktersizlik
Sevgilisi küstü diye küsmek. Arkada?? k?zd? diye k?zmak. Onun bunun etkisinde kal?p dolmak. 3 ya??ndaysan okey de, belli bi ya??n üzerinde olmuyor be ablac?m. Aaa abla dedim yoksa kast etti?im bir veyahut birkaç k?z m?? Aman yarappi.

4. Ac?nd?rmak
Ah zavall? ben, vah zavall? ben diye diye nolur biliyo musun sen ama yaz?k ona dersin ve farketmeden, asl?nda yaz?k olan olursun çünkü o yaz?k dedi?in kütle seni parma??nda oynatmaya ba?lam??t?r. Ac?ma, ac?nacak hale dü?ersin, diye bo?una dememi?ler

3. Korkakl?k
Sanal alemler co?tu, korkaklara gün do?du. Buyur can?m, listenden ç?kar arkada?l?k bitsin. Buyur blokla, nefretini belli et. Buyur relationship statusunu de?i?tir, mesaj ver. Yüzyüze aç?k konu?mak hayal oldu art?k her nas?lsa, her i?imize facebook ko?uyor alla belam? versin. Bunlar gerçi eskiden de aç?k konu?amayarak ya?arlard?. Misal “Sorun sende de?il bende.” Misal “Biraz ara verelim.” Misal ebeninki.

2. Haset/ Çekememezlik
Shakespeare’in betimlemesiyle, “the Green-eyed monster that doth mock the meat it feeds on.” En çok, k?z arkada?lar aras?nda olan hadise. Birikir birikir bu hasetler, sonra bi patlar ki akl?n ?a?ar. Böyle 20 senelik arkada??n birden dü?man?n olur, allah allah dersin, ne kadar da enteresan. Çekemez seni i?te bi sebepten, art?k o her nedir allah bilir. Zira bkz. Madde 3.

1. Haks?zl?k / Nankörlük
?nsanlar?n hakk?n? yemeyeceksin bu hayatta arkada??m. Çünkü o yedi?in haklar döner döner seni k?ç?ndan ?s?r?r sonra. Demedi deme. Karma denen nane yalan de?il. De?er bileceksin. Tevekkeli tek tanr?l?, çok tanr?l? bütün dinlerin temelinde bu var. What goes around, comes around. Gün gelir devran döner. Golden Rule evet, h?h?. Al can?m, bi de burdan yak istersen.

Yalanm??, kaprismi?, al?nganl?km??, iradesiz davranmakm??,ukalal?km??, asabiyetmi?, aptall?km??… bunlar hiç umrumda de?il, affederim gerekirse ama i?te ?u yukar?da yazanlara hakkaten çok sinirleniyorum. Ama tabii ben de biraz gerizekal?y?m, o ayr?.


4 Responses to “En affedilmez 10 ?ey…”

 1. 1,6 ve 9 numara favorim oldu, yorumlar?n gerçekten güzel :)
  Maalesef bu ve bunun gibi affedilmeyen davran??lar genellikle Türkiye’de yayg?n.Ben özellikle son günlerde dedikodudan dolay? rahats?z?m.?nsanlar?n art?k yüzyüze bir ?eyi payla?amayacak duruma gelmesi, Msn, Facebook gibi ortamlarda at??mas? da beni deli eden durumlardan.Te?ekkürler payla?t???n için…

 2. Bir anl?k sinirle çok güzel bi yaz? yazm?ss?n?z sanki :)

  “Allah?ndan bul emi. Seni….” laf?n?n maddelenmi? ve marjinal anlat?m? olmu? 😛

  yaz?dakilere kat?lmamak elde degil.

 3. Söylermisin, 3.s?rada korkakl???n neden affedilmez oldu?unu? Hiç korkak oldunuz mu bay?m? Ürktü?ünüz zaman ruh halinizin nas?l 360 derece de?i?ti?ini, bir kaç saniye önce kendinizi dünyan?n kral? zanneder iken korktu?unuzda nas?lda bir böcek gibi hissetti?inizi? Her hangi bir ?eyi ya?amadan, görmeden, hissetmeden onu tan?mlay?p, belli bir küpe koymak (10 affedilmez ?ey gibi) yap?labilecek en affedilmez, en cehalet dolu ?eylerdendir. T?pk? sizi yapt???n?z gibi. Ben korka??m. Ama bu kusur mu? Korkakl?k bizim elimizde olan bir ?ey de?il. ?nsan?n iç dünyas? ve yeti?ti?i çevrenin kendisine verdi?i psikolojik bir reflekstir. Cesaret bu kadar iyiyse o zaman neden hep serserilerden, namussuzlardan, k?rolardan, kibirlilerden cesaretli ç?k?yor? Ben cesur ve dik ba?l? olupta “insan” gibi davranan birine rastlamad?m. Ahh varya ?u Oscar Wilde’?n sözü çok do?ru: Namuslular, namussuzlar kadar cesur olamaz!

 4. Vural Bey,
  Deniz ben, yaz?y? yazan, “bay?m” diye hitap etmeseniz daha uygul olur san?r?m :)
  Korkakl?kla kastetti?im, sand???n?z ?ey de?il. Elbet herkesin korkular? var ama ben korkular yüzünden kaçak oynamalardan, yüzle?ememelerden bahsediyorum. Evet insan ili?kilerinde biraz cesaret gerekiyor yoksa korkakl?k kar??ndakinin hislerini incitebiliyor.
  Sevgiler,
  Deniz

Post a Comment