Archive for Haziran, 2009:

En ?ahane 22 MJ ba?yap?t?…

{ Posted on Haz 30 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Gülnur Öztürk ?ki gün önce sevgili Deniz Tan, bu yaz?y? haz?rlamam?z için teklifte bulundu?unda toparlan?p duygular?m? ifade edebilece?imi dü?ünmü?tüm. Sand???mdan çok daha zor bir i?e soyunmu?um asl?nda. Günlerdir haberlerini izlememeye, ?ark?lar?na kulaklar?m? t?kamaya çal??t???m Michael Jackson'?n ac?s? öyle büyümü? ki ...Read More »

En ölümsüz 10 Michael Jackson aksesuar?…

{ Posted on Haz 26 2009 by deniztan }
Michael Jackson'? zaman?nda ya?am?? insanlar için, gidi?i ba?ka bir anlama büründü. Sanki çocu?uz da, elimizden oyunca??m?z al?nd?. Öyle bir duygusalla?ma, öyle bir nostalji hissi... Ama i?te, tek kanall? televizyonlar?nda Smooth Criminal'? seyredip, "oha lan nas?l yapm??lar onu oyle" diye dumur ya?amay?, ...Read More »

En iyi 10 ?stanbul dönercisi…

{ Posted on Haz 23 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Alper Bayram En vejeteryan?m?z?n bile kimi zaman a?z?n?n suyunu ak?tan, henüz kara önlüklü, beyaz yakal? günlerde midye dolmac?s?n? sollay?p okulun hemen kar??s?ndaki büfede solu?u ald?ran, "abi ben et yemezsem doyam?yorum"cular?n bir buçuk porsiyon götürdükleri, Avrupa"n?n bir k?sm?na bile ihraç edebildi?imiz ...Read More »

En baba 10 Ye?ilçam karakteri…

{ Posted on Haz 21 2009 by deniztan }
Babalar günü olur da biz Madde Ba??ml?s? olarak hiç unutur muyuz sevgili babalar?m?z?! Bu en sevdi?imiz, ?eker adamlar, en ?eker halleriyle bana sorarsan?z Türk sinemas?nda resmedilmi?lerdir. Binbir çe?it sevimli baba karakteri yarat?lm??, tip tip babalar sunulmu?tur izleyenlere. He bunca baba ...Read More »

En suluz?rtlak 40 film (?STEK)…

{ Posted on Haz 20 2009 by deniztan }
Baz? filmler güldürür, baz?lar? korkutur, baz?lar? ise a?lat?r. Amaç tabii hep ayn?, katharsis, yani duygular?m?z? de?arj etmek diyebiliriz. ??te Duygu arkada??m?zdan gelen istek maddelememizin konusu da bu: Salya sümük a?latan filmler. Benim ?ahsi favorim bir janr olmamakla birlikte, aralarda süper ...Read More »

En iyi 10 kad?n foto?rafç?

{ Posted on Haz 02 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Selda (Dinemiz) Döleko?lu Foto?raf merakl?s? bir kad?n olarak sevdi?im kad?n foto?rafç?lar? maddelemek epeydir akl?mdayd?. Nihayet bir k?sm?n? yazabildim. Foto?rafç?lar belli bir s?raya göre s?ralanmad?, akl?ma gelen s?rada yazd?m. Eminim listede neden yok denecek daha çok say?da ba?ar?l? ...Read More »