Archive for Mayıs, 2009:

En iyi 111 yabanc? cover ?ark?

{ Posted on May 29 2009 by Wrzl }
Tags : , ,
Categories : Müzik
Müzikte "cover" kelimesi yeniden yorumlama olarak kullan?yoruz. Zaman?nda sükse yapm?? (süks ne ise?) ?ark?n?n genelde tekrar yorumlan?nca tutmas? garantidir. Memleketimizde türkünün üzerine c?n-c?n distorsiyonlu elektrik gitarlar ekleyince elde etti?imiz bir türe Anadolu Rock desek de asl?nda cover yapmaktan ibaret bir ...Read More »

En ilaç tesirli 15 ayr?l?k-sonras? ?ark?s? – Kad?nlar için (?STEK)

{ Posted on May 29 2009 by deniztan }
?STEYEN: Burcu Sarar Sevgiliden ayr?l?nca hemen ko?up melankolik melankolik ?ark?lar dinlemek hiç ak?l kar? de?il, zaten depresyondas?n?z, bir de üstüne mutlu iken bile sizi mahvedecek ?ark?lar dinlemek neden? "Seni hala ne çok seviyom, vah bana vahlar bana" konseptli ?ark?lar heeeeç bi ...Read More »

En Unutulmaz 10 Film Repli?i

{ Posted on May 28 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : alinti, Sinema
Bu listeyi ilk oturu?umda bitirmeyi hedefliyorum. Bu kadar motive olmam? sa?layan ?ey az önce izledi?im "Terminator Salvation" fimi oldu.  Kendimi ortalama bir sinefil saym???md?r. Bir yandan da maddeleme tak?nt?m giderek ba??ml?l??a  dönü?üyor. Listeyi yapmak akl?ma filmden hemen ç?kt?ktan sonra  aceleyle ...Read More »

En güzel 25 The Cure ?ark?s?…

{ Posted on May 25 2009 by deniztan }
Efenim böyle punk m? desem gotik mi, ?ark?lar?n? dinlerken gülsem mi a?lasam m?, ne desem bilemedi?iminin grubu The Cure, nihayet Madde Ba??ml?s? ekranlar?nda huzurlar?n?zda! Evet, kendileri ?ahane ?ark?lar yazmalar?n?n yan? s?ra ayn? zamanda, ?ahane de üretken bir grup olduklar? için, ...Read More »

En kolay anla??l?r 10 savunma mekanizmas?…

{ Posted on May 19 2009 by deniztan }
?d, ego, supergo... yani di?er bir deyi?le alt benlik, benlik, üst benlik. Bu terlik tam benlik! Tabii id biraz primatvari, süperego da henüz ula??lamam?? bir mertebede seyredince insan?n bütün derdi yüzeydeki ego ilen oluyor ?u hayatta. Aman egoya bi halel ...Read More »

En ünlü 10 ?nternet Y?ld?z?

{ Posted on May 17 2009 by kasim zorlu }
?nternet hayat?m?z?n vazgeçilmez bir parças?. ?nternetin gündelik hayat?m?za bu kadar i?lemesinde etkili olan unsurlar?n ba??nda kendilerini çe?itli ?ekillerde internet arac?l??? ile ifade etmi? ve ünlü olmu? insanlar geliyor. Bu listemizde fenomen haline gelip  ortal??? kas?p kavuran forward mail zincirlerinin ba?rolünde ...Read More »

En iyi 10 Antik Ça? Filozofu

{ Posted on May 14 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : alinti, Felsefe
Oi Antropoi (Ey insanlar), Yemye?il bir dünya dü?ünün. ?nsan eli çok az de?mi?, insan zihinleri bilgi birikimi ile bulanmam??. Her ?ey saf, temiz… ?lk öpü?me gibi heyecanl?… Dünya ile yeni yeni tan?maya ba?l?yorsunuz birbirnizi. Her uyand???n?zda bamba?ka bir sürpriz ile geliyor ...Read More »

En yay?lmas? gereken hareket: SansüreSansür Yay! Hareketi

{ Posted on May 10 2009 by miocaro }
Link: Link: Yay! Hareketi, ad? üstünde, yaymaktan geliyor. Sanal ortamda, gerçek hayatta, elimizden geldi?ince tepkimizi yaymak anlam?n? içeriyor. Bu do?rultuda, elimizde çe?itli malzemelerimiz ve yönetmen arkada??m?z ?lkay Kopan"?n çekti?i videolar?m?z var. 11 May?s itibariyle, videolar?m?z?, manifestomuzla beraber bloglar?m?zda yay?nlayarak, ortak bir ...Read More »

En ünlü 15 anne sözü…

{ Posted on May 10 2009 by deniztan }
Bugün Anneler Günü... Madde Ba??ml?s? olarak can?m?z, ci?erimiz, bi tanecik annelerimizi unutmak olmaz. ??te bu yüzden sizlere annelerin, kah bizi korumak ad?na, kah sinirle söyledi?i bazen komik, bazen ?eker ama hep özünde iyi niyetli, özdeyi? niteli?indeki sözlerinden bir demet sunuyoruz ...Read More »

En seksi 15 kad?n oyun kahraman?…

{ Posted on May 08 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Dragon Reborn Film dünyas?n?n, müzik dünyas?n?n en güzel, en seksi sanatç?lar? seçilir de oyun dünyas?n?n seçilmez mi? Her ne kadar kanl? canl? olmasalar da onlarla geçirdi?imiz zaman? unutmak mümkün mü? Oyun geli?tiricileri erkek kahramanlar? her zaman a??r ve etkileyici z?rhlar ...Read More »