Archive for Nisan, 2009:

En etkileyici 10 ressam

{ Posted on Nis 26 2009 by elmaaltshift }
Tags : ,
Categories : Güzel sanatlar, Resim
Tarih boyunca sanat ak?mlar?n?n ba?lang?c?n? sa?lam??, etkileyici ki?ilikleri ve yetenekleriyle sanat tarihine damgas?n? vurmu? sanatç?lardan bahsedelim biraz da. ?u anki tüm sanatsal disiplinlerinin mihenk ta?lar? olan bu ressam, heykeltra?, seramikçi gibi plastik sanat?n duayenlerinin hayat hikayelerinden ziyade sanat tarihine katk?lar? ...Read More »

En ilginç 10 feti?

{ Posted on Nis 25 2009 by elmaaltshift }
Tags : ,
Categories : Enteresan seyler, Erkekler, Kad?nlar, Seks
Biraz zor bir konu olacak gibi ama du bakal?m.. ?imdi efendim ilk önce feti?izmin ne anlama geldi?inden bahsetmemiz laz?m. "Cinsel feti?izm, ilk olarak Alfred Binet taraf?ndan Le fétichisme dans l"amourde tan?mlanan ama kökeni daha eskilere dayanan, cans?z bir nesnenin veya ...Read More »

En Sevdi?im 5 Bilgisayar Oyunu… (23 Nisan Özel)

{ Posted on Nis 23 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Yusuf Tan Demirel, 13 ya??nda. Ad?m Yusuf. 8. s?n?f ö?rencisiyim oyunlara da baya?? merakl?y?m, günümüzde teknoloji sürekli geli?iyor bir sürü ?eyin yenisi ç?k?yor fakat baz? ?eyler de?i?mez yani bence de?i?mez ve bu oyunlar da benim de?i?mezlerim. Bir oyundaki en önemli ...Read More »

En Bonus 20 Soundtrack (istek)

{ Posted on Nis 22 2009 by miocaro }
?stek yaz?s?na gelen isteklerle co?an, kendini kaybeden bir madde ba??ml?s? yazar?n a??r?doz bonusudur. Umar?z seversiniz say?n okuyucu. 20. Anatomy Of A Murder (1959), Duke Ellington Otto Preminger'in, Wendell Mayes'in "best sellers" roman?ndan sinemaya uyarlad??? bu film bir klasik hem de pek çok ...Read More »

En harika 40 soundtrack (istek) (2.Bölüm)

{ Posted on Nis 22 2009 by miocaro }
Sevgili ?nci Vardar ve Müge Cerman"dan gelen bu güzel istek ald? ba??n? gidiyor. AMAN D?KKAT Bu maddeleme TAR?H SIRASINA göre yap?lm??t?r. 20 Soundtrackken yo?un ilginiz, bask?n?z nedeniyle ??mar?p 40 olmu?tur. 30. The Bridge on the River Kwai (1957) 1957 y?l? yap?m? ...Read More »

En harika 40 soundtrack (istek) (1.Bölüm)

{ Posted on Nis 16 2009 by miocaro }
Sevgili okuyucular?m?z Müge Cerman ve ?nci Vardar'dan gelen istek, uzun zamand?r heyecandan heyecana o ar?iv diskinden di?er cd mezarl???na savurup durmakta. Ba?lang?çta 40 tane diye yola ç?kt?ysam da sonradan ikna ettim kendimi elemek gerekti. Bu eleme i?i de beni çok ...Read More »

En beklenmedik sona sahip 25 film (?STEK)…

{ Posted on Nis 16 2009 by deniztan }
Efenim yine bir sinema yaz?s? ve yine bir istekle huzurlar?n?zday?z. Gül?ah Ayhan istemi? bu maddelemeyi, eh bizim de boynumuz k?ldan ince tabii... Buyrun bakal?m size en tahmin edilemez, en ?a??rt?c? ve bunu hiiiç ucuza kaçmadan yapan, sa? gösterip, soldan vuran ...Read More »

En Birinci Avatar Yar??mas? Sonuçland?

{ Posted on Nis 10 2009 by miocaro }
1. Geleneksel Madde Ba??ml?s? Avatar Yar??mas? sonuçland?. Duygu dolu anlar ya??yor, kazananlar? tebrik ediyor, tüm kat?l?mc?lar?m?za da buradan göz ya?lar? içinde te?ekkürlerimizi sunuyoruz. ??te ödülleri götüren yar??mac?lar?m?z; ?lginç Avatar Kategorisi: 1. Burak Karg?n 2. Elifile 3. Seval Ünver Komik Avatar Kategorisi 1. Elifile 2. Fatih Mehmet Y?lmaz 3. Burak ...Read More »

En talihsiz 10 tesadüf

{ Posted on Nis 09 2009 by Zeynep Kaytanci }
Tags : , ,
Categories : Geyik
Tesadüfün talihlisi talihsizi olur mu demeyin, bazen i?te o pi?mi? tavu?un ba??na gelmeyen ?eyler geliveriyor insan?n ba??na. ?ahsen çok ?ansl? bir insan olmad???m ve bu tesadüfler meselesi de çokça kafam? kurcalad??? için bari bu talihsiz listeyi de ben haz?rlayay?m dedim. ...Read More »

En Magnum 10 Foto?raf

{ Posted on Nis 09 2009 by miocaro }
Cep telefonu kameras?yla film çekebildi?imiz bir zamanda, foto?raf dersine ne gerek var can?m, ben de çekiyorum zihniyeti pekçok okumu? beyne nüfuz etmi?ken, tutamad?m kendimi say?n okuyucu, hedef kitlemizi daraltmak pahas?na bu yaz?y? haz?rlad?m. Ba?l?k yan?ltmas?n sizi, burada görece?iniz foto?raflar illaki ...Read More »