Archive for Mart, 2009:

En damar 20 Türk Sanat Müzi?i Parças?

{ Posted on Mar 31 2009 by miocaro }
Buyrunuz efendim, buyrunuz müzi?in büyülü kollar?na b?rak?n?z yorgun ruhlar?n?z?. Gelmi?ken ?u sözlerin zerafetine, ?u a?klar?n, kederlerin d??avurumundaki derinli?ine, inceli?e bir göz at?n?z. (Varsa yan?n?zda yörenizde bir sevdice?iniz ona bir de bu gözle bak?n?z.) Göz at?n?z yanl?zca zira geçti, bitti, yeni ...Read More »

En Bilinmeyen Yönleriyle MaddeBa??ml?s? Yazarlar?

{ Posted on Mar 30 2009 by miocaro }
Kimdir bunlar? Ne yaparlar? ?nler mi? Cinler mi? Gerçekten var m? bu yazarlar? Yoksa siz mi uydurdunuz bunlar?? Ya da birer sanal dünya yarat??? m? binary koddan olu?an? DenizTan bunlar? bir dolapta sakl?yor da laz?m olduklar?nda m? ortaya ç?kar?yor? Onlar? ...Read More »

En para kazand?ran 10 özellik…

{ Posted on Mar 28 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Finans, Karga Mecmua
Yatt??? yerden para kazanmak hepimizin rüyas?. Çal??mayabilme opsiyonu ya da çal??man?n sadece can?n istemesine ba?l? olmas? fevkaladenin fevkinde bir ya?am biçimi olsa gerek. Gelin görün ki, biz normal insanlar için hayat daha çok, trik trak trik trak, olur mu hiç ...Read More »

En ?mkans?z 10 Fizik Olay?

{ Posted on Mar 28 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : Bilim, Enteresan seyler
Fizik, uzay yolu, y?ld?z sava?lar? derken matrix ile felsefi boyutu da girdi hayat?m?za. Cosmic Banditos edebiyatta farkl? bir ?ekilde i?ledi fizi?i ve hayat?m?za daha fazla soktu. X Files'dan Minority Report'a, Dune'a  bilimkurgu romanlar?nda, dizilerde ya da filmlerde birçok fiziksel olay? ...Read More »

En etkilenmi? 10 Türk Filmi…

{ Posted on Mar 18 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : Sinema
Orjinallik de neymi?? Bu filmler çok iyiymi?. 10. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir k?sm? küçük çocuklardan, bir k?sm? da gerçek cücelerden olu?an "14 kollu dev, 7 cüceler" ve tam Pamuk Prenses k?vam?nda olan Zeynep De?irmencio?lu"nun masal?n?n anlat?ld??? filmdir. Küçükken neden cücelerin ...Read More »

En kli?e 15 reklam görseli…

{ Posted on Mar 18 2009 by deniztan }
Tags : , , , ,
Categories : Foto?raf, Kli?eler, Reklam
Efenim, mesle?imiz reklamc?l?k... E kli?eler de kolay yol tabii, hele ki soyut kavramlar? anlatmak için akla hemen gelen, bir tak?m imajlar var. Herhalde tam da bu nedenle dünyan?n her taraf?nda i?bu imajlar deli gibi kullan?l?yor. Ba?l?kta reklam dedik ama web sitesi, ...Read More »

En Yarat?c?/Ilginç/Komik Avatar Görseli Yar??mas?

{ Posted on Mar 12 2009 by miocaro }
Avatar Yar??mam?z?n Kat?l?mc?lar? 3 ayr? kategoride yar??maya ba?lad?lar. Buyrun oyunuzu kullan?n?n, siz karar verin, hangi avatarlar?n 1. olaca??na. Elektrikler kesilmezse oylar?n?z? say?p, 1.leri belirleyece?iz. Yar??mam?z?n galiplerini neler bekliyor neler? Az sonra  :)) 1. Geleneksel MaddeBa??ml?s? Yar??mas? ba?lam??t?r. ?imdi diyorsan?z ki; "ayol ...Read More »

En Unutulmaz 10 Türk Futbol Maç?… (?STEK)

{ Posted on Mar 06 2009 by Tolga Sirkeci }
Bilal Gül isimli vatanda??m?z rica etmi? acaba bu konuyu maddeleyebilir misiniz diye, tabii efendim dedik, seve seve. Yaz?lar?m?z?n ba??klar? "En" ile ba?lamak zorunda oldu?u için ba?l???n biraz devrik oldu?unun fark?nday?m ancak anlad???n?z üzere konumuz "Türk futbolunun en unutulmaz 10 futbol ...Read More »

En ?yi 20 Karanl?k Gelecek Filmi

{ Posted on Mar 05 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : Bilim, Sinema
?nsanlar? kitlesel olarak robotla?t?rma, totaliter- fa?ist dünya hükemetleri, insanl??? k?r?p geçiren salg?nlar, nükleer sava?lar, genetik teknolojiler, toplumsal kaos - ?iddet içeren ve gelecekte geçen hikayelere sahip filmler tüm sinemaseverleri derinden etkilemi?tir.Tek kanall? dönemde bile TV"de bu tür filmler nadir de ...Read More »

En Güzel 10 Pink Floyd ?ark?s?…

{ Posted on Mar 04 2009 by Tolga Sirkeci }
Onlar ki, birçok insan taraf?ndan müzi?in ula?t??? en üst nokta olarak kabul edilir. ?ark?lar?, uyu?turucunun ta kendisidir. Halisünatif etkidir, tribal akl?n görünürlü?üdür. K?sacas? psychedelic"dir. Bize dü?en de, mübala içermeden tüm zamanlar?n en iyi müzi?ini yapan bu grubun ?ark?lar?n? bir sayg? ...Read More »