Archive for Ocak, 2009:

En çok tart???lan 9 toplumsal kavram?m?z…

{ Posted on Oca 28 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : Gündem, Siyaset
"En çok tart???lan 9 kavram" diyerek kendimi toplumdan soyutla?t?ramazd?m. Do?rusu "En çok tart???lan 9 toplumsal kavram?m?z." Bu toplumda bar?nmaya çal???yorsam e?er; ay orta kesimler ?öyle, e?itimsiz kesim böyle, bilmem ne kitlesi ?öyle falan diyemem... Çünkü ben toplumda her bireyin ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir kad?n? kaybetmek…

{ Posted on Oca 27 2009 by miocaro }
Tags : , ,
Categories : iliskiler, Taktikler
Kad?nlar, erkekler ve ili?kiler söz konusu oldu?unda, do?adaki erkekler ço?unlukla suskunla??r veya hiçbir espri de?eri olmayan komikliklerin arkas?na saklan?rken; kad?nlar daha çok sanki y?llard?r a??zlar? koli band?yla bantlanm?? da bir punduna uydurup kurtulmu?larcas?na açarlar a??zlar?n? yumarlar gözlerini. ??te bugünkü ikinci ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir adam? kaybetmek… (?STEK)

{ Posted on Oca 27 2009 by Asl? Topçu }
?STEYEN: ?SMA?L EMRAH DEM?RAYAK "Evdeki bir erkek sokaktaki iki erkekten iyidir." atasözleri ile kavrulurken, "ulan iyi olanlar hep mi kap?lm???" derken, tabiri caizse mum ile ararken… Erkekleri nas?l kaybedece?imizin maddelerini yap?yoruz. Allah bize ak?l fikir versin. (Ama belki iyi olanlar? kapm?? ...Read More »

En merak edilen anket sonuçlar? 1… (ANKET)

{ Posted on Oca 27 2009 by deniztan }
Efenim, en karizma ve en m?ym?y Lost karakterleri listelerimizin yaratt??? tart??malar üzerine, bi de size soral?m dedik ve sorduk: "Sizce en karizma Lost karakteri hangisi?"39 oy aras?nda s?ralamam?z ?öyle oldu:5. Ben (% 2)4. Di?er (% 6)3. Jack (% 7)2. Sawyer ...Read More »

En ürpertici 10 hayalet foto?raf?…

{ Posted on Oca 26 2009 by deniztan }
Evet, sözüm söz... Size dedim ki, bir tane daha korkunç, hayaletli post gelecek ve geldi buyrun. ??te size bakar bakmaz tüylerinizin ürperece?i çe?it çe?it hayalet fotolar?... Fotolarda ???k hüzmesi falan görünen fotolar? hayalet fotosu diye kakalamaya çal??an çok internette ama ...Read More »

En perili 15 ev…

{ Posted on Oca 26 2009 by deniztan }
Efenim bugün biraz parapsikolojiye e?ilelim dedim. Perili evler, hayaletler falan... Enteresan konular bunlar. Buyrun bakal?m, perili s?fat?n? kazanm?? 15 enteresan ev... 15. Perili Kö?k (Yusuf Ziya Pa?a Kö?kü), Türkiye Listemizin ilk giri?i bizden. Bu binay? bilirsiniz, Hisar'da Bo?az'a tepeden bakan, yak?n zamanda ...Read More »

En çok sinirlendiren 10 dandik gündelik ya?am ?eyi…

{ Posted on Oca 25 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : Gündem, is yasami, sehirler
Dandik, konformist ?ehir ya?am?m?zda ev ve i? aras?ndaki rutinde çok küçük ?eyler sinirlendirebiliyor bizi. Dünyan?n çe?itli yerlerinde kan gövdeyi götürmekte, insanlar açl?ktan ölürken bizler ?ehrin katmanlar?nda nevrotik gelgitler ya??yoruz. Zevk ve zerafet içinde ya?amay? ve çal??may? seçti?imiz binalarla, parças? oldu?umuz ...Read More »

En büyük 15 geyik…

{ Posted on Oca 21 2009 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler
Geyik hayat?n e?lencesi bana sorarsan?z… Geyik olmasa ve hep derin ve manal? konu?sak hayat hep derin, manal? ve bir o kadar da s?k?c? olurdu. ??te bu nedenle en çok yap?lan, en büyük, en bo?, en ipe sapa gelmez ve dolay?s?yla ...Read More »

En tan?nm?? 15 tav?an…

{ Posted on Oca 20 2009 by Zeynep Kaytanci }
Efendim, ?imdi bu tav?anlar da nereden ç?kt?? Ne diyeyim ki; tav?an bu, hoplak bir hayvan, ç?k?veriyor öyle birden... Ama özellikle son günlerde internet ortam?nda s?k s?k kar??m?za ç?kan sempatik tav?an karde?ler, bizi bu mühim konuya parmak basmaya itti. O zaman ...Read More »

En olmazsa olmaz 10 alternatif genç kural?…

{ Posted on Oca 20 2009 by Asl? Topçu }
Tags :
Categories : Gençlik
Nas?l süper ?ahane bir alternatif genç olunur? Bak?n?z kurallar?:10. Fight ClubOdana Fight Club posteri asmal?, kendine hemen marlasinger@...com ya da tylerdurden@....com adresi almal?s?n. Senden önce davrananlar muhtemelen marlasinger1, marlasinger2,….,marlasinger1738947"e kadar user name alm??t?r. Y?lmamal?s?n, arada unutulmu? olan numaralar? sen ...Read More »