En güzel 10 hostes üniformas?

{ Posted on Şub 12 2013 by deniztan }
THY'nin Dilek Hanif taraf?ndan tasarlanan yeni kabin ekibi üniforma tasar?m önerileri büyük tart??ma yaratt?. Her ne kadar henüz kabul edilmemi? olsa da, böyle bir tasar?m?n sunulmu? olmas?, verilen brief'in ne do?rultuda oldu?una ve ç?kacak i?lerin tarz?na dair bir i?aret... Geleneksel motiflerin ...Read More »

En kötü 10 Eurovision ?ark?m?z…

{ Posted on May 26 2012 by deniztan }
Tags :
Categories : Müzik
Uzun zamand?r gündemi yakalayan, ?öyle hareketli bir maddeleme yapm?yorduk. Haz?r eurovision yar? finalleri ard?m?zda kalm??, finaller ise yar?n iken, rüzgardan faydalanay?m ve gelmi? gelmi? -bence- en kötü ?ark?lar?m?z? bir maddeleyeyim dedim. Ü?enmezsem akabinde en iyi 10 da gelecek. Buyrun bakal?m... 10. ...Read More »

En tipik 10 emlakç? tan?mlamas?…

{ Posted on Oca 25 2012 by deniztan }
En tipik 10 emlakç? tan?mlamas?… için yorumlar kapalı
Emlak piyasas? bir çe?it hobim. Yani internetten bakay?m, sokakta emlakç? görürsem vitrinlerinde fiyatlar? inceleyeyim, gitti?im ülke ve ?ehirlerde insanlara emlak durumunu soray?m... Böyle aktivitelerim var i?te, neden bilmiyorum. San?r?m babaannem zaman?nda "?urdan (Levent) bi ev alsak" diyip de, "yok ya ...Read More »

En Geri Dönülmez 10 Durum

{ Posted on Ara 25 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , , ,
Categories : Geyik
MADDELEYEN: Karga ile kedi Hayatta baz? anlar var ki, geri dönemiyorsun, olan olmu? oluyor. Zaman zaman hepimizin ya?ad???, "s?çt?k!" anlar? olarak da özetleyebilece?imiz bu durumlar? konuk maddecimiz Karge ile Kedi bizler için özetliyor. Buyrunuz bakal?m... 10. Kahve Bir Hatad?r Bir kafede yaln?z oturuyorsun. ...Read More »

En Ruh Modifiye Eden 7 Yöntem

{ Posted on Ara 10 2011 by konuk maddeciler }
En Ruh Modifiye Eden 7 Yöntem için yorumlar kapalı
Tags : , , , ,
Categories : Psikoloji
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay Ay bugün ço" down oldu??m beaan.. / Üff amma pis kafa yapt? bee, de?i?tir ?unu kanka! / A tam kopkop ?eymi? bu haddi eller havaya!! / Ammaaaan sabahlar olmas?n anam#@!? ?nsanlar ilginç ?eyler vesselam. Bir yöntem koyuyorsun, t?k ...Read More »

En bo? 14 ifade…

{ Posted on Ara 01 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler
MADDELEYEN: Ali R?za Esin Konu?ma s?ras?nda, gündelik hayatta edilen baz? laflar, baz? söylemler var ki, dü?ününce ne manas?z asl?nda! Bunlara örnek çok tabii ama konuk maddecimiz, Ali R?za'c???m?z akla ilk gelen bu saçma laflar? bak?n bizler için nas?l maddelemi?. Bunlar? maddelemekle ...Read More »

En Fantastik 4 Distopya

{ Posted on Kas 26 2011 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay Herkes gelece?e iyimser bakm?yor. Kimileri de bu bak??lar?n? edebiyata döküyor. Bir nevi karamsar peygamber bunlar. Asl?nda güzel de görmü? rahmetliler. 2. kitab?n yazar? Aldous Huxley yaa 30'lu y?llarda genetik mühendisli?i ve aktif kullan?m?n? öngörmü?. Ya da 1. ...Read More »

En Aya?? Hiç Öyle Olmayan 4 Kaz

{ Posted on May 24 2011 by konuk maddeciler }
En Aya?? Hiç Öyle Olmayan 4 Kaz için yorumlar kapalı
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay how to get your ex backEfenim, Madde Ba??ml?s?'nda bir uzman?m?z konuk! Psikolog Mahir Efe Falay, davulun sesi uzaktan ho? gelir türündeki, halk aras?nda haval? görünen ama i?in asl? pek de öyle olmayan psikolojik bozukluklar? bizlere güzel güzel ...Read More »

En anla??lmas? gereken 10 hususla 22a?ustos mevzuat?

{ Posted on May 04 2011 by deniztan }
Alan adlar?na sansür dediler, 138 kelime yassah dediler. Sonra yok dediler, yanl?? anlad?n?z, bilgilendirmeydi o. Tam o geçti dedik, 60'? a?k?n siteden olu?an bir liste gönderildi servis sa?lay?c?lara, kapa bunlar? dendi. Bakt?k ki listede, bebek gayr?menkul, ek?i sözlük gibi isimler… ...Read More »

En olmazsa olmaz 20 Hindistan deneyimi…

{ Posted on Nis 02 2011 by deniztan }
Bilenler biliyordur, uzunca bir Hindistan seferinden yeni döndüm. Haz?r bu seyahatin an?lar? tazeyken ve madde ba??ml?s?'n? iyice bo?lam??ken f?rsat? de?erlendirip, ?öyle güzel bir maddeleme yapay?m dedim., Bu sefer bir de de?i?iklik var, foto?raflar oradan buradan toplama de?il, ben ve ...Read More »